Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 14 thaùng 03 naêm 1999
Chuùa Nhaät 4 Muøa Chay Naêm A

Ñoïc Tin Möøng Ga 9,1-41: Ngöôøi muø ñöôïc saùng, keû saùng bò muø

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Treân ñaây laø nguyeân vaên baøi Tin Möøng hoâm nay. Taùc giaû Gioan ñaõ vieát nhö moät baûn kòch coù theå ñöa dieãn treân saân khaáu ngay, khoâng phaûi söûa chöõa!

Ngöôøi muø ñöôïc saùng, keû saùng bò muø

Ñeà taøi laø: "Ngöôøi muø ñöôïc saùng, keû saùng bò muø", cuõng laø nguyeân vaên do taùc giaû (c.39). Ngöôøi muø ôû ñaây tröôùc tieân laø muø veà theå lyù töø thuôû môùi sinh ñöôïc Ñöùc Gieâsu chöõa laønh. Ñöùc Gieâsu khoâng nhöõng cho anh ñöôïc thaáy maø coøn töï maïc khaûi ñeå anh tin vaøo Ngöôøi (c.38). Tin thì ñöôïc soáng nhôø Danh Ngöôøi, ñoù laø muïc ñích cuûa toaøn boä saùch Tin Möøng cuûa Gioan (Ga 20,31)>

+ Ngay töø chöông ñaàu, taùc giaû ñaõ giôùi thieäu cho thaáy ngöôøi ta nhaän ñöôïc ôn ñöùc tin nhö theá naøo. Khôûi söï laø caùc moân ñeä ñaàu tieân ñöôïc oâng Gioan Taåy Giaû giôùi thieäu neân böôùc theo Ñöùc Gieâsu (Ga 1,35-51). Caùc moân ñeä naøy ñaõ thaáy pheùp laï hoaù nöôùc laõ thaønh röôïu ngon neân ñaõ tin vaøo Ñöùc Gieâsu (Ga 2,11).

+ Nhöng taùc giaû Gioan cuõng sôùm neâu vaán ñeà tin lieân quan ñeán tình yeâu. Tình yeâu Thieân Chuùa ban caàn ñöôïc ñoùn nhaän; khoâng ñoùn nhaän seõ bò phaùn xeùt. OÂng Nicoâñeâmoâ, ngöôøi moân ñeä aån danh, ñöôïc cho bieát "Thieân Chuùa yeâu theá gian ñeán noãi ñaõ ban Con Moät, ñeå ai tin vaøo Con cuûa Ngöôøi, thì khoâng bò leân aùn; nhöng keû khoâng tin, thì bò leân aùn roài, vì ñaõ khoâng tin vaøo danh Con Moät Thieân Chuùa (Ga 3,16-18).

Tin vaø laøm chöùng

+ Nôi ngöôøi muø ñöôïc chöõa laønh trong baøi Tin Möøng hoâm nay, ta thaáy roõ theá naøo laø tin vaøo Ñöùc Gieâsu. Tin vaøo Ngöôøi gaén lieàn vôùi vieäc laøm chöùng cho Ngöôøi. Nhöng chæ töø töø keû ñöôïc Ñöùc Gieâsu chöõa laønh môùi thaáy roõ hôn Ngöôøi laø ai ñeå laøm chöùng veà Ngöôøi. Ban ñaàu anh chæ bieát moät ngöôøi coù teân laø Gieâsu (c.11) ñaõ cho anh ñöôïc saùng maét. Sau anh môùi nhaän ra ñoù laø moät vò ngoân söù (c.17), moät ngöôøi töø Thieân Chuùa maø ñeán (c.33), vaø laø Con Ngöôøi töø trôøi cao maø ñeán (c.35). Cho neân anh ñaõ tin vaø ñaõ saáp mình xuoáng tröôùc maët Ngöôøi ñeå toû loøng toân kính (c.38). Söï tieán trieån veà nieàm tin cuûa ngöôøi muø gôïi yù veà tieán boä trong ñöùc tin maø ngöôøi chòu pheùp röûa caàn ñaït ñöôïc song song vôùi loøng ñaïo ñöùc caàn ñöôïc baøy toû. Chæ vôùi loøng ñaïo chaân thaønh, ngöôøi tín höõu môùi coù theå laøm chöùng ñöôïc veà Ñaáng maø hoï tin.

+ Tin vaøo Ñöùc Gieâsu nhö ngöôøi muø ñöôïc chöõa laønh, coù nghóa laø ñoàng soá phaän vôùi Ñöùc Gieâsu. Ta thaáy cuoäc tranh luaän giöõa Ñöùc Gieâsu vaø ngöôøi Do Thaùi thöïc ñaõ dieãn ra giöõa ngöôøi muø ñaïi dieän Ñöùc Gieâsu vaø ngöôøi Do Thaùi! Roát cuoäc, ngöôøi Do Thaùi leân aùn ngöôøi muø chæ vì thaùi ñoä giaän caù baêm thôùt! Hoï coù yù nhaém chính Ñöùc Gieâsu laø ngöôøi ñaõ vi phaïm ngaøy Sabaùt. Hoï loâi ngöôøi muø ra ñeå ñieàu tra xeùt hoûi vaø ñoøi anh ta phaûi keát aùn Ñöùc Gieâsu.

Chöùng nhaân kieåu maãu

Nhöng chính trong khi chòu thöû thaùch, ngöôøi muø ñaõ ñöùng veà phe Ñöùc Gieâsu vaø trôû thaønh ngöôøi laøm chöùng cho Ngöôøi. Anh trôû neân chöùng nhaân kieåu maãu cuûa Ñöùc Gieâsu vì anh saün saøng ñöông ñaàu vôùi moïi cam go; keå caû bò loaïi boû khoûi hoäi ñöôøng Do Thaùi Giaùo. Baèng moïi giaù anh luoân trung thöïc vôùi lôøi chöùng cuûa anh, ñoù laø: "OÂng aáy laø ngöôøi bôûi Thieân Chuùa maø ñeán" (c.33)

+ Lôøi phaùn quyeát cuoái cuøng thuoäc veà Ñöùc Gieâsu. Ngöôøi leân tieáng xeùt xöû caû hai beân. Moät ñaøng, Ngöôøi xaùc nhaän loøng tin cuûa ngöôøi muø. Ngöôøi ñeán gaëp anh vaø cho anh bieát Ngöôøi chính laø Ñöùc Kitoâ Con Thieân Chuùa (cc.35-38). Ñaøng khaùc Ngöôøi keát toäi ngöôøi Phariseâu: Chuùng coù maét maø khoâng thaáy neân chuùng môùi thaät laø ngöôøi muø (c.39).

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn haõy so saùnh hoaøn caûnh ngöôøi muø tin vaøo Ñöùc Gieâsu vaø hoaøn caûnh cuûa caùc Kitoâ höõu chuùng ta hieän nay tin vaøo Ñöùc Kitoâ: coù nhöõng ñieàu gì khaùc vaø nhöõng ñieàu gì gioáng nhau? Nhöõng thaùch ñoá vaø nhöõng khoù khaên maø tín höõu chuùng ta gaëp phaûi ngaøy nay coù khoù hôn xöa chaêng?

2. Baïn nghieäm thaáy nhö theá naøo veà laäp tröôøng cuûa ngöôøi muø choïn veà phe vôùi Ñöùc Gieâsu? Anh ñaõ phaûi traû giaù nhö theá naøo veà choïn löïa ñoù?

3. Baïn nghó gì veà phaùn quyeát cuoái cuøng do Ñöùc Gieâsu? Ñoái vôùi ngöôøi muø? Ñoái vôùi ngöôøi Phariseâu?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page