Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 28 thaùng 02 naêm 1999
Chuùa Nhaät 2 Muøa Chay Naêm A

Ñoïc Tin Möøng Mt 17,1-9

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Phoøng ngöøa töï saùt taäp theå

Cuoái thaùng 10, 1992, taïi Nam Haøn, coù haøng chuïc ngaøn ngöôøi ñôïi ngaøy taän theá. Hoï laø nhöõng tín ñoà cuûa moät giaùo phaùi maø giôùi laõnh ñaïo khaúng ñònh moät caùch heát söùc roõ raøng taän theá seõ xaûy ra vaøo ñuùng nöûa ñeâm ngaøy 28 thaùng 10 naêm ñoù. Vaäy haøng chuïc ngaøn ngöôøi tuï taäp taïi hôn 150 nhaø thôø ôû Nam Haøn ñeå ñoùn Chuùa quang laâm vaøo ngaøy phaùn xeùt. Hoï tröông bieåu ngöõ ñeå heïn nhau vôùi khaåu hieäu: "Chuùng ta seõ gaëp nhau treân trôøi."

Trong khi ñoù haøng ngaøn caûnh saùt Nam Haøn ñöôïc ñaët trong tình traïng baùo ñoäng treân toaøn quoác. Hoï ñöôïc chæ daãn ñeå phoøng ngöøa moät cuoäc töï saùt taäp theå coù theå xaûy ra. Bôûi leõ nhieàu tín ñoà cuûa giaùo phaùi noùi treân ñaõ caû tin vaøo lôøi tuyeân boá cuûa giôùi laõnh ñaïo, neân ñaõ boû laïi ñaøng sau taát caû taøi saûn vaø gia ñình. Roát cuoäc hoï ñaõ rôi vaøo caûnh phuû phaøng laø phaûi trôû veà cuoäc soáng vôùi hai baøn tay traéng. Khi ngaøy taän theá ñöôïc loan baùo ñaõ khoâng xaûy ra vaø giaùo phaùi lieân heä ñaõ phaûi töï ñoäng giaûi taùn!

Thöû hoûi baøi Tin Möøng hoâm nay coù theå gôïi yù ñeå xaûy ra moät bieán coá ñaùng tieác nhö vöøa keå chaêng? Quaû thaät, theo caùch ñoïc töï nhieân ta thaáy trình thuaät Ñöùc Gieâsu bieán hình ñoåi daïng ñi lieàn sau lôøi tuyeân boá cuûa Ñöùc Gieâsu veà ngaøy quang laâm vaø phaùn xeùt chung khi Ngöôøi noùi vôùi caùc moân ñeä raèng: "Con Ngöôøi seõ ngöï ñeán trong vinh quang cuûa Cha Ngöôøi cuøng vôùi caùc thieân thaàn cuûa Ngöôøi, vaø baáy giôø Ngöôøi seõ thöôûng phaït ai naáy xöùng vieäc hoï laøm" (Mt 16,27). Xem ra Ngöôøi coøn coù yù laøm cho thôøi gian chôø ñôïi ngaøy taän theá trôû neân khaån tröông hôn nöõa khi khaúng ñònh vôùi caùc moân ñeä raèng: "Trong soá ngöôøi coù maët ôû ñaây, coù nhöõng keû seõ khoâng phaûi neám söï cheát tröôùc khi thaáy Con Ngöôøi ñeán hieån trò" (Mt 16,28).

Nhöng 20 theá kyû ñaõ qua keå töø ngaøy Ñöùc Gieâsu tuyeân boá nhöõng ñieàu vöøa noùi maø trong thöïc teá, taän theá ñaõ khoâng xaûy ra. Vaäy Ñöùc Gieâsu muoán noùi vôùi chuùng ta ñieàu gì ñaây vôùi nhöõng lôøi tuyeân boá loaïi ñoù ngay tröôùc bieán coá bieán hình ñoåi daïng cuûa Ngöôøi theo Tin Möøng Mattheâu.

Trình thuaät veà Ñöùc Gieâsu bieán ñoåi hình daïng laø trình thuaät thuoäc vaên maïch quan troïng ôû taâm ñieåm saùch Tin Möøng Mattheâu. Ñaây laø laàn ñaàu tieân Ñöùc Gieâsu neâu caâu hoûi veà baûn thaân Ngöôøi vaø oâng Pheâroâ ñaõ minh nhieân tuyeân xöng "Thaày laø Ñaáng Kitoâ, Con Thieân Chuùa haèng soáng" (Mt 16,16). Ñaây cuõng laø laàn ñaàu tieân Ñöùc Gieâsu noùi khoâng uùp môû veà caùi cheát cuûa Ngöôøi taïi Gieârusalem. Ngöôøi noùi: "Thaày phaûi ñi Gieârusalem, phaûi chòu nhieàu ñau khoå roài bò gieát cheát vaø ngaøy thöù ba seõ soáng laïi" (Mt 16,21). Ngöôøi coøn tieân baùo hai laàn nöõa veà cuoäc thöông khoù (17,22-23; 20,17-19). Nhöng tröôùc ñoù Ngöôøi ñaõ rôøi boû Galileâ ñeå leân Gieârusalem. Trong cuoäc haønh trình naøy Ngöôøi khoâng giaûng daïy daân chuùng nöõa, nhöng taäp trung vaøo vieäc huaán luyeän Nhoùm Möôøi Hai. Cho tôùi nay ñeà taøi rao giaûng cuûa Ngöôøi qui veà Nöôùc cuûa Thieân Chuùa. Nay Ngöôøi taäp chuù vaøo chính baûn thaân Ngöôøi. Ngöôøi cho caùc moân ñeä bieát Ngöôøi seõ gaùnh treân vai nhieàu khoå ñau vaø caû caùi cheát nhöng ba ngaøy sau khi cheát, Ngöôøi seõ choãi daäy. Chæ khi aáy nhöõng moân ñeä ñaõ chöùng kieán bieán coá bieán hình ñoåi daïng cuûa Ngöôøi môùi ñöôïc noùi vôùi ngöôøi khaùc veà kinh nghieäm ñoù. Bôûi leõ khi aáy seõ chaúng coøn nguy hieåm ñeå laàm töôûng raèng Ngöôøi ñeán ñeå giaûi phoùng Ít-ra-en khoûi aùch ñoâ hoä cuûa ngöôøi Roâma.

Nhöng taát caû nhöõng ñieàu vöøa noùi khoâng theå khoâng laøm cho caùc moân ñeä hoang mang. Hoï boû moïi söï ñeå theo Thaày thì baây giôø ñöôïc gì? Chính Thaày leân Gieârusalem chuyeán naøy maø bò gieát thì soá phaän cuûa hoï seõ ra sao? Tuy Thaày coù cho hoï bieát Thaày seõ soáng laïi, nhöng taïi sao laïi phaûi maát coâng cheát ñi soáng laïi nhö vaäy! Thaày cheát laø maát heát uy tín roài coøn gì! Laøm theá naøo gaày döïng laïi ñöôïc söï nghieäp bò suïp ñoå qua caùi cheát?

Bieán hình cho thaáy cô sôû cuûa nieàm tin

Seõ chaúng phaûi laø vieäc deã daøng ñeå traán an caùc moân ñeä tröôùc vieãn töôïng ñen toái ñang chôø ñôïi thaày troø taïi Gieârusalem. Do ñoù môùi coù bieán coá bieán hình cuûa Ñöùc Gieâsu nhö thaáy trong baøi Tin Möøng hoâm nay, laø cô sôû cho nieàm tin maø caùc moân ñeä ñaët nôi Ñöùc Gieâsu.

Ba moân ñeä, maø quan troïng nhaát laø Pheâroâ, ñöôïc ñöa leân nuùi cao nôi Ñöùc Gieâsu nhö Moâseâ môùi, ñoùn laáy ôn maïc khaûi cho daân môùi cuûa Thieân Chuùa; Pheâroâ môùi ñöôïc giao nhieäm vuï trôû neân Taûng Ñaù treân ñoù chính Ñöùc Gieâsu seõ xaây döïng Hoäi Thaùnh cuûa Ngöôøi (Mt16,18).

Roõ raøng Ñöùc Gieâsu laø nhaân vaät chính cuûa bieán coá bieán hình naøy. Ngöôøi chuû ñoäng ñöa ba moân ñeä leân nuùi cao laø nôi Ngöôøi bieán hình ñoåi daïng. Ngöôøi trôû neân taâm ñieåm cuûa caû Cöïu Öôùc laãn Taân Öôùc vôùi Moâseâ vaø Eâlia ñaïi dieän Cöïu Öôùc, coøn ba moân ñeä ñaïi dieän Taân Öôùc. Dung nhan Ngöôøi choùi loïi nhö maët trôøi gôïi laïi da maët Moâseâ xöa saùng choùi bôûi ñaõ ñaøm ñaïo vôùi Thieân Chuùa (Xh 34,29). Nhöng quan troïng hôn caû laø chính Thieân Chuùa vôùi söï hieän dieän bao phuû laáy caùc nhaân vaät. Thieân Chuùa leân tieáng xaùc nhaän ba ñieàu quan troïng veà Ñöùc Gieâsu laø:

Khi tieáng noùi töø ñaùm maây vöøa döùt, Thaày troø ñöôïc ñöa trôû veà ñôøi soáng bình thöôøng cuûa cuoäc löõ haønh traàn theá trong ñöùc tin: Thaày tieáp tuïc cuoäc haønh trình leân Gieârusalem ñeå ñoùn nhaän caùi cheát (c.9); troø mieãn cöôõng böôùc theo loøng ñaày "buoàn phieàn" (Mt 17,23)

Vaäy laøm sao cuûng coá ñöôïc caùc moân ñeä tröôùc vieãn töôïng Thaày caùc oâng seõ bò haønh haï vaø bò gieát cheát taïi Gieârusalem? Ngoaøi thò kieán bieán hình cuûa Thaày Gieâsu ñöôïc ban cho ba moân ñeä öu tuù, hai lôøi tuyeân boá cuûa Ñöùc Gieâsu veà Con Ngöôøi (Mt 16,27-28) lieàn ngay tröôùc thò kieán, chaéc chaén phaûi coù yù nghiaõ laém ñoái vôùi nieàm tin cuûa caùc moân ñeä. Taïi sao coù yù nghóa? Moät laø: do ñieàu caùc oâng tin veà lôøi saám ngoân cuûa ngoân söù Ñanien maø Ñöùc Gieâsu muoán aùp duïng vôùi chính mình. Hai laø: do vieäc Ñöùc Gieâsu baûo ñaûm Ngöôøi seõ ñeán hieån trò giöõa caùc oâng ngay khi caùc oâng, ít laø moät soá, coøn sinh thôøi.

Lôøi saám ngoân söù Ñanien quaû laø moät lôøi raát maïnh. Lôøi saám aáy cho thaáy "Con Ngöôøi ñang ngöï giaù maây trôøi maø ñeán ñöôïc trao quyeàn thoáng trò, vinh quang vaø vöông vò; muoân ngöôøi thuoäc moïi daân toäc, quoác gia vaø ngoân ngöõ ñeàu phaûi phuïng söï Ngöôøi. Quyeàn thoáng trò cuûa Ngöôøi laø quyeàn thoáng trò vónh cöûu khoâng bao giôø mai moät; vöông vò cuûa Ngöôøi seõ chaúng heà suy vong" (Ñn 7,13-14). Chính Ñöùc Gieâsu ñaõ aùp duïng lôøi saám naøy vôùi Ngöôøi neân Ngöôøi bò leân aùn töû hình (Mt 26,64-66). Ngöôøi töï nguyeän chòu cheát ñeå muoân ngöôøi ñöôïc tha toäi (Mt 26,28). Vaäy ai muoán böôùc theo Ñöùc Gieâsu, ngöôøi ñoù khoâng nhöõng phaûi töø boû chính mình, phaûi vaùc thaäp giaù mình maø theo Ngöôøi, maø coøn phaûi lieàu caû maïng soáng mình vì Ngöôøi nöõa (Mt 16,24-26). Caùc thaùnh Toâng ñoà quaû laø nhöõng con ngöôøi ñaõ lieàu maïng soáng mình vì Ñöùc Gieâsu. Nôi caùc vò aáy vöông quyeàn cuûa Ñöùc Kitoâ ñaõ ñöôïc raïng rôõ qua söï soáng cuõng nhö söï cheát vì danh Ngöôøi.

Con Ngöôøi ñeán hieån trò nôi Giaùo Hoäi

Nhöng Ñöùc Gieâsu ñaëc bieät nhaán maïnh vieäc Ngöôøi ñeán hieån trò giöõa caùc moân ñeä khi caùc oâng, ít laø moät soá, "chöa phaûi neám söï cheát" (Mt 16,28). Nghóa laø Ngöôøi hieån trò trong ñôøi soáng bình thöôøng cuûa Giaùo Hoäi do lôøi ñoan chaéc raèng "Thaày ôû cuøng anh em moïi ngaøy cho ñeán taän theá" (Mt 28,20). Chính Ñöùc Gieâsu xaây döïng Hoäi Thaùnh neân quyeàn löïc töû thaàn seõ khoâng thaéng noåi (Mt 16,18).

Ñöùc Gieâsu khoâng chæ thieát laäp neân Giaùo Hoäi nhö moät cô cheá. Ngöôøi ban cho Giaùo Hoäi söï soáng cuûa Ngöôoøi. Ngöôøi chuû tröông ôû giöõa caùc tín höõu nhö Ñaáng "Thieân Chuùa ôû cuøng chuùng ta" (Mt 1,23). Ngöôøi daïy caùc moân ñeä caàu nguyeän (Mt 6,7-15). Hoï nhaän ñöôïc Thaàn Khí Ñöùc Gieâsu ban, ñeå trôû neân nghiaõ töû vaø coù theå caàu nguyeän cuøng Thieân Chuùa nhö cha cuûa mình (Rm 8,15). Ngöôøi ban cho caùc moân ñeä Luaät Tình Yeâu toùm taét taát caû Cöïu Öôùc (Mt 22,36-40) maø Ngöôøi ñeán ñeå kieän toaøn nôi baûn thaân Ngöôøi (Mt 5,17). Caùch Ngöôøi kieän toaøn Cöïu Öôùc ñöôïc trình baøy caën keõ trong baøi giaûng treân nuùi (Mt 5,3-7,27). Ngöôøi coøn ñeå laïi nôi Giaùo Hoäi nhöõng daáu chæ vaø nhöõng bieåu töôïng cuûa söï hieäp nhaát vaø söï soáng cuûa Ngöôøi nôi Giaùo Hoäi, ñaëc bieät laø bí tích Thaùnh Taåy (Mt 28,19) vaø Thaùnh Theå (Mt 26,26tt). Nhöõng daáu chæ aáy vaãn coøn tieáp tuïc khôi daäy söï soáng cuûa Ngöôøi giöõa caùc tín höõu. Ngöôøi thieát laäp Giaùo Hoäi vaø giao cho Giaùo Hoäi söù maïng duy trì vaø phaùt huy söï soáng cuõng nhö moïi ñieàu Ngöôøi ñaõ daïy, cho tôùi ngaøy Ngöôøi quang laâm (Mt 28,16-20).

Vaäy ñôøi soáng cuûa Giaùo Hoäi cho thaáy caùch Ñöùc Gieâsu hieån trò giöõa caùc moân ñeä cuûa Ngöôøi. Tuyø theo möùc caùc moân ñeä vaâng nghe lôøi Ñöùc Gieâsu daïy, caùc oâng ñöôïc thaùp vaøo Ngöôøi Con yeâu daáu cuûa Thieân Chuùa Cha vaø ñöôïc Thieân Chuùa Cha haøi loøng (Mt 17,5).

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn nghó gì veà haøng chuïc ngaøn ngöôøi Nam Haøn boû laïi ñaèng sau taát caû taøi saûn vaø gia ñình ñeå ñoùn Chuùa quang laâm vaø ngaøy phaùn xeùt: Ñoù laø ñieàu ngoä nhaän raát ñaùng tieác vì gaây thaát voïng cho moät soá tín höõu quaù ñoâng? Ñieàu ñoù chöùng toû nhu caàu hoïc hoûi Kinh Thaùnh ñeå bieát roõ yù Chuùa moät caùch chính xaùc? Ñieàu ñoù cho thaáy noãi baát haïnh maø moät soá giaùo phaùi gaàn ñaây gaây ra cho xaõ hoäi? Baïn coù yù kieán khaùc?

2. Baïn thaáy baûn thaân baïn coù theå tham döï vaøo söï soáng maø Chuùa Gieâsu khôi daäy nôi Giaùo Hoäi: baèng caàu nguyeän? Baèng vieäc baïn laõnh caùc bí tích? Baèng vieäc baïn phaùt huy söï soáng cuõng nhö moïi ñieàu Chuùa Gieâsu ñaõ daïy? Baèng nhieàu caùch khaùc?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page