Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 6 thaùng 06 naêm 1999
Chuùa Nhaät 10 Quanh Naêm A
Kính Mình vaø Maùu Thaùnh Chuùa Kitoâ

Ñoïc Tin Möøng Ga 6,51-58

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Hoaøn caûnh gaây caán ñoøi phaûi choïn löïa

Moät muïc sö keå caâu chuyeän nhö sau: Hai ngöôøi lính vaøo moät giaùo ñöôøng ñeå troán caùc cuoäc truy luøng. Ñöùng tröôùc coäng ñoaøn tín höõu ñang soát saéng caàu nguyeän, hoï leân tieáng ñe doïa: Ai khoâng boû ñaïo seõ bò baén taïi choã; ai boû ñaïo thì ñöùng sang beân phaûi. Coù moät soá ngöôøi ñaõ choïn ñöùng sang beân phaûi vaø ñöôïc thaû veà nhaø ngay. Nhöõng ngöôøi coøn laïi chuaån bò taâm hoàn ñeå cheát vì nieàm tin maø hoï ñang aáp uû.

Trong baàu khí hoaøn toaøn tin töôûng, hai ngöôøi lính kia haï suùng xuoáng vaø oân toàn noùi: "Chuùng toâi cuõng laø Kitoâ höõu. Sôû dó chuùng toâi haønh xöû nhö vöøa roài vì chuùng toâi muoán bieát ai laø ngöôøi thöïc söï saün saøng cheát cho ñöùc tin cuûa mình. Chæ nhöõng ngöôøi ñoù môùi ñaùng tin caäy."

Baøi Tin Möøng hoâm nay cuõng ñaët ngöôøi Kitoâ höõu tröôùc nieàm tin cuûa mình. Nieàm tin aáy coù maïnh laém khoâng? Noù coù quyeát lieät tôùi möùc saün saøng cheát vì ñieàu mình tin chaêng? Saùch Tin Möøng cuûa Gioan quaû thaät ñöa ñoäc giaû tôùi maøn khaù gay caán. Sau baøi Tin Möøng hoâm nay taùc giaû cho bieát nhieàu moân ñeä cuûa Ñöùc Gieâsu khoâng ngaàn ngaïi noùi traéng ra ñieàu hoï nghó laø "Lôøi naøy chöôùng tai quaù! Ai maø nghe noåi?" (c.60). Keát quaû laø nhieàu moân ñeä ruùt lui, khoâng coøn ñi vôùi Ñöùc Gieâsu nöõa (c.68). Ñoù laø luùc chính Ñöùc Gieâsu ñoøi Nhoùm Möôøi Hai phaûi xaùc ñònh roõ laäp tröôøng veà nieàm tin cuûa mình: "Caû anh em nöõa, anh em cuõng muoán boû ñi sao?" Vaø ta bieát caû nhoùm noøng coát aáy cuõng chia ñoâi: moät beân laø Pheâroâ tuyeân xöng: "Thöa Thaày, boû Thaày thì chuùng con bieát ñeán vôùi ai? Thaày môùi coù nhöõng lôøi ñem laïi söï soáng ñôøi ñôøi" (c.68). Beân kia laø Giuña Iscariot, khoâng nhöõng boû Thaày maø coøn phaûn Thaày (c.64).

Toaøn boä chöông 6 cuûa Tin Möøng Gioan ñaët caùc moân ñeä tröôùc thaùi ñoä quyeát lieät loaïi ñoù. Caùc oâng ñaõ laàn löôït ñöôïc thaáy Ñöùc Gieâsu hoùa baùnh ra nhieàu (6, 1-15); ñi treân maët nöôùc vaø khieán thuyeàn caäp beán khoâng caàn cheøo choáng (6, 16-24); cuoái cuøng giaûng taïi hoäi ñöôøng Caphacnaum, trong ñoù Ñöùc Gieâsu töï xöng laø Baùnh Tröôøng Sinh (6.26-59).

Baøi Tin Möøng hoâm nay ruùt ra töø dieãn töø Caphacnaum naøy. Ñoù laø moät baøi giaûng döïa treân lôøi daïy cuûa Ñöùc Gieâsu. Giaûng vieân quaûng dieãn lôøi daïy ñoù moät caùch roäng raõi vôùi ôn linh höùng do Thaùnh Linh cuûa Ñöùc Gieâsu; theo yù nghóa aáy toaøn boä dieãn töø phaûi ñöôïc keå laø phaùt xuaát do chính Ñöùc Gieâsu. Toaøn boä dieãn töø Caphacnaum taäp chuù vaøo Lôøi Kinh Thaùnh daïy raèng Ngöôøi ñaõ cho hoï aên baùnh bôûi trôøi (c.31), cho neân cuõng nhaèm chöùng minh ñieàu Ñöùc Gieâsu tuyeân boá veà chính mình.

"Caùc oâng nghieân cöùu Kinh Thaùnh vì nghó raèng trong ñoù caùc oâng seõ tìm ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi. Maø chính Kinh Thaùnh laøm chöùng veà toâi" (5,39); ôû ñaây Ñöùc Gieâsu muoán noùi raèng ngöôøi ta khoâng tìm ñöôïc söï soáng ñôøi ñôøi trong chöõ vieát cuûa Kinh Thaùnh nhöng chæ tìm ñöôïc söï soáng nhôø tin vaøo Ñaáng ñeán, theå hieän taát caû nhöõng ñieàu Kinh Thaùnh noùi veà Ngöôøi.

"Neáu caùc oâng tin oâng Moâseâ, thì haún caùc oâng cuõng tin toâi, bôûi leõ oâng aáy ñaõ vieát veà toâi. Nhöng neáu caùc oâng khoâng tin ñieàu oâng aáy vieát, thì laøm sao tin ñöôïc lôøi toâi noùi? (6,46-47).

Caâu Kinh Thaùnh "Ngöôøi ñaõ cho hoï aên baùnh bôûi trôøi" (c.31) coù theå chæ laø caâu toång hôïp maø giaûng vieân nhôù ñaïi khaùi töø Xh 16,4; Neh 9,15; Tv 78,24 vaø Tv 105,40.

Toùm taét baøi giaûng Caphacnaum

Coù theå toùm taét baøi giaûng Caphacnaum baèng moät caâu noùi Ngöôøi ñaõ ban cho hoï baùnh bôûi trôøi ñeå hoï aên. Caâu aáy ñöôïc tuaàn töï khai trieån nhö sau:

a) Ngöôøi ñaõ ban (cc26-34). Ñieàu ñöôïc nhaán maïnh ôû ñaây laø vieäc ban taëng. Khoâng nhö Moâseâ ban taëng (c32) thöù manna laøm löông thöïc cho loaïi söï soáng hay cheát, Ñöùc Gieâsu seõ ban nhö Chuùa Cha ban taëng töø nguoàn suoái cuûa söï soáng vónh vieãn (c32). Nhö vaäy, Ñöùc Gieâsu thöïc söï laø Ñaáng ban baùnh nuoâi soáng. Ngöôøi laø Moâseâ môùi troåi vöôït treân Moâseâ trong Cöïu Öôùc.

b) Baùnh töø trôøi (cc35-47). Ñieàu ñöôïc nhaán maïnh ôû ñaây laø xuaát xöù cuûa Ñaáng laø baùnh nuoâi soáng. Ñöùc Gieâsu khoâng chæ ban taëng ñieàu gì ñoù nhöng chính Ngöôøi laø moùn quaø ñöôïc trao ban; moùn quaø aáy töø trôøi ñöôïc ban cho loaøi ngöôøi (cc35.38.41.42). ÔÛ phaàn naøy cuûa baøi giaûng, ñoäng töø ñöôïc nhaán maïnh nôi ngöôøi nhaän laø tin (believe). Ñöùc Gieâsu laø baùnh töø trôøi xuoáng; caàn phaûi tin thì môùi laõnh nhaän ñöôïc baùnh aáy (cc35.36.40.47). YÙ noùi ôû ñaây laø thöù löông thöïc boài boå ñöùc tin nôi ngöôøi laõnh nhaän. Ñöùc Gieâsu quaû thaät laø baùnh töø trôøi ñöôïc ban taëng cho loaøi ngöôøi. Chính Ngöôøi nuoâi döôõng caùc tín höõu nhö xöa trong Cöïu Öôùc, söï khoân ngoan ñaõ töøng nuoâi döôõng nhöõng ai chaáp nhaän giao öôùc Giaveâ Thieân Chuùa ban (Prov 9,1-5). Ñoù laø thöù löông thöïc nuoâi döôõng con ngöôøi baèng söï khoân ngoan.

c) Baùnh aáy ñöôïc ban ra ñeå ta aên (cc48-59). Baøi Tin Möøng hoâm nay naèm trong phaàn cuoái naøy cuûa baøi giaûng Caphacnaum. Ta thaáy nhieàu töø ñöôïc söû duïng chæ veà vieäc aên uoáng, nhö thòt (Flesh), maùu (Blood). AÊn (Eat), uoáng (Drink). Haõy coi töø aên ñöôïc laëp ñi laëp laïi ôû nhöõng caâu 49.50.51.52.53.54.58 song song vôùi töø thòt vaø maùu ñeå aên vaø ñeå uoáng. YÙ nghóa cuûa baøi giaûng ôû ñaây coù ñoåi thay. ÔÛ phaàn treân Ñöùc Gieâsu noùi tôùi vieäc Ngöôøi maïc khaûi söï khoân ngoan cho nhöõng ai tin thì ñöôïc haáp thuï thöù löông thöïc aáy. Baây giôø tin khoâng ñöôïc nhaéc tôùi nöõa. Ñieàu ñöôïc noùi leân laø aên vaø uoáng. Roõ raøng giaûng vieân coù yù noùi veà vieäc nuoâi döôõng baèng bí tích (sacramental nourishment). Giaûng vieân noùi tôùi thöù cuûa aên vaø cuûa uoáng maø caùc tín höõu vaãn duøng nôi baøn tieäc Thaùnh Theå, laø chính thòt vaø maùu cuûa Con Ngöôøi (c.53). Danh xöng Con Ngöôøi ñöôïc söû duïng ñeå traùnh khoûi phaûi noùi veà thòt vaø maùu cuûa Ñöùc Gieâsu theo nghóa theå lyù vì ñaây laø thòt vaø maùu cuûa Ñaáng laø Con Ngöôøi töø trôøi ban xuoáng cho loaøi ngöôøi: "Ñaây laø baùnh trôøi xuoáng, khoâng phaûi nhö baùnh toå tieân caùc oâng ñaõ aên, vaø hoï ñaõ cheát. Ai aên baùnh naøy seõ ñöôïc soáng muoân ñôøi" (c.58).

Nhö vaäy baøi giaûng ñöôïc thoáng nhaát laïi ôû tö töôûng Ngöôøi ñaõ cho hoï aên baùnh bôûi trôøi trong caâu 31 vaø caâu 58.

Vaäy baøi giaûng Caphacnaum laø cuoäc trình baøy cho thaáy nhieàu dieän khaùc nhau cuûa Ñaáng laø baùnh ban söï soáng. Ñöùc Gieâsu tröôùc heát laø Ñaáng ban taëng vôùi tö caùch laø Moâseâ môùi. Keá ñeán Ngöôøi ñöôïc giôùi thieäu cho thaáy chính Ngöôøi laø hieän thaân cuûa baùnh ban söï khoân ngoan vaø ôn maïc khaûi; ai tin vaøo Ngöôøi seõ ñöôïc Ngöôøi nuoâi döôõng baèng khoân ngoan vaø maïc khaûi. Cuoái cuøng Ñöùc Gieâsu chính laø leã Taï Ôn nhö nguoàn suoái cuûa söï soáng vónh cöûu ñöôïc ban taëng cho taát caû nhöõng ai aên thòt vaø uoáng maùu Ñaáng laø Con Ngöôøi vinh hieån töø trôøi xuoáng. Taát caû nhöõng ñieàu saùch Tin Möøng thöù boán muoán noùi veà Thaùnh Theå ñaõ ñöôïc trình baøy ôû chöông 6 naøy roài, neân khoâng ñöôïc laëp laïi ôû böõa tieäc ly nöõa. Hai yeáu toá thieát yeáu cuûa Thaùnh Theå ñöôïc trình baøy khaù roõ ôû chöông 6 naøy: ñoù laø Lôøi Maïc Khaûi (cc 35-47) vaø baùnh nhö daáu chæ bí tích cuûa söï soáng ñöôïc ban cho nhöõng ai aên vaø uoáng maùu Con Ngöôøi (cc 48-59).

Thaùnh Theå vaø Thaäp Giaù

Thaùnh Theå laàn ñaàu tieân ñöôïc loan baùo ñaõ khieán cho caùc moân ñeä chia reõ; moät soá ngöôøi ñaõ vaáp phaïm. Hoï noùi: "Lôøi naøy choùi tai quaù, ai maø nghe ñöôïc?" (Ga 6,60). Thaäp Giaù khi ñöôïc loan baùo cuõng gaây neân phaûn öùng töông töï ñeán noãi Pheâroâ ñaõ bò Chuùa quôû traùch naëng lôøi: "Satan, lui laïi ñaøng sau Thaày! Anh caûn loái Thaày, vì tö töôûng cuûa anh khoâng phaûi laø tö töôûng cuûa Thieân Chuùa, maø laø cuûa loaøi ngöôøi" (Mt 16,23). Thaùnh Theå vaø Thaäp Giaù ñeàu tieáp tuïc gaây vaáp phaïm: "Caû anh em nöõa, anh em cuõng muoán boû ñi hay sao?" (Ga 6,67). Caâu hoûi naøy cuûa Chuùa coøn vang doäi qua caùc thôøi ñaïi môøi goïi ngöôøi ta khoâng ngöøng khaùm phaù ra Ñaáng duy nhaát coù lôøi ban söï soáng ñôøi ñôøi (c.68). Ñoùn nhaän quaø taëng Thaùnh Theå trong nieàm tin laø ñoùn nhaän chính Ñaáng ban cho ta söï soáng baát taän.

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Neáu trong Thaùnh Leã Chuùa Nhaät môùi roài maø baïn tham döï coù xuaát hieän hai ngöôøi lính caàm voõ khí trong tay leân tieáng noùi vôùi coäng ñoaøn döï leã: "Ai khoâng boû ñaïo seõ bò baén taïi choã; ai boû ñaïo ñöùng sang beân phaûi", baïn nghó bao nhieâu ngöôøi döï leã ñöùng sang beân phaûi? Chính baïn choïn löïa nhö theá naøo? Hay baïn coù yù kieán rieâng noùi vôùi hai ngöôøi lính trong caâu chuyeän?

2. So saùnh Thaùnh Theå vaø Thaäp Giaù Chuùa Gieâsu, baïn thaáy coù ñieàu gì phaûi noùi veà xì caêng ñan maø Ngaøi töøng gaây neân cho caùc moân ñeä? Laøm theá naøo ñeå khoâng bò choùi tai (Ga 6,60)?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page