Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 18 thaùng 07 naêm 1999
Chuùa Nhaät 16 Quanh Naêm A

Ñoïc Tin Möøng Mt 13,24-43 (hay 13,24-30)

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Ñöôïc cuoán huùt vaøo neàn linh ñaïo:
Moïi ngöôøi ñeàu laø anh em trong voøng tay Cha

Moät phuï nöõ kia thuù thaät chò ñaõ töøng laø moät ngöôøi heát söùc nhaïy caûm, ít khi nhoeûn moät nuï cöôøi, do ñoù khoâng coù nhieàu baïn. Caû vôùi Thieân Chuùa, moái töông quan cuûa chò cuõng döïa treân noãi sôï haõi ñoái vôùi hình phaït maø Thieân Chuùa coù theå giaùng xuoáng treân ngöôøi toäi loãi.

Ngöôøi phuï nöõ aáy ñaõ tìm ñöôïc haïnh phuùc qua hoân nhaân vôùi hai ngöôøi con trai sinh ra laáp ñaày khoaûng troáng cho tôùi khi choàng chò ñoät ngoät cheát trong moät tai naïn. Tinh thaàn chò hoaøn toaøn suy suïp ñeán noãi hai ngöôøi con ñaõ lôùn cuõng khoâng theå naøo an uûi ñöôïc chò. Coøn Thieân Chuùa thì trôû neân ñoái töôïng cuûa nhöõng traùch moùc veà moïi ruûi ro vaø baát haïnh maø chò phaûi chòu.

Cuõng may vaøo thôøi ñoù chò ñöôïc tieáp xuùc vôùi moät soá anh chò em naêng chia seû kinh nghieäm soáng Lôøi Chuùa. Chò Mai Linh ñaëc bieät ñöôïc loâi keùo bôûi neàn linh ñaïo "Töù haûi giai huynh ñeä": Moïi ngöôøi ñeàu laø anh em moät nhaø coù Thieân Chuùa laø Cha chung cuûa moïi ngöôøi, khoâng tröø moät ai. Lôøi Chuùa töø töø thaám nhuaàn taâm can chò. Tính tình chò ñöôïc ñoåi môùi nhôø caùi nhìn ñöùc tin veà moïi söï.

Bi quan thaønh laïc quan

Ngöôøi phuï nöõ bi quan naøy ñaõ trôû neân laïc quan. Moïi söï chung quanh chò ñeàu trôû neân roõ neùt nhö quaø taëng töø baøn tay quan phoøng cuûa Thieân Chuùa. Chò nhìn moät boâng hueä môùi nôû tröôùc nhaø hoaëc nghe tieáng chim hoùt líu lo treân caønh vaø nhaän ra khoâng coù gì chung quanh chò maø khoâng nhaéc nhôû chò veà Thieân Chuùa laø hieän thaân cuûa tình yeâu. Chính Chuùa Gieâsu vaïch cho thaáy caû ñeán boä ñoà sang troïng cuûa Salomon cuõng khoâng saùnh ñöôïc vôùi boâng hueä ñoù. Haõy coi ñaøn chim seû, chuùng khoâng lo laéng bon chen, theá maø Cha treân trôøi vaãn nuoâi chuùng. Ngaøy naøo coù gaùnh naëng cuûa ngaøy aáy, cho neân ñöøng quaù lo laéng laøm gì.

Gia ñình con caû sum hoïp trôû laïi

Nhôø thoaùt khoûi muoân vaøn lo laéng voâ boå, chò Mai Linh ñöôïc vöõng tin neân coù khaû naêng giuùp ñôõ ngöôøi khaùc khi chò coù cô hoäi. Con caû cuûa chò moät hoâm xaùch vali veà noùi vôùi meï raèng anh khoâng coøn coù theå tieáp tuïc soáng ñöôïc vôùi vôï nöõa neân ñeán giaõ töø meï ñeå ñi vaéng xa moät thôøi gian. Phaûn öùng ñaàu tieân cuûa chò Mai Linh laø muoán quaùt maéng ngöôøi con caû voâ traùch nhieäm vôùi vôï vaø 5 ñöùa con. Nhôø ñöôïc thaám nhuaàn Lôøi Chuùa, chò ñaõ noi göông Meï Maria ñöùng keà thaäp giaù Chuùa Gieâsu. Chò choïn noái daøi ñôøi soáng göông maãu cuûa Meï Maria. Chò laëng leõ doïn böõa aên vaø doïn phoøng nguû cho ngöôøi con caû, taâm nieäm raèng ñieàu thieát yeáu cuûa ngöôøi meï laø yeâu thöông con. Nguyeân vieäc chò ôû laëng ñaõ khieán cho con chò baét ñaàu nghó laïi.

Saùng hoâm sau laø Chuùa Nhaät, chò Mai Linh cuøng ñi leã vôùi ngöôøi con caû. Chò ñaõ soát saéng caàu nguyeän nhieàu cho ñöùa con noùng naûy voâ traùch nhieäm. Laï luøng, böôùc ra khoûi thaùnh leã, chính anh leân tieáng hoûi meï xem anh phaûi laøm gì. Meï anh ñaõ coù caâu traû lôøi saün laø "Haõy trôû veà soáng vôùi vôï con. Meï seõ cuøng ñi." Quaû thaät, ngöôøi vôï voâ cuøng sung söôùng trong nöôùc maét vì nhôø meï choàng maø gia ñình naøng ñöôïc sum hoïp trôû laïi.

Ngöôøi con thöù ñöôïc ban cho chò
moät thôøi gian maø thoâi

Ngöôøi con thöù khaùc haún ngöôøi con caû. Ngay veà theå lyù, anh ñaõ laø ñieåm töïa cho gia ñình sau khi cha anh thieät maïng vì tai naïn. Anh thöôøng chia seû nieàm vui noãi buoàn vaø nhöõng ñieàu anh öa thích vôùi meï anh. Anh khoâng heà ngaõ beänh bao giôø, theá maø tai bieán maïch maùu naõo ñaõ quaät ngaõ anh moät caùch ñoät ngoät; chæ trong ba ngaøy anh ñaõ taét thôû. Chò Mai Linh hoaøn toaøn chöng höûng, khoâng hieåu taïi sao Chuùa laïi ñeå cho chò phaûi ñau khoå nhö vaäy. Tröôùc kia chò ñaõ töøng than traùch Chuùa, nhöng nay nhôø ñöôïc keát hôïp vôùi caùc anh chò chia seû ñôøi soáng Tin Möøng, chò ñöôïc giuùp nhaän ra söï hieän dieän cöùu ñoä cuûa Chuùa Gieâsu, neân chò ñöôïc bình thaûn ñeå nhaän ra nhieàu ñieàu tröôùc kia chò khoâng thaáy. Chò nhaän ra moïi söï ñeàu laø quaø taëng töø nôi Thieân Chuùa tình thöông, keå caû ñau khoå cuõng caàn ñöôïc vaän duïng nhö chaát lieäu ñeå neân gioáng Chuùa Gieâsu. Chò nhaän ra baûn thaân chò chaúng theå sôû höõu ñöôïc gì, keå caû ngöôøi con maø chò ñaõ ñöa vaøo ñôøi. Ngöôøi con aáy ñöôïc ban cho chò moät thôøi gian maø thoâi. Toát nhaát laø chò caàn ñaët mình döôùi caùi nhìn cuûa Thieân Chuùa veà moïi söï. Chò phaûi vui veû ñoùn nhaän moïi söï nhö Chuùa ñeå cho xaûy ra haàu soáng gaén boù vôùi Ngöôøi theo göông Meï Maria döôùi caây thaäp giaù. Nhôø vaäy chò Mai Linh ñaõ coù theå thoâng hieäp ñöôïc vôùi ngöôøi con daâu nhö chöa bao giôø chò ñaõ coù theå thoâng hieäp tôùi möùc ñoù. Hai meï con thöïc söï ñaõ tìm ñöôïc ôn bình an, vôùi nieàm vui lôùn khi cuøng nhau khaùm phaù ra tình yeâu voâ bôø beán Chuùa daønh cho mình ñeå theo göông Meï Maria.

Xaây döïng neàn vaên minh tình yeâu

Vöôït ngoaøi phaïm vi gia ñình, chò Mai Linh coøn coù cô hoäi giuùp ñôõ ngöôøi khaùc caùch cuï theå. Taïi sôû laøm vieäc xaûy ra coù vuï kieän lieân quan tôùi moät phuï nöõ muoán caùch ly vôùi choàng maø chò Mai Linh laø ngöôøi coù nhieäm vuï chuaån bò hoà sô. Chò ñaõ coù cô hoäi laéng nghe ñöông söï vaø goùp yù. Chò ñaõ khuyeán caùo ngöôøi vôï lieân heä neân tha thöù cho choàng nhö caùch duy nhaát ñeå mang laïi bình an cho gia ñình döïa vaøo Lôøi Chuùa daïy laø "ñieàu Thieân Chuùa ñaõ noái keát loaøi ngöôøi khoâng ai ñöôïc phaân ly." Moät tuaàn sau, ngöôøi phuï nöõ aáy ñaõ cho bieát keát quaû cuûa vieäc hoaø giaûi maø chò Mai Linh ñeà nghò: Hai vôï choàng ñöôïc bình an vaø haïnh phuùc trôû laïi.

Cuõng ôû nôi chò Mai Linh laøm vieäc, moät soá nhaân vieân coù thoùi quen ra ngoaøi giaûi khaùt uoång phí thì giôø. Chò Mai Linh ñaõ xung phong cung caáp ñoà giaûi khaùt taïi choã vôùi giaù reû. Ai naáy ñeàu ñöôïc thoûa maõn maø khoâng thaáy coù nhu caàu phaûi ra ngoaøi nöõa. AÁy laø chöa noùi ñeán ngöôøi naøy ngöôøi kia cuøng sôû laøm vieäc caûm thaáy maéc nôï chò Mai Linh chæ vì ñöôïc chò toân troïng, quí meán vaø giuùp ñôõ ñoâi vieäc bình thöôøng thoâi. Chaúng haïn, moät nhaân vieân môùi ñöôïc tuyeån duïng bò laïc loõng vì khoâng ñöôïc ngöôøi trong sôû nhìn nhaän. Thaùi ñoä cuûa chò Mai Linh khaùc haún. Chò luoân thaâm tín veà Lôøi Chuùa daïy laø phaûi yeâu thöông moïi ngöôøi khoâng tröø moät ai, neân chò luoân chaøo hoûi voàn vaõ vôùi thaùi ñoä quí meán nhaân vieân môùi ñoù. Chæ baèng caùch aáy chò Mai Linh ñaõ naâng ñôõ ngöôøi nhaân vieân môùi aáy raát nhieàu ñeán noãi meï anh ta caûm thaáy phaûi tôùi caùm ôn chò vôùi quaø caùp dòp leã sinh nhaät cuûa chò!

Hai möôi theá kyû troâi qua:
cuoäc chuyeån giao söï nghieäp

Caâu chuyeän vöøa keå khoâng tröïc tieáp ñeå aùp duïng baøi Tin Möøng hoâm nay. Qua duï ngoân coû luøng Ñöùc Gieâsu coù yù caét nghóa lyù do taïi sao lôøi daïy cuûa Ngöôøi khoâng ñöôïc ñaïi ña soá thính giaû chaáp nhaän. Lôøi ñoù ví ñöôïc nhö haït gioáng toát, haït gioáng aáy khi môùi gieo khoù maø phaân bieät ñöôïc vôùi nhöõng lôøi baøn taùn ví ñöôïc nhö coû luøng maø keû thuø (c.25) gieo vaõi. Duï ngoân coû luøng naøy coù yù khuyeán caùo ngöôøi nghe neân coù thaùi ñoä thích hôïp veà hoaøn caûnh Ñöùc Gieâsu giaûng daïy maø khoâng ñöôïc phaàn ñoâng thính giaû chaáp nhaän. Haõy coù thaùi ñoä bao dung vaø kieân nhaãn döïa vaøo phaùn quyeát cuoái cuøng cuûa Thieân Chuùa trong ngaøy chung thaåm. Muøa gaët (c.30) trong Cöïu Öôùc chæ veà ngaøy chung thaåm ñoù. Qua cc.28-29 Ñöùc Gieâsu coù yù daïy caùc moân ñeä ñöøng neân coù thaùi ñoä loaïi boû khaét khe ñoái vôùi nhöõng ngöôøi chöa tin vaøo Ñöùc Gieâsu. Tin hay khoâng tin, ñieàu ñoù seõ roõ khi Nöôùc Thieân Chuùa xuaát hieän.

Hai möôi theá kyû troâi qua, lôøi Chuùa Gieâsu daïy vaø nhöõng ngöôøi nghe Ngöôøi nay ñaõ ôû trong hoaøn caûnh khaùc haún. Ñöùc Gieâsu ñaõ hoaøn taát nôi baûn thaân Ngöôøi toaøn boä ôn maïc khaûi qua söï soáng, söï cheát vaø söï soáng laïi cuûa Ngöôøi vaø ñaõ chuyeån giao ôn ñoù ñeå Chuùa Thaùnh Linh trao ban cho nhöõng ai tin thì ñöôïc thaùp vaøo thaân theå cuûa Ngöôøi laø Giaùo Hoäi. Chò Mai Linh trong caâu chuyeän gôïi yù laø ñieån hình cuûa hoa traùi cuûa nieàm tin ñoù. Chò caøng yeáu ñuoái baát löïc thì hoa traùi aáy caøng nôû roä moät caùch roõ neùt.

Chò Mai Linh khoâng tin moät caùch ñôn ñoäc. Nieàm tin aáy ñeán vôùi chò töø Giaùo Hoäi; mang laïi söùc trieån nôû trong Giaùo Hoäi vaø aûnh höôûng ra chung quanh nhö veát daàu loang giöõa xaõ hoäi, taát nhieân do söùc maïnh cuûa Thieân Chuùa hieän thaân cuûa tình yeâu.

Nôi chò Mai Linh nieàm tin ban ñaàu laø nieàm tin thieáu tình yeâu, noù eøo uoät chæ vì sôï Chuùa phaït. Nhöng nhôø ñuïng chaïm vaøo ngoïn löûa Thieân Chuùa tình yeâu laø ngoïn löûa ñaõ chaùy leân giöõa nhöõng anh chò em chia seû Lôøi Chuùa neân chò Mai Linh ñaõ ra khaùc haún.

Khoâng coù gì ôû chung quanh chò maø khoâng nhaéc nhôû chò veà Thieân Chuùa laø hieän thaân cuûa tình yeâu.

Tröôùc kia chò ñaõ töøng than traùch Chuùa, nhöng nay nhôø ñöôïc keát hôïp vôùi caùc anh chò chia seû ñôøi soáng Tin Möøng, chò ñöôïc giuùp nhaän ra söï hieän dieän cöùu ñoä cuûa Chuùa Gieâsu.

Nhôø ñöôïc thaám nhuaàn Lôøi Chuùa, chò ñaõ noi göông Meï Maria ñöùng keà thaäp giaù Chuùa Gieâsu.

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Nôi cuoäc ñoåi ñôøi cuûa chò Mai Linh, baïn taâm ñaéc nhaát: veà tinh thaàn bi quan thaønh laïc quan? Gia ñình con caû sum hoïp trôû laïi? Ngöôøi con thöù ñöôïc ban cho chò moät thôøi gian maø thoâi? Xaây döïng neàn vaên minh tình yeâu? Baïn coù yù kieán khaùc?

2. Hai möôi theá kyû troâi qua, baïn nghó gì veà cuoäc chuyeån giao söï nghieäp: söï nghieäp maø Ñöùc Gieâsu hoaøn taát ñöôïc giao cho Chuùa Thaùnh Thaàn khai thaùc? Chò Mai Linh höôûng ñöôïc gì trong cuoäc khai thaùc ñoù? Duï ngoân coû luøng chuû yeáu noùi veà thaùi ñoä tin hay khoâng tin cuûa ngöôøi thôøi nay maø ñieån hình tích cöïc laø tröôøng hôïp chò Mai Linh? Baïn coù yù kieán khaùc?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page