Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 4 thaùng 07 naêm 1999
Chuùa Nhaät 14 Quanh Naêm A

Ñoïc Tin Möøng Mt 11,25-30

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Khoân ngoan vaø beù moïn

Hai caâu ñaàu cuûa baøi Tin Möøng naøy laø moät lôøi caàu nguyeän töï phaùt cuûa Ñöùc Gieâsu vôùi Chuùa Cha. Ñaây laø moät lôøi ngôïi khen, caûm taï, höôùng thaúng veà Cha laø Chuùa Teå trôøi ñaát. Phaàn lôùn caùc lôøi caàu nguyeän cuûa Ñöùc Gieâsu ñeàu baét ñaàu baèng hai tieáng Abba ñaày tình meán thöông cuûa con thaûo. Trong vaên chöông Do Thaùi Giaùo, chaúng bao giôø thaáy coù ai goïi Thieân Chuùa laø Abba. Trong Cöïu Öôùc, chæ thaáy coù nhöõng taäp theå goïi Thieân Chuùa laø Abihenu, Cha cuûa chuùng con. Ngöôøi ta khoâng daùm goïi Thieân Chuùa laø Abba, bôûi leõ töø naøy quaù ñoãi thaân tình, töông töï nhö tieáng "ba ôi" cuûa treû thô. Khi nghe tieáng Abba treân moâi Ñöùc Gieâsu chuùng ta nhaän ra ngay töông quan saâu thaúm giöõa Ngaøi vôùi Chuùa Cha, vöøa hoàn nhieân, vöøa thaân maät. Laøm sao moät con ngöôøi coù theå gaàn guõi vôùi Ñaáng Chuùa Teå trôøi ñaát nhö vaäy, coù theå goïi Thieân Chuùa sieâu vieät laø "Ba ôi" ? Ñaây thaät laø moät töông quan chöa töøng thaáy bao giôø!

Ñöùc Gieâsu ngôïi khen Cha sau khi Ngaøi gaëp nhieàu thaát baïi trong söù vuï. Coù nhöõng ngöôøi töï haøo mình "khoân ngoan thoâng thaùi" ñaõ khoâng ñoùn nhaän Ñöùc Gieâsu. Hoï luoân luoân tìm ñöôïc lyù do ñeå töø choái vaø giaûi thích moät caùch leäch laïc moïi vieäc Ngaøi laøm. Hoï coi Gioan Taåy Giaû laø ngöôøi bò quyû aùm vì oâng aên uoáng kham khoå (Mt 11,18), vaø hoï coi Ñöùc Gieâsu laø daân nhaäu nheït, boà bòch vôùi quaân toäi loãi (11,19). Hoï cho raèng Ngaøi ñuoåi quyû ñöôïc laø nhôø döïa vaøo töôùng quyû (9,34). Ñöùc Gieâsu ñaõ quôû traùch caùc thaønh chung quanh hoà Galileâ nhö Khoradin, Betxaida, vaø Caphacnaum, vì chuùng ñaõ chöùng kieán phaàn lôùn caùc pheùp laï Ngaøi laøm maø khoâng aên naên saùm hoái (11,20-24).

Ñöùng tröôùc con ngöôøi Ñöùc Gieâsu, nhöõng keû beù moïn laïi tin töôûng ñoùn nhaän. Chuùng ta töï hoûi ai laø nhöõng ngöôøi "khoân ngoan thoâng thaùi", vaø ai laø nhöõng keû "beù moïn". Phaûi chaêng ñeå tin vaøo Ñöùc Gieâsu, chuùng ta caàn phaûi laø nhöõng ngöôøi ngu doát, ngu muoäi? Khoâng, chuùng ta coù theå tin vaøo Ñöùc Gieâsu neáu chuùng ta ñöøng quaù döïa treân söï khoân ngoan cuûa mình, ñöøng coi hoïc thöùc, lyù luaän laø thöôùc ño moïi söï. Thieân Chuùa khoâng laøm chuyeän voâ lyù, nhöng Ngaøi daùm laøm chuyeän vöôït treân moïi lyù luaän, vì yeâu chuùng ta. Ngaøi khoâng bò goùi trong nhöõng coâng thöùc vaø loái moøn cuûa lyù trí. Chuùng ta khoâng theå laáy lyù trí haïn heïp maø nhaän xeùt veà Ngaøi. Caùi ñieân roà cuûa Thieân Chuùa coøn hôn caùi khoân ngoan cuûa loaøi ngöôøi, vaø caùi yeáu ñuoái cuûa Thieân Chuùa coøn hôn caùi maïnh meõ cuûa loaøi ngöôøi (1C 1,25). Khoân ngoan thoâng thaùi khoâng phaûi laø moät toäi. Thieân Chuùa khoâng truø daäp nhöõng ngöôøi hieåu bieát, nhö nhöõng oâng Phariseâu, luaät só… Ngaøi khoâng chuû tröông tín höõu phaûi laø nhöõng ngöôøi ngu, ñeå deã baûo. Nhöng Ngaøi nhaéc nhôû chuùng ta raèng trí tueä, khoân ngoan, vaø nhöõng gì con ngöôøi thöôøng töï haøo vaø caäy döïa vaøo nhö cuûa caûi, quyeàn löïc, khaû naêng…, taát caû nhöõng thöù aáy ñeàu coù theå caûn trôû con ngöôøi tin vaøo Thieân Chuùa vaø vaøo Ñaáng Ngaøi sai laø Ñöùc Kitoâ. Moïi thöù töï haøo ñeàu ñöa ñeán söï kheùp laïi. Moïi thöù caäy döïa ñeàu ñöa tôùi choã loaïi tröø Thieân Chuùa. Ñeå tin vaøo Ngaøi, con ngöôøi phaûi vöôït leân treân loái nghó bình thöôøng cuûa mình, cuûa theá gian.

Khi Ñöùc Gieâsu noùi: "Chuùa Cha ñaõ giaáu khoâng cho ngöôøi khoân ngoan thoâng thaùi bieát nhöõng ñieàu naøy", chuùng ta khoâng neân hieåu laø Cha coá yù giaáu ñeå hoï ñöøng coù tin vaøo Ñöùc Gieâsu. Neáu hoï khoâng tin thì khoâng phaûi do loãi cuûa Thieân Chuùa, nhöng vì hoï quaù caäy döïa vaøo söï hieåu bieát gioûi giang cuûa mình. Noùi cho cuøng ai trong chuùng ta cuõng laø ngöôøi "khoân ngoan" veà maët naøo ñoù. Ñeå tin vaøo Ñöùc Kitoâ chuùng ta caàn laøm moät cuoäc hoaùn caûi, ñeå trôû thaønh keû beù moïn. Keû beù moïn laø ngöôøi tín thaùc vaøo Chuùa, khoâng töï haøo veà mình, soáng hoàn nhieân nhö treû thô. Ñoù môùi laø ngöôøi khoân ngoan ñích thöïc theo caùi nhìn Kitoâ giaùo, bôûi leõ ngöôøi ñoù saün saøng môû ra ñeå ñoùn laáy nhöõng maïc khaûi cao vôøi cuûa Thieân Chuùa (x. Mt 18,1-4).

Cha vaø Con

Trong caâu 27, Ñöùc Gieâsu maïc khaûi cho ta bieát caên tính cuûa Ngaøi. Ngaøi laø Ñaáng ñöôïc Cha trao phoù cho moïi söï (x. Mt 28,18). Giöõa Cha vaø Ngaøi coù moät söï "bieát nhau" saâu thaúm. Theá giôùi cuûa cha vaø Con laø moät theá giôùi maø trí tueä bình thöôøng cuûa con ngöôøi khoâng theå hieåu thaáu ñöôïc. Con laø moät maàu nhieäm khoân doø. Chæ Cha môùi bieát Con, chaúng moät ngöôøi naøo hay moät thieân thaàn naøo bieát ñöôïc. Cha laø moät maàu nhieäm khoân doø, chæ Con môùi bieát Cha. Ñaây laø moät theá giôùi kheùp kín, vaø neáu chuùng ta coù theå ñi vaøo theá giôùi rieâng tö vaø kín ñaùo aáy cuûa Cha vaø Con, thì ñoù laø nhôø Cha vaø Con môû ra, maïc khaûi. Chuùng ta chæ bieát Cha nhôø Ñöùc Gieâsu laø Con Cha. Chuùng ta ñöôïc tham döï vaøo vieäc bieát Cha cuûa Chuùa Con, caùi bieát ñöa ñeán söï soáng vieân maõn. Nhöng khoâng phaûi chæ Con môùi maïc khaûi cho ta veà Cha, chính Cha cuõng maïc khaûi cho ta veà Con. "Naøy Simon, con oâng Giona, anh thaät laø ngöôøi coù phuùc, vì khoâng phaûi söùc phaøm nhaân maïc khaûi cho anh ñiieàu aáy, nhöng laø Cha cuûa Thaày, Ñaáng ngöï treân trôøi" (Mt 16,17). Cha vaãn maïc khaûi cho nhöõng ngöôøi beù moïn (11,25), nghóa laø nhöõng ngöôøi khieâm toán ñoùn nhaän trong loøng tin. "Chaúng ai ñeán ñöôïc vôùi toâi neáu Cha laø Ñaáng sai toâi khoâng loâi keùo ngöôøi aáy" (Ga 6,44). Roát cuoäc Cha maïc khaûi cho ta veà Con, Con maïc khaûi cho ta veà Cha. Con ngöôøi ñöôïc ñöa ñeán gaëp Cha, gaëp Con vaø gaëp caû Cha vaø Con ñang maïc khaûi veà nhau, ñang loâi keùo con ngöôøi ñi caøng luùc caøng saâu vaøo maàu nhieäm Thieân Chuùa.

Gaùnh naëng vaø gaùnh nheï

Ba caâu cuoái cuøng cuûa ñoaïn Tin Möøng laø moät lôøi môøi, cuõng laø moät lôøi höùa cuûa Ñöùc Gieâsu. Neáu chuùng ta tin Ngaøi laø Con Thieân Chuùa laøm ngöôøi, thì chuùng ta seõ deã ñaùp laïi lôøi môøi ñoù. Trong ba caâu naøy, Ñöùc Gieâsu chieám moät vò trí trung taâm. Taát caû quy veà Ngaøi. "Haõy ñeán cuøng toâi", "haõy mang aùch cuûa toâi", "haõy hoïc vôùi toâi". Ai laø ngöôøi ñöôïc Ngaøi môøi goïi? Taát caû nhöõng ai ñang vaát vaû vaø mang gaùnh naëng neà. Gaùnh naëng cuûa cuoäc soáng, gaùnh naëng cuûa baûn thaân, gaùnh naëng cuûa noãi ñau vaø traùch nhieäm, gaùnh naëng cuûa nhöõng leà luaät phaûi tuaân giöõ… Moïi ngöôøi ñang oaèn vai döôùi gaùnh naëng ñuû loaïi ñeàu ñöôïc môøi ñeán vôùi Ñöùc Gieâsu, ñeå tìm laïi ñöôïc söï an nghæ cho taâm hoàn. Chính Ngaøi laøm cho ta ñöôïc an nghæ (c.28). Söï an nghæ ñích thöïc coù ñöôïc khi con ngöôøi soáng an hoøa vôùi Thieân Chuùa vaø tha nhaân, khi con ngöôøi bieát mình ñöôïc Thieân Chuùa yeâu ngay giöõa nhöõng ñau khoå vaø nöôùc maét, khi con ngöôøi xaùc tín laø mình ñang laøm ñuùng yù Chuùa duø phaûi chòu nhieàu thieät thoøi maát maùt….

Nhö theá söï an nghæ Ñöùc Gieâsu höùa ban khoâng phaûi laø thöù an nghæ giaû taïo, hay heøn nhaùt neù traùnh. Ñöùc Gieâsu khoâng ngaàn ngaïi noùi ñeán "aùch" cuûa Ngaøi maø keû ñeán vôùi Ngaøi phaûi mang. Ngaøi khoâng giaáu chuùng ta veà nhöõng ñoøi hoûi nghieâm tuùc cuûa Ngaøi, veà con ñöôøng heïp maø Ngaøi ñaõ ñi, veà thaùnh giaù maø chuùng ta phaûi vaùc… Toùm laïi, Ngaøi khoâng ñöa chuùng ta rôi vaøo aûo töôûng veà moät thöù an nghæ deã daøng, khoâng caàn noã löïc chinh phuïc. Nhöng Ngaøi cho thaáy aùch cuûa Ngaøi thì eâm aùi, gaùnh cuûa Ngaøi nheï nhaøng. Eâm aùi vaø nheï nhaøng laø do loøng yeâu meán. Chính loøng yeâu meán laøm cho moïi söï trôû neân eâm nheï. Thaùnh AÂu Tinh ñaõ noùi moät caâu noåi tieáng: "Ubi amatur, non laboratur; aut si laboratur, labor amatur." Choã naøo coù loøng yeâu meán, thì khoâng coù söï vaát vaû nhoïc nhaèn; maø giaû nhö coù vaát vaû nhoïc nhaèn, thì ngöôøi ta cuõng thích caùi vaát vaû nhoïc nhaèn ñoù.

Ñöùc Gieâsu môøi chuùng ta ñeán hoïc vôùi Ngaøi. Ngaøi vöøa laø tröôøng hoïc, vöøa laø Thaày giaùo, vöøa laø baøi hoïc. Baøi hoïc naèm nôi chính con ngöôøi Ngaøi: "Vì toâi coù traùi tim hieàn haäu vaø khieâm nhu" (c.29). Neáu chuùng ta ñeán hoïc vôùi Ngaøi, chuùng ta phaûi hoïc baøi cuûa traùi tim. Chuùng ta ñöôïc uoán naén ñeå coù traùi tim nhö Ngaøi, ñeå roài tìm thaáy söï an nghæ maø baïo ñoäng vaø kieâu caêng khoâng theå ban ñöôïc.

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Coù khi naøo baïn thaáy theo ñaïo laø moät gaùnh naëng khoâng? Baïn thaáy giöõ ñaïo laø vieäc naëng neà ôû ñieåm naøo? Coù caùch naøo laøm cho noù nheï nhaøng hôn khoâng?

2. Ngöôøi beù moïn ñöôïc Chuùa Cha maïc khaûi. Theo yù baïn, trong xaõ hoäi hoâm nay, ai laø nhöõng ngöôøi beù moïn, ai laø nhöõng ngöôøi "khoân ngoan thoâng thaùi"?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page