Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 27 thaùng 06 naêm 1999
Chuùa Nhaät 13 Quanh Naêm A

Ñoïc Tin Möøng Mt 10,37-42

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Ñöùc Kitoâ treân heát

Thieân Chuùa coù quyeàn thöû thaùch con ngöôøi, ñeå con ngöôøi thaáy roõ mình hôn vaø coù dòp baøy toû thaùi ñoä cuûa mình tröôùc Thieân Chuùa. Trong Cöïu Öôùc, Thieân Chuùa ñaõ thöû Abraham khi ñoøi oâng saùt teá ñöùa con moät yeâu daáu laø Ixaaùc (St 22,1-2). Thöû thaùch naøy thaät laø kinh khuûng. Noù laø moät thaùch ñoá lôùn ñoái vôùi lyù trí vaø con tim cuûa Abraham. Chaéc oâng ñaõ khoâng theå naøo hieåu noåi taïi sao Thieân Chuùa ñoøi laïi ñieàu maø chính Ngaøi ñaõ taëng ban cho oâng nhö moät moùn quaø kyø dieäu trong luùc tuoåi giaø, taïi sao Thieân Chuùa laïi ñang taâm thoåi taét ñi nieàm hy voïng maø chính Ngaøi ñaõ khôi leân vaø nuoâi döôõng baáy laâu, taïi sao Thieân Chuùa laïi khoâng giöõ lôøi höùa. Ai coù theå hieåu ñöôïc noãi ñau trong tim cuûa Abraham. Khi oâng bieát chính mình seõ laø ngöôøi teá saùt con, ñöùa con duy nhaát maø oâng yeâu quyù, ñöùa con ñaõ trôû thaønh leõ soáng cuûa oâng? Abraham ñaõ khoâng luøi böôùc tröôùc ñoøi hoûi cuûa Thieân Chuùa. Chaéc oâng ñaõ traûi qua nhöõng giaây phuùt giaèng co vaø xaâu xeù noäi taâm, nhöng cuoái cuøng oâng ñaõ daùm tin duø khoâng hieåu, daùm yeâu Thieân Chuùa hôn yeâu Ixaaùc laø leõ soáng vaø nieàm hy voïng cuûa ñôøi oâng. Thieân Chuùa cuõng chæ caàn coù theá! Ngaøi ñoøi laø ñeå coù theå cho ta nhieàu hôn. Ngaøi thöû thaùch laø ñeå ta coù dòp baøy toû vaø laøm cho tình yeâu nôi ta ñöôïc lôùn leân hôn maõi.

Chæ duy Thieân Chuùa môùi coù quyeàn ñoøi hoûi con ngöôøi yeâu meán Ngaøi treân heát moïi söï, treân heát moïi thoï taïo, bôûi leõ Ngaøi laø Ñaáng saùng taïo neân chuùng. Ngaøi laø Giaù Trò cao nhaát, vöôït treân moïi giaù trò khaùc.

Trong baøi Tin Möøng hoâm nay, ta thaáy Ñöùc Gieâsu cuõng ñöa ra nhöõng ñoøi hoûi quyeát lieät khoâng keùm. Ngaøi ñoøi chuùng ta phaûi yeâu Ngaøi hôn yeâu cha meï, con caùi (c.37), thaäm chí, hôn caû maïng soáng cuûa baûn thaân (c.39). Neáu Ñöùc Gieâsu khoâng phaûi laø hieän thaân cuûa chính Thieân Chuùa, thì Ngaøi chaúng coù quyeàn ñoøi hoûi nhöõng hy sinh lôùn lao ñeán theá nôi con ngöôøi. Chöông 10 cuûa Tin Möøng Mattheâu cho thaáy vò trí troåi vöôït cuûa Thaày Gieâsu. Caùc moân ñeä phaûi chaáp nhaän bò ñieäu ra tröôùc maët vua chuùa quan quyeàn vì Thaày (c.18), bò moïi thuø gheùt vì Danh Thaày (c.22). Hoï phaûi tuyeân xöng Thaày tröôùc maët thieân haï, vaø chính vieäc nhaän hay choái Ñöùc Gieâsu seõ ñònh ñoaït soá phaän chung cuïc ñôøi hoï (cc.32-33).

Nhö theá Kitoâ höõu ñích thöïc laø ngöôøi tin Ñöùc Gieâsu Kitoâ laø Con Thieân Chuùa laøm ngöôøi, gaén boù vôùi Ngaøi nhö vôùi chính Thieân Chuùa Cha, vaø ñaët Ngaøi leân treân moïi thuï taïo. Pheâroâ ñaõ töøng thöa vôùi Thaày: "Phaàn chuùng con, chuùng con ñaõ boû moïi söï maø theo Thaày" (Mt 19,27). Quaû thaät, caùc moân ñeä ñaàu tieân ñaõ chaáp nhaän boû gia ñình, cha meï (Mt 4,22), ngheà nghieäp oån ñònh ñeå ñi theo Ñaáng khoâng coù choã goái ñaàu. Hoï ñaõ chaáp nhaän chòu baùch haïi vaø töï nguyeän hy sinh maïng soáng ñeå laøm chöùng cho Ñöùc Gieâsu vaø Tin Möøng cöùu ñoä cuûa Ngaøi. Taát caû baét nguoàn töø moät tình yeâu maõnh lieät vôùi Ñöùc Gieâsu, Ñaáng ñaõ soáng, ñaõ cheát vaø ñaõ ñöôïc phuïc sinh, cho moïi ngöôøi vaø cho baûn thaân hoï.

Theo göông caùc moân ñeä tieân khôûi, xuyeân qua gaàn 20 theá kyû, ñaõ coù bieát bao Kitoâ höõu daùm soáng ñeán cuøng tình yeâu cuûa mình ñoái vôùi Ñöùc Gieâsu, Ñaáng hoï tin duø chöa gaëp maët. Truyeàn giaùo khoâng chæ laø thoâng truyeàn ñöùc tin, nhöng coøn laø thoâng truyeàn tình yeâu, laø laøm cho Ñöùc Gieâsu ñöôïc moïi ngöôøi yeâu meán. Tình yeâu ñoái vôùi Ñöùc Gieâsu laø coát loõi cuûa Kitoâ giaùo. Khi yeâu Ñöùc Gieâsu, ta ñöôïc gaëp gôõ Thieân Chuùa Cha ôû möùc ñoä thaâm saâu nhaát, vaø ñöôïc daãn tôùi gaëp gôõ tha nhaân ôû möùc ñoä tinh roøng nhaát.

Yeâu hôn

Taát caû vaán ñeà naèm ôû chöõ "HÔN". Ñöùc Gieâsu ñoøi chuùng ta yeâu Ngaøi hôn caû nhöõng ñaáng ñaõ sinh thaønh döôõng duïc neân ta. Ñoái vôùi caùc daân toäc AÙ Chaâu, chöõ hieáu laø moät giaù trò lôùn. Ñöùc Gieâsu khoâng ñi ngöôïc laïi giôùi raên thaûo kính cha meï (Mt 15,4-6), vaø chính Ngaøi ñaõ luoân soáng giôùi raên naøy (Lc 2,51). Nhöng giaû nhö coù söï xung ñoät giöõa tình yeâu ñoái vôùi cha meï vaø tình yeâu ñoái vôùi Ñöùc Gieâsu, thì Ngaøi ñoøi chuùng ta phaûi ñaët Ngaøi leân treân cha meï, khoâng ñöôïc vì cha meï maø trôû neân thieáu saün saøng tröôùc lôøi môøi cuûa Ngaøi. Ñaõ coù ngöôøi ngaàn ngaïi tröôùc tieáng goïi cuûa Ñöùc Gieâsu. Anh muoán hoaõn moät thôøi gian ñeå lo toáng taùng cha giaø, hay ñuùng hôn ñeå phuïng döôõng cha cho ñeán khi cha qua ñôøi. Ñöùc Gieâsu ñoøi anh theo Ngaøi ngay ñeå loan baùo Nöôùc Thieân Chuùa (Lc 9, 59-60). Thaùnh Phanxicoâ Assidi laø moät thí duï huøng hoàn veà thaùi ñoä sieâu thoaùt ñoái vôùi gia ñình, ñeå soáng theo nhöõng thuùc baùch cuûa Chuùa. Thaùnh nhaân ñaõ daùm côûi boû quaàn aùo traû laïi cho cha, daùm ñi aên xin trong chính thaønh phoá cha mình ñang soáng.

Moãi ngöôøi chuùng ta ñeàu coù coäi nguoàn. Coäi nguoàn laø oâng baø cha meï, nhöng coäi nguoàn cuõng laø doøng truyeàn thoáng daân toäc töø bao ñôøi. Hôn nöõa, chuùng vaãn ñöôïc tieáp tuïc hình thaønh trong moâi tröôøng vaên hoaù, xaõ hoäi cuûa thôøi ñaïi ngay nay. Caàn côûi môû ñeå ñoùn nhaän nhöõng giaù trò quyù baùu cuûa quaù khöù vaø hieän taïi, nhöng cuõng caàn thanh loïc nhöõng gì khoâng phuø hôïp vôùi giaùo lyù cuûa Ñöùc Gieâsu Kitoâ. Phaûi laøm sao ñeå tinh thaàn cuûa Ngaøi trôû thaønh chuaån möïc giuùp chuùng ta nhaän ra nhöõng giaù trò ñích thöïc caàn giöõ gìn vaø phaùt huy, trong moät theá giôùi vang thau laãn loän.

Ñöùc Gieâsu coøn ñoøi chuùng ta yeâu Ngaøi hôn caû nhöõng ñöùa con maø chuùng ta ñaõ mang naëng ñeû ñau, ñaõ trao hieán moät phaàn maùu thòt. Con ngöôøi hoâm nay khoâng ngöøng saùng taïo vaø phaùt minh, khoâng ngöøng cho chaøo ñôøi nhöõng saûn phaåm môùi meû, vaät chaát cuõng nhö tinh thaàn. Coù nhöõng thöù saûn phaåm laïi trôû neân oâng chuû cuûa ngöôøi ñaõ saùng taïo neân chuùng, ñaåy ñöa con ngöôøi vaøo tình caûnh noâ leä cho chính nhöõng phaùt minh cuûa mình. Con ngöôøi doác söùc laøm vieäc vì phaûi chaïy theo nhöõng tieän nghi ngaøy caøng cao, vaø khoâng coù khaû naêng döøng laïi. Moät xaõ hoäi chæ bieát tieâu thuï vaø höôûng thuï thì thöôøng khoâng coøn choã cho Ñöùc Gieâsu.

Cuoái cuøng, Ñöùc Gieâsu môøi goïi chuùng ta vaùc thaäp giaù cuûa mình maø theo Ngaøi. Vaùc thaäp giaù laø haønh vi ngöôøi töû toäi phaûi laøm treân con ñöôøng ñi tôùi nôi haønh hình. Kitoâ höõu laø ngöôøi theo chaân Ñöùc Gieâsu, vaø laø Ñöùc Gieâsu vaùc thaäp giaù. Chuùng ta khoâng phaûi laø nhöõng ngöôøi maéc beänh thích ñau khoå, nhöng chuùng ta muoán chòu chung moät thaân phaän vôùi Thaày Gieâsu, vì "troø khoâng hôn thaày, tôù khoâng hôn chuû" (Mt 10,24). Thaäp giaù töï noù laø moät tai hoïa ñaùng traùnh, nhöng neáu ñöôïc ta ñoùn laáy vì Ñöùc Gieâsu thì, thaäp giaù seõ thaønh bieåu töôïng cuûa tình yeâu lôùn lao nhaát.

Thaäp giaù ñöa ñeán caùi cheát nhuïc nhaõ vaø bi ñaùt, nhöng chính caùi cheát vì tình yeâu laïi laø cöûa môû daãn vaøo söï soáng vieân maõn. Söï Phuïc Sinh cuûa Ñöùc Gieâsu laø neàn taûng cho nieàm tin treân cuûa caùc Kitoâ höõu. Coù bieát bao vò töû ñaïo ñaõ tin vaøo lôøi sau ñaây: "Ai giöõ laáy maïng soáng mình thì seõ maát, coøn ai lieàu maát maïng soáng mình vì Thaày, thì seõ tìm thaáy ñöôïc" (c.39). Maïng soáng laø ñieàu quaù ñoãi quyù giaù, theá nhöng Ñöùc Kitoâ coøn quyù giaù hôn. Ngöôøi Kitoâ höõu ñoùn nhaän thaäp giaù vaø caùi cheát vôùi thaùi ñoä bình an vaø laïc quan, vì hoï yeâu Ñöùc Gieâsu hôn vaø hoï tin nhöõng gì ñang chôø ñôïi hoï.

Bò maát maïng vì Ñöùc Gieâsu laø ñieàu khoù xaûy ra trong thôøi buoåi naøy. Nhöng chaáp nhaän maát ñi caùi toâi ích kyû vaø kheùp kín cuûa mình, ñoù laïi laø ñieàu vaãn dieãn ra moãi ngaøy trong ñôøi ngöôøi theo Ñöùc Gieâsu. Maát maùt bao giôø cuõng gaây ñau ñôùn, nhaát laø khi toâi maát moät ñieàu ñaõ trôû thaønh xöông thòt cuûa toâi. Nhöng chæ khi daùm ñaùnh maát caùi toâi nhoû moïn, toâi môùi trôû thaønh toâi, trong söï trieån nôû troïn veïn nhaát. Nhö theá toâi chæ tìm thaáy ñöôïc chính mình, khi daùm queân mình, boû mình, maát mình, hieán mình. Ngaøy nay, coù nhieàu ngöôøi lo xaây döïng caùi toâi baèng caùch thu tích cuûa caûi, tieàn baïc, quyeàn löïc, thaäm chí qua con ñöôøng baát chính. Cuoái cuøng, hoï laïi thaáy mình ñaùng maát caùi toâi ñích thöïc vaø rôi vaøo tình caûnh noâ leä, coâ ñôn, buoàn chaùn, traéng tay.

Chuùng ta caàn coù kinh nghieäm veà nhöõng lôøi sau trong Kinh Hoøa Bình: "Vì chính khi hieán thaân, laø khi ñöôïc nhaän laõnh; chính luùc queân mình, laø luùc gaëp laïi baûn thaân." Öôùc gì chuùng ta daùm soáng heát mình cho Ñöùc Gieâsu vaø cho anh chò em Ngaøi, chaáp nhaän caùi maát tröôùc maét, nhöng caûm thaáy caùi ñöôïc lôùn hôn boäi phaàn ngay ôû ñôøi naøy. Öôùc gì chuùng ta daùm yeâu Ñöùc Gieâsu baèng moät tình yeâu "xöùng vôùi" Ngaøi (cc. 37a.37b.38), bôûi leõ chính Ngaøi ñaõ daùm töï haï mình laøm ngöôøi, vaø hieán maïng soáng cho ta duø chuùng ta baát xöùng.

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Yeâu Ñöùc Gieâsu hôn moät lôïi loäc, danh giaù, hay hôn moät ngöôøi naøo ñoù maø baïn raát say meâ: coù khi naøo baïn laøm ñöôïc moät haønh ñoäng nhö theá trong ñôøi khoâng? Neáu coù, xin chia seû.

2. Soáng vôùi nhau, laøm vieäc chung vôùi nhau, ñoøi hoûi töø boû mình. Baïn coù kinh nghieäm gì veà nhöõng khoù khaên thöôøng gaëp phaûi khi soáng vôùi nhau trong gia ñình, trong coäng ñoaøn, hay trong nhoùm laøm vieäc toâng ñoà.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page