Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 18 thaùng 04 naêm 1999
Chuùa Nhaät III Phuïc Sinh Naêm A

Ñoïc Tin Möøng Lc 24,13-35

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Hai Moân Ñeä Gaëp Chuùa Phuïc Sinh

Ñoaïn Tin Möøng treân ñaây laø moät ñoaïn vaên raát ñeïp, döôùi ngoøi buùt taøi hoa cuûa thaùnh Luca. Thaùnh nhaân ñaõ döïa vaøo moät nguoàn taøi lieäu ñaùng tin caäy, hay döïa vaøo moät chöùng nhaân coøn soáng, ñeå bieân soaïn trình thuaät.

Hai moân ñeä veà Emmau chæ laø nhöõng moân ñeä thöôøng, chöù khoâng phaûi laø nhöõng toâng ñoà, nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo Giaùo Hoäi; theá nhöng Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh laïi muoán ñeán vôùi hoï. Ngaøi khoâng muoán maát ñi moät ai ñaõ tin vaøo Ngaøi. Hai moân ñeä ñang treân ñöôøng trôû veà laøng cuõ. Hoï ñang buoàn saàu vaø thaát voïng tröôùc caùi cheát cuûa Thaày Gieâsu. Chuùa Gieâsu nhaän ra moät ñoám löûa coøn leo leùt nôi loøng hoï, Ngaøi muoán thoåi buøng leân. Quaû thaät, loøng hoï khoâng phaûi ñaõ hoaøn toaøn nguoäi laïnh. Hoï ñang ñi hai ngöôøi, gioáng nhö chính Thaày ñaõ daën tröôùc ñaây (Lc 10,1), hoï khoâng ñeå mình coâ ñôn trong ñau khoå. Vöøa ñi hoï vöøa trao ñoåi veà bieán coá Thaày Gieâsu bò ñoùng ñinh. Bieán coá naøy laøm cho hoï bò huït haãng. Hoï ñaõ tin vaø ñi theo Ñöùc Gieâsu nhö moät vò ngoân söù, moät Ñaáng Meâsia. Qua nhöõng lôøi hoï noùi vaø qua noãi ñau ñôùn cuûa hoï (cc.19-24), ta thaáy hoï vaãn coøn gaén boù vaø yeâu meán Ñöùc Gieâsu. Tuy nhieân hoï khoâng hieåu ñöôïc taïi sao moät ngöôøi toát laønh nhö theá laïi phaûi chòu cheát nhuïc nhaõ treân thaäp töï, cheát nhö moät ngöôøi bò Thieân Chuùa chuùc döõ. (Gl 3,13).

Chuùa Phuïc Sinh ñeán ñeå laøm noùng leân taâm hoàn nguoäi laïnh, laøm soáng laïi nieàm tin, nieàm hy voïng ñaõ raõ rôøi. Ngaøi giuùp hoï hieåu ñieàu maø tröôùc ñaây hoï khoâng hieåu noåi. Sau lôøi traùch maéng beà ngoaøi coù veû naëng neà, nhöng thöïc teá laïi ñaày dòu daøng (c. 25), Chuùa Gieâsu ñaõ giaûng giaûi Thaùnh Kinh cho hoï. Ngaøi duøng Lôøi Chuùa ñeå cho hoï thaáy raèng khoâng phaûi taát caû nhöõng ai bò khoå ñau, bò thaát baïi ñeàu laø nhöõng ngöôøi toäi loãi, bò Thieân Chuùa ñoaùn phaït. Ngöôïc laïi, khoâng thieáu nhöõng ngöôøi coâng chính maø vaãn gaëp thöû thaùch gian truaân (Lc 6,22-23; 11,49-51; 13,33). Trong Thaùnh Kinh, khoâng coù baûn vaên naøo noùi roõ veà vieäc Ñöùc Kitoâ "phaûi" chòu ñau khoå hay "phaûi" cheát, nhöng, baøng baïc trong ñoù, nhöõng ngöôøi cuûa Thieân Chuùa ñeàu gaëp nhieàu noãi khoù khaên. Thí duï nhö oâng Moâseâ, Abraham, ngoân söù Gieâreâmia, Ngöôøi Toâi Tôù Ñau Khoå Chuùa Gieâsu cho thaáy mình phaûi traûi qua ñau khoå vaø caùi cheát ñeå vaøo vinh quang. "Phaûi" laø töø ñöôïc thaùnh Luca duøng nhieàu laàn (Lc 4,43; 13,33; 17,25; 24,7.26.44). Noù khoâng coù yù noùi leân söï eùp buoäc, nhöng muoán noùi raèng chuyeän Ñöùc Kitoâ phaûi chòu khoå naïn ñaõ naèm trong keá hoaïch cuûa Thieân Chuùa, vaø Ñöùc Kitoâ ñaõ chaáp nhaän keá hoaïch ñoù. Nhöõng lôøi giaûng cuûa Chuùa Gieâsu thaät laø moät Tin Möøng cho hai moân ñeä. Hoï daàn daàn ra khoûi noãi khaéc khoaûi vaø ñaõ daøy voø hoï töø maáy böõa nay, vaø chaáp nhaän ñöôïc caùi bieán coá kinh khuûng ñaõ laøm hoï vaáp phaïm (x. 1C 1,23). Lôøi Ngaøi laøm hoài sinh nieàm tin vaø hy voïng nôi hoï; loøng hoï nhö aám laïi, vaø böøng chaùy leân.

Chuùa Gieâsu giaû vôø muoán ñi xa hôn, Ngaøi khoâng eùp buoäc hai moân ñeä phaûi ñoùn tieáp Ngaøi, nhöng khi hoï naøi eùp Ngaøi thì Ngaøi saün saøng ôû laïi vaø ñoàng baøn vôùi hoï. Chæ coù moät ñieàu laï, ñoù laø Ngaøi ñaõ cö xöû nhö ngöôøi chuû nhaø. Thöôøng thì chuû nhaø lo vieäc beû baùnh, coøn ñaây chính oâng khaùch laï laïi beû baùnh trao cho ngöôøi nhaø. Khi ñoïc caâu 30, chuùng ta töôûng Chuùa Gieâsu ñang cöû haønh bí tích Thaùnh Theå, vì coù nhöõng töø ñaõ ñöôïc thaùnh Luca söû duïng khi thuaät laïi Böõa Tieäc Ly nhö caàm laáy baùnh, daâng lôøi chuùc tuïng, beû ra, trao cho (Lc 22,19). Thaät ra ñaây chæ laø moät böõa aên thöôøng. Luca coá yù duøng nhöõng töø treân, nhaèm giuùp chuùng ta nhôù raèng moãi laàn chuùng ta tham döï Thaùnh Leã, hay noùi theo kieåu cuûa Giaùo Hoäi sô khai, moãi laàn chuùng ta tham döï nghi thöùc Beû Baùnh (Cv 2,42) laø moãi laàn chuùng ta gaëp ñöôïc Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh, töông töï nhö hai moân ñeä xöa. Trong chôùp maét, hoï ñaõ nhaän ra Chuùa vaø cuõng trong chôùp maét, Ngaøi ñaõ bieán maát, nhöng nhö theá cuõng ñuû ñeå hoï tin thaät laø Ngaøi ñaõ phuïc sinh. Vaø ngay laäp töùc, hoï laät ñaät trôû veà Gieârusalem ñeå gaëp caùc toâng ñoà. Cuoäc gaëp gôõ baát ngôø vôùi Ñaáng Phuïc Sinh ñaõ traû laïi cho hai moân ñeä nieàm tin, nieàm hy voïng. Hoï ñöôïc ñöa veà vôùi coäng ñoaøn, vôùi söù maïng ñang chôø hoï.

Hai moân ñeä veà Emmau ñaõ gaëp Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh. Söï hieän dieän cuûa Ngaøi thaät laï luøng. Luùc töôûng Ngaøi vaéng maët thì thöïc ra Ngaøi laïi coù maët beân ta, ñi chung con ñöôøng vôùi ta vaø hieåu thaáu noãi khoå cuûa ta; Vaø luùc ta nhaän ra Ngaøi coù maët thì Ngaøi laïi bieán maát. Nhöng chính luùc Ngaøi bieán maát maø ta laïi thaáy Ngaøi hieän dieän roõ hôn bao giôø, moät söï hieän dieän voâ hình. Hai moân ñeä thaáy mình khoâng laøm chuû ñöôïc söï hieän dieän cuûa Chuùa. Ngaøi ñeán luùc hoï khoâng ngôø, Ngaøi ñi maø hoï khoâng giöõ laïi ñöôïc, Ngaøi ôû laïi vôùi hoï ngay caû khi hoï khoâng thaáy Ngaøi nöõa. Hai moân ñeä chæ gaëp Chuùa Gieâsu moät laàn duy nhaát aáy, nhöng hoï tin Ngaøi ñang soáng beân hoï suoát ñôøi, "Thaày ôû cuøng anh em moïi ngaøy cho ñeán taän theá" (Mt 28,20).

Chuùng Ta Vaãn Gaëp Chuùa Phuïc Sinh

Thaùnh Leã xöa goàm coù hai phaàn chính: ñoïc Thaùnh Kinh vaø nghe giaûng, roài sau ñoù laø vieäc Beû Baùnh nhaèm dieãn laïi Böõa Tieäc Ly cuûa Chuùa (Cv 2,42.46; 20,7.11). Nay ta goïi hai phaàn aáy laø Phuïng Vuï Lôøi Chuùa vaø Phuïng Vuï Thaùnh Theå. Trong phaàn Phuïng Vuï Lôøi Chuùa, chính Chuùa Kitoâ noùi vôùi chuùng ta, chính Ngaøi loan baùo Tin Möøng cho Giaùo Hoäi (Hieán Cheá veà Phuïng Vuï soá 7 vaø 33). Trong phaàn Phuïng Vuï Thaùnh Theå, chính Chuùa Kitoâ trao hieán cho chuùng ta baûn thaân Ngaøi döôùi hình baùnh röôïu. Hai moân ñeä Emmau ñaõ traûi qua moät kinh nghieäm coù caáu truùc phaàn naøo gioáng vôùi moät Thaùnh Leã. Thaùnh Leã vaãn laø nôi loøng chuùng ta noùng leân khi nghe Chuùa noùi vaø no thoûa bôûi taám baùnh Ngaøi beû ra trao cho ta. Moãi Thaùnh Leã laø moät kinh nghieäm Emmau ôû möùc ñoä tuyeät vôøi, nôi chuùng ta ñöôïc gaëp gôõ vaø hieäp thoâng vôùi chính Ñöùc Kitoâ Phuïc Sinh.

Chuùng ta coøn gaëp Chuùa Phuïc Sinh nôi cuoäc soáng moãi ngaøy. Treân con ñöôøng ñôøi, coù khi tình côø chuùng ta gaëp moät ngöôøi laï. Neáu ngöôøi ñoù giuùp ta thoå loä nhöõng ray röùt hay thaát voïng, neáu ngöôøi ñoù giuùp ta nhaän ra yù nghóa cuûa nhöõng bieán coá ñau buoàn vaø thaát baïi maø ta khoâng hieåu noåi, neáu lôøi noùi cuûa ngöôøi ñoù laøm tim ta aám laïi nieàm tin yeâu hy voïng, thì ñoù laø daáu hieäu ta ñaõ gaëp Chuùa Phuïc Sinh treân ñöôøng ñôøi. Ngaøi vaãn ñeán vôùi ta qua con ngöôøi, nhöng coù theå ta khoâng nhaän ra Ngaøi. Chính luùc ta muoán môøi ngöôøi aáy vaøo nhaø vaø chia seû cho ngöôøi aáy taám baùnh vaät chaát, thì ta laïi ngôõ ngaøng khi thaáy ngöôøi aáy trao cho ta taám baùnh cuûa caûm thoâng vaø tình baïn. Öôùc gì chuùng ta nghe ñöôïc Lôøi Chuùa ôû trong Thaùnh Kinh vaø ôû trong lôøi naâng ñôõ cuûa moät ngöôøi baïn. Öôùc gì moãi böõa aên chuùng ta chia seû cho nhau ñeàu mang daùng daáp cuûa Tieäc Thaùnh Theå.

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Chaùn naûn, boû cuoäc, boû coäng ñoaøn, maát nieàm tin vaø hy voïng vaøo Chuùa: coù khi naøo baïn bò rôi vaøo tình traïng ñoù khoâng? Baïn ñaõ laøm gì ñeå ra khoûi tình traïng ñoù?

2. Chuùa Gieâsu hieän dieän nôi nhöõng ngöôøi ngheøo khoå, thieáu thoán caàn ta giuùp ñôõ, nhöng Ngaøi cuõng hieän dieän nôi nhöõng ngöôøi ñi chung ñöôøng vôùi ta vaø naâng ñôõ ta veà vaät chaát cuõng nhö tinh thaàn. Coù khi naøo baïn gaëp ñöôïc moät ngöôøi ñoàng haønh coù aûnh höôûng raát nhieàu treân ñôøi soáng cuûa baïn khoâng?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page