Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 09 thaùng 05 naêm 1999
Chuùa Nhaät VI Phuïc Sinh Naêm A

Ñoïc Tin Möøng Ga 14,15-21

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Caùc Moân Ñeä Khoâng Hieåu Neâu Leân Ba Caâu Hoûi

Baøi Tin Möøng hoâm nay ñaët ta vaøo boái caûnh cuûa böõa tieäc ly. Trong böõa tieäc ly naøy Ñöùc Gieâsu leân tieáng noùi vôùi caùc moân ñeä veà cuoäc ra ñi cuûa Ngöôøi nhöng Ngöôøi cuõng traán an caùc oâng khi caùc oâng bieát Ngöôøi seõ trôû laïi vôùi caùc oâng. Nhöng cuoäc ra ñi cuõng nhö trôû laïi cuûa Ñöùc Gieâsu coù tieàm aån nhöõng ñieàu khoù hieåu. Do ñoù phaûn öùng cuûa caùc oâng laø neâu caâu hoûi.

Nhöõng ñieàu khoù hieåu trong dieãn töø töø bieät cuûa Ñöùc Gieâsu khoâng chæ aùp duïng vôùi caùc moân ñeä xöa. Nhöõng ñieàu khoù hieåu aáy vaãn coøn ñoù, thuoäc veà giôùi haïn cuûa moïi ngöôøi.

Tröôùc heát ta coù ba dieãn töø töø bieät (13,31-14,31; 15,1-16,33; 17,1-26). Baøi Tin Möøng hoâm nay naèm trong dieãn töø thöù nhaát.

Vaø Ñöùc Gieâsu höôùng chuù yù cuûa Ngöôøi veà lôøi noùi vaø vieäc laøm cuûa chính caùc moân ñeä. Chính hoï cuõng seõ laøm nhöõng coâng vieäc maø Ñöùc Gieâsu ñaõ laøm, bôûi leõ Ngöôøi seõ ñaùp öùng nhöõng lôøi hoï keâu xin ñeå Thieân Chuùa ñöôïc bieåu loä nôi Chuùa Con. Ñieàu kieän khoâng theå thieáu laø hoï phaûi yeâu meán Thaày vaø giöõ caùc giôùi raên cuûa Thaày (c.15). Chính loøng yeâu meán naøy seõ cho hoï nhaän ñöôïc Ñaáng Baûo Trôï khaùc laø Ñaáng seõ ñeán vaø ôû maõi vôùi hoï (c.16). Chính theo yù nghóa vöøa noùi, Ñöùc Gieâsu cho caùc moân ñeä bieát Ngöôøi seõ trôû laïi vôùi hoï vaø hoï seõ khoâng bò boû rôi (c.18).

Chuùa ñi doïn choã nhöng choã aáy laïi ôû nôi caùc moân ñeä.

Ta coù theå caûm thaáy moät söï choaùng vaùng naøo ñoù khi nghe Chuùa Gieâsu ñeà caäp nhöõng ñieàu noùi treân. Thoaït tieân ta ñaõ töôûng Chuùa ra ñi laø ñeå doïn choã cho caùc moân ñeä, roài Ngöôøi seõ trôû laïi vaø ñöa caùc oâng ñi vôùi Ngöôøi, ñeå Ngöôøi ôû ñaâu caùc oâng cuõng seõ ôû ñoù (c.3). Nhöng baây giôø Ñöùc Gieâsu laïi noùi raèng Ngöôøi seõ ban cho caùc oâng Ñaáng Baûo Trôï laø Ñaáng seõ ñeán ôû vôùi caùc oâng luoân maõi (c.16). Nhö vaäy laø moät cuoäc vaän chuyeån ñeå trôû veà choã cuõ! Ñöùc Gieâsu ñi doïn choã cho caùc moân ñeä (C.2) nhöng choã ñoù laïi ôû ngay nôi caùc moân ñeä! (cc.20-21). Moät caùch naøo ñoù cuoäc trôû laïi cuûa Ñöùc Gieâsu vôùi caùc moân ñeä coù lieân quan tôùi Ñaáng Baûo Trôï. Chính Ñaáng Baûo Trôï naøy thay theá Ñöùc Gieâsu trong vai troø vöøa laø Ñaáng Baûo Trôï, vöøa laø Ñaáng Maïc Khaûi (x. 1Ga 2,1) ñoái vôùi caùc moân ñeä.

Vaäy cuoäc vaän chuyeån ñeå trôû veà choã cuõ thöïc ra khoâng phaûi laø choã cuõ nhöng laø nhöõng moái töông quan lieân vò hoaøn toaøn môùi: Ñöùc Gieâsu seõ ra ñi nhöng sau ñoù Ngöôøi seõ trôû laïi qua Ñaáng Baûo Trôï laø Chuùa Thaùnh Thaàn. Nhö trong böõa tieäc ly, caùc moân ñeä ñöôïc thaáy Ñöùc Gieâsu nhö hoï vaãn thaáy Ngöôøi, thì khoâng laâu nöõa ("moät chuùt nöõa" c.19), caùc oâng seõ ñöôïc thaáy Ngöôøi keát hôïp maät thieát vôùi Thieân Chuùa Cha, söï keát hôïp aáy chính caùc moân ñeä ñöôïc tham döï. Caùc moân ñeä maø bieát yeâu thöông nhö Ñöùc Gieâsu daïy, hoï seõ ñöôïc caû Cha laãn Con yeâu thöông: chính Chuùa Con ngang qua Ñaáng Baûo Trôï seõ töï maïc khaûi baûn thaân Ngöôøi cho caùc moân ñeä (c.21). Taát caû nhöõng ñieàu ñoù hoï vaãn haèng hy voïng trong töông lai giôø ñaây seõ sôùm xaûy ra!

Tieán Xa Vaøo Choã Chuùa Gieâsu Ñang Doïn Ñöôøng Cho Moân Ñeä!

Moãi ngaøy toâi haèng coá thöïc hieän giôùi raên yeâu thöông nhö Chuùa Gieâsu daïy, chò Mai Baïch Lieân keå laïi. Chò cho bieát chò laø Nöõ Tyø Heøn Moïn cuûa Meï Thieân Chuùa. Coâng vieäc chò laøm haèng ngaøy laø phuïc vuï ngöôøi ngheøo taïi moät traïm truù chaân ôû thuû ñoâ Luaân Ñoân cuûa Anh Quoác. Chò ñöôïc gôïi höùng do boán khaåu hieäu veà yeâu thöông cuûa chò Löu Bích, ngöôøi saùng laäp phong traøo Toå AÁm Fo-co-la-re, nhö sau:

Moãi toái toâi ñoùn tieáp moät soá ngöôøi nam vaø nöõ khoâng nhaø ôû ñeán xin nguû ñeâm. Hoï ñaõ ñöùng xeáp haøng luùc 10 giôø toái khi toâi tôùi ñeå chuaån bò tieáp hoï. Chæ coù choã cho 40 ngöôøi maø thoâi. Toâi ñaõ chuaån bò giöôøng, ñeäm, goái, tuùi nguû aám. Chuùng toâi cuõng saép saün cho moãi ngöôøi coù Xen-du-ít aên caàm tay vaø nôi tieáp hoï ngoài thoaûi maùi vaø coù theå huùt thuoác theo nhu caàu.

Ñuùng 11 giôø toái cöûa nhaø troï môû. Boán möôi ngöôøi may maén böôùc vaøo. Töøng ngöôøi moät ñöôïc ñoùn tieáp trong baàu khí vui veû. Haàu heát laø nhöõng boä maët quen thuoäc. Nhöõng ngöôøi ñeán laàn ñaàu ñöôïc cho bieát quy cheá nhaø troï laø: khoâng uoáng röôïu, khoâng duøng ma tuyù, khoâng haønh hung, ngöôïc laïi, ai naáy phaûi toân troïng nhau. Ñau khoå nhaát ñoái vôùi nhaø troï laø phaûi töø choái soá ngöôøi vöôït quaù söùc chöùa cuûa caên nhaø. Hoï seõ nguû ñeâm ôû ñaâu?

Vôùi nhöõng ngöôøi ñöôïc tieáp nhaän, baàu khí sinh ñoäng lieàn baét ñaàu. Moät soá xeáp haøng chôø Xen-du-ít vaø nöôùc traø uoáng; ngöôøi khaùc nhaän ñoà nguû ñeâm. Moät soá xin cung caáp tin töùc veà caùch nhaän vieän trôï hoaëc vieäc laøm. Ngöôøi khaùc coù nhu caàu keå leå veà tröôøng hôïp rieâng nhö hoân nhaân tan vôõ, nghieän röôïu, beänh taâm thaàn, thieáu khaû naêng ñoái phoù vôùi aùp löïc xaõ hoäi, bô vô khoâng ngöôøi caäy döïa. Haàu heát vaøo tuoåi töø 25 ñeán75.

Theo kinh nghieäm, toâi thaáy ai cuõng chaáp nhaän caùch xöû ñoái THÖÔNG NGÖÔØI NHÖ THEÅ THÖÔNG THAÂN. Böõa noï, toâi ñöôïc bieát ñoù laø sinh nhaät thöù 25 cuûa chaøng Kim Vinh (Kenvin). Vinh khoâng ngôø coù moät ngöôøi bieát vaø coøn hy sinh toå chöùc möøng sinh nhaät chaøng! Chaøng laø naïn nhaân cuûa taät nghieän röôïu laøm cho gia ñình tan raõ. Ñuùng nöûa ñeâm khi moïi ngöôøi ñaõ ñi nguû, chuùng toâi toå chöùc möøng sinh nhaät Vinh. Ñoù quaû laø moät aán töôïng maø Vinh khoâng theå naøo queân ñöôïc!

Nhöng phaûi YEÂU THÖÔNG MOÏI NGÖÔØI KHOÂNG THIEÂN VÒ. Chuùng toâi bieát danh xöng cuûa töøng ngöôøi vaø ñeå yù tôùi nhu caàu caù nhaân. Hoâm ñoù Ñaùn (Daniel) chæ xin nguû moät ñeâm thoâi. Toâi hoûi chaøng "Baïn duøng moät ly caø pheâ khoâng?" Ñaùn töø choái nhöng noùi "Toâi coù chuyeän muoán noùi vôùi chò." Theá laø toâi ngoài nghe Ñaùn keå leå. Toâi thaàm caàu nguyeän cho Ñaùn laáy laïi ñöôïc bình an noäi taâm. Maáy böõa sau, Ñaùn trôû laïi, khoâng ñeå xin nguû ñeâm nhöng ñeå keå tieáp veà hoaøn caûnh rieâng cuûa mình vaø ñeå nghe yù kieán cuûa ngöôøi khaùc laø toâi.

Nhieàu laàn toâi taäp ñeå tröôùc tieân chuù yù tôùi nhu caàu cuûa ngöôøi maø toâi gaëp: CAÀN PHAÛI BEÙN NHAÏY VEÀ YEÂU THÖÔNG. Nhieàu khi chæ laø chuyeän ñeå yù tôùi ôn goïi, löu taâm tôùi ñieàu ñöông söï thích hoaëc khoâng thích.

Nhöng quan troïng hôn laø phaûi ÑAËT MÌNH VAØO HOAØN CAÛNH cuûa ñöông söï ñeå bieát phaûi noùi gì vaø laøm gì thích hôïp. Nhö vaäy laø phaûi ra khoûi mình ñeå ñoàng hoaù vôùi ngöôøi chaúng coù cuûa caûi hay quyeàn löïc laøm ñoøn baåy. ÔÛ ñaây chæ coù choã cho Tình Yeâu cho khoâng, laø thöù tình yeâu maø moïi ngöôøi haèng nhaän ñöôïc töø nôi Ñaáng ñöa mình vaøo ñôøi vaø ñang daãn mình ra khoûi ñoù, trôû veà vôùi Ngaøi.

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn hieåu nhö theá naøo veà THÖÔNG NGÖÔØI NHÖ THEÅ THÖÔNG THAÂN? Baïn coù kinh nghieäm naøo veà loaïi thöông ngöôøi naøy chaêng? Coù theå laø kinh nghieäm gioáng nhö kinh nghieäm möøng leã sinh nhaät thöù 25 cuûa chaøng Kim Vinh? Hay nhö kinh nghieäm cuûa chò Mai Baïch Lieân laéng nghe baïn Ñaùn keå veà nhöõng khoù khaên baïn aáy phaûi ñoái phoù?

2. Baïn neân hieåu nhö theá naøo veà vieäc Ñöùc Gieâsu ñi doïn choã cho caùc moân ñeä (Ga 14,2) nhöng choã ñoù laïi ôû ngay nôi caùc moân ñeä (cc.20-21)? Coù phaûi chò Mai Baïch Lieân nhôø ôn Chuùa vaø nhôø chò bieát yeâu thöông neân ñang tieán saâu vaøo choã heïn ñoù chaêng?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page