Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 24 thaùng 01 naêm 1999
Chuùa Nhaät 3 Quanh Naêm A

Ñoïc Tin Möøng Mt 4,12-23

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Tieáng goïi vaø lôøi ñaùp

Chuùa vaãn hay goïi con ngöôøi moät caùch baát ngôø. Baøi Tin Möøng hoâm nay cho thaáy ñieàu ñoù. Pheâroâ vaø Anreâ, Giacoâbeâ vaø Gioan, boán vò naøy ñaõ töøng quen bieát ít nhieàu veà Ñöùc Gieâsu, nghe lôøi Ngaøi giaûng vaø thaáy pheùp laï Ngaøi laøm, nhöng hoï khoâng ngôø laø moät ngaøy naøo ñoù, Ngaøi seõ goïi hoï laøm moân ñeä. Ñöùc Gieâsu ñi doïc theo bôø bieån nhö moät söï tình côø. Ngaøi tình côø thaáy boán anh em ñang laøm vieäc, keû quaêng chaøi, ngöôøi vaù löôùi. Taát caû ôû trong moät baàu khí eâm ñeàm vaø huynh ñeä. Ñöùc Gieâsu bieát vieäc mình saép laøm. Ngaøi goïi nhöõng ngöôøi Cha muoán. Tieáng goïi cuûa Ngaøi vang leân thaät baát ngôø. Tieáng goïi ñöa ñeán nhöõng chia caét khoâng theå noùi laø khoâng ñau ñôùn. Caùc moân ñeä ñaàu tieân ñaõ phaûi töø giaõ ngheà chaøi löôùi, ngheà ñaõ nuoâi soáng gia ñình hoï vaø ñaõ giuùp hoï tröôûng thaønh, ngheà ñaõ ñem laïi cho hoï bieát bao kyû nieäm buoàn vui. Chaáp nhaän boû ngheà laø chaáp nhaän baáp beânh. Caùc ngö phuû nay phaûi soáng treân bôø ñeå ñi theo moät oâng thôï moäc ñaõ boû ngheà! Hôn nöõa, hoï coøn phaûi töø giaõ gia ñình, vaø hoï haøng thaân thuoäc. Chaéc chaén Simon Pheâroâ ñaõ phaûi coá gaéng laém ñeå coù theå chia tay vôùi ngöôøi vôï, ngöôøi ñaõ trôû neân moät phaàn xöông thòt cuûa oâng. Giacoâbeâ vaø Gioan cuõng phaûi töø giaõ cha laø oâng Deâbeâñeâ. OÂng naøy seõ soáng baèng gì khi hai caäu con cuûa oâng ra ñi? Tieáng goïi cuûa Chuùa coù khi gaây aûnh höôûng treân caû nhöõng ngöôøi thaân vaø ñoøi hoï nhöõng hy sinh to lôùn.

Ñoaïn Tin Möøng treân ñaây veà vieäc Ñöùc Gieâsu goïi caùc moân ñeä coù theå khieán ta ngaïc nhieân vì söï ñôn giaûn cuûa noù. Caùc oâng ñaùnh caù vuøng Galileâ ñi theo Ñöùc Gieâsu moät caùch khaù deã daøng, chæ sau moät lôøi môøi goïi. Hoï ñaõ boû nhöõng ñieàu raát quyù vaø thaân thöông. Ngöôøi ta chæ boû moät ñieàu cao quyù vì moät ñieàu cao quyù hôn. Caùc moân ñeä chaúng ngaây thô chuùt naøo khi choïn theo Ñöùc Gieâsu. Hoï ñaõ coi Ngaøi hôn cha meï, vôï con, ngheà nghieäp, töông lai; Vaäy haún hoï phaûi bieát Ngaøi vaø ñaõ coù loøng tin naøo ñoù vaøo Ngaøi roài. Duø sao thaùi ñoä cuûa caùc moân ñeä ñaàu tieân thaät ñaùng phuïc. Ñoù laø thaùi ñoä lyù töôûng cuûa ngöôøi môùi nghe Chuùa goïi, ñaõ saün saøng theo Ngaøi ngay laäp töùc.

Nhieàu khi ta vôø khoâng nghe thaáy Chuùa ñeå khoûi phaûi ñaùp laïi, khoûi phaûi töø boû vaø ñoaïn tuyeät. Coù nhieàu taïo vaät quaán laáy ñôøi ta, khoâng deã gì gôõ ñöôïc: tieàn baïc, söï oån ñònh, söï thoaùi maùi tieän nghi, chuùt tieáng taêm ñòa vò, chuùt thoûa maõn nôi thaân xaùc Töø boû laø ñaët moïi söï döôùi Chuùa, coi Ngaøi nhö giaù trò cao nhaát vöôït treân moïi giaù trò. Phaûi coù tình yeâu lôùn lao môùi coù theå töø boû laäp töùc nhöõng gì ta ñang oâm aáp. Töø boû trôû thaønh thöôùc ño tình yeâu cuûa ta ñoái vôùi Thieân Chuùa.

Caùc moân ñeä ñaõ boû nhöõng ñieàu töï noù khoâng phaûi laø xaáu, nhö ngheà nghieäp, gia ñình Moät ñieàu trôû neân xaáu khi noù caûn trôû toâi thöïc thi yù Chuùa. Neáu vì quyeán luyeán vôùi vôï con maø oâng Simon khoâng daùm ñaùp laïi lôøi môøi cuûa Ñöùc Gieâsu, thì quyeán luyeán ñoù bò coi laø leäch laïc. Kitoâ höõu khoâng phaûi laø nhöõng ngöôøi voâ caûm; hoï coù traùi tim bieát yeâu, nhöng yeâu moïi söï trong Chuùa vaø döôùi Chuùa. Sau naøy oâng Simon seõ coøn baøy toû tình yeâu cuûa mình ñoái vôùi Chuùa Gieâsu qua caùi cheát töû ñaïo. Maïng soáng laø ñieàu quyù, ai cuõng traân troïng, nhöng loøng trung tín ñoái vôùi Chuùa coøn quyù hôn. Toâi phaûi gaén boù vôùi ñieàu toát, nhöng cuõng phaûi saün saøng töø boû ñeå choïn ñieàu toát hôn theo yù Chuùa. Noùi caùch khaùc, toâi vaãn phaûi giöõ moät khoaûng caùch naøo ñoù ñoái vôùi caû nhöõng ñieàu toát. Ñôøi ngöôøi Kitoâ höõu laø moät cuoäc tìm kieám khoâng ngöøng, laéng nghe khoâng ngöøng nhöõng tieáng goïi môùi. Chæ coù nhöõng ai bieát yeâu môùi tìm thaáy, môùi nghe thaáy vaø daùm thöïc hieän yù Chuùa toû loä qua töøng ngaøy, töøng bieán coá cuûa ñôøi mình.

Chuùa Gieâsu goïi toâi

Khoâng phaûi moät ngöôøi ñaõ cheát töø 20 theá kyû goïi toâi, nhöng laø moät Ñaáng ñang soáng. Chuùa Gieâsu goïi toâi nhö xöa Ngaøi ñaõ goïi caùc moân ñeä ñaàu tieân beân hoà Galileâ. Ngaøi goïi toâi vì Ngaøi caàn toâi. Ngaøi goïi ñuùng teân toâi vaø Ngaøi muoán giao cho toâi moät coâng taùc ñaëc bieät. Chuùa phuïc sinh hoâm nay vaãn cöù môøi goïi töøng ngöôøi chuùng ta coäng taùc vôùi Ngaøi trong moät chöông trình vó ñaïi, ñoù laø chöông trình cöùu ñoä toaøn theá giôùi. Toâi coù nghe tieáng Ngaøi khoâng? Toâi coù muoán nghe ñöôïc tieáng cuûa Ngaøi khoâng?

Coù nhieàu ngöôøi ñaõ nghe ñöôïc tieáng Chuùa. Moät thöù tieáng vang leân töø beân trong, nheï nhaøng nhöng roõ neùt, môøi goïi nhöng khoâng keùm phaàn thuùc baùch. Ñaùp laïi tieáng Chuùa laø böôùc vaøo moät khuùc quanh cuûa ñôøi mình, vaø töø ñoù ñôøi mình ñoåi khaùc. Ôn goïi cuûa Meï Teâreâsa Calcutta laø moät thí duï. Meï sinh naêm 1910 taïi vuøng ñaát thuoäc Nam Tö ngaøy nay. Naêm 18 tuoåi Meï nhaäp Doøng Nöõ Tu Ñöùc Baø Loreùttoâ beân nöôùc Ai-len. Ñöôïc cöû ngay sang AÁn Ñoä ñeå vaøo taäp vieän taïi ñoù, chò nöõ tu naøy ñaõ coáng hieán gaàn 20 naêm trôøi cho vieäc daïy moân ñòa lyù taïi moät tröôøng cuûa nhaø doøng ôû Calcutta, tröôøng naøy chuyeân giuùp giôùi thieáu nöõ thuoäc caùc gia ñình khaù giaû. Neáu Chuùa khoâng ñöa ra moät tieáng goïi môùi, chaéc chaén cuoäc ñôøi Teâreâsa seõ troâi eâm beân ñaùm hoïc troø meâ moân ñòa lyù. Nhöng vaøo moät ngaøy noï (thaùng 9-1946), nhaân ñi qua moät phoá Calcutta, nöõ tu Teâreâsa baét gaëp moät ngöôøi ñaøn baø ñang haáp hoái treân væa heø. Chuoät, kieán ñaõ keùo ñeán gaëm nhaám ngöôøi baát haïnh. Teâreâsa lieàn vöïc thieáu phuï tôùi nhaø thöông, nhöng nhaø thöông chaúng coøn laáy moät choã. Teâreâsa nhaát ñònh cöù ñöùng tröôùc coång nhaø thöông cho tôùi khi ngöôøi ta môû cöûa ñoùn nhaän beänh nhaân saép cheát vaøo Töø bieán coá naøy, nöõ tu Teâreâsa caûm nhaän ñöôïc lôøi yeâu caàu cuûa Chuùa Gieâsu, Ngaøi muoán chò hieán mình cho nhöõng keû bò boû rôi. Teâreâsa ñaõ xin ra khoûi Doøng vaø ñeán soáng ôû moät khu ngheøo cuûa thaønh phoá. Chaéc luùc aáy, Teâreâsa khoâng ngôø mình seõ laø ngöôøi saùng laäp moät hoäi doøng môùi, chuyeân lo vieäc baùc aùi.

Theo Chuùa

Coù theå noùi moät trong nhöõng hoaït ñoäng chính cuûa Chuùa Phuïc Sinh laø caát tieáng goïi con ngöôøi. Ngaøi khoâng ngöøng laøm ñieàu ñoù vôùi moät söï kieân nhaãn laï luøng. Ngaøi goïi con ngöôøi döôùi traêm ngaøn hình thöùc. Khoâng phaûi chæ laø goïi ai ñoù ñi tu, nhöng Ngaøi coøn goïi caû caùc giaùo daân theo Ngaøi, theo Ngaøi baèng caùch ôû laïi gia ñình vaø moâi tröôøng xaõ hoäi ñeå laøm chöùng cho Ngaøi. Chuùa Gieâsu vaãn cöù goïi vaø lay ñoäng traùi tim moïi ngöôøi, keå caû nhöõng keû chöa bieát Ngaøi. Ñôøi chuùng ta laø moät chuoãi nhöõng tieáng goïi cuûa Chuùa. Tieáng goïi luùc naøo cuõng môùi meû vaø cuï theå. Neáu chuùng ta ñaùp laïi, Ngaøi seõ ñöa chuùng ta ñi xa hôn trong tình baïn, qua nhöõng tieáng goïi môùi.

Caùc moân ñeä ñaõ ñaùp laïi tieáng goïi cuûa Chuùa, khoâng phaûi baèng lôøi noùi, nhöng baèng haønh vi töø boû thöïc söï. Chuùa khoâng môøi goïi moïi ngöôøi boû ñôøi gia ñình ñeå soáng ñôøi thaùnh hieán, nhöng Chuùa laïi môøi goïi taát caû chuùng ta boû söï ích kyû vaø cöùng coûi cuûa mình ñeå soáng yeâu thöông tha nhaân. Boû moät caùi gì ngoaøi mình, khoâng phaûi laø ñieàu quaù khoù. Nhöng boû chính baûn thaân mình vôùi nhöõng döï tính öôùc mô, ñieàu ñoù khoù hôn nhieàu. Chuùng ta khoâng neân nuoái tieác veà nhöõng gì mình ñaõ xaây ñaép, nay khoâng coøn phuø hôïp vôùi tieáng goïi môùi cuûa Chuùa. Thaät ra, chaúng coù gì laø voâ ích tröôùc maët Ngaøi.

Nghe tieáng Chuùa, ñaùp laïi baèng caùch töø boû vaø ñi theo: ñoù laø chu trình maø ngöôøi tín höõu phaûi soáng nhieàu laàn trong ngaøy, trong ñôøi "Haõy theo Thaày". Chuùa cöù noùi vôùi toâi caâu ñoù hoaøi trong suoát ñôøi toâi, vaø toâi hieåu raèng theo Chuùa laø ñöôïc trieån nôû trong töï do yeâu meán.

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Theo yù baïn, ñaâu laø nhöõng ñieàu khieán ta khoâng theå nghe ñöôïc tieáng Chuùa, hay coù nghe thì cuõng khoâng laøm?

2. Ñeå lôùn leân thì caàn töø boû. Boû loøng meï ñeå chaøo ñôøi, boû cha meï ñeå laäp gia ñình, boû ñôøi naøy ñeå vaøo ñôøi soáng vónh cöûu Baïn coù coi töø boû laø chuyeän töï nhieân khoâng? Ñoái vôùi baïn, caùi gì khoù töø boû hôn caû?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page