Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 04 thaùng 04 naêm 1999
Chuùa Nhaät Phuïc Sinh Naêm A, B, C

Ñoïc Tin Möøng Ga 20,1-9

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Hôn 18 theá kyû sau bieán coá Cheát vaø Phuïc Sinh cuûa Chuùa Gieâsu, Cha Ñoã Ñình Boä (Dourisboure), moät vò thöøa sai Ba Leâ keå veà cuoäc haønh trình ñeå röûa toäi cho ba ngöôøi daân toäc Bana ôû vuøng Cao Nguyeân Vieät Nam nhö sau:

Nhöõng Cuoäc Chaïy Maratoâng Vì Ôn Taùi Sinh

"Moät naêm tröôùc cuoäc xaâm laêng cuûa beänh dòch ñaäu muøa, moät gia ñình ôû Koân Kô Xaâm coù chuyeän xích mích naëng vôùi laùng gieàng vaø do ñoù, ñaõ boû laøng ñeán löu cö taïi Tô Leh, moät laøng ôû caùch xa ñoä möôøi caây soá veà phía Ñoâng Nam. Gia ñình naøy goàm baûy ngöôøi, ngöôøi anh trai vaø coâ em gaùi ñaõ coù Ñaïo; ba ngöôøi khaùc ñaõ theo hoïc giaùo lyù ñöôïc ít laâu vaø ñaõ thuoäc moät phaàn kinh nguyeän. Toâi coá söùc caàm giöõ gia ñình ôû laïi nhöng khoâng ñöôïc. AÁy vaäy, beänh dòch cuõng ñaõ khoâng kieâng neå gì Tô Leh hôn caùc laøng khaùc, vaø caû ba döï toøng noùi treân, töùc laø ngöôøi anh caû cuûa hai taân toøng, vôï vaø con trai cuûa anh chöøng möôøi laêm tuoåi, ñeàu maéc beänh cuøng luùc. Khi ba ngöôøi khoán khoå naøy thaáy mình laâm nguy lieàn noùi: "OÂi chôù chi chuùng toâi ñöôïc chòu Pheùp Röûa!" Ngöôøi em trai coù Ñaïo traû lôøi: "Anh chò muoán toâi ñi môøi Cha ñeán khoâng ?" -"Thaät chuùng tao muoán laém, nhöng khoâng bieát Cha coù chòu ñeán trong tình traïng chuùng tao nhö theá naøy hay khoâng ?" -"OÂ ! Cha seõ vui möøng ñeán ngay, chôù thì ôû Koân Kô Xaâm khoâng phaûi suoát ngaøy Cha ôû vôùi ngöôøi beänh hay sao?" -"Vaäy thì maøy haõy chaïy cho mau, vaø noùi vôùi Cha raèng chuùng tao sôï cheát maø khoâng ñöôïc chòu Pheùp Röûa, nghe chöa ?"

Moät giôø sau, anh thanh nieân naøy ñeán nhaø toâi öôùt ñaãm moà hoâi vaø thôû hoån heån gaàn ñöùt hôi. Luùc ñoù vaøo khoaûng ñuùng ngoï. Suoát ñeâm qua, toâi ñaõ bò côn soát haønh haï vaø côn moûi meät tieáp theo coøn giöõ chaët toâi treân chieáu naèm. Chuùng toâi ñang ôû vaøo giöõa muøa möa. Nöôùc soâng daâng cao khieán vieäc di chuyeån thaønh ngaïi nguøng. Hôn nöõa chieàu nay luùc maët trôøi laën côn soát bình thöôøng seõ trôû laïi vôùi toâi. Nhöng nghe noùi ba beänh nhaân naøy goïi toâi cöùu giuùp thì yù nghó mang ôn cöùu ñoä ñeán cho nhöõng linh hoàn yeâu quyù naøy, ñaõ laøm toâi möøng rôõ khoân cuøng. Toâi ñaõ choãi daäy laäp töùc. Ñeå ñi töø Koân Kô Xaâm ñeán Tô Leh, tröôùc heát phaûi ñi doïc theo gioøng soâng Dak Bla chöøng nöûa tieáng ñoàng hoà. Coøn nöûa ñöôøng phaûi ñi soâng, vì khoâng coù loái ñi boä. Hai anh em ngöôøi kinh thaùp tuøng toâi vaø cheøo soâng cho toâi ñeán nôi. Khi leân bôø, toâi ñaõ caên daën hai anh em naøy laø chieàu seõ cheøo soâng ñeán nôi naøy ñeå ñoùn toâi, laøm sao ñeå toâi veà nhaø kòp tröôùc cöõ soát reùt cuûa toâi. Theá roài toâi cuoác boä theo anh thanh nieân Coâng Giaùo Tô leh cuûa toâi.

Khi toâi vaøo trong nhaø caùc beänh nhaân, moät muøi hoâi thoái khuûng khieáp xoâng leân töø nhöõng thaân ngöôøi ñaõ bieán daïng, laøm toâi suyùt ngaát xæu, maëc daàu toâi ñaõ quen vôùi nhieàu tröôøng hôïp nhö vaäy roài. Nhöng nieàm vui cuûa caùc ngöôøi beänh naøy khi troâng thaáy toâi, ñaõ khieán toâi hoài söùc laïi phaàn naøo. Toâi ñaõ ôû laïi ñoù hôn hai giôø vôùi hoï. Toâi ñaõ giaûng daïy cho hoï, ñaõ giuùp hoï minh chöùng ñöùc tin, caäy, meán, loøng saùm hoái vaø tuaân phuïc theo Thaùnh YÙ Chuùa moät caùch soát saéng. Cuoái cuøng toâi ñaõ laøm cho hoï trôû neân con caùi Thieân Chuùa baèng caùch doäi nöôùc taùi sinh treân ñaàu hoï. Nhaát laø ngöôøi meï vaø ñöùa con trai, ñaõ bieåu loä loøng suøng meán laï luøng: "Baây giôø - ngöôøi meï noùi vôùi toâi - con xin cheát bình an. Con khoâng coøn öôùc muoán gì ôû traàn gian naøy nöõa." Haïnh phuùc thay chò taân toøng! Chò ñaõ taét hôi vaøo ñeâm sau, vaø neáu vaøi giôø sau xaùc cuûa chò chæ coøn laø moät ñoáng thòt thoái thì linh hoàn toát ñeïp cuûa chò ñaõ vaøo Nöôùc Trôøi vôùi taát caû vinh quang cuûa söï trong traéng maø pheùp Thaùnh Taåy ñaõ ñem laïi cho chò. Ngöôøi choàng thì soáng soùt vaø sau khi laønh maïnh haún, ñaõ khoâng queân aân hueä cuûa Thieân Chuùa, anh ñaõ boû gia ñình ñeán ôû vôùi toâi. Hieän anh laø moät giaùo daân toát." (P. Dourisboure, Daân laøng Hoà, Saøigoøn 1972, trg 184-186)

Hình aûnh ngöôøi em trai ñi tìm Linh Muïc röûa toäi cho anh mình thaät deã thöông ! Khoâng nhöõng ngöôøi anh nhöng caû ngöôøi vôï vaø ñöùa con trai cuûa hoï cuõng ñaõ ñöôïc chòu Pheùp Röûa. Quaû thaät cuoäc chaïy maratoâng cuûa ngöôøi em trai naøy ñaõ ñaït keát quaû myõ maõn, anh ñaõ khoâng cheát vì kieät söùc nhö nhaân vaät chaïy maratoâng xöa. Ñoù laø vaøo naêm 490 tröôùc coâng nguyeân, khi töôùng Hy Laïp Minh Theá Ñính (Miltiade) thaéng quaân Ba Tö taïi laøng Maratoâng. OÂng ñaõ phaùi ngöôøi chaïy 40 caây soá ñeå loan tin chieán thaéng cho thuû ñoâ Hy Laïp. Ngöôøi naøy vöøa tôùi nôi ñaõ taét thôû vì kieät söùc nhöng ñaõ trôû neân bieåu töôïng cho moïi cuoäc chay ñua ñöôøng tröôøng trong caùc cuoäc thi ñua theå duïc theå thao treân theá giôùi.

Nhöõng Cuoäc Chaïy Maratoâng Vì Chuùa Phuïc Sinh

Baøi Tin Möøng hoâm nay cuõng cho thaáy nhöõng cuoäc chaïy Maratoâng: Tröôùc heát laø coâ Mai ñeä Lieân, keá ñeán laø hai moân ñeä cuûa Ñöùc Gieâsu, töùc hai oâng Gioan vaø Pheâroâ. Thöû hoûi ñoäng löïc naøo khieán hoï chaïy tôùi taáp? Hoï coù tin chieán thaéng naøo ñeå loan ñi cho theá giôùi chaêng?

Quaû thaät, vôùi taùc giaû cuûa saùch Tin Möøng thöù tö, chính caùi cheát cuûa Chuùa Gieâsu treân thaäp giaù laø moät cuoäc chieán thaéng vó ñaïi. Moät ñaøng, Ngöôøi trôû neân nhö con raén baèng ñoàng maø Moâseâ cho treo leân caây coät nôi sa maïc, ñeå ai bò raén caén maø nhìn leân raén ñoàng ñoù lieàn ñöôïc chöõa laønh (Ds 21,4-9). Ñaøng khaùc, chính Chuùa Gieâsu khi töï nguyeän chòu cheát treân thaäp giaù, laïi trôû neân daáu chæ cho cuoäc chieán thaéng do chính tình yeâu cuûa Thieân Chuùa Cha: "Thieân Chuùa yeâu theá gian ñeán noãi ñaõ ban Con Moät ñeå ai tin vaøo Con cuûa Ngöôøi thì khoûi phaûi cheát, nhöng ñöôïc soáng muoân ñôøi." (Ga 3,16).

Nhöng Chuùa Gieâsu khoâng cöùu ta roài ñeå ta ôû yeân taïi choã. Ngöôøi cöùu ta baèng caùch loâi keùo ta veà vôùi Ngöôøi. Chính Ngöôøi cuõng ñöôïc Chuùa Cha loâi keùo veà vôùi Cha. Cho neân caùi cheát cuûa Chuùa Gieâsu treân thaäp giaù laø moät cuoäc giöông leân cao khoûi maët ñaát vaø laø cuoäc vinh thaêng aûnh höôûng tôùi ñònh maïng cuûa toaøn nhaân loaïi: "Moät khi ñöôïc giöông leân cao khoûi maët ñaát, toâi seõ keùo moïi ngöôøi leân vôùi toâi." (Ga 12, 32).

Vaäy Chuùa Gieâsu phuïc sinh laø Ngöôøi duøng caùi cheát thaäp giaù cuûa Ngöôøi maø loâi keùo moïi ngöôøi leân cuøng Cha. Khoâng ai ñöôïc thu huùt leân cuøng Cha maø khoâng kinh qua caùi cheát thaäp giaù cuûa Chuùa Gieâsu. Khoâng ai ñöôïc thaùp vaøo söï cheát cuûa Chuùa Gieâsu maø laïi khoâng aûnh höôûng tôùi ngöôøi beân caïnh. Troïn cuoäc vinh thaêng cuûa Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh vôùi troïn nhaân loaïi ñöôïc Ngöôøi cöùu, ñeàu lieân ñôùi vôùi nhau trong cuoäc vinh thaêng ñoù, maø ñích ñieåm laø chính Thieân Ñaøng nôi loøng Chuùa Cha.

Tin Möøng cuûa Gioan cho thaáy nhöõng ngöôøi ñöôïc Chuùa Gieâsu cöùu lieân ñôùi vôùi nhau theá naøo ôû ñieåm khôûi xuaát cuûa nieàm tin, keå caû tröôøng hôïp cöùng tin cuûa Toâma. Vaäy Tin Möøng cuûa Gioan, chöông 20 goàm boán hoài: "Cuoäc chaïy ñi tìm daáu chæ veà Ñaáng Phuïc Sinh" (Ga 20,1-10); "Chuùa hieän ra vôùi Mai Ñeä Lieân" (cc 11-18); "Chuùa hieän ra vôùi caùc moân ñeä" (cc 19-23); "Chuùa hieän ra vôùi Toâma" (cc24-29).

Caùc Nhoùm Chia Seû Lôøi Chuùa Thaáy Hình AÛnh Cuûa Mình

Vaäy ôû ñaây ta thaáy hình aûnh cuûa Giaùo Hoäi sô khai ñi tìm daáu chæ veà Chuùa Phuïc Sinh. Giaùo Hoäi aáy goàm nhöõng ngöôøi nhö Mai ñeä Lieân, Pheâroâ vaø Gioan. Ñoù laø nhöõng con ngöôøi khaùc nhau khoâng ít veà tính khí cuõng nhö veà naõo traïng, khoâng ai nhö ai, nhöng moïi ngöôøi ñeàu boå tuùc cho nhau trong cuoäc haønh trình ñi tìm Chuùa Phuïc Sinh. Neáu nhö Mai ñeä Lieân ñaõ khoâng tôùi moä saùng sôùm ñeå thaáy moä troáng, roài veà loan tin aáy cho caùc toâng ñoà, Giaùo Hoäi seõ im lìm. Giaùo Hoäi aáy chöa coù söï soáng. Nhöng giöõa nhöõng cuoäc chaïy Maratoâng maø chöa coù phaûn öùng ñöùc tin cuûa Gioan (c.8), Giaùo Hoäi vaãn chöa thöïc söï laø Giaùo Hoäi vì chöa soáng baèng ñöùc tin, moät ñöùc tin thaám nhuaàn Lôøi Chuùa daäy doã vaø huaán luyeän con ngöôøi.

Vaäy baøi Tin Möøng hoâm nay cho caùc nhoùm chia seû Lôøi Chuùa thaáy roõ hình aûnh cuûa chính mình laø Giaùo Hoäi ñi tìm daáu chæ veà Chuùa Phuïc Sinh. Moïi ngöôøi caàn boå tuùc cho nhau. Nhöng ñieàu caàn thieát hôn caû laø chính Lôøi Thieân Chuùa höôùng daãn töøng ngöôøi vaø moïi ngöôøi treân ñöôøng tìm nhöõng daáu chæ veà Chuùa Phuïc Sinh.

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Söï soáng cuûa Giaùo Hoäi ñöôïc taùc ñoäng do ñöùc tin vaø ñöùc aùi. Baïn nhaän xeùt nhö theá naøo veà ñöùc tin vaø ñöùc aùi nôi nhöõng nhaân vaät sau ñaây. Coâ Mai ñeä Lieân noùi "Ngöôøi ta ñaõ ñem Chuùa ñi khoûi moä; vaø chuùng toâi chaúng bieát hoï ñeå Ngöôøi ôû ñaâu ?" (c.2): coâ ñaõ tin vaøo Chuùa Gieâsu Phuïc Sinh chöa? Moân ñeä Gioan "ñaõ thaáy vaø ñaõ tin" (c.8): oâng ñaõ thaáy gì vaø ñaõ tin nhö theá naøo?

2. Haõy so saùnh ñöùc tin vaø ñöùc aùi nôi nhöõng nhaân vaät sau ñaây trong caâu chuyeän gôïi yù noùi treân: Cha Ñoã Ñình Boä; Chaøng thanh nieân Bana noùi "Anh chò muoán toâi ñi môøi Cha ñeán khoâng?"; Ngöôøi meï bieåu loä loøng suøng meán laï luøng khi noùi "Baây giôø con khoâng coøn öôùc muoán gì ôû traàn gian naøy nöõa"; Vaø ngöôøi choàng soáng soùt boû gia ñình ñeán ôû vôùi Cha Boä?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page