Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 16 thaùng 05 naêm 1999
Chuùa Nhaät VII Phuïc Sinh Naêm A
Chuùa Thaêng Thieân

Ñoïc Tin Möøng Mt 28,16-20

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Ñöùc tin Kitoâ giaùo noùi tôùi Ngoâi Hai xuoáng theá laøm ngöôøi thì cuõng noùi ñeán Ngöôøi ñaõ leân trôøi, töùc "leân cao hôn moïi taàng trôøi ñeå laøm cho vuõ truï ñöôïc vieân maõn" (Ep 4,10).

Bieán Coá vaø Maàu Nhieäm Leân Trôøi

Vieäc Ñöùc Gieâsu leân trôøi laø moät bieán coá maø caùc toâng ñoà coù theå ghi nhaän nhö moät kinh nghieäm caùc oâng ñaõ traûi qua, nhöng ñoàng thôøi cuõng laø moät maàu nhieäm vöôït ngoaøi traät töï nhaân loaïi, neân chæ coù theå ñöôïc noùi tôùi qua bieåu töôïng.

Sau khi Ñöùc Gieâsu cheát ñöôïc ba ngaøy, Ngöôøi cho caùc moân ñeä thaáy Ngöôøi ñang soáng. Nhöng söï soáng aáy khoâng phaûi laø söï soáng ñöôïc phuïc hoài laïi nhö tröôøng hôïp Lazaroâ. Söï soáng aáy cho thaáy Ñöùc Kitoâ nay hieän dieän vôùi nhöõng keû thuoäc veà Ngöôøi moät caùch khaùc tröôùc (Lc 24,37-40; Ga 20,19.26). Tröôùc kia thieân tính cuûa Ngöôøi nhö ñöôïc aån daáu vaø bò giôùi haïn nôi con ngöôøi Gieâsu, con baùc thôï moäc Giuse laøng Nazareùt, nay tung hoaønh trong quyeàn naêng tuyeät ñoái vaø phoå quaùt, khoâng gì coù theå caûn ngaên. Ñöùc Kitoâ leân trôøi coù nghóa laø Ngöôøi chaám döùt thôøi gian hieän ra daäy doã caùc moân ñeä. Ngöôøi chuaån bò hoï ñeå nhaän bieán coá Nguõ Tuaàn laø bieán coá môû ñaàu cho kyû nguyeân môùi: Ñoù laø kyû nguyeân Thaàn Khí cuûa Ñöùc Kitoâ ñi vaøo noäi taâm cuûa loaøi ngöôøi vaø cho caùc tín höõu khaû naêng ñöôïc neân ñoàng hình ñoàng daïng vôùi Ngöôøi trong cuoäc soáng.

YÙ Nghóa Thaàn Hoïc

Nhö vaäy vöôït ngoaøi kinh nghieäm cuûa caùc moân ñeä vôùi Thaày Gieâsu, coøn coù maàu nhieäm thuoäc veà bieán coá Leân Trôøi cuûa Ñöùc Gieâsu. Maàu nhieäm aáy ñöôïc phaùc hoïa trong Tin Möøng thaùnh Gioan ôû cuoäc ñaøm ñaïo vôùi oâng Nicoâñeâmoâ (3,13) vaø trong dieãn töø veà Baùnh Söï Soáng (6,62): Ñöùc Gieâsu choãi daäy khoûi söï cheát ñaõ chieán thaéng töû thaàn vaø ñaûm nhieäm söù maïng ñöa loaøi ngöôøi vaøo loøng Chuùa Cha. Chính qua ñoù Ngöôøi maïc khaûi cho thaáy loaøi ngöôøi thaät söï phaùt xuaát töø trôøi cao neân cuoái cuøng phaûi trôû veà ñoù, nhö lôøi Ñöùc Leâoâ Caû, ngöôøi keá vò thaùnh Pheâroâ (440-461), noùi: "Cuoäc leân trôøi cuûa Ñöùc Kitoâ nhö vaäy laø cuoäc vinh thaêng cuûa chính chuùng ta vaø nôi maø Ñaáng laøm ñaàu [cuûa Giaùo Hoäi], ñaõ ñeán tröôùc thì nieàm hy voïng cuûa thaân theå laø [Giaùo Hoäi] cuõng ñöôïc môøi goïi ñeå ñaït tôùi (Baøi giaûng veà Leã Thaêng Thieân, Sch. 74,138).

Bieán coá Thaêng Thieân chæ ñöôïc Tin Möøng Maùc Coâ nhaéc tôùi trong 16,19: "Noùi xong Chuùa Gieâsu ñöôïc röôùc leân trôøi vaø ngöï beân höõu Thieân Chuùa." Rieâng Luca sau khi noùi ñeán Chuùa Gieâsu ñöôïc röôùc leân trôøi trong saùch Tin Möøng (24,51), coøn moâ taû chi tieát trong saùch Coâng Vuï (1,3-11) veà cuoäc Thaêng Thieân: Chính töø beân höõu Thieân Chuùa, Ñöùc Gieâsu Phuïc Sinh ban Thaùnh Thaàn cho caùc toâng ñoà ñeå caùc oâng ñeán vôùi muoân daân vaø laøm chöùng veà Ngöôøi. ÔÛ ñaâu Tin Möøng ñöôïc loan baùo, ôû ñoù Ñöùc Gieâsu cuõng hieän dieän vaø ñöa moïi ngöôøi trôû veà cuøng Chuùa Cha.

Baøi Tin Möøng hoâm nay (Mt 28, 16-20) ñöôïc choïn cho leã Thaêng Thieân khoâng phaûi vì tröïc tieáp noùi ñeán bieán coá Chuùa leân trôøi. Trong meänh leänh Phuùc AÂm hoùa theá giôùi (cc.18b-20) Mattheâu cho thaáy tröôùc tieân quyeàn uy cuûa Ñöùc Kitoâ traûi ra treân trôøi döôùi ñaát (c. 18); chính döïa vaøo quyeàn ñoù, Ngöôøi sai caùc moân ñeä ñi ñeán vôùi muoân daân ñeå laøm cho hoï trôû neân moân ñeä cuûa Ngöôøi (cc. 19-20); vaø ñieàu baûo ñaûm cho coâng trình maø Ngöôøi giao cho caùc moân ñeä thöïc hieän, chính laø söï hieän dieän cuûa Ngöôøi vôùi caùc moân ñeä moïi ngaøy cho ñeán taän theá (c. 20).

Söï hieän dieän cuûa Chuùa Gieâsu vôùi caùc moân ñeä cho ñeán ngaøy taän theá seõ laø söï hieän dieän cuûa Ñaáng ñaõ phuïc sinh vaø leân trôøi ngöï beân höõu Chuùa Cha. Ngöôøi seõ cho caùc moân ñeä nhaän ñöôïc söùc maïnh cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn (Cv 1,8) ñeå laøm cho muoân daân khoâng nhöõng trôû neân moân ñeä nhöng coøn ñöôïc taêng tröôûng trong phaåm chaát laøm moân ñeä cuûa Ngöôøi. Ngöôøi Kitoâ höõu khoâng nhöõng laõnh Pheùp Röûa nhaân danh Chuùa Cha, Chuùa Con vaø Chuùa Thaùnh Thaàn nhöng qua nhöõng thaêng traàm cuûa cuoäc soáng coøn phaûi thöôøng xuyeân lôùn leân trong töông quan vôùi Thieân Chuùa vaø tha nhaân.

Gia Taêng Phaåm Chaát Nôi Ngöôøi Moân Ñeä

Laø moät tu só doøng Thaùnh Theå, toâi ñöôïc may maén khaùm phaù ra phong traøo Toå AÁm Fo-co-la-re ôû vaøo thôøi ñieåm khaù khoù khaên trong ñôøi toâi, Cha Baønh Tieán Ñöùc (Jan Van Burgensteden, S.S.S.) baét ñaàu keå. Ñoù laø luùc toâi ñang hoïc trieát vaø vieäc hoïc khoâng maáy xuoâi chaûy. Ñoù cuõng laø thôøi ñieåm caêng thaúng vì toâi baát ngôø nhaän thaáy caàn ñöôïc chöõa trò ñeå duy trì söùc khoûe. Toâi baét ñaàu töï hoûi khoâng bieát toâi coù thích hôïp vôùi ñôøi tu chaêng?

Chính vaøo thôøi ñieåm ñoù phong traøo Toå AÁm môû moät trung taâm laø nôi toâi ñöôïc gaëp nhöõng con ngöôøi dung maïo quang tónh, maëc daàu toâi bieát hoï böôùc vaøo xöù sôû vaø moät boái caûnh hoaøn toaøn môùi laï ñoái vôùi hoï. Dó nhieân hoï phaûi vöôït thaéng nhieàu caûn trôû ñeå baét ñaàu hoaït ñoäng. Toâi coù aán töôïng maïnh veà ôn bình an noäi taâm hoï nhaän ñöôïc nhôø tin töôûng vaøo tình yeâu Thieân Chuùa vaø tín thaùc vaøo söï naâng ñôõ vaø saên soùc cuûa Thieân Chuùa daønh cho trong moïi tình huoáng. Göông saùng cuûa hoï mang laïi cho toâi cuõng moät nieàm thaâm tín loaïi ñoù. Toâi baét ñaàu soáng nieàm tin töôûng raèng moïi söï quaù khöù cuõng nhö hieän taïi, ñeàu noùi leân tình yeâu Thieân Chuùa daønh cho toâi. Caû ñoái vôùi khoå ñau, toâi cuõng nhìn vôùi caëp maét khaùc tröôùc, bôûi leõ toâi ñaõ hieåu raèng caû ôû ñoù nöõa cuõng coù tình yeâu Thieân Chuùa hieän dieän.

Theá laø baét ñaàu caû moät cuoäc soáng hoaøn toaøn môùi ñoái vôùi toâi. Toâi nhìn moïi söï döôùi moät vieãn töôïng môùi, nhö theå coù moät sôïi daây baèng vaøng chaïy xuyeân qua caùc bieán coá ñôøi toâi. Caùi nhìn aáy mang laïi cho toâi ôn bình an lôùn lao. Bí tích Röûa Toäi toâi laõnh nhaän hoài coøn nhoû, boãng trôû neân soáng ñoäng. Kitoâ giaùo trôû neân hoaøn toaøn môùi, taäp trung vaøo tình yeâu Thieân Chuùa. Toâi nhìn cuõng moät caùi nhìn ñoù veà ñôøi tu cuûa toâi. Tình yeâu phaûi laø taâm ñieåm cuûa moïi söï vaø phaûi laø moät tình yeâu taän caên ôû choã toâi phaûi saün saøng coáng hieán söï soáng cuûa toâi cho ngöôøi beân caïnh ngay trong giaây phuùt hieän taïi. Chính toâi ñöôïc môøi goïi soáng Lôøi Chuùa Gieâsu daïy laø "Haõy thöông yeâu nhau nhö Thaày ñaõ yeâu thöông anh em."

Ñieàu hieåu bieát môùi meû naøy cuõng thay ñoåi nhaän thöùc cuûa toâi veà Giaùo Hoäi. Baây giôø toâi coù kinh nghieäm veà Giaùo Hoäi nhö moät gia ñình trong ñoù moïi ngöôøi ñöôïc môøi goïi yeâu thöông nhau. Chính tình hieäp nhaát ñaõ môû coõi loøng toâi ra ñeå yeâu thöông moïi ngöôøi baát keå hoï thaâm tín veà nhöõng ñieàu gì.

Caû ñoái vôùi Thaùnh Theå laø ñaëc suûng cuûa hoäi doøng Thaùnh Theå cuûa toâi, toâi cuõng nhaän laõnh moät hieåu bieát môùi. Baây giôø toâi nhìn thaáy Thaùnh Theå nhö moät daáu chæ, moät dieãn taû soáng ñoäng veà tính hieäp nhaát do Chuùa Gieâsu mang laïi. Baây giôø toâi raát öôùc ao neân gioáng Chuùa Gieâsu trong bí tích Thaùnh Theå ñeå hieán thaân cho ngöôøi khaùc, khôûi söï vôùi nhöõng thaønh vieân cuûa coäng ñoaøn ñòa phöông toâi. Toâi ñöôïc loâi keùo ñeå quan taâm tôùi nhöõng hoaøn caûnh thöông taâm nhaát bôûi leõ chính ôû giöõa nhöõng hoaøn caûnh loaïi ñoù. tình yeâu cuûa Thieân Chuùa ñöôïc minh nhieân.

Khi aáy cha giaùm tænh yeâu caàu toâi laøm tröôûng moät coäng ñoaøn, nôi chæ coøn moät soá anh em lôùn tuoåi ôû laïi. Nhöõng ngöôøi treû ñaõ boû coäng ñoaøn khoâng coøn tu nöõa. Toâi lieàn caûm thaáy phaûi thöa "xin vaâng" maëc daàu toâi nhaän ra nhöõng hoaøn caûnh khoù khaên ôû ñoù. Tröôùc khi nhaäm chöùc toâi ñöôïc cho bieát chæ moät thôøi gian nöõa seõ phaûi ñoùng cöûa tu vieän ñoù, vaø toâi coù boån phaän lo sao ñeå xaûy ra ít ñau khoå nhaát cho nhöõng ngöôøi lieân heä. Toâi ñaõ khoâng daùm tieát loä cho caùc anh em trong coäng ñoaøn bieát ñieàu vöøa noùi, nhöng chæ taäp chuù vaøo vieäc caàu nguyeän cuøng Chuùa Cha. Toâi khaùm phaù ra ñieàu naøy laø anh em trong coäng ñoaøn môùi cuûa toâi laø nhöõng caù nhaân toát laønh tuy moãi ngöôøi soáng trong theá giôùi rieâng cuûa mình. Ngay töø ñaàu toâi ñaõ coá coâng xaây döïng tình hieäp nhaát baèng caùch coá gaéng hieåu töøng ngöôøi. Vì laø ngöôøi nhoû tuoåi nhaát neân toâi coù theå lo cho hoï nhöõng ñieàu laët vaët, cho neân hoï raát bieát ôn toâi. Toâi cuõng nhaän ra loøng hoï quyù meán vaø kính troïng ñoái vôùi toâi laø tröôûng coäng ñoaøn. Hoï coøn toû ra chaáp nhaän nhöõng ñieàu toâi ñeà nghò thöïc hieän trong tu vieän.

Ba naêm sau ñoù, Ban Quaûn Trò cuûa Tænh Doøng quyeát ñònh khoâng ñoùng cöûa tu vieän chuùng toâi nöõa. Theá roài moät ngöôøi treû ñeán goõ cöûa xin vaøo Doøng vaø xin taäp söï nôi tu vieän chuùng toâi vì anh ñöôïc haáp daãn bôûi tinh thaàn gia ñình cuûa tu vieän. Tôùi naêm 1988, coù taát caû 9 ngöôøi treû tôùi xin vaøo Doøng! Hôn nöõa, Chuùa coøn an baøi ñeå tu vieän chuùng toâi ñaûm nhieäm ngoâi nhaø nguyeän töøng laø trung taâm toân thôø Thaùnh Theå taïi thuû ñoâ Haø Lan qua nhieàu theá kyû.

Ban Quaûn Trò Tænh Doøng chaáp nhaän ñeå anh em treû ñaûm nhieäm ngoâi nhaø nguyeän kính Thaùnh Theå noùi treân. Taïi Toång Coâng Hoäi cuûa Doøng, moät nghò phuï khi nghe toâi baùo caùo sinh hoaït cuûa coäng ñoaøn chuùng toâi taïi thuû ñoâ Haø Lan ñaõ noùi: "Kinh nghieäm vöøa noùi soi saùng cho thaáy con ñöôøng maø Doøng chuùng ta neân theo."

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn nghó gì veà cuoäc bieán ñoåi nôi Cha Baønh Tieán Ñöùc: coù phaûi cuoäc bieán ñoåi aáy khôûi söï do göông saùng cuûa phong traøo giaùo daân Fo-co-la-re? AÛnh höôûng giaây chuyeàn tôùi nhieàu ngöôøi laø nhöõng ai? Baïn nghó cuoäc bieán ñoåi aáy coù lieân quan gì tôùi Maàu Nhieäm Chuùa Gieâsu leân trôøi?

2. Baïn hieåu theá naøo veà bieán coá Leân Trôøi cuûa Chuùa Gieâsu? Veà Maàu Nhieäm Leân Trôøi cuûa Chuùa Gieâsu? Chính baïn coù lieân heä gì vôùi Maàu Nhieäm Leân Trôøi cuûa Chuùa Gieâsu chaêng?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page