Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 25 thaùng 04 naêm 1999
Chuùa Nhaät IV Phuïc Sinh Naêm A

Ñoïc Tin Möøng Ga 10,1-10

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Ngöôøi Huøng Daân Toäc Beânh Leõ Phaûi

Hoâm ñoù ngöôøi daân Bana laøng Koân Kô Xaâm uoáng röôïu caàn chung vôùi nhau taïi nhaø hoäi. Moät soá ngöôøi laøng beân caïnh cuõng ñöôïc môøi tham döï. Nhöng ñaëc bieät hôn caû laø hai ngöôøi kinh töø nôi xa, töùc hai linh muïc truyeàn giaùo cho nhöõng daân toäc ít ngöôøi, cuõng ñöôïc môøi tôùi döï. Ngöôøi ñaõ caû gan môøi maáy ngöôøi kinh xa laï naøy döï tieäc röôïu chaéc phaûi coù yù ñoà ngoaïi thöôøng. Quaû thaät göông maët thöôøng ngaøy vui töôi cuûa oâng Hoà Mua hoâm nay coù veû nghieâm nghò vaø lo aâu. OÂng coù taàm voùc to lôùn hôn soá ñoâng daân laøng Koân Kô Xaâm. Vaøo tuoåi boán möôi, chaân tay oâng vaïm vôõ chaéc nòch. OÂng noåi tieáng laø ngöôøi can ñaûm. Daân laøng ñaõ hôn moät laàn thaáy oâng daãn ñaàu hoï. Moät mình oâng choáng laïi nhieàu ñòch quaân vaø moät mình oâng ñaõ baét giöõ nhieàu tuø binh. Gioïng noùi vang doäi cuûa oâng, khi caàn bieát gieo raéc khieáp sôï vaøo loøng ngöôøi nghe. OÂng coù taát caû caùi gì caàn phaûi coù ñeå laøm cho keû khaùc phaûi neå sôï.

Vaäy giöõa tieäc röôïu chung cuûa daân laøng, oâng Mua boãng ñöùng daäy vôùi gioïng noùi oang oang. OÂng noùi: "Toâi bieát nhieàu ngöôøi ñaõ keát toäi toâi laø thaân vôùi nhöõng ngöôøi kinh xa laï naøy. Toâi cuõng bieát coù nhöõng ngöôøi traùch toâi taïi sao laïi môøi hoï tôùi döï tieäc röôïu hoâm nay. Nhöng thöû hoûi taïi sao nhöõng ngöôøi kinh naøy laïi coù nhöõng keû thuø ñòch ôû giöõa chuùng ta? Hoï ñaõ laøm ñieàu gì xaáu coù haïi cho ta? Hoï ñaõ laøm ñieàu gì baát coâng? Neáu hoï ñaõ aên gaïo cuûa caùc ngöôøi thì hoï traû tieàn soøng phaúng vaø khoâng ai buoäc caùc ngöôøi phaûi baùn cho hoï thöù gì. Coù ai trong caùc ngöôøi, töø ñöùa beù cho ñeán oâng giaø, ñaõ bò hoï laøm ñieàu gì xuùc phaïm? Haõy ñöùng leân xem naøo, caùc ngöôøi laø nhöõng keû chæ bieát noùi thaàm noùi leùn vaø aâm möu gaây toäi aùc trong boùng toái. Ñoà heøn nhaùt! Ngöôøi naøo daùm traû lôøi toâi, haõy ñöùng daäy xem! Phaûi, toâi noùi thaúng tröôùc maët caû laøng. Toâi thöông nhöõng ngöôøi xa laï naøy, bôûi vì hoï toát laønh, vaø chæ mình toâi bieát ñoái xöû coâng bình vôùi hoï."

Boãng oâng Mua nhaûy moät phaùt ñeán caïnh beáp löûa, chuïp laáy moät thanh cuûi ñang chaùy vaø caém ngay vaøo mieäng, roài goïi thaúng teân ñaàu ñaûng ñang aâm möu saùt haïi nhöõng ngöôøi kinh xa laï kia ban ñeâm. OÂng thaùch ñoá haén: "Neáu maøy daùm choáng laïi tao, thaèng heøn nhaùt, haõy caén vaøo thanh cuûi naøy tieáp theo tao, vaø theà keát haän vôùi tao nhö tao keát haän vôùi maøy!"

Moät baàu khí im laëng ñeø xuoáng treân gian nhaø maø tröôùc ñoù vang doäi tieáng chuyeän troø huyeân naùo, ñeán noãi ngöôøi ta coù theå nghe ñöôïc tieáng ruoài bay, maëc daàu gian nhaø ñoâng ñaëc nhöõng ngöôøi. Khoâng moät ai daùm ñoái ñaùp vôùi oâng Mua. Teân ñaàu ñaûng bò goïi ñích danh run leân nhö taøu laù trong gioâng toá. Chaøng ta caùo loãi roái rít! Vaø taán kòch ñaõ chaám döùt ôû ñoù.

Ñuïng Tôùi Cha Phaûi Böôùc Qua Xaùc Toâi

Maõi sau naøy khi teân ñaàu ñaûng trôû laïi ñaïo vaø chòu Pheùp Röûa, anh ta môùi keå laïi taát caû caâu chuyeän noùi treân cho nhöõng ngöôøi kinh xa laï kia nghe. Khi aáy hoï môùi bieát tieáng Bana neân môùi hieåu noäi dung baøi noùi huøng hoàn cuûa oâng Mua tröôùc daân laøng. Caûm ñoäng nhaát laø lôøi xöng thuù cuûa ngöôøi tröôùc kia laø ñaàu ñaûng. Anh noùi vôùi Cha Cung (Combes): "Khoán thaân toâi! Thöa Cha, tröôùc kia, toâi ñaõ muoán aùm saùt Cha. Nhöng baây giôø neáu ai muoán taán coâng Cha, thì toâi saün saøng baûo veä Cha vaø cheát vì Cha. Ngöôøi ta maø ñuïng tôùi Cha thì phaûi böôùc qua xaùc cuûa toâi tröoùc ñaõ!" (P.Dourisboure, Daân Laøng Hoà, Saøigoøn, 1972, trg 51-53).

Caâu chuyeän vöøa keå khaù gay caán. Noù coù theå gôïi yù cho ta nghieäm ñöôïc phaàn naøo söï gay caán vaãn coøn noái daøi giöõa Chuùa Gieâsu vaø löïc löôïng choáng ñoái Ngaøi. Baøi Tin Möøng hoâm nay tieáp noái cuoäc tranh luaän gay gaét giöõa Chuùa Gieâsu vaø ngöôøi Phariseâu lieân quan tôùi ngöôøi muø töø khi môùi sinh ra. Ngöôøi muø naøy ñöôïc Ñöùc Gieâsu chöõa laønh trong ngaøy thöù baûy laø ngaøy höu leã: ñoù laø côù ñeå hoï haïch toäi anh. Chính anh vaø cha meï anh ñaõ bò ñieàu tra xeùt hoûi. Vì anh tin Ñöùc Gieâsu laø ngöôøi bôûi Thieân Chuùa maø ñeán (Ga 9,33) neân hoï ñaõ truïc xuaát anh khoûi coäng ñoaøn Do Thaùi giaùo. Ñoù laø luùc Ñöùc Gieâsu chieáu coá ñeán maïc khaûi cho anh bieát Ngöôøi laø ai vaø cho anh cô hoäi ñeå tuyeân tín vaø baùi laïy Ngöôøi (cc 35-38).

Phariseâu Laø Ai? Ñöùc Gieâsu Laø Ai?

Chính döôùi aùnh saùng cuûa nhöõng ñieàu vöøa xaûy ra cho ngöôøi muø ñöôïc chöõa laønh, Ñöùc Gieâsu vaïch ra cho ngöôøi Phariseâu thaáy hoï laø ai vaø baûn thaân Ngöôøi laø ai trong baøi Tin Möøng hoâm nay.

Ñöùc Gieâsu toùm taét vai troø cuûa Ngöôøi ñoái vôùi chieân baèng hình aûnh laø cöûa chuoàng chieân: "Toâi laø cöûa. Ai qua toâi maø vaøo thì seõ ñöôïc cöùu." (c. 9). Ñaây laø hình aûnh quen thuoäc cuûa vuøng Trung Ñoâng. Noù gaén lieàn vôùi hình aûnh muïc töû nhaân laønh bôûi leõ ngöôøi muïc töû naøy seõ lo lieäu ñeå ñaøn chieân cuûa mình coù nôi nghæ an toaøn ban ñeâm vaø ban ngaøy seõ daãn chieân tôùi ñoàng coû xanh töôi vôùi gioøng suoái maùt nhö thaùnh vònh gia vaãn haùt: "Trong ñoàng coû xanh töôi, Ngöôøi cho toâi naèm nghæ. Ngöôøi ñöa toâi tôùi gioøng nöôùc trong laønh" (Tv 22,2).

Ñöùc Gieâsu laø cöûa qua ñoù töøng con chieân ñöôïc ñöa vaøo chuoàng ñeå nguû ñeâm an toaøn. Chính ôû nôi cöûa ngöôøi muïc töû seõ ñöùng caàm gaäy kieåm ñieåm töøng con chieân, khoâng ñeå moät con naøo bò laïc maát.

Ñöùc Gieâsu coøn laø cöûa qua ñoù caùc chieân ñöôïc daãn ñi aên moãi buoåi saùng. Ñoù laø luùc caùc chieân nghe vaø nhaän bieát tieáng goïi cuûa chuû chaên: Anh goïi töøng con roài daãn chuùng ra. Anh ñi tröôùc, caùc chieân theo sau. Chuùng seõ khoâng theo ngöôøi laï, nhöng seõ chaïy troán, vì chuùng khoâng nhaän bieát tieáng ngöôøi laï (cc 4-5).

Vaäy hình aûnh cöûa chuoàng chieân (cc 1-10) vaø hình aûnh vò muïc töû nhaân laønh (cc 11-16) boå tuùc cho nhau goùp phaàn noùi leân söï an toaøn cho caùc chieân ban ñeâm cuõng nhö ban ngaøy, khi chuùng nguû cuõng nhö luùc chuùng ñöôïc daãn ñi aên nôi ñoàng coû xanh töôi: Taát caû ñeàu cho thaáy ôn cöùu ñoä ñoaøn chieân maø Ñöùc Gieâsu mang laïi cho nhöõng ai tin vaøo Ngöôøi. Ngöôøi ñeán ñeå cho chieân ñöôïc soáng vaø soáng doài daøo (c. 10).

Vaán ñeà ñöôïc neâu leân laø söï soáng maø Ñöùc Gieâsu mang laïi vôùi söï cheát maø keû thuø cuûa Chuùa Gieâsu gieo raéc. Ñieàu ñoù luoân ñuùng vaøo luùc Ñöùc Gieâsu coøn sinh thôøi cuõng nhö sau naøy khi saùch Tin Möøng Gioan ñöôïc vieát vaøo cuoái theá kyû thöù nhaát. Ñieàu ñoù vaãn coøn ñuùng khi Giaùo Hoäi thöïc thi meänh leänh Chuùa giao laø: "Anh em haõy ñi vaø laøm cho muoân daân trôû thaønh moân ñeä Thaày ôû cuøng anh em moïi ngaøy cho ñeán taän theá." (Mt 22,19-20).

Haõy coi ngöôøi muø töø khi sinh ra. Beänh taät khoâng cho pheùp anh lao ñoäng neân anh bò keå nhö "ñoà aên haïi" vì phaûi ngoài aên xin beân leà ñöôøng (Ga 9,8). Ngöôøi bò taät nhö anh keå nhö maát quyeàn coâng daân, khoâng ñöôïc laøm nhaân chöùng nôi toøa aùn, khoâng ñöôïc ñaët chaân vaøo ñeàn thôø ñeå laøm vieäc phuïng töï. Ñöùc Gieâsu phuïc hoài laïi taát caû quyeàn soáng ñaïo ñôøi anh ñaõ maát khi Ngöôøi cho anh ñöôïc saùng maét. Coøn ngöôøi Phariseâu choáng laïi toaøn boä aân hueä Chuùa Gieâsu mang laïi cho anh.

Cuõng cuoäc ñoái ñaàu gay gaét ñoù ñöôïc noái daøi trong lòch söû nhö ta thaáy giöõa daân Bana taïi laøng Koân Kô Xaâm. Chuùa Gieâsu ñuùng laø Vò Muïc Töû Nhaân Laønh. Thaàn Khí Ngöôøi ñaõ phaùi nhöõng ngöôøi kinh xa laï kia ñeán ñöa ngöôøi Bana vaøo ñoaøn chieân cuûa Ngöôøi ñeå chæ coù moät ñoaøn chieân vaø moät muïc töû (Ga 10,16). Laäp töùc, löïc löôïng cuûa hoûa nguïc nhö raáy leân choáng ñoái. Nhöng Thaàn Khí cuûa Chuùa Gieâsu ñaõ duøng ngöôøi Bana ñeå thuyeát phuïc ngöôøi Bana. Vaø cuoäc chieán thaéng do oâng Mua mang laïi chæ môùi laø khôûi ñaàu baùo hieäu coâng cuoäc Tin Möøng hoùa daân toäc Bana ñöôïc thöïc hieän sau naøy.

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn hieåu theá naøo veà lôøi tuyeân boá cuûa Chuùa Gieâsu noùi raèng: "Toâi ñeán ñeå cho chieân ñöôïc soáng vaø soáng doài daøo." (Ga 10,10). Baïn hieåu söï soáng maø Chuùa Gieâsu mang laïi cho baïn qua caùc bí tích? Qua Lôøi Chuùa? Qua ôn soi saùng vaø thuùc ñaåy cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn? Qua caû ba ñieàu vöøa keå vôùi söï soáng maø Chuùa Gieâsu ban cho baïn qua ba caùch khaùc nhau?

2. Baïn nghó gì veà baøi noùi huøng hoàn ñeå beânh vöïc leõ phaûi cuûa oâng Mua laø ngöôøi chöa theo ñaïo Coâng Giaùo, tröôùc daân laøng koân Kô Xaâm? Baïn bieát ñöôïc nhöõng ai laøm chuyeän ñaùng thaùn phuïc nhö vaäy ôû Vieät Nam hay ôû nöôùc naøo khaùc treân theá giôùi? Baïn nghó boån phaän cuûa chuùng ta laø ngöôøi coù löông taâm, phaûi uûng hoä vieäc thaêng tieán coâng baèng trong xaõ hoäi nhö theá naøo?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page