Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 14 thaùng 02 naêm 1999
Chuùa Nhaät 6 Quanh Naêm A

Ñoïc Tin Möøng Mt 5,20-22; 27-28; 33-34,37

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Troø bòp hay cuoäc Caùch Maïng?

Tröôùc ñaây maïng löôùi thoâng tin Hoa Kyø loan ñi moät tin döôïc hoïc laøm chaán ñoäng caû nöôùc. Ñoù laø tin veà keát quaû moät cuoäc nghieân cöùu taïi vieän Coâng Ngheä bang Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology goïi taét laø MIT) cho thaáy chaát Melatonine coù theå chöõa caùc roái loaïn veà giaác nguû, cuõng laø chaát naém giöõ chìa khoaù cuûa quaù trình hoài xuaân! Ngöôøi ta gaây aán töôïng maïnh veà quaù trình hoài xuaân naøy treân nhaõn hieäu loï thuoác vieân Melatonine. Nhaõn hieäu cho thaáy moät baø cuï boä maët nhaên nheo coù theå uoáng thuoác naøy ñeå hoài phuïc laïi veû ñeïp cuûa thôøi con gaùi! Duø sao tin veà chaát Melatonine ñaõ gaây neân moät côn soát taïi Hoa Kyø. Caùc phoøng thí nghieäm döôïc ñoå xoâ ñi mua Melatonine neân khoái löôïng döôïc chaát naøy boãng taêng leân gaáp 5 laàn, vaø giaù moät taán Melatonine taêng gaáp ñoâi. Moät soá ngöôøi haùo höùc duøng Melatonine maëc daàu khoa hoïc chöa xaùc ñònh roõ vai troø chính xaùc cuûa noù vaø cuõng chöa cho bieát nhöõng taùc duïng phuï.

Trong khi aáy maáy nhaø nghieân cöùu taïi vieän Coâng Ngheä Massachusetts coøn daùm neâu hy voïng raèng chaát Melatonine coù theå giuùp choáng cöï laïi nhöõng caên beänh ñaùng sôï, nhö AIDS, ung thö, tim maïch, hen suyeãn, tieåu ñöôøng, Parkinson, v.vkhi ngöôøi ta chöa cheá ra ñöôïc thuoác chöõa laønh nhöõng thöù beänh ñoù; ñoàng thôøi hoï coøn hy voïng Melatonine caûi thieän ñöôïc caû ñôøi soáng duïc tình nöõa.

Vaäy Melatonine laø gì? Cuoäc nghieân cöùu taïi Vieän Nghieân Cöùu Coâng Ngheä MIT noùi ñöôïc ñieàu gì chính xaùc veà noù? Melatonine laø moät hooùcmoân tieát ra töø tuyeán Tuøng, ôû trung taâm naõo boä. Taïi Vieän Coâng Ngheä MIT ngöôøi ta ñaõ thí nghieäm chích Melatonine vaøo moät soá nhöõng con chuoät. Chæ 15 ngaøy chuùng coù nhöõng bieåu hieän treû hoaù roõ reät: loâng möôït hôn, ñoäng taùc linh hoaït hôn. Trong khi ñoù, nhöõng chuù chuoät khoâng ñöôïc tieâm Melatonine thì laïi coù nhöõng bieåu hieän laõo hoaù nhö ruïng loâng, ñi laïi chaäm chaïp

Nhöng ñieàu gaây chaán ñoäng hôn caû veà cuoäc nghieân cöùu MIT chính laø chöùc naêng cuûa tuyeán Tuøng cuûa naõo boä, nôi xuaát xöù cuûa chaát hooùcmoân melatonine. Theo hai nhaø baùc hoïc Walter Pierpaoli vaø William Regelsen, taùc giaû cuoán saùch mang töïa ñeà Pheùp laï cuûa chaát melatonine, thì chính tuyeán Tuøng coù chöùc naêng kieåm soaùt ñoàng hoà sinh hoïc cuûa con ngöôøi vaø chieác chiaø khoaù ñeå laøm chaäm laïi quaù trình laõo hoaù (thaäm chí laøm cho kim cuûa chieác ñoàng hoà sinh hoïc quay ngöôïc trôû laïi) chính laø chaát melatonine.

Ngöôøi ta ñaët nghi vaán khoâng ít veà keát quaû cuûa cuoäc nghieân cöùu MIT noùi treân. Chính giaùo sö Russel Reiter cuûa tröôøng y khoa Texas laø ngöôøi ñaõ chöùng minh ñöôïc raèng melatonine kích thích caùc heä thoáng mieãn nhieãm vaø xoaù boû taùc duïng cuûa caùc goác töï do, nguyeân nhaân gaây ra tình traïng oxy hoaù caùc teá baøo. Theá maø oâng thaáy vaãn coøn phaûi ñaët nghi vaán veà vai troø thöïc söï cuûa melatonine. "Melatonine, troø bòp hay cuoäc caùch maïng?" AÁy laø chöa noùi ñeán caû moät chuoãi lòch söû daøi cuûa nhöõng thaát baïi cuûa con ngöôøi ñi tìm thuoác hoài xuaân. Thôøi La Maõ coå ñaïi ñaõ coù moät soá nguyeân laõo nghò vieân giaø tin raèng hoï coù theå tìm laïi ñöôïc tuoåi thanh xuaân baèng caùch uoáng maùu cuûa caùc voõ só giaùc ñaáu. Môùi naêm 1989 moät beänh vieän ôû Phaùp ñaõ tieâm caùc chaát chieát töø baøo thai cuûa cöøu cho khaùch haøng ñeå laøm taêng söùc treû. Haàu heát caùc thuoác hoài xuaân loaïi ñoù ñeàu ñöôïc khoa hoïc chöùng minh laø khoâng hieäu quaû.

Nhöng ñieàu khoâng ñöôïc boû qua laø khaùt voïng cuûa con ngöôøi veà chính söï soáng cuûa mình. Ngöôøi ta khoâng nhöõng tìm ñuû caùch ñeå quay ngöôïc laïi kim ñoàng hoà sinh hoïc cuûa mình nhöng coøn tìm caùch laøm cho noù döøng laïi caøng laâu caøng toát ôû thôøi ñieåm maø söï soáng cuûa mình ñöôïc keå laø khaû quan nhaát.

Tin Möøng tröôùc khaùt voïng veà phaåm chaát söï soáng

Baøi Tin Möøng hoâm nay cho thaáy Chuùa Gieâsu cuõng raát chuù yù veà khaùt voïng cuûa con ngöôøi lieân quan tôùi chính phaåm chaát söï soáng cuûa hoï. Baøi Tin Möøng hoâm nay chæ laø moät ñoaïn ngaén cuûa baøi giaûng treân nuùi (Mt 5,1-7,27) maø phaàn ñaàu, töùc:

+ Mt 5,3-12 nhaèm khôi daäy nôi con ngöôøi nhöõng khaùt voïng höôùng tôùi haïnh phuùc ñích thöïc: laøm theá naøo sôû höõu ñöôïc Nöôùc Thieân Chuùa (c.3)? Laøm theá naøo höôûng ñöôïc Ñaát Höùa laøm phaàn gia nghieäp (c.4)? Laøm theá naøo vöôït treân söï saàu khoå laàm than traàn theá ñeå ñöôïc chính Thieân Chuùa uûi an (c.5)? Laøm theá naøo höôûng ñöôïc chính söï dòu ngoït cuûa Thieân Chuùa laøm cho con ngöôøi ñöôïc thoaû chí phæ loøng (c.6)? Laøm theá naøo döï phaàn ñöôïc vaøo chính loøng thöông xoùt cuûa Thieân Chuùa daønh cho moïi ngöôøi khoâng tröø moät ai (c.7)? Laøm theá naøo coù ñöôïc caëp maét ñöùc tin trong suoát nhö pha leâ ñeå nhìn thaáy Chuùa trong moïi söï vaø nhìn thaáy moïi söï trong Chuùa (c.8) ? Laøm theá naøo chia seû ñöôïc ôn bình an laøm con caùi Chuùa (c.9)? Laøm theá naøo ñeå cuøng chòu ñöïng vôùi Chuùa Kitoâ haàu döï phaàn vaøo vinh quang cuûa Ngöôøi (c.10-12)?

+ Keá ñeán Mt 5,13-16 ñaët caùc moân ñeä tröôùc moät chaân trôøi böøng saùng, theo ñoù hoï ñöôïc giao nhieäm vuï raát ñaùng keå laø Hoï phaûi trôû neân muoái öôùp cho ñôøi khoûi hö vaø phaûi trôû neân ñeøn hieäu baät saùng leân giöõa theá giôùi taêm toái.

+ Tröôùc nhieäm vuï khoù khaên ñoù, caùc moân ñeä ñöôïc an taâm vì chính ôû nôi Thaày Gieâsu taát caû nhöõng ñieàu Thieân Chuùa höùa ñeàu ñöôïc thaønh töïu (Mt 5,17-19).

+ Thieân Chuùa ñaõ höùa qua ngoân söù Isai raèng: "Söï coâng chính vaø neàn hoaø bình vieân maõn seõ trieån nôû trong trieàu ñaïi Ngöôøi." Söï coâng chính aáy chính caùc moân ñeä ñöôïc tham döï vaø ñöôïc trôû neân cho hôïp vôùi Nöôùc cuûa Thieân Chuùa maø Ñöùc Gieâsu ñeán ñeå thieát laäp. Söï coâng chính aáy phaûi vöôït treân söï coâng chính vì luaät nôi caùc kinh sö vaø ngöôøi Phariseâu (Mt 5,20).

+ Trong cuï theå, sau ñaây laø saùu ñieàu noåi baät veà söï coâng chính cuûa Tin Möøng Ñöùc Kitoâ ñoái chieáu vôùi nhöõng ñieàu töông ñöông trong Luaät Cöïu Öôùc (Mt 5,21-48):

1. Luaät xöa daïy caám gieát ngöôøi (Xh 20,13). Nay Ñöùc Kitoâ tôùi daïy caùc moân ñeä phaûi loaïi boû caû söï giaän döõ cuõng nhö nhöõng ñieàu laêng nhuïc laøm côù cho toäi saùt nhaân (Mt 5,21-26).

2. Luaät xöa daïy chôù ngoaïi tình (Xh 20,14;Ñnl5,18). Nay Ñöùc Kitoâ daïy phaûi loaïi boû caû ham muoán tình duïc laø ñieàu daãn tôùi ngoaïi tình: "Ai nhìn ngöôøi phuï nöõ maø theøm muoán, thì trong loøng ñaõ ngoaïi tình vôùi ngöôøi aáy roài" (Mt 5,27-30).

3. Luaät xöa daïy: "Ai raãy vôï, thì phaûi cho vôï chöùng thö ly dò" (Ñnl 24,1). Nay Ñöùc Kitoâ daïy: "Ai raãy vôï mình laø ñaåy vôï mình ñeán choã ngoaïi tình; vaø ai cöôùi ngöôøi ñaøn baø bò raãy, thì cuõng phaïm toäi ngoaïi tình" (Mt 5,31-32)

4. Luaät xöa daïy: "Chôù boäi theà nhöng haõy troïn lôøi theà vôùi Ñöùc Chuùa" (Lv 19,12;Ds30,2;Ñnl 23,21). Coøn Ñöùc Kitoâ daïy: "Ñöøng theà chi caû Nhöng heã coù thì noùi coù, khoâng thì noùi khoâng. Theâm thaét ñieàu gì laø do aùc quæ" (Mt 5,38-42).

5. Luaät xöa daïy: "Maét ñeàn maét, raêng ñeàn raêng" (Xh 21, 23-24; Lv 24,19-20; Ñnl 19,21). Nay Ñöùc Kitoâ daïy: "Ñöøng choáng cöï ngöôøi aùc" (Mt 5,38-42).

6. Luaät xöa daïy: "Haõy yeâu ñoàng loaïi vaø haõy gheùt keû thuø". Nay Ñöùc Kitoâ daïy caùc moân ñeä: "Haõy yeâu keû thuø vaø caàu nguyeän cho nhöõng ngöôøi ngöôïc ñaõi anh em" (Mt 5,43-48).

(Coøn tieáp)
(Vì taùc giaû göûi thieáu phaàn cuoái, xin quùy vò kieân nhaãn chôø ñôïi, chuùng toâi seõ boå tuùc sau)

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

(Coøn tieáp)
(Vì taùc giaû göûi thieáu phaàn cuoái, xin quùy vò kieân nhaãn chôø ñôïi, chuùng toâi seõ boå tuùc sau)


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page