Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 11 thaùng 04 naêm 1999
Chuùa Nhaät II Phuïc Sinh Naêm A, B, C

Ñoïc Tin Möøng Ga 20,19-31

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Choáng laïi sôï haõi

Moät ñeâm noï, coù ngöôøi ñaäp cöûa nhaø ngöôøi Kinh töø xa ñeán truyeàn ñaïo. Ngöôøi Kinh ñoù laø linh muïc Ñoã Ñình Boä (Dourisboure) thuoäc hoäi thöøa sai Ba Leâ. Ngöôøi ñaäp cöûa noùi: "Thöa Cha, xin Cha ñeán nhaø con ngay ñeå xem moät ngöôøi trong nhaø con coù thöïc söï maéc beänh ñaäu muøa chaêng?" Cha Boä lieàn ñi theo ngöôøi daân toäc Bana aáy vaø ñaõ phaùt hieän ra beänh nhaân ñaùng thöông kia ñuùng laø beänh nhaân cuûa dòch ñaäu muøa. Phaûn öùng töùc khaéc cuûa moïi ngöôøi trong nhaø laø boû beänh nhaân laïi ñeå chaïy thoaùt thaân! Nhöng Cha Boä noùi vôùi hoï: "Ñöøng chaïy! Neáu Thieân Chuùa muoán thöû thaùch chuùng ta thì xin cho Danh Ngöôøi ñöôïc chuùc tuïng. Rieâng chuùng ta laø ngöôøi Coâng Giaùo, chuùng ta khoâng theå haønh ñoäng nhö daân ngoaïi laø boû rôi beänh nhaân ñeå chaïy thoaùt thaân. Cha seõ trieäu taäp daân laøng saùng mai ñeå saép xeáp vieäc naøy. Haõy can ñaûm leân!" Lieàn sau ñoù, Cha Boä baûo nhöõng ngöôøi maïnh khoeû trong gia ñình cuøng ñi vôùi moät soá thanh nieân ngöôøi kinh, ñeå döïng ngay moät choøi tranh trong röøng. Tröôùc khi trôøi saùng, beänh nhaân ñaõ ñöôïc chuyeån ñeán ôû ñoù. Cha Boä vaø moät soá ngöôøi kinh ñaõ ñöôïc chuûng ñaäu muøa khi coøn nhoû, neân khoâng sôï bò laây.

Vaäy saùng ngaøy hoâm sau, daân laøng taäp hoïp taïi nhaø hoäi. Hoï ñöôïc cho bieát beänh ñaäu muøa khuûng khieáp ñaõ xuaát hieän. Cha Boä khuyeân hoï trong moïi tröôøng hôïp khoâng ñöôïc boû rôi beänh nhaân. Cha noùi: "Chuùng ta laø con caùi Chuùa. Coù moät ñieàu ñaùng sôï laø cheát maø khoâng ñöôïc giuùp ñôõ vaø chòu caùc bí tích. Neáu caùc con phaân taùn trong röøng saâu thì laøm sao Cha ñeán vôùi töøng ngöôøi ñeå giuùp ñôõ vaø ban caùc bí tích ñöôïc. Cha bieát caùc con ôû ñaâu maø ñeán giuùp ñôõ!" Nhieàu tieáng noùi vang leân töø ñaùm thính giaû "Khoâng khi naøo chuùng con boû nhau! Chuùng con seõ ôû vôùi nhau ñeå ñöôïc Cha thaêm vieáng." Nhö vaäy Cha Boä ñaõ thuyeát phuïc ñöôïc daân laøng ôû laïi saên soùc cho nhau. Cha lieàn cho döïng saün moät soá choøi trong röøng ñeå tieáp ñoùn beänh nhaân ñaäu muøa.

Suoát thôøi gian hai thaùng beänh nhaân kia ôû choøi ñeå moät mình Cha Boä vaø maáy ngöôøi kinh saên soùc cho tôùi khi ngöôøi ñoù ñöôïc laønh. Khi aáy daân laøng Koân Kô Xaâm ñaõ töôûng hoï thoaùt ñöôïc côn tai bieán. Nhöng vì baàu khí cuûa toaøn khu röøng ñaõ bò nhieãm ñoäc neân moät ngaøy kia, beänh ñaäu muøa laïi taùi xuaát hieän ôû Koân Kô Xaâm. Noù chæ bieán ñi sau khi ñaõ haønh haï haàu nhö moïi ngöôøi trong daân laøng. Keá hoaëch saên soùc beänh nhaân cuûa Cha Boä ñaõ toû ra khaù höõu hieäu. Ai maéc beänh lieàn ñöôïc ñöa ra ôû choøi ngoaøi röøng. Nhöõng ngöôøi maéc beänh naëng ñöôïc ñaët rieâng ra ñeå saên soùc kyõ hôn. Vôùi nhöõng ngöôøi naøy Cha Boä ñoùng vai vöøa laø linh muïc vöøa laø y taù. Nhôø vaäy maø daân laøng Koân Kô Xaâm khoâng bò phaân taùn moãi ngöôøi moät nôi trong röøng raäm. Chính nhôø tình yeâu, söï hy sinh lôùn lao vaø yù chí cuûa Cha Boä maø söï soáng cuûa laøng Koân Kô Xaâm ñöôïc cöùu ñeå ngaøy moät trôû neân vöõng maïnh hôn sau côn dòch ñaäu muøa.

Caâu truyeän keå treân khôûi ñi töø söï sôï haõi. Sôï haõi laø moät xuùc caûm maïnh phaùt sinh do nguy hieåm tröôùc maét. Nguy hieåm noùi ñaây laø beänh dòch ñaäu muøa. Daân laøng Koân Kô Xaâm maéc taät xaáu laø boû rôi ngöôøi ngaõ beänh ñeå chaïy thoaùt thaân vaøo röøng saâu. Theo höôùng aáy baûn naêng chaïy thoaùt thaân khoáng cheá moïi haønh ñoäng cuûa caù nhaân vaø ñe doïa söï soáng coøn cuûa daân laøng.

Töø Moät Caên Phoøng Ñoùng Kín Vì Sôï

Baøi Tin Möøng hoâm nay cuõng ñaët ta tröôùc moät hoaøn caûnh sôï haõi. Caùc moân ñeä Ñöùc Gieâsu vöøa môùi traûi qua ba ngaøy heát söùc ñen toái. Nhoùm goàm möôøi hai ngöôøi noøng coát ñöôïc Thaày Gieâsu quy tuï vaø huaán luyeän. Caû nhoùm ñaõ töøng hy voïng Thaày mình seõ laøm lôùn vaø moân ñeä thaân caän nhö hoï, seõ coù choã ñöùng trong Vöông Quoác Thaày Gieâsu ñöùng ra thieát laäp. Nhöng nhöõng bieán coá doàn daäp ba ngaøy qua cho thaáy hieän taïi cuûa hoï ñen toái vaø töông lai muø mòt. Moät ngöôøi trong nhoùm möôøi hai ñaõ phaûn boäi noäp Thaày cho ngöôøi ta ñem gieát, ngöôøi ñoù ñaõ thaét coå vì tuyeät voïng. Pheâroâ laø tröôûng nhoùm, ñaõ choái Thaày mình ba laàn taïi saân cuûa dinh Thöôïng teá Caipha, baây giôø khoâng khoûi ngöôïng nguøng. Vaøi moân ñeä khoâng thuoäc nhoùm noøng coát ñaõ boû Gieârusalem leân ñöôøng ñi Emau. Ñoù laø boái caûnh cuûa baøi Tin Möøng hoâm nay. Ta ñöôïc cho thaáy möôøi moät ngöôøi coøn laïi cuûa nhoùm möôøi hai nhö bò co ruùm laïi trong moät caên phoøng maø caùc cöûa ñeàu ñoùng kín vì sôï ngöôøi Do Thaùi (c. 19). Chính trong boái caûnh khoâng maáy saùng suûa nhö Gioan trình baøy, Ñaáng Phuïc Sinh xuaát hieän cho caùc moân ñeä ñöôïc tin vaøo Ngöôøi. Tin ñeå ñöôïc soáng nhôø Danh Ngöôøi, ñoù chính laø muïc ñích cuûa saùch Tin Möøng Gioan (Ga 20,31) trong ñoù coù chöông 20 bao goàm baøi Tin Möøng hoâm nay.

Ñöùc Tin Chôùm Nôû vaø Taêng Tröôûng

Chöông 20 naøy xem ra coù yù cho ñoäc giaû thaáy moät loaït nhöõng nhaân vaät, maø qua hoï ta thaáy ñöùc tin chôùm nôû vaø taêng tröôûng nhö theá naøo, nôi moãi ngöôøi xem ra moãi khaùc.

Nhaân vaät ñaàu tieân laø coâ Mai ñeä Lieân. Coâ naøy tôùi moä saùng sôùm Chuùa Nhaät Phuïc Sinh. Khi thaáy cöûa moä môû troáng trôn, phaûn öùng cuûa coâ laø: "Ngöôøi ta ñaõ ñem Chuùa ñi khoûi moä" (c. 1). Coâ chöa tin.

Keá ñeán laø hai moân ñeä Pheâroâ vaø ngöôøi moân ñeä Chuùa Gieâsu yeâu, tôùi moä thì thaáy nhöõng baêng vaûi vaø khaên che ñaàu ñöôïc xeáp laïi moãi thöù moät nôi. OÂng Pheâroâ baên khoaên. Coøn oâng Gioan ñaõ thaáy vaø ñaõ tin. (c. 8).

Coâ Mai ñeä Lieân khi trôû laïi moä vaãn chöa tin (cc. 13,15). Coâ chæ tin khi ñaõ ñöôïc nghe tieáng Ñöùc Gieâsu goïi coâ vaø chính coâ ñöôïc thaáy Ngöôøi. (cc. 16,18).

Keá ñeán trong baøi Tin Möøng hoâm nay (cc. 19-25), nhoùm möôøi moät tieán töø sôï haõi ñeán nieàm vui maø hoï nghieäm thaáy khi hoï ñöôïc thaáy Thaày Gieâsu (c. 20).

Cuoái cuøng laø moân ñeä Toâma. OÂng naøy ñaõ khôûi ñi töø tình traïng khoâng tin neáu maét khoâng thaáy vaø tay khoâng sôø ñöôïc vaøo Thaày. Chính Ñöùc Gieâsu môøi goïi oâng tin qua troâng thaáy vaø sôø thaáy (c. 27).

Nhöng tin khoâng phaûi chæ laø chuyeän gaät guø chaáp nhaän moät soá tín ñieàu. Troïn con ngöôøi cuûa caùc moân ñeä phaûi gaëp gôõ Ñaáng Phuïc Sinh vaø nhaän ñöôïc ôn bieán ñoái theo möùc Ñaáng Phuïc Sinh muoán trao ban. Ôn bieán ñoåi ñaàu tieân phaûi laø ôn nhaän ra Ñaáng Phuïc Sinh aáy cuõng chính laø Ñaáng ñaõ bò ñoùng ñinh chaân vaø tay vaøo khoå hình thaäp giaù vaø caïnh söôøn ñaõ bò ñaâm thuûng (c. 20). Ñoù laø nhöõng daáu chöùng cuûa tình yeâu lôùn lao khieán caùc moân ñeä traøn ngaäp moät nieàm vui (c. 20).

Quan troïng hôn nöõa laø thieân tính cuûa Ñaáng Phuïc Sinh. Thieân tính aáy suoát ba möôi maáy naêm qua nhö ñöôïc aån daáu, baây giôø toû hieän vôùi taát caû röïc rôõ ngoaøi söùc töôûng töôïng cuûa loaøi ngöôøi. Chính caùc moân ñeä ñöôïc nhaän laáy Thaùnh Thaàn cuûa Ñaáng Phuïc Sinh (c. 22). Hoï cuõng nhaän ñöôïc caû ôn tha toäi cho chuùng sinh (c. 23).

Roài ñaây, caùc moân ñeä seõ ñöôïc Ñaáng Phuïc Sinh phaùi ñeán vôùi muoân daân ñeå laøm cho hoï trôû thaønh moân ñeä (Mt 28,19). Caùc moân ñeä ñöôïc baûo ñaûm raèng "Thaày ôû cuøng anh em moïi ngaøy cho ñeán taän theá" (c. 20). Do ñoù môùi coù vuï Cha Ñoã Ñình Boä ñöôïc phaùi ñi rao giaûng Tin Möøng cho daân toäc Bana vuøng Cao Nguyeân Vieät Nam, cöùu hoï khoûi bò tan raõ vì sôï haõi.

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn nghó gì veà vieäc Cha Boä cöùu daân laøng Koân Kô Xaâm khoûi taät xaáu laø boû rôi nhöõng ngöôøi maéc beänh ñaäu muøa? Vieäc Cha Boä laøm coù phaûi laø ñieàu thieát yeáu thuoäc veà Nöôùc Thieân Chuùa maø Chuùa Gieâsu ñeán ñeå thieát laäp chaêng? Taïi sao?

2. Baïn nghó gì veà moái phuùc cuûa nhöõng ngöôøi khoâng thaáy maø tin? (c. 29). Chính baïn coù phaûi laø ngöôøi ñöôïc Chuùa Gieâsu tuyeân phuùc chaêng? Laøm theá naøo ñeå trôû neân xöùng ñaùng vôùi lôøi tuyeân phuùc ñoù?

3. Töø tình traïng sôï ngöôøi Do Thaùi (c. 19), caùc moân ñeä sau naøy ñaõ trôû neân nhöõng con ngöôøi can ñaûm nhö theá naøo nhôø Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh? Baïn nghó gì veà loøng can ñaûm cuûa Cha Boä trong caâu chuyeän gôïi yù noùi treân?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page