Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 23 thaùng 05 naêm 1999
Chuùa Nhaät VIII Phuïc Sinh Naêm A
Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng

Ñoïc Tin Möøng Ga 20,19-23

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Xin Ôn Chuùa Thaùnh Thaàn Tröôùc Moät Haønh Ñoäng Quan Troïng Choáng Meâ Tín

Moät hoâm laøng Kon Hô Rinh phaùi ngöôøi ñeán yeâu caàu vò thöøa sai ngöôøi Phaùp laø Cha Ñoã Ñình Boä (DourisBoure), phaûi laäp töùc giao noäp chò giuùp vieäc neáu khoâng muoán trôû neân keû thuø cuûa hoï. Chò giuùp vieäc naøy bò thaøy phuø thuûy laøng Kon Hô Rinh cho bieát laø ñaõ duøng ma thuaät gieát cheát coâ gaùi moät gia ñình giaøu coù nhaát trong laøng dòp coâ gaùi naøy tôùi döï leã cöôùi taïi laøng Kon Trang. Hoaøn caûnh cuûa Cha Boä khaù gay caán! Vì tin töôûng vaøo cuoäc thöû nghieäm tröùng gaø cuûa phuø thuûy, chaúng nhöõng daân laøng Kon Hô Rinh, nhöng caû caùc daân laøng laân caän, keå caû daân laøng nôi Cha Boä ñang ôû laø Kon Trang, chò tröø anh chò em Coâng Giaùo, coøn ai cuõng tin raèng chò giuùp vieäc kia ñaõ thöïc söï gieát cheát coâ giaùo. Cha Boä thaáy löông taâm khoâng cho pheùp giao noäp ngöôøi voâ toäi ñeå bò gieát oan. Cha xin ôn Chuùa Thaùnh Thaàn soi saùng vaø ñaõ nhaát trí vôùi baïn ñoàng nghieäp laø Cha Voõ Vaên Ñieän (Verdier) veà haønh ñoäng nhö sau. Cha Boä noùi vôùi caùc phaùi vieân cuûa laøng Kon Hô Rinh raèng: "Caùc anh haõy laëp laïi lôøi cuûa toâi ñaây cho daân laøng cuûa caùc anh. Neáu thaät chò Oanh (Uoâh laø teân ngöôøi bò caùo) laø thuû phaïm moät toäi aùc nhö vaäy, thì chính toâi ñaây laø ngöôøi oaùn giaän chò tröôùc nhaát vaø toâi seõ haøi loøng giao noäp chò cho caùc anh. Nhöng trong moät vieäc quan troïng nhö theá, lieân quan tôùi tính maïng cuûa moät con ngöôøi, thì söï coâng baèng baét buoäc toâi phaûi haønh ñoäng thaät caån thaän vaø phaûi bieát roõ keû bò caùo coù thaät ñaõ phaïm toäi aùc ñoù hay khoâng. Vaäy toâi môøi daân laøng Kon Hô Rinh ñeán taïi laøng toâi moät ngaøy naøo ñoù, ñem theo vieân phuø thuûy cuûa laøng. Khi ngöôøi naøy ñaõ laøm cho toâi xaùc tín baèng caùch boùp beå tröùng tröôùc maët toâi maø khoâng coù söï gian laän naøo, thì luùc ñoù toâi seõ an taâm quyeát ñònh, vaø toâi seõ giao noäp chò Oanh ngay cho laøng Kon Hô Rinh." Caâu traû lôøi ñöôïc keå laø hôïp lyù neân laøng Kon Hô Rinh ñaõ chaáp nhaän lôøi ñeà nghò cuûa cha Boä.

Ngaøy heïn ñeán, hai Linh Muïc thöøa sai ngöôøi Phaùp laø Cha Boä vaø Cha Ñieän, ra khoûi laøng ñeå gaëp anh em daân toäc Sô Ñaêng töø laøng Kon Hô Rinh tôùi. Hoï ñaõ ñöùng ñôïi ôû ñoù, ñoä chöøng saùu möôi ngöôøi tay caàm giaùo, vôùi dao giaét löng. Cha Boä noùi vôùi hoï: "Caùc anh cho raèng chò Oanh ñaõ duøng ma thuaät gieát cheát moät coâ gaùi laøng Kon Hô Rinh cuûa caùc anh. Vaäy ai laø ngöôøi phuø thuûy ñaõ tìm ra thuû phaïm cuûa toäi aùc naøy, haõy böôùc ra?" Ñoù laø moät ngöôøi giaø, nhoû con, daùng veû khoâ khan vaø ñen nhö than, vôùi ñoâi maét loä veû xaûo traù vaø ñoäc döõ.

Cha Boä vöøa chaêm chuù nhìn laõo vöøa noùi: "Vaäy ra chính laõo laø thaøy boùi ñoù sao? Chính laõo laø keû bieát ñöôïc nhöõng bí aån maø ngöôøi khaùc khoâng theå bieát ö? Haõy laïi ñaây, haõy ñeán gaàn toâi, haõy laøm laïi caùc thöû nghieäm cuûa laõo." Laõo run sôï, khoâng daùm ñeán gaàn, nhöng caùc ngöôøi cuøng laøng khuyeán khích laõo, noùi ñi noùi laïi cho laõo bieát khoâng coù gì phaûi sôï. Cuoái cuøng laõo cuõng böôùc tôùi ít böôùc. Vaø Cha Boä ñaõ noùi vôùi laõo: "Laõo bieát boùp beå tröùng, phaûi khoâng? Toâi cuõng bieát. Naøy, toâi seõ ñaët caâu hoûi, laõo haõy laáy quaû tröùng thöù nhaát ra."

Laõo laáy trong guøi ra moät goùi vaûi dô baån, vaø thaùo gôõ laàn moø ra boán naêm maûnh vaûi raùch cuõng nhôùp nhuùa nhö vaäy, roài baày ra maáy quaû tröùng thaùnh thieâng cuûa laõo. Cha Boä cuõng coù naêm saùu tröùng trong tuùi. Laõo laåm baåm caùi gì trong mieäng, giaû boä nhaên maët, nhíu maøy caùch kyø dò. Khi laõo ñaõ saün saøng, Cha Boä lieàn baét ñaàu hoûi: "Ai ñaõ gaây neân caùi cheát cho coâ gaùi noï? Coâ ta cheát bình thöôøng chaêng? Hay cheát vì tai naïn? Coù phaûi coâ ta bò gieát cheát baèng ma thuaät? Thuû phaïm ôû laøng naøo? Coù phaûi Kon Trang? Nhaø naøo? Nhaø cuûa oâng cha aø?" Cha Boä ñeå laõo boùp vôõ boán tröùng ñoái vôùi caùc caâu hoûi cheát vì tai naïn, bò gieát cheát baèng ma thuaät, Kon Trang, nhaø cuûa oâng cha.

Trong Nhaø Toâi Ai Ñaõ Gieát Coâ AÁy Baèng Ma Thuaät

Cha Boä tieáp tuïc hoûi: "Trong nhaø toâi, ai ñaõ gieát coâ aáy baèng ma thuaät? Coù phaûi toâi?" Nghe caâu hoûi naøy, laõo muoán trònh troïng ñaët toâi ngoaøi cuoäc, neân laõo laøm ñuû troø nhaên maët nhíu maøy, vaën mình uoán eùo, giaû boä coá heát söùc boùp tröùng nôi tay laõo. Laõo gian doái traéng trôïn ñeán noãi ñöa theâm tay traùi leân giuùp tay phaûi boùp beå caùi tröùng baát trò kia, nhö vaäy laø traùi vôùi qui luaät cho pheùp boùp tröùng moät tay maø thoâi. Nhöng coá gaéng voâ ích, quaû tröùng cöùng nhö kim cöông vaäy. Laõo noùi: "OÀ, khoâng, chaéc chaén laø khoâng phaûi oâng cha. Toâi ra söùc boùp ñeán ñau caû gaân tay maø tröùng khoâng vôõ!" Noùi xong, laõo boû caùi tröùng coøn laønh nguyeân xuoáng ñaát. Laäp töùc Cha Boä choäp laáy quaû tröùng keïp vaøo giöõa ngoùn tay troû vaø ngoùn tay giöõa gioáng y nhö laõo phuø thuûy ñaõ laøm. Cha Boä giô caùnh tay leân vaø noùi vôùi taát caû daân laøng coù maët luùc ñoù: "Hôõi anh em daân laøng Kon Hô Rinh vaø Kon Trang, caùc anh em ñaõ chöùng kieán ñeå thaáy tröùng naøy cöùng raén moät caùch quaù khaùc thöôøng: Vaäy neáu laõo phuø thuûy coù maët ôû ñaây laø moät teân gian xaûo, moät teân ñaàu ñoäc, moät teân noùi laùo aùc ñoäc nhaát theá gian, thì caùi tröùng naøy seõ bò vôõ deã daøng trong maáy ngoùn tay cuûa toâi." Vaø Cha Boä boùp, quaû tröùng vôõ toang ra! Moät soá ngaøy tröôùc ñoù, Cha ñaõ taäp luyeän kyõ ñeå naém chaéc kyõ thuaät boùp beå tröùng.

Toâi Seõ Giao Laõo Phuø Thuûy Taëng Vaät Trò Giaù Moät Noâ Leä Neáu

Laõo phuø thuûy run caäp caäp. Caû ñaùm ñoâng ñöùng söõng sôø. Toâi lôïi duïng giaây phuùt xuùc ñoäng naøy ñeå toá giaùc moïi löøa gaït cuûa taát caû caùc phuø thuûy: "Hôõi anh chò em Sô Ñaêng ñaùng thöông, boïn ngöôøi phuø thuûy maø anh chò em tin töôûng caùch muø quaùng, laø nhö vaäy ñoù! Nhöng chöa heát, toâi muoán chöùng minh caùch roõ raøng hôn nöõa ñeå anh chò em tin raèng teân phuø thuûy saùt nhaân naøy chæ thaáy vaø chæ bieát ñuùng moïi ñieàu maø chính chuùng ta thaáy vaø bieát, theá thoâi, khoâng hôn chuùt naøo. Khi noù noùi moät ngöôøi ñaõ duøng ma thuaät ñeå gieát ai ñoù, thì vieäc ñoù coù ai thaáy taän maét ñaâu! Nhöng vieäc chuùng ta saép laøm moïi ngöôøi ñeàu thaáy. Chuù Ngam ñöùng beân toâi ñaây seõ vaøo trong laøng vaø nuùp vaøo moät choã toâi seõ chæ cho chuù ta. Laõo phuø thuûy seõ boùp beå tröùng khi laõo gaëp ñöôïc choã Ngam ñang aån nuùp. Neáu laõo laøm ñöôïc ñuùng nhö theá, thì toâi seõ chòu cho laõo moät taëng vaät ngang vôùi trò giaù moät noâ leä." Theo leänh Cha Boä, Ngam vaøo laøng, nuùp trong moät nhaø ñoå naùt cuûa Kon Trang. Cha Boä leân tieáng yeâu caàu laõo phuø thuûy: "Boùp tröùng ñi, laõo phuø thuûy, Ngam ôû ñaâu? Phaûi chaêng noù ôû trong moät caùi nhaø? Coù phaûi laø nhaø teân Khoâng?" Laõo phuø thuûy boùp beå tröùng khi nghe teân naøy. Cha Boä lieàn baûo caùc thanh nieân Kon Hô Rinh vaøo laøng xem thöïc hö. Laõo phuø thuûy ñaõ laàm! Moïi ngöôøi daân toäc ngoaïi giaùo ñöùng söõng sôø khoâng noùi lôøi naøo!

Daân Laøng Khoâng Coøn Theå Buoäc Toäi Saùt Nhaân Cho Ngöôøi Nhaø Cha Boä!

Laõo phuø thuûy ñaõ doø hoûi teân tuoåi cuûa moïi ngöôøi trong nhaø Cha Boä, chöøng 20 ngöôøi. Nhöng laõo ñaõ khoâng bieát moät ñieàu quan troïng laø chò Oanh coøn coù teân chính thöùc laø Queá Lan (töùc Klon; Uoâh töùc Oanh chæ laø teân ngöôøi ta choïc gheïo rieát roài trôû neân danh xöng duy nhaát maø laõo phuø thuûy bieát; coøn danh xöng Queá Lan laõo khoâng heà bieát laø ai). Vaäy Cha Boä yeâu caàu laõo phuø thuûy boùp tröùng khi nghe teân töøng ngöôøi trong nhaø Cha sau khi laõo ñaõ cho thaáy nhö treân raèng Cha Boä khoâng phaûi laø thuû phaïm. Laõo raát boái roái khi nghe Cha Boä ñoïc ñeán teân Queá Lan. Laõo hoûi teân Queá Lan laø ñaøn oâng hay ñaøn baø. Cha Boä lieàn noùi: "Laõo caàn gì bieát ñaøn oâng hay ñaøn baø? Haõy ñoaùn laáy chôù! Haõy boùp tröùng ñeå bieát Queá Lan coù phaûi laø thuû phaïm khoâng!" Laõo ta töôûng Queá Lan laø ngöôøi ôû ñaâu môùi ñeán, vaø quaû tröùng laõo boùp ñaõ khoâng beå! Cha Boä lieàn quay veà anh em daân laøng Kon Hô Rinh: "Caùc anh nghe chöa? Oanh laø thuû phaïm, coøn Queá Lan khoâng phaûi laø thuû phaïm. Vaäy maø Oanh vaø Queá Lan laø moät ngöôøi maø thoâi! Caùc anh coøn daùm noùi laõo phuø thuûy khoâng xaûo traù hay sao? Hay caùc anh coøn daùm noùi ngöôøi ñaøn baø naøy ñaõ gaây neân caùi cheát cho coâ gaùi kia sao?" Taán kòch ñaõ chaám döùt vì daân laøng Kon Hô Rinh khoâng traû lôøi Cha Boä ñöôïc.

Caâu chuyeän choáng meâ tín dò ñoan cuûa Cha Boä coù theå gôïi yù cho thaáy Leã Hieän Xuoáng coøn ñöôïc noái daøi qua ñôøi soáng chöùng taù cuûa moïi Kitoâ höõu. Caùch Cha Boä choáng meâ tín laø ñoäc ñaùo thuoäc veà thôøi cuûa ngaøi. Ngaøy nay Kitoâ höõu chuùng ta caàn nhaán maïnh giaù trò ñoái thoaïi vaø vaên hoùa nhieàu hôn trong cuoäc chieán choáng meâ tín dò ñoan.

Rieâng baøi Tin Möøng hoâm nay cho thaáy cuoäc Vöôït Qua cuûa Ñöùc Kitoâ hoaøn thaønh do Ngaøi ñoå traøn Thaùnh Linh cho Giaùo Hoäi (c.22). Chuùa Thaùnh Linh ñöôïc bieåu toû, ban taëng vaø thoâng truyeàn nhö ngoâi vò Thieân Chuùa. Chính töø vieân maõn cuûa Ngaøi, Ñöùc Kitoâ laø Ñöùc Chuùa ñoå traøn Thaùnh Linh cho Giaùo Hoäi.

Thôøi ñieåm naøy, Thieân Chuùa Ba Ngoâi ñöôïc maïc khaûi troïn veïn. Töø ñaáy Nöôùc Trôøi Ñöùc Kitoâ loan baùo môû ra cho ai tin vaøo Ngaøi: trong thaân xaùc taàm thöôøng vaø nôi ñöùc tin, hoï ñaõ ñöôïc döï vaøo hieäp thoâng cuûa Ba Ngoâi. Nhôø Chuùa Thaùnh Linh ñeán vaø Ngaøi luoân ñeán, ñem theá giôùi vaøo "thôøi buoåi sau cuøng", thôøi cuûa Giaùo Hoäi. Thôøi naøy Nöôùc Trôøi ñaõ ñöôïc laõnh nhaän nhöng chöa hoaøn thaønh (Giaùo lyù Giaùo Hoäi Coâng Giaùo 731-732).

Cha Boä laø ngöôøi chöùng cuûa thôøi buoåi sau cuøng ñoù. Cha ñaõ caàu nguyeän cuøng Chuùa Thaùnh Linh vaø ñaõ ñaët mình ñeå Thaàn Khí daãn ñöa. Trong cuoäc chieán cam go cho ñöùc tin döôùi côø thaäp giaù Chuùa Kitoâ, Cha ñaõ bao goàm caû cuoäc chieán cho coâng baèng vì ñaõ chieán ñaáu tôùi cuøng cho tính maïng vaø danh thôm tieáng toát cho moät ngöôøi voâ danh tieåu toát laø chò giuùp vieäc trong nhaø Cha.

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Ñaët mình vaøo hoaøn caûnh gaây caán cuûa Cha Boä, baïn coù haønh ñoäng gioáng nhö Ngaøi chaêng, chaúng haïn: khoâng queân caàu cuøng Chuùa Thaùnh Linh tröôùc khi haønh ñoäng? Beânh vöïc tính maïng vaø danh thôm tieáng toát cuûa ngöôøi chung quanh baïn? Lôïi duïng moïi cô hoäi ñeå giaûi thoaùt ngöôøi ta khoûi meâ tín dò ñoan?

2. Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh cho caùc moân ñeä xem tay vaø caïnh söôøn Ngöôøi (c.20). Ñieàu ñoù cho thaáy: Chính Thaày caùc oâng chöù khoâng phaûi ai khaùc? Chuùa ñaõ chieán thaéng ñau khoå vaø söï cheát? Döïa vaøo chieán thaéng ñoù, caùc moân ñeä khoâng coøn phaûi sôï? Baïn coù yù kieán khaùc?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page