Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 28 thaùng 03 naêm 1999
Chuùa Nhaät Leã Laù Naêm A

Ñoïc Tin Möøng Mt 21,1-11

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Ñoùn nhaän nhöõng hoàng aân to lôùn

Hoâm nay Hoäi Thaùnh töôûng nieäm Chuùa Kitoâ vaøo thaønh Gieârusalem ñeå hoaøn taát coâng trình cöùu nhaân ñoä theá, coù ñaùm ñoâng daân chuùng ñoùn röôùc Ngöôøi vaøo thaønh. Caùc Kitoâ höõu ñeàu ñöôïc môøi goïi tham döï vaøo cuoäc röôùc naøy khoâng chæ baèng caùch laäp laïi moät vaøi cöû chæ ñeå toû loøng moä meán Chuùa, nhöng laø ñeå ñoùn nhaän nhöõng hoàng aân to lôùn Chuùa Kitoâ ñaõ mang laïi qua maàu nhieäm vöôït qua.

Roõ raøng ñaây khoâng phaûi moät cuoäc traåy hoäi nhö moïi ngöôøi Do Thaùi vaãn laøm trong dòp leã Baùnh khoâng men (Leã Vöôït Qua), Leã Nguõ Tuaàn (baét ñaàu muøa gaët) vaø Leã Leàu (cuoái muøa thu hoaïch hoa maøu). Chính Ñöùc Gieâsu ñöùng ra saép xeáp cho cuoäc röôùc vaøo thaønh theå hieän nhöõng lôøi saám trong Cöïu Öôùc.

Ñieåm khôûi xuaát cuûa cuoäc röôùc töø phía ñoâng Gieârusalem, töùc nuùi Oliu, gaén lieàn vôùi "ngaøy cuûa Ñöùc Chuùa" theo ngoân söù Dacaria (14,4). Cuõng ngoân söù naøy ñaõ tieân baùo: "Naøo thieáu nöõ Sion, haõy vui möøng hoan hæ! Hôõi thieáu nöõ Gieârusalem, haõy vui söôùng reo hoø! Vì kìa Ñöùc Vua cuûa ngöôi ñang ñeán vôùi ngöôi: Ngöôøi laø Ñaáng chính tröïc, Ñaáng toaøn thaéng, khieâm toán ngoài treân löng löøa, moät con löøa con vaãn coøn theo meï" (9,9; x.Is62,11).

Vaäy Ñöùc Gieâsu theå hieän lôøi saám ñoù khi sai caùc moân ñeä daét löøa meï vaø löøa con coät saün trong laøng Beát-pha-gheâ veà ñeå Ngöôøi côõi maø vaøo thaønh (cc2-6). Theá laø ñaùm ngöôøi raát ñoâng laáy aùo mình traûi xuoáng maët ñöôøng, moät soá khaùc laïi chaët nhaønh chaët laù maø raûi leân loái ñi (c.8). Tin Möøng Gioan cho bieát hoï laø nhöõng ngöôøi ñaõ coù maët khi Ñöùc Gieâsu goïi anh Ladaroâ ra khoûi moä vaø laøm cho anh choãi daäy töø coõi cheát. Sôû dó daân chuùng ñoùn Ngöôøi laø vì hoï nghe bieát Ngöôøi ñaõ laøm pheùp laï ñoù (12,8-9). Luùc aáy chaúng ai nghó tôùi nhöõng lôøi saám noùi treân nhöng daân chuùng ñeàu nhaän ra Ñöùc Gieâsu chính laø vò cöùu tinh Thieân Chuùa ñaõ höùa, neân hoï duøng Thaùnh vònh 118,25-26 maø hoan hoâ Ngöôøi: Hoan hoâ Con Vua Ñavít! Chuùc tuïng Ñaáng ngöï ñeán nhaân danh Ñöùc Chuùa! Hoan hoâ treân caùc taàng trôøi! (c.9).

Vaäy Ñöùc Gieâsu vaøo thaønh nhö vò Cöùu tinh nhöng Ngöôøi cöùu daân Ngöôøi khoûi toäi loãi nhö theá naøo (Mt 1,21)? Nhöõng bieán coá maø Tuaàn Thaùnh töôûng nieäm phaûi giuùp caùc Kitoâ höõu traû lôøi ñöôïc caâu hoûi ñoù. Nhöng chính hoï phaûi nghieäm ñöôïc phaàn naøo khoâng nhöõng bieát bao khoå ñau vaø cheát choùc Ñöùc Gieâsu ñaõ gaùnh chòu nhöng caû nieàm vui lôùn lao Ngöôøi ñaõ daønh ñöôïc vì ñaõ chieán thaéng toäi loãi. Ñoù laø kinh nghieäm ñöôïc khôi daäy do Thaùnh Leã maø caùc Kitoâ höõu chung hieäp vôùi nhau, nhaát laø Thaùnh Leã trong Tuaàn Thaùnh ! Ta ñöôïc môøi goïi ñeå chia seû vôùi nhau Thaùnh Theå cuûa Chuùa Gieâsu ñaõ hy sinh chòu cheát ñeå ta cuøng ñöôïc vôùi Ngöôøi chieán thaéng toäi loãi.

Tham döï toái ña coâng trình thieát laäp Nöôùc Chuùa

Vaäy vaán ñeà laø tham döï toái ña vaøo coâng trình thieát laäp Nöôùc Thieân Chuùa do Ngöôøi laõnh ñaïo. Haønh ñoäng cuûa Ngöôøi khôûi söï laø haønh ñoäng tích cöïc ñeå khai tröông nöôùc Thieân Chuùa; khöû tröø toäi chæ laø maët traùi cuûa haønh ñoäng ñoù. Do ñoù lôøi rao giaûng ñaàu tieân cuûa Ñöùc Gieâsu laø: "Anh em haõy saùm hoái, vì Nöôùc Trôøi ñaõ ñeán gaàn". (Mt 4,17). Baèng moïi giaù haõy ñoùn nhaän Nöôùc Thieân Chuùa ñaõ ñeán keà beân baïn, nhöng baïn phaûi tieåu tröø toäi laø keû phaûn ñoäng ra khoûi baïn, thì Nöôùc Thieân Chuùa môùi nhaäp ñöôïc vaøo cuoäc ñôøi cuûa baïn ! Chính Chuùa Gieâsu laø vò Cöùu Tinh ñöùng ra laõnh ñaïo cuoäc chieán choáng laïi toäi loãi töø 20 theá kyû nay. Ñoù laø moät cuoäc chieán cam go nhöng Ngöôøi luoân daønh ñöôïc chieán thaéng cho nhöõng ai böôùc theo Ngöôøi.

Caàn phaûi thay loøng ñoåi daï laø ñieàu kieän tieân quyeát nhö Ñöùc Gieâsu ñaõ neâu: Neáu anh em khoâng quay trôû laïi maø neân nhö treû em, thì seõ chaúng ñöôïc vaøo Nöôùc Trôøi (Mt 18,3). Ñieàu ñoù cuõng töông ñöông vôùi moái phuùc thöù nhaát laø Phuùc thay ai coù taâm hoàn ngheøo khoù vì Nöôùc Trôøi laø cuûa hoï (Mt 5,3). Phaûi hoaøn toaøn leä thuoäc vaøo Thieân Chuùa nhö treû em leä thuoäc vaøo ngöôøi lôùn ñeå ñöôïc aám no. Muoán haïnh phuùc thaät, caàn phaûi caäy döïa vaøo Thieân Chuùa maø thoâi. Caäy döïa vaøo baát cöù cuûa caûi vaät chaát hoaëc tinh thaàn naøo ngoaøi Thieân Chuùa, seõ bò thaát voïng.

Chuùa Gieâsu thieát laäp Nöôùc Thieân Chuùa ngay vôùi moái phuùc ñoù. Ngöôøi ñöôïc sai ñeán rao giaûng Tin Möøng cho keû ngheøo heøn nhö hoàng aân Thieân Chuùa ban khoâng cho hoï (x.Mt 11,5; Lc 4,18).

Thaêng tieán ngöôøi ngheøo, thuyeát phuïc ngöôøi giaøu hoaùn caûi

Ñöùc Gieâsu khoâng nhöõng sinh ra, soáng lam luõ vaø cheát trong ngheøo khoù. Caû cuoäc ñôøi cuûa Ngöôøi laø ñeå thaêng tieán ngöôøi ngheøo vaø thuyeát phuïc ngöôøi giaøu hoaùn caûi ñeå coù taâm hoàn ngheøo khoù haàu gia nhaäp Nöôùc Thieân Chuùa (Lc 19,1-10).

Ngöôøi thieát laäp Nöôùc Thieân Chuùa giöõa nhöõng ngöôøi beänh maø Ngöôøi phuïc hoài vaø ñöa trôû veà vôùi coäng ñoaøn nhö ngöôøi phong huûi (Mt 8,1-4), ngöôøi baïi lieät (Mt 9,1-8), ngöôøi muø (Mt 9,27-31), ngöôøi bò quyû aùm (Mt 17,14-21). Vaøo thôøi Ñöùc Gieâsu, nhöõng ngöôøi coù taät ñeàu maát quyeàn coâng daân, khoâng ñöôïc laøm chöùng tröôùc toaø aùn, khoâng ñöôïc ñaët chaân vaøo Ñeàn Thôø. Theá laø caû ñôøi laãn ñaïo ñeàu boû rôi hoï. Rieâng vôùi ñaïo thôøi ñoù, maéc beänh laø vì ñaõ phaïm toäi, neân bò khai tröø. Ñöùc Gieâsu ñeán phuïc hoài laïi nhaân phaåm cho hoï.

Khoâng nhöõng beänh nhaân vaø ngöôøi taøn taät nhöng caû ñaøn baø, con treû laø nhöõng ngöôøi bò gaït ra ngoaøi sinh hoaït xaõ hoäi, cuõng ñöôïc Ñöùc Gieâsu quan taâm phuïc hoài laïi quyeàn con ngöôøi. Caû nhöõng ngöôøi thuoäc thaønh phaàn caùc ngöôøi bò xaõ hoäi Do Thaùi thôøi Ñöùc Gieâsu, coi laø baát löông, nhö ngöôøi thu thueá phuïc vuï ñeá quoác Roma, ngöôøi ñoåi tieàn, caàm ñoà, ñaùnh côø, chaên suùc vaät, v.v ñeàu ñöôïc Ñöùc Gieâsu toân troïng, ngöôïc laïi vôùi naõo traïng cuûa con ngöôøi ñöông thôøi. Ngöôøi khoâng ngaïi tuyeân boá: "Toâi ñeán khoâng ñeå keâu goïi ngöôøi coâng chính, maø ñeå keâu goïi ngöôøi toäi loãi." (Mt 9,13).

Nhö vaäy Ñöùc Gieâsu chuû tröông ñöùng veà phiaù nhaân daân, ñoái laäp vôùi beø Phariseâu laø nhöõng ngöôøi muoán thöïc haønh saùt Leà Luaät Moâseâ vaø "soáng taùch ra" khoûi nhöõng ngöôøi toäi loãi theo cheá ñoä Luaät cuõ. Nay Ñöùc Gieâsu ñöôïc daân chuùng noâ nöùc röôùc vaøo thaønh giöõa nöõng hoan hoâ, Ngöôøi laïi coøn caû daùm ñuoåi nhöõng ngöôøi ñang buoân baùn trong Ñeàn Thôø ra khoûi ñoù (Mt 21,12-17) thì thaät laø moät haønh ñoäng ngaïo ngöôïc maø giôùi laõnh ñaïo Do Thaùi taïi Gieârusalem khoâng theå naøo chaáp nhaän ñöôïc. AÁy laø chöa noùi tôùi nhöõng cuoäc tranh luaän gay caán giöõa Ñöùc Gieâsu vaø caùc phe Phariseâu, Xañoác, Kinh só vaø phe Heâroâñeâ (Mt 22,15-46). Thaät laø nhö ñoå daàu vaøo löûa ! Caùi cheát ñôïi Ñöùc Gieâsu khoâng coøn xa. Ngöôøi tuyeân boá roõ vôùi caùc moân ñeä raèng "Coøn hai ngaøy nöõa laø ñeán leã Vöôït Qua, vaø Con Ngöôøi saép bò noäp ñeå chòu ñoùng ñinh vaøo thaäp giaù " (Mt 26,2).

Haï mình ñoàng hoaù vôùi ngöôøi ngheøo ñeå laøm neân Nöôùc Chuùa

Vaäy giaû nhö khoâng gaëp choáng ñoái töø phiaù Phariseâu vaø caùc phe khaùc, Ñöùc Gieâsu vaãn tieáp tuïc chu toaøn yù ñònh yeâu thöông cuûa Thieân Chuùa baèng caùch haï mình ñoàng hoaù vôùi taát caû nhöõng ngöôøi ngheøo khoù vaø bò boû rôi ñeå laøm neân Nöôùc Thieân Chuùa (Mt 25,31-46). Tuy nhieân chính nhöõng choáng ñoái, haèn thuø, möu moâ ñoäc aùc cuûa nhöõng keû muoán gieát Ñöùc Gieâsu, goùp phaàn laøm noåi baät hình aûnh ngöôøi Toâi Tôù Ñau Khoå vaø vò cöùu tinh hieán maïng soáng mình vì nhaân daân (Is 53).

Ñaùp laïi söï caêm thuø cuûa nhöõng keû laäp möu gieát Ñöùc Gieâsu laø tình yeâu hoaøn toaøn töï nguyeän. Tröôùc heát laø tình yeâu cuûa Thieân Chuùa Cha: Thieân Chuùa vaãn yeâu theá gian ñeán noãi ñaõ ban Con Moät (Ga 3,16). Tình yeâu aáy moät khi ñaõ ban, khoâng bao giôø ruùt laïi daàu Con coù vang leân lôøi than vaõn treân thaäp giaù: Laïy Thieân Chuùa, laïy Thieân Chuùa cuûa Con, sao Ngaøi boû con (Mt 27,46).

Thöù ñeán laø tình yeâu töï hieán cuûa Ñöùc Gieâsu. Ñöùc Gieâsu ñaõ khoâng thieát laäp bí tích Thaùnh Theå trong moät cuoäc töôûng nieäm sau cuoäc thöông khoù. Ngöôøi töï hieán Mình vaø Maùu Ngöôøi khi Ngöôøi coøn hoaøn toaøn laøm chuû söï soáng mình. Ñuùng nhö lôøi Ngöôøi ñaõ tuyeân boá: Maïng soáng cuûa toâi khoâng ai laáy ñi ñöôïc, nhöng chính toâi töï yù hy sinh maïng soáng toâi (Ga 10,18). Ngöôøi coøn noùi; "Toâi chính laø Muïc Töû nhaân laønh. Muïc Töû nhaân laønh hy sinh maïng soáng mình cho ñoaøn chieân (Ga 10,11).

Cuõng chính tình yeâu töï hieán cuûa Ñöùc Gieâsu caàn trôû neân soáng ñoäng nôi caùc moân ñeä cuûa Ñöùc Gieâsu: "Ñaây laø Mình Thaày, hieán teá vì anh em. Anh em haõy laøm vieäc naøy maø töôûng nhôù ñeán Thaày Cheùn naøy laø giao öôùc môùi, laäp baèng maùu Thaày, maùu ñoå ra vì anh em" (Lc 22,19-20).

Vieäc töôûng nhôù maø Chuùa Gieâsu yeâu caàu caùc moân ñeä thöïc hieän bao haøm bieát bao tình yeâu vaø hoa traùi cuûa tình yeâu do Chuùa Gieâsu mang laïi. Nhö xöa Ñöùc Gieâsu ñaõ cuùi mình xuoáng treân töøng toäi nhaân, töøng con ngöôøi bò xaõ hoäi ruoàng boû, töøng phuï nöõ vaø treû em bò loaïi ra khoûi sinh hoaït xaõ hoäi, nay qua Thaùnh Leã, Ngöôøi vaãn coøn tieáp tuïc thöïc hieän ñieàu ñoù vôùi söï soáng, söï cheát vaø söï soáng laïi cuûa Ngöôøi, ñeå laøm neân Nöôùc cuûa Thieân Chuùa. Phuùc thay nhöõng taâm hoàn ñöôïc caûi hoaù ñeå ñoùn nhaän vaø tham gia môû mang Nöôùc Thieân Chuùa vôùi söùc maïnh vaø tình yeâu cuûa chính Chuùa Phuïc Sinh!

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Trong tinh thaàn tích cöïc soáng Tin Möøng dòp Tuaàn Thaùnh baïn haõy so saùnh noäi dung cuûa hai caâu sau ñaây: "Neáu anh em khoâng quay trôû laïi maø neân nhö treû em, thì seõ chaúng ñöôïc vaøo Nöôùc Trôøi." (Mt 18,3) vaø: "Phuùc thay ai coù taâm hoàn ngheøo khoù vì Nöôùc Trôøi laø cuûa hoï" (Mt 5,3). Göông oâng Giakeâu (Lc 19,1-10) coù giuùp baïn hieåu noäi dung cuûa hai caâu ñoù hôn chaêng?

2. Baïn hieåu theá naøo veà lôøi gôïi yù noùi raèng "khoâng nhöõng beänh nhaân vaø ngöôøi taøn taät, nhöng caû ñaøn baø vaø con treû, laø nhöõng keû bò gaït ra ngoaøi sinh hoaït xaõ hoäi, cuõng ñöôïc Ñöùc Gieâsu quan taâm phuïc hoài laïi quyeàn con ngöôøi". Baïn nghó beänh nhaân, phuï nöõ vaø treû em trong thôøi ñaïi chuùng ta coù nhöõng vaán ñeà naøo caàn ñöôïc quan taâm?

3. Baïn nghó gì veà tình yeâu töï hieán cuûa Chuùa Gieâsu maø baïn naêng ñöôïc nhaéc nhôû khi döï Thaùnh Leã?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page