Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 17 thaùng 01 naêm 1999
Chuùa Nhaät 2 Quanh Naêm A

Ñoïc Tin Möøng Ga 1,29-34

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Caâu chuyeän sau ñaây cho thaáy keát quaû baát ngôø cuûa lôøi caàu nguyeän.

Lôøi caàu 12 naêm veà tröôùc nay taùc ñoäng maïnh.

Coâ Mai Linh môùi toát nghieäp tröôøng sö phaïm. Coâ daïy tröôøng trung hoïc vôùi taát caû baàu nhieät huyeát. Coâ raát muoán trôû neân giaùo vieân gioûi nhöng moät hoïc troø teân Bieân nghòch ngôïm thöôøng gaây cho coâ nhieàu böïc boäi vaø bieán lôùp coâ thaønh baùt nhaùo noâ ñuøa

Moät buoåi saùng tröôùc giôø lôùp, coâ ñang ngoài baøn giaáy trong lôùp vaø hyù hoaùy vieát voäi vaøi haøng treân giaáy theo kieåu toác kyù, thì baát ngôø Bieân xuaát hieän ôû cöûa lôùp. Vöøa laïi gaàn baøn giaáy, Bieân vöøa hoûi coâ:

Noùi xong coâ Mai Linh lieàn gaäp lôøi nguyeän aáy vaøo cuoán Kinh Thaùnh cuûa coâ vaø tieán leân baûng vieát baøi. Bieân voán laø hoïc troø tinh nghòch lieàn lôïi duïng cô hoäi coâ giaùo ñang chaêm chuù vieát baûng ñeå chôùp laáy maåu giaáy coâ môùi gaäp trong cuoán Kinh Thaùnh cuûa coâ, roài giaáu vaøo taäp vôû cuûa Bieân.

Möôøi hai naêm sau Bieân khoâng coøn laø caäu hoïc troø nöõa. Hoâm aáy anh ñang tìm moät chieác hoäp ñöïng ñoà lænh kænh cuûa mình thì tình côø thaáy laïi taäp vôû cuõ hoài coøn ngoài gheá trung hoïc. Vöøa caàm taäp vôû aáy leân vöøa ñöa tay laàn giôû ra xem thì, oâ kìa! Bieân tìm thaáy maåu giaáy ñaõ bò naêm thaùng laøm ngaû maøu vaøng oá. Bieân chaêm chuù nhìn nhöõng neùt toác kyù treân maåu giaáy maø khoâng ñoïc ñöôïc chöõ naøo. Chaøng lieàn gaáp maåu giaáy aáy boû vaøo trong ví.

Tôùi vaên phoøng laøm vieäc, chaøng lieàn ñöa maåu giaáy cho coâ thô kyù ñoïc duøm. Coâ naøy giô maåu giaáy aáy leân ñoïc thaàm vaø ñoû maët noùi: "Ñaây laø maåu giaáy coù tính caùch rieâng tö. Toâi seõ ñaùnh maùy noäi dung vaø ñeå treân baøn cho anh khi toâi rôøi vaên phoøng toái nay."

Ñeâm ñoù Bieân traèn troïc khoâng nguû ñöôïc. Quaù khöù thôøi anh coøn ngoài gheá trung hoïc möôøi maáy naêm veà tröôùc boãng trôû neân soáng ñoäng. Laï luøng, quaù khöù aáy nhö gheùp laïi vôùi hieän taïi! Ñieàu anh ñoïc treân maûnh giaáy ñuïng thaúng tôùi döï tính thaàm kín cuûa anh! Anh boùp traùn suy nghó ñi suy nghó laïi veà ñieàu coâ giaùo Mai Linh xöa ñaõ vieát baèng toác kyù. Coâ ngoû lôøi cuøng Chuùa nhö sau: "Laïy Chuùa, xin ñöøng ñeå con thaát baïi trong ngheà giaùo vieân. Con khoâng theå daøn xeáp eâm thaém lôùp con ñang daïy ñöôïc neáu troø Bieân cöù phaù bónh hoaøi. Xin Chuùa uoán naén taâm hoàn Bieân, vì Bieân seõ trôû neân moät ngöôøi hoaëc raát toát hoaëc raát xaáu!"

Caâu cuoái cuøng thaät nhö nhaùt buùa taï giaùng treân con ngöôøi chaøng Bieân. Chæ caùch ñoù vaøi giôø, Bieân vaãn coøn ñang nghieàn ngaãm moät döï tính chaúng maáy toát ñeïp. Döï tính aáy chaéc chaén seõ ñaåy chaøng daán mình vaøo cuoäc ñôøi xaáu xa toäi loãi. Chaøng caàm maåu giaáy leân caát vaøo trong ví. Suoát tuaàn leã keá tieáp, chaøng ruùt maåu giaáy aáy ra, ñoïc ñi ñoïc laïi nhieàu laàn.

Chính lôøi caàu cuûa coâ giaùo Mai Linh ñaõ khieán Bieân nghó laïi ñeå khoâng laøm ñieàu xaáu nhö chaøng ñaõ döï tính. Vaøi tuaàn sau, Bieân tìm ñeán coâ giaùo cuõ ñeå noùi cho coâ hay laø lôøi caàu nguyeän naêm xöa cuûa coâ giôø ñaây ñaõ laøm thay ñoåi ñôøi chaøng.

Caâu chuyeän vöøa keå caét nghóa bieán coá thay loøng ñoåi daï cuûa chaøng Bieân lieân quan tôùi moät döï tính khoâng maáy toát ñeïp chaøng ñònh thöïc hieän. Coøn baøi Tin Möøng hoâm nay giôùi thieäu moät nhaân vaät mang laïi coâng cuoäc bieán ñoåi lôùn lao maø oâng Gioan Taåy Giaû goïi laø "Ñaáng xoaù toäi traàn gian" (c. 29). Nhaân vaät ñoù laø ai ñeå Thieân Chuùa duøng maø bieåu loä vinh quang cuûa Ngöôøi theo baøi ñoïc 1 (Is 49,3)? Laøm theá naøo ñeå trôû neân phong phuù veà moïi phöông dieän (1Co 1,5) nôi Ñaáng maø toâng ñoà Phaoloâ tuyeân xöng laø Chuùa ôû baøi ñoïc 2.

Noùi chung, taát caû nhöõng ñieàu ñöôïc ghi trong saùch Tin Möøng cuûa Gioan laø "ñeå anh em tin raèng Ñöùc Gieâsu Kitoâ laø Con Thieân Chuùa vaø ñeå nhôø loøng tin ñoù, anh em ñöôïc söï soáng nhaân danh Ngöôøi." (Ga 20,30-31). Saùch goàm 21 chöông. Chöông 1 laø phaàn daãn nhaäp ñoái vôùi toaøn boä taùc phaåm. Ñoäc giaû ñöôïc cho bieát nieàm tin cuûa taùc giaû nhö theá naøo ñoái vôùi Thieân Chuùa vaø vôùi Ñöùc Gieâsu, ñoàng thôøi ñöôïc daãn vaøo taùc vuï maø Ñöùc Gieâsu thöïc hieän.

Moät loaït nhöõng nhaân vaät ñöùng ra laøm chöùng

Tröôùc heát ta coù phaàn lôøi töïa (Ga 1,1-18). Keá ñeán laø moät loaït nhöõng nhaân vaät ñöùng ra laøm chöùng cho bieát Ñöùc Gieâsu laø ai. Cuoäc laøm chöùng naøy laàn löôït dieãn ra vaøo moãi ngaøy trong baûy ngaøy: Ngaøy 1 (cc.19-28) Gioan Taåy Giaû laøm chöùng tröoùc phaùi ñoaøn caùc thaày tö teá vaø Leâvi raèng oâng khoâng phaûi laø Ñöùc Kitoâ, cuõng khoâng phaûi laø ngoân söù Eâlia nhö Mal 3,23 loan baùo, cuõng khoâng phaûi laø vò ngoân söù ñöôïc tieân baùo trong ÑNL 18,15 vaø 18, nhöng chæ laø "tieáng keâu trong hoang ñòa"; chính oâng khoâng xöùng ñaùng côûi daây giaøy cho Ñaáng ñang ñeán. Ngaøy 2 (cc. 29-34) Gioan Taåy Giaû laøm chöùng khi oâng nhìn thaáy Ñöùc Gieâsu nhö baøi Tin Möøng hoâm nay cho bieát. Ngaøy 3 (cc. 35-39) chính Gioan Taåy Giaû giôùi thieäu Ñöùc Gieâsu cho hai moân ñeä cuûa oâng vaø hoï ñaõ ñeán vaø ôû laïi vôùi Ñöùc Gieâsu. Ngaøy 4 (cc. 40-42) Anreâ laøm chöùng cho Simon bieát "chuùng toâi ñaõ ñöôïc thaáy Ñöùc Meâxia". Ngaøy 5 (cc. 45-51) Philíp laøm chöùng cho Nathanaen bieát "Ngöôøi chính laø Ñaáng maø Moâseâ ñaõ vieát trong saùch Luaät . Keá ñeán caùc ngoân söù cuõng ñaõ laøm nhö vaäy." Ngaøy 6 (ñöôïc hieåu ngaàm) vôùi Nathanaen laøm chöùng raèng: "Ngaøi laø Con Thieân Chuùa; Ngaøi laø Vua cuûa Ít-ra-en." Ngaøy 7 cuõng ñöôïc goïi laø ngaøy thöù ba ôû Ga 2,1-11 nôi pheùp laï hoaù nöôùc laõ thaønh röôïu "maïc khaûi vinh quang cuûa Ñöùc Gieâsu vaø caùc moân ñeä baét ñaàu tin vaøo Ngöôøi (2,11).

Vaäy ñoäc giaû cuûa saùch Tin Möøng Gioan ñöôïc ñaët tröôùc moät coâng trình lôùn. Nhö xöa vuõ truï ñöôïc taïo döïng nhö theá naøo, thì nay vieäc taùi taïo noù cuõng ñoøi moät thôøi gian töông ñöông baûy ngaøy. Saùch Saùng Theá vaø saùch Tin Möøng cuûa Gioan ñeàu baét ñaàu vôùi lôøi "Töø nguyeân khôûi". Nhö xöa Giaveâ Thieân Chuùa chæ phaùn moät lôøi lieàn coù moïi söï, nay Ñaáng laø Thieân Chuùa, Ñaáng ñöôïc Thieân Chuùa tuyeån choïn, Ñaáng laø vò cöùu tinh, Ñaáng laø Con Thieân Chuùa, Ñaáng laø Vua Ít-ra-en, cuõng laøm ñieàu töông ñöông nhö vaäy ñeå taùi taïo vuõ truï. Ñöùc Gieâsu chính laø Ñaáng khieán cho moïi ñieàu mong ñôïi trong Cöïu Öôùc thaønh töïu nôi Ngöôøi.

Ñaây Chieân Thieân Chuùa

C.29 "Ñaây laø Chieân Thieân Chuùa, ñaây Ñaáng xoaù boû toäi traàn gian." Caùc nhaø bình giaûi khoâng ñoàng yù caû veà nguoàn goác laãn yù nghóa cuûa danh xöng Chieân Thieân Chuùa vì danh xöng aáy coù theå gôïi yù veà nhieàu ñieàu nhö: cuoäc hieán teá Isaaùc (St 22,1-19), bieåu töôïng chæ veà Moâseâ nhö Con Chieân seõ phaù huyû Ai Caäp vaø giaûi phoùng daân Ít-ra-en, hoaëc Chieân vöôït qua nhö bieåu töôïng cuûa coâng cuoäc chuoäc laïi Ít-ra-en (Xh 12,1-28), hay Ngöôøi Toâi Taù cuûa Giaveâ ñöôïc ví nhö "con chieân bò giong tôùi loø saùt sinh" hay "ví nhö con chieân laëng leõ tröôùc nhöõng ngöôøi ñang xeùn loâng noù" (Is 53,7), hoaëc "nhö keû gaùnh laáy nhöõng ñau khoå vaø vaùc laáy nhöõng ñôùn ñau" cuûa Ít-ra-en (53,4), hay cuoái cuøng nhö "Con Chieân ñaõ bò gieát nay xöùng ñaùng laõnh nhaän danh döï vôùi vinh quang." (Kh 5,12).

Con Chieân trong taát caû nhöõng trích daãn noùi treân ñeàu haøm yù quaø taëng veà söï soáng vaø vieäc duy trì söï soáng. Ñöùc Gieâsu, chính laø Chieân cuûa Thieân Chuùa, Ñaáng xoaù boû toäi cuûa traàn gian. Lyù do vì toäi cuûa traàn gian theo Tin Möøng Gioan, chuû yeáu laø vieäc khoâng tin vaøo Ñöùc Gieâsu, cuõng laø vieäc khoâng nhìn nhaän Ñöùc Gieâsu laø Ñaáng Thieân Chuùa phaùi ñeán (Ga 15,22-24;16,8-9;9,40-41). Nhôø vieäc Ngöôøi ñeán trong theá gian, Ngöôøi loaïi boû ñöôïc toäi loãi ra khoûi ñoù (1Ga 3,5), bôûi leõ Ngöôøi cho pheùp loaøi ngöôøi nhôø tin vaøo Ngöôøi laø Lôøi cuûa Thieân Chuùa vaø laø söù giaû cuûa Thieân Chuùa (1,12) neân ñöôïc nhaän bieát Thieân Chuùa (1,18;14,9) vaø coù ñöôïc söï soáng thaàn linh vaø trôû neân con caùi cuûa Thieân Chuùa (1,12;7,3).

Baøi Tin Möøng hoâm nay cho thaáy Ñöùc Gieâsu ñeán trong theá gian laø ñeå xoaù boû toäi loãi. Rieâng caâu chuyeän gôïi yù cho thaáy lôøi caàu cuûa coâ giaùo Mai Linh quan troïng nhö theá naøo trong vieäc xoaù boû toäi loãi khoûi loøng ngöôøi, ít nhaát laø nôi moät con ngöôøi coâ ñaõ töøng daäy 12 naêm veà tröôùc. Quaû thaät ñaây chính laø quaø taëng veà söï soáng. Tröôùc söï ngôõ ngaøng ñoái vôùi haäu quaû baát ngôø cuûa lôøi xaàu nguyeän, ta hieåu ñöôïc chuùt naøo ñoù veà ñieàu maø Chuùa Gieâsu noùi vôùi oâng Nicoâñeâmoâ raèng: "Gioù muoán thoåi ñaâu thì thoåi; oâng nghe tieáng gioù, nhöng khoâng bieát gioù töø ñaâu ñeán vaø thoåi ñi ñaâu. Ai bôûi Thaàn Khí maø sinh ra cuõng vaäy." (Ga 3,8)

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Ñoïc laïi lôøi caàu nguyeän cuûa coâ giaùo Mai Linh, baïn nghieäm thaáy coâ thaønh thaät noùi vôùi Chuùa ñieàu gì töø taän ñaùy loøng coâ? Nhöng cuõng lôøi caàu ñoù ñaõ ñuïng chaïm tôùi ngöôøi hoïc troø cuõ cuûa coâ nhö theá naøo ñeán noãi chaøng quyeát taâm töø boû döï tính toäi loãi chaøng töøng aáp uû trong loøng?

2. Danh xöng Chieân Thieân Chuùa coù theå gôïi yù veà nhöõng ñieàu gì? Trong nhöõng ñieàu gôïi yù aáy, baïn taâm ñaéc veà ñieàu naøo hôn caû?

3. Chuùa Gieâsu laø Ñaáng xoaù boû toäi traàn gian theo nghóa naøo theo Tin Möøng cuûa Gioan?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page