Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 20 thaùng 12 naêm 1998
Chuùa Nhaät 4 Muøa Voïng Naêm A

Ñoïc Tin Möøng Mt 1,18-24

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Muø 90% nhöng laø quaø Chuùa ban

Moät baø meï ñaõ xuùc ñoäng keå veà ñöùa con cuûa baø nhö sau:

Con trai toâi nay 13 tuoåi vaø bò muø 90%. Chaùu laø moùn quaø quí baùu Chuùa ñaõ ban cho toâi.

Chaùu ñaûm nhaän caên beänh nan y aáy moät caùch can ñaûm, ñeán noãi toâi phaûi ngaïc nhieân. Chaùu chaúng keå chi nhöõng khoù khaên khi phaûi hoïc taäp hoaëc nhöõng lôøi cheá nhaïo cuûa baïn beø. Chaùu noùi vôùi toâi: "Meï ôi, ñöôïc roài. Khoâng sao ñaâu, ñöøng lo cho con. Con muø beân ngoaøi nhöng nhieàu ngöôøi khaùc laïi muø beân trong. Muø beân trong môùi laø ñieàu teä haïi hôn gaáp nhieàu laàn."

Toâi yeâu chaùu thaém thieát, toâi coá tìm nhöõng thôøi giôø raûnh trong thôøi khoaù bieåu daøy ñaëc cuûa toâi ñeå ôû beân caïnh chaùu. Toâi ñoái xöû vôùi chaùu nhö moät ngöôøi lôùn vaø khoâng giaáu gieám chaùu ñieàu gì caû.

Coù laàn toâi mua cho chaùu moät moùn quaø ñaét tieàn, chaùu lieàn la raày toâi: " Meï ôi! Con phaûi noùi vôùi meï ñieàu naøy: ñoâi khi meï cö xöû nhö moät coâ gaùi chöa tröôûng thaønh. Meï khoâng bieát caùch tieâu xaøi tieàn baïc!"

Chaùu coøn khuyeân toâi veà nhöõng vaán ñeà thieâng lieâng, chaúng haïn: "Meï ôi! Meï caàu nguyeän daøi doøng nhö moät baø giaø. Lôøi caàu xin vôùi Chuùa phaûi thaät goïn gaøng, ñuùng troïng taâm, teá nhò vaø chaân thaønh. Meï haõy xaùc ñònh vaán ñeà cho roõ tröôùc khi caàu nguyeän."

Laàn khaùc toâi baûo chaùu: "Minh aø, con laø moùn quaø giaùng sinh moïi ngaøy trong ñôøi meï. Ñöôïc ôû beân con ngaøy naøo laø ñöôïc höôûng leã giaùng sinh ngaøy aáy."

Roài moät ngaøy kia toâi ñaõ khoùc vì sung söôùng khi nghe chaùu baûo toâi: "Meï ôi! Meï laø ngöôøi baïn toát nhaát cuûa con."

Hình aûnh beù Minh thaät deã thöông. Coù bieát bao baø meï öôùc ao coù ñöôïc beù Minh laøm con ñeå cöng chieàu! Nhöng beù Minh laø ngöôøi con coù baûn laõnh. Chæ môùi 13 tuoåi Minh ñaõ tröôûng thaønh ñeán noãi meï em ñoái xöû vôùi em nhö ngöôøi lôùn. Baø coøn hoïc ñöôïc nôi con mình caû baøi hoïc veà caàu nguyeän cuõng nhö veà xaøi tieàn!

Noåi baät laø caây thaäp giaù

Nhöng noåi baät nhaát laø caây thaäp giaù, töùc tình traïng em Minh muø tôùi 90%. Em ñaõ bình thaûn laõnh laáy thaäp giaù aáy vôùi loøng quaû caûm moät caùch ñaùng thaùn phuïc! Chính caây thaäp giaù maø beù Minh vui veû laõnh laáy khieán em phaàn naøo trôû neân gioáng Ñöùc Kitoâ.

Baøi Tin Möøng hoâm nay cho thaáy ngay khi coøn trong loøng meï, Ñöùc Kitoâ ñaõ baét ñaàu "vaùc thaäp giaù" do vieäc oâng Giuse ñònh taâm liaø boû hai meï con laø Ñöùc Maria vôùi thai nhi Gieâsu coøn trong loøng baø (c.19).

Ñöùc Kitoâ khoâng vaùc thaäp giaù nhö gaùnh naëng Ngöôøi khoâng sao traùnh noåi. Ngöôøi cuõng khoâng ñaûm nhaän laáy gaùnh naëng aáy ñôn thuaàn moät mình. Ñieàu maø saùch Tin Möøng cuûa Gioan noùi "Thieân Chuùa yeâu theá gian ñeán noãi ñaõ ban Con Moät, ñeå ai tin vaøo Con cuûa Ngöôøi thì khoûi phaûi cheát, nhöng ñöôïc soáng muoân ñôøi. Quaû vaäy, Thieân Chuùa sai Con cuûa Ngöôøi ñeán theá gian, khoâng phaûi ñeå leân aùn theá gian, nhöng laø ñeå theá gian, nhôø Con cuûa Ngöôøi, maø ñöôïc cöùu ñoä," (Ga 3,16-17), thì saùch Tin Möøng Mattheâu noùi caùch khaùc. Coù moät ñieäp khuùc cöù trôû ñi trôû laïi hoaøi trong Tin Möøng naøy laø "Taát caû söï vieäc naøy ñaõ xaûy ra laø ñeå öùng nghieäm lôøi xöa kia Chuùa phaùn qua mieäng ngoân söù" (1,22; 2,5.15.17.23).

Taùc giaû Mattheâu duøng ñieäp khuùc aáy nhö chiaø khoaù giuùp ñoäc giaû ñoïc ñöôïc cuoán saùch oâng vieát. Hoï seõ nhaän ra moái lieân heä maät thieát giöõa vieäc Ñöùc Gieâsu xuaát hieän vaø lòch söû cuûa daân Do Thaùi. Ñöùc Gieâsu ñeán laø ñeå hoaøn thaønh lòch söû cuûa Daân Chuùa. Ngay ba danh xöng cuûa Ngöôøi ñöôïc giôùi thieäu trong baøi Tin Möøng hoâm nay laø "Con Vua Ñavit" (c.20), Gieâsu (c.21) vaø "Thieân-Chuùa-ôû-cuøng-chuùng-ta" (c.23), cuõng heù môû cho thaáy Ngöôøi seõ hoaøn thaønh lòch söû aáy nhö theá naøo.

Con Vua Ñavit

1. CON VUA ÑAVÍT: Ñoù laø danh xöng gôïi cho ngöôøi Do Thaùi nhôù laïi thôøi vaøng son cuûa lòch söû daân Ít-ra-en, khôûi ñi töø vò quaân vöông toå phuï Ñavít. Vò vua naøy xuaát xöù töø ngoâi laøng nhoû beù Beâlem chöøng 8 caây soá veà phía nam thaønh Gieârusalem, ngoâi laøng nôi Ñavít ñaõ ñöôïc xöùc daàu taán phong laøm vua (Rt 1,2.9; 4.11; 1S 16,4.18). Ñoù cuõng laø ngoâi laøng töøng ñöôïc tieân baùo laø sinh quaùn cuûa vò Cöùu Tinh Meâsia seõ ñeán theo caùc saùch Tin Möøng (Mt 5,1; Mc 2,5.8.16; Lc 2,15; Ga7,42).

Nhöng ñieàu quan troïng nhö baøi Tin Möøng hoâm nay vaïch cho thaáy laø Ñöùc Gieâsu vöôït leân treân moái quan heä laø con chaùu cuûa vua Ñavít. Qua baûn gia phaû cuûa Mattheâu, Ñöùc Gieâsu ñöôïc chöùng minh laø con ngöôøi coù goác reã trong lòch söû daân toäc mình vì laø con chaùu Ñavít, toâng gioáng Ap-ra-ham (c.1), nhöng trong thöïc teá Ñöùc Gieâsu khoâng coù lieân heä maùu muû gì vôùi oâng Giuse con vua Ñavít, bôûi leõ Ngöôøi ñöôïc cöu mang bôûi quyeàn naêng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn (C.18). OÂng Giuse chæ coù nhieäm vuï ñaët teân cho Ñöùc Gieâsu ñeå trôû neân cha nuoâi Ngöôøi maø thoâi (c.21). Chính Ñöùc Gieâsu sau naøy cuõng neâu vaán ñeà lieân heä phuï töû naøy ra tröôùc nhoùm ngöôøi Phariseâu: "Neáu vua Ñavít goïi Ñöùc Kitoâ laø Chuùa Thöôïng, thì laøm sao Ñaáng Kitoâ laïi laø con vua aáy ñöôïc?" (Mt 22,45) nhöng nhoùm Phariseâu khoâng traû lôøi ñöôïc. Lyù do ñaõ ñöôïc Ñöùc Gieâsu caét nghóa: "Khoâng ai bieát roõ ngöôøi Con, tröø Chuùa Cha; cuõng nhö khoâng ai bieát roõ Chuùa Cha, tröø ngöôøi Con vaø keû maø ngöôøi Con muoán maïc khaûi cho" (Mt 11,27). Sau naøy saùch Tin Möøng cuûa Luca seõ xaùc ñònh roõ Ñaáng ñöôïc cöu mang trong daï Ñöùc Maria seõ "ñöôïc goïi laø Con Thieân Chuùa" (Lc 1,35). Ngöôøi chæ laø con oâng Giuse theo luaät.

Maõi maõi Ngöôøi vaãn laø Con Moät cuûa Thieân Chuùa (Ga 3,16). Nhöng vì khi xuoáng theá laøm ngöôøi, Con Moät cuûa Thieân Chuùa ñöôïc cöu mang vaø ñöôïc sinh ra do Ñöùc Maria neân Ñöùc Maria ñaõ trôû neân meï cuûa Thieân Chuùa moät caùch ñích thöïc.

Thieân Chuùa cöùu

2. THIEÂN CHUÙA CÖÙU: Kinh Thaùnh coù ñeán naêm nhaân vaät vôùi danh xöng Gieâsu, goàm taùc giaû saùch Huaán Ca (Sl, töïa, 7); con oâng Eâli-e-de trong saùch gia phaû theo Luca (Lc 3,28-29); Baraba ngöôøi ñöôïc daân chuùng yeâu caàu tha boång (Mt 27,16); ngöôøi coäng taùc vôùi toâng ñoà Phaoloâ, cuõng ñöôïc goïi laø Giuùt-toâ (Col4,11) vaø cuoái cuøng laø con Ñöùc Maria laøng Nadareùt. Ngöôøi con naøy khi sinh ra ñöôïc taùm ngaøy ñaõ chòu pheùp caét bì nhö moïi con treû Do Thaùi. Khi aáy oâng Giuse ñaët teân cho con treû laø Gieâsu. Ñieàu quan troïng ñi ñoâi vôùi danh xöng naøy laø söù maïng ñöôïc giao phoù cho Ngöôøi "vì chính Ngöôøi seõ cöùu daân Ngöôøi khoûi toäi loãi cuûa hoï" (c.21). Khaùc vôùi vieäc Giaveâ Thieân Chuùa cöùu Moâseâ khoûi ngöôøi con gaùi cuûa Pharaoâng (Xh 2,1-10). ÔÛ ñaây chính Ngöôøi cöùu daân Ngöôøi khoûi toäi loãi cuûa hoï. Ngöôøi thaân haønh ñeán cöùu hoï chöù Ngöôøi khoâng nhôø moät trung gian naøo khaùc. Ngöôøi khoâng cöùu hoï töø beân ngoaøi nhöng cöùu hoï töø beân trong baûn tính loaøi ngöôøi maø Ngöôøi nhaän laáy laøm cuûa mình. Ngöôøi cöùu hoï khoûi toäi loãi cuûa hoï, töùc laø ñöa hoï trôû veà vôùi tình yeâu Thieân Chuùa maø Ngöôøi laø hieän thaân. Troïn con ngöôøi cuûa Ñöùc Gieâsu bao goàm troïn hieän höõu cuûa Ngöôøi, töø khi ñöôïc cöu mang vaø sinh ra, cho tôùi khi cheát vaø soáng laïi: taát caû ñeàu ñöôïc ban cho loaøi ngöôøi ñeå hoï ñöôïc soáng trong Thieân Chuùa vaø thoaùt khoûi toäi loãi cuûa hoï.

Thieân-Chuùa-ôû-cuøng-chuùng-ta

3. THIEÂN-CHUÙA-ÔÛ-CUØNG-CHUÙNG-TA: Baøi Tin Möøng hoâm nay trích daãn saùch ngoân söù I-sai (7,14) ñeå noùi raèng bieán coá xöa aáy nay ñaõ tôùi luùc hoaøn thaønh. Nhö xöa söï kieän con cuûa vua A-khaùt sinh ra ñöôïc coi nhö moät daáu chæ veà söï hieän dieän cuûa Giaveâ Thieân Chuùa ôû giöõa daân Ngöôøi, thì nay vieäc Ñöùc Gieâsu sinh ra chính laø daáu hieäu hoaøn toaøn môùi veà söï hieän dieän ñoù cuûa Thieân Chuùa. Daáu hieäu naøy coù tính taän caên veà söï hieän dieän cuûa Thieân Chuùa ôû vôùi daân Ngöôøi. Chính nôi con treû Gieâsu laø hieän thaân cuûa vieäc Thieân Chuùa ôû cuøng chuùng ta (c.23) vieäc ñoù hoaøn thaønh ñieàu Thieân Chuùa töøng höùa qua caùc ngoân söù. Haõy ñoïc lôøi ngoân söù Isai: "Ñöøng sôï, coù Ta ôû vôùi ngöôi! Töø phöông ñoâng, Ta seõ ñöa con caùi ngöôi veà; vaø töø phöông taây, Ta seõ cho con chaùu ngöôi ñoaøn tuï. Ta seõ noùi vôùi phöông baéc: Ñöa cho Ta! Vaø vôùi phöông nam: Ñöøng giöõ laïi! Haõy ñöa con trai Ta töø goùc bieån chaân trôøi. Ñoù laø taát caû nhöõng ngöôøi mang danh Ta, ñaõ ñöôïc Ta taïo döïng, naén thaønh hình vaø laøm neân, cho danh Ta raïng ngôøi vinh hieån" (Is43,5-7).

Coù theå noùi toaøn boä saùch Tin Möøng cuûa Mattheâu ñeàu nhaém cho thaáy Thieân Chuùa ôû cuøng chuùng ta nhö theá naøo. Thoaït tieân Ngöôøi ôû nôi thai nhi trong loøng Ñöùc Maria do quyeàn naêng Chuùa Thaùnh Thaàn (Mt 1,18). Keá ñeán Ngöôøi ôû vôùi thaùnh gia thaát khi oâng Giuse ñoùn baø Maria vôï oâng veà (c.20) sau cuoäc truyeàn tin cho oâng Giuse. Roài ñeán bieán coá chaïy tò naïn vôùi Haøi Nhi Gieâsu vaø meï Ngöôøi troán sang Ai Caäp döôùi söï saên soùc cuûa oâng Giuse (Mt 2,14). Laàn ñaàu tieân Ñaáng Em-ma-nu-el xuaát hieän coâng khai, ñoù laø luùc Ngöôøi xin oâng Gioan Taåy Giaû laøm pheùp röûa cho Ngöôøi. Ngöôøi noùi: "Laøm nhö vaäy ñeå giöõ troïn ñöùc coâng chính" (Mt 3,15).

Cöù nhö vaäy xuyeân qua coâng cuoäc rao giaûng Tin Möøng vaø chöõa laønh beänh nhaân, xuyeân qua cuoäc khoå naïn vaø phuïc sinh cho tôùi ngaøy Ñöùc Gieâsu hieän ra taïi Galileâ vaø sai moân ñeä ñi ñeán vôùi muoân daân haàu qui tuï hoï laïi nhôø lôøi cuûa Ngöôøi. Vaø lôøi choùt cuûa saùch Tin Möøng Mattheâu chính laø "Thaày ôû cuøng anh em moïi ngaøy cho ñeáân taän theá" (Mt 28,20). Ñoù quaû laø lôøi laøm neân caùc Kitoâ höõu vaø cuõng laø lôøi laøm neân Giaùo Hoäi vôùi tö caùch laø daáu chæ cuûa ôn cöùu ñoä daønh cho moïi ngöôøi khoâng tröø moät ai. Ôn cöùu ñoä aáy do chính "Thieân Chuùa ôû cuøng chuùng ta" laø Ñöùc Gieâsu con chaùu nhaø Ñavít nhöng tröôùc tieân laø Con Thieân Chuùa laøm ngöôøi ñeå maõi maõi laø ngöôøi anh em vôùi moïi ngöôøi.

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn öa thích danh xöng naøo hôn caû trong 3 danh xöng maø baøi Tin Möøng hoâm nay daønh cho Chuùa Gieâsu: "Con Vua Ñavít" (c20)? "Gieâsu" (c21)? "Thieân-Chuùa-ôû-cuøng-chuùng-ta" (c23)? Vì sao?

2. Baïn hieåu theá naøo veà caâu noùi cuûa Chuùa trong saùch ngoân söù Isai laø "Ñöøng sôï, coù Ta ôû vôùi ngöôi!" (Is43,5). Ñaõ bao giôø baïn nghieäm ñöôïc ôn bình an Chuùa ban do lôøi noùi ñoù cuûa Chuùa chöa? Nhöng ñieàu quan troïng hôn laø lôøi noùi ñoù coù giuùp baïn nghieäm ñöôïc Chuùa ôû cuøng baïn chaêng?

3. Baïn coù nghieäm ñöôïc Chuùa Gieâsu cöùu baïn khoûi caùc toäi cuûa baïn chaêng? Hay ít ra baïn coù nghieäm ñöôïc Chuùa Gieâsu cöùu baïn khoûi nhöõng chöôùc caùm doã ñöa baïn ñeán tình traïng toäi loãi chaêng?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page