Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 29 thaùng 11 naêm 1998
Chuùa Nhaät 1 Muøa Voïng Naêm A

Ñoïc Tin Möøng Mt 24,37-44

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Mong ñôïi Trôøi môùi Ñaát môùi.

Hoâm nay ngöôùi Coâng Giaùo chuùng ta böôùc vaøo Muøa Voïng laø thôøi kyø chuaån bò ñaëc bieät ñeå möøng Ñöùc Kitoâ sinh ra. Muøa Voïng ñoøi hoûi chuùng ta moät thaùi ñoä canh thöùc, ñôïi chôø, ngoùng troâng. Chuùng ta chôø Ñöùc Kitoâ ñeán trong ngaøy sau heát gioáng nhö daân Do Thaùi thôøi Cöïu ÖÙôc xöa töøng chôø ñôïi Ñaáng Cöùu Tinh maø hoï goïi laø Meâxia; nhöng chuùng ta cuõng hy voïng ñieàu gì ñoù xaûy ra cho ñôøi soáng chuùng ta. Baøi ñoïc 1 cho thaáy Thieân Chuùa coù keá hoaïch "qui tuï caùc daân toäc laïi trong Nöôùc Ngöôøi ñeå höôûng bình an ñôøi ñôøi." Nieàm tin maø daân Ít-ra-en ñaët nôi keá hoaïch ñoù cuûa Thieân Chuùa khieán hoï soáng trong nieàm hy voïng lôùn lao, moät cuoäc chôø ñôïi to lôùn nhaém tôùi moät kyû nguyeân môùi khi maø hoï seõ laáy göôm reøn löôõi caøy, laáy giaùo reøn löôõi lieàm. Nöôùc naøy khoâng coøn tuoát göôm ra ñaùnh nöôùc kia nöõa..." Theo ngoân söù I-sai, Thieân Chuùa ñang chuaån bò moät theá giôùi môùi: "Theo lôøi Chuùa höùa, chuùng ta mong ñôïi trôøi môùi, ñaát môùi, nôi coâng lyù ngöï trò" (2Pt 3,13). Hy voïng höôùng tôùi moät töông lai vó ñaïi, ñoù quûa laø moät neùt ñaëc saéc cuûa ngöôøi tín höõu.

Baän lo kieám soáng hoaëc laøm giaøu.

Nhöng baøi Tin Möøng hoâm nay nhaän xeùt raèng phaàn lôùn daân chuùng lo aên uoáng, cöôùi vôï, laáy choàng, neân chaúng ñeå yù keá hoaïch cuûa Thieân Chuùa. Ñoù xem ra laø tröôøng hôïp cuûa theá giôùi chuùng ta ñang soáng, ít laø trong theá giôùi coâng nghieäp: ngöôøi nam cuõng nhö ngöôøi nöõ taäp trung vaøo ñôøi soáng thöôøng ngaøy cuûa hoï. Hoï baän lo kieám soáng hoaëc lo laøm giaøu ñeán noãi chaúng maøng gì ñeán caùi theá giôùi töø Thieân Chuùa. Hoï chaúng chôø mong gì veà cuoäc soáng môùi vì chæ bieát coù ñôøi soáng thònh vöôïng chính hoï coù theå ñaït ñöôïc trong hieän taïi.

Taïi sao xaûy ra nhö vaäy?

Hình aûnh khoâng maáy toát veà chính mình.

Ñoù coù theå vì nhöõng ngöôøi nam nöõ cuûa thôøi ñaïi chuùng ta coù moät hình aûnh khoâng maáy toát ñeïp veà chính mình, theo moät caùi nhìn thaáu suoát cuûa taâm lyù hoïc. Taát caû chuùng ta ñeàu hoaït ñoäng theo nhöõng hình aûnh ta coù veà mình vaø veà theá giôùi. Chính nhöõng hình aûnh cuûa ta ñònh ñoaït cho nhöõng haønh vi cuûa ta phaûi nhö theá naøo. Nhöng hình aûnh cuûa ta coù theå ñöôïc thay ñoåi do nhöõng hình aûnh môùi ñöôïc taùi dieãn vaø taïo neân nhöõng hình aûnh môùi laø nhöõng hình aûnh mang laïi cho ta yù nghóa môùi. Khi nhöõng hình aûnh cuûa ta thay ñoåi, haønh vi cuûa ta cuõng thay ñoåi luoân. Nhöõng hình aûnh ta coù veà ta vaø veà theá giôùi quûa thöïc taïo neân moät thaät taïi vöøa rieâng laïi vöøa chung. Chuùng taïo neân moät vaên hoùa, töùc moät caùi nhìn veà thaät taïi. Caâu chuyeän sau ñaây coù theå minh hoïa ñieàu vöøa noùi.

Ngaøy kia coù ngöôøi thaáy quûa tröùng cuûa moät chim phöôïng hoaøng, lieàn ñaët noù vaøo moät oå gaø ñang aáp ôû saân sau. Töø quûa tröùng ñoù nôû ra moät con phöôïng hoaøng con vaø noù lôùn leân giöõa ñaøn gaø con. Nhöõng thaùng ñaàu cuûa cuoäc ñôøi cuûa phöôïng hoaøng nhoû naøy haønh ñoäng nhö caùc con gaø con vì noù töôûng mình laø moät con gaø nhö caùc con gaø khaùc. Noù cuõng bôùi ñaát tìm saâu, cuõng keâu chieâm chieáp nhö gaø con vaø cuõng giöông caùnh bay leân nhö moät chuù gaø con vaäy. Noù vaãn nghó mình laø gaø con maø!

Töôûng mình chæ nhö ñaøn gaø ôû saân sau.

Quaû vaäy, coù quùa nhieàu ngöôøi thöôøng bò löøa, töôûng mình nhö ñaøn gaø ôû saân sau! "Trong buïng hoï vaãn nghó mình coù theå vöôn leân khoûi tình traïng nhö ñaøn gaø", nhöng trong thöïc teá "chaúng bao giôø hoï coù kinh nghieäm bay cao maø chæ quen bôùi ñaát tìm saâu ôû saân sau!" Hoï khoâng bieát phaûi laøm sao thay ñoåi ñöôïc caùch haønh xöû ñoù tuy ñaõ chaùn ngaùn vaø thaát voïng veà caùch haønh xöû ñoù. Quaû thaät hoï ñaõ baùn reû baûn thaân cho huyeàn thoaïi töø beân Myõ laø: "neáu baïn nai löng laøm vieäc, baïn muoán gì ñöôïc naáy vaø muoán trôû neân ngöôøi nhö theá naøo tuyø yù." Huyeàn thoaïi aáy ngaøy nay traøn ngaäp khaép nôi treân theá giôùi coâng nghieäp, khoâng coøn thuoäc rieâng ngöôøi Myõ nöõa!

Nhöng coù caùch naøo giuùp ngöôøi ta vuøng daäy khoûi "tình traïng gaø bôùi ñaát ôû saân sau" chaêng? Laøm theá naøo mang laïi cho ngöôøi ta nieàm tin vaø nieàm hy voïng vaøo theá giôùi môùi nhö Thieân Chuùa höùa ban cho hoï? Haõy trôû laïi caâu chuyeän chim phöôïng hoaøng. Laø phöôïng hoaøng maø noù cöù töôûng mình laø gaø con ôû saân sau, cho tôùi khi xaûy ra moät ngaøy ñeïp trôøi, noù boãng thaáy moät chuù chim bay löôïn heát söùc nheï nhaøng treân baàu trôøi quang ñaõng. Noù chieâm ngöôõng chim ñoù trong moät maøn bieåu dieãn tuyeät vôøi. Giöõa caûnh trôøi gioù loäng maø chim ñoù khoâng heà phaûi ñaäp caùnh! Noù toø moø hoûi ñaøn gaø chung quanh: "OÂ kiaø! Gaø gì maø bay löôïn ngoaïn muïc theá nhæ?" Vaø ñöôïc cho bieát raèng "ñoù laø Phöôïng Hoaøng, oâng vua cuûa caùc loaøi chim chöù ñaâu phaûi laø gaø!" Theá roài boãng chính chim phöôïng hoaøng ñoù töø trôøi cao nhaøo xuoáng beân caïnh noù vaø hoûi "Anh laøm gì ôû ñaây vaäy?" Noù thöa: "Toâi ñang bôùi tìm ñoà aên vôùi boïn gaø." Phöôïng hoaøng söûng soát noùi: "Nhöng anh laø phöôïng hoaøng nhö toâi ñaây, anh coù phaûi laø gaø ñaâu! Haõy coi ñoâi caùnh duõng maõnh maø anh ñöôïc trang bò ñeå bay leân cao. Chuùng ta ñöôïc sinh ra ñeå laøm vua caùc loaøi chim, chöù ñaâu phaûi ñöôïc sinh ra ñeå laøm moài cho daõ thuù! Naøo, ta haõy cuøng nhau bay theo höôùng maët trôøi!"

Vaäy laø laàn ñaàu tieân boû ñaøn gaø ñang bôùi ñaát laïi ñaøng sau, chim phöôïng hoaøng tung caùnh bay löôïn moät caùch haïnh phuùc giöõa trôøi cao.

Laø phöôïng hoaøng thay vì laø loaøi gaø bôùi ñaát.

Vaán ñeà ñöôïc ñaët ra laø laøm theá naøo ñeå daân chuùng thaâm tín hoï laø phöôïng hoaøng thay vì laø loaøi gaø bôùi ñaát? Chính Ñöùc Kitoâ ñaõ xuoáng theá laøm ngöôøi ñeå noùi cho ta bieát ta laø con caùi Thieân Chuùa vaø ñöôïc sinh ra ñeå nhaém trôøi cao. Ñöùc Gieâsu khoâng nhöõng ñaõ thay ñoåi hình aûnh maø chim phöôïng hoaøng, töùc loaøi ngöôøi coù veà mình, Ngöôøi coøn dìu noù leân cao giuùp noù traûi qua kinh nghieäm ñaàu tieân veà bay löôïn gaàn maët trôøi.

Neàn vaên hoaù cuûa yeâu thöông.

Vaäy caùc Kitoâ höõu chuùng ta phaûi soáng moät loái soáng khieán caùc coäng ñoaøn cuûa chuùng ta vaïch cho ngöôøi ta thaáy tröôùc theá naøo laø Thieân ñaøng. Taát caû caùc Kitoâ höõu chuùng ta ñeàu phaûi ñöa Phuùc AÂm ra thöïc thi haàu taïo neân moät thaùch ñoá coù tính ñoái khaùng veà vaên hoaù ñoái vôùi xaõ hoäi ta hieän ñang soáng.

Xaõ hoäi hieän ñang ñaët cô sôû treân ích kyû, treân caù nhaân chuû nghóa vaø tham lam. Caùc Kitoâ höõu chuùng ta taïo neân moät neàn vaên hoaù cuûa yeâu thöông, moät neàn vaên hoaù cuûa thöông meán nhö Ñöùc Phaoloâ VI töøng nhaéc ñi nhaéc laïi nhieàu laàn. Vaø ñoù chính laø moät neàn vaên hoaù coù tính ñoái khaùng! Moät neàn vaên hoaù môùi! Ñeå ñaït ñöôïc ñieàu ñoù chæ caàn ñöa ra thöïc haønh ñieàu coát loõi cuûa söù ñieäp cuûa Ñöùc Kitoâ, ñoù laø yeâu thöông. Chaúng haïn ta caàn thöïc thi Lôøi Chuùa daäy ta raèng: "Ai muoán theo toâi, ngöôøi ñoù phaûi töø boû chính mình, vaùc thaäp giaù mình maø theo... vì ai lieàu maïng soáng vì toâi thì seõ cöùu ñöôïc maïng soáng aáy." (Mc 8,34-35). Thaäp giaù maø Chuùa Gieâsu yeâu caàu caùc Kitoâ höõu chuùng ta vaùc treân vai, laø ñieàu ñoøi hoûi taän caên. Ñoù laø moät daáu chæ cuûa maâu thuaãn. Daáu chæ aáy chæ ñöôøng cho thaáy vieäc theå hieän ñieàu naèm ôû taâm ñieåm cuûa taát caû kinh nghieäm nhaân loaïi, ñoù laø: söï soáng vuøng leân töø söï cheát vaø nieàm vui phaùt sinh do khoå ñau. Chính Tin Möøng trieät ñeå baøy toû cho ta thaäp giaù loaïi ñoù laø thöù thaäp giaù laøm neân nhöõng ñaëc tính ñi ngöôïc laïi baûn chaát: Phuùc thay ai saàu khoå (Mt 5,5). Haõy laøm ôn cho keû gheùt anh em (Lc 6,27). Neáu phaàn ñoâng caùc Kitoâ höõu tin vaøo nhöõng lôøi Tin Möøng loaïi ñoù vaø ñöa ra thöïc thi, hoï seõ laø nhöõng con ngöôøi töï do, coù khaû naêng yeâu thöông moät caùch ñích thöïc vaø hoï seõ thay doåi ñöôïc theá giôùi.

Thay vì choïn lôïi töùc hoaëc giaän hôøn vaø ghen töông.

Haõy laáy moät ví duï khaùc vôùi lôøi Chuùa Gieâsu daïy "Ñieàu Thaày truyeàn daïy anh em laø haõy thöông yeâu nhau (Ga 15,17). Neáu moïi Kitoâ höõu ñeàu choïn yeâu thöông (thay vì choïn lôïi töùc hoaëc giaän döõ, ghen tuoâng, tham lam) nhö tieâu chuaån cho töông quan giöõa ngöôøi vaø ngöôøi, hoï seõ thay ñoåi ñöôøng loái laøm chính trò, laøm kinh teá hoaëc saên soùc söùc khoeû,v.v. Ñoù chính laø ñöôøng loái theo ñoù caùc Kitoâ höõu chuùng ta coù theå goùp phaàn chuyeån ñoåi töø neàn kinh teá lôïi töùc thaû cöûa sang moät neàn kinh teá coù tính chung hieäp vaø chia seû.

"Ñeâm ñoù döôùi nhaø haàm moät nhoùm ít phuï nöõ töøng ao öôùc soáng Tin Möøng ñang chaøo nhau ra veà. Ñoù laø luùc coù tieáng chuoâng reo. Chöa roõ ai ñeán baám chuoâng vaøo giôø khuya naøy! Thì ra ñoù laø moät ngöôøi ñaøn oâng hoát hoaûng vaø tuyeät voïng bôûi leõ ngaøy hoâm sau oâng ta vaø gia ñình seõ bò truïc xuaát khoûi caên nhaø ñang ôû thueâ maø chöa thanh toaùn traû tieàn ñuùng heïn. Maáy ngöôøi phuï nöõ aáy nhìn nhau roài ñoàng yù môû ngaên keùo ruùt ra soá tieàn hoï ñaõ tieát kieäm töø soá tieàn löông hoï nhaän ñöôïc. Hoï ñaõ giao heát soá tieàn ñoù cho ngöôøi ñang caàn ñeán maø khoâng tính toaùn ñieàu chi caû. Hoï ñaët mình ñeå chính Thieân Chuùa chaêm soùc maø thoâi. Theá roài saùng sôùm ngaøy hoâm sau chöa höøng ñoâng ñaõ coù tieáng ñieän thoaïi reùo. Ngöôøi ôû ñaàu giaây laïi chính laø ngöôøi ñaøn oâng hoát hoaûng toái hoâm qua. OÂng noùi: "Toâi seõ ñeán baèng taéc xi trong choác laùt ñeå gaëp quyù chò." Ñang luùc maáy chò vaãn chöa hieåu lyù do taïi sao ngöôøi ñaøn oâng ñoù laïi coù tieàn thueâ taéc xi thì oâng aáy xuaát hieän. Boä maët töôi vui cuûa oâng cho thaáy cô may naøo ñoù ñaõ xaûy ra. Quaû thaät oâng cho bieát: "Toái hoâm qua vöøa veà tôùi nhaø, toâi ñaõ nhaän ñöôïc moät moùn tieàn do cha meï toâi ñeå laïi moät caùch hoaøn toaøn baát ngôø. Löông taâm toâi baûo toâi neân giao laïi moät nöûa moùn tieàn ñoù cho quyù chò." Toång soá tieàn ñöôïc giao thöïc ra gaáp ñoâi moùn tieàn maø nhoùm phuï nöõ ñaõ quaûng ñaïi giuùp ñôõ oâng. Quaû thaät, moät neàn kinh teá hoaøn toaøn môùi coù tính caùch chia seû ñaõ dieãn ra qua laïi giöõa nhöõng con ngöôøi toát buïng. Ñoù laø neàn kinh teá chính chuùng ta öôùc ao bieát bao ñeå noù ñöôïc hình thaønh, dó nhieân, giöõa caøng nhieàu ngöôøi caøng toát vì ñoù laø khôûi söï Nöôùc cuûa Thieân Chuùa nôi tình yeâu ngöï trò.

Phong traøo Focolare ôû Burundi.

Haõy yeâu keû thuø (Mt 5,44). Ñieàu naøy maø ñöôïc thöïc thi, noù seõ giuùp ta vöôït khoûi haèn thuø vaø thoaùt khoûi bieát bao khaùc bieät vaø chia reõ chính trò. Haõy coi nöôùc Burundi ñaõ töøng bò chieán tranh taøn phaù nay coøn bò naïn chuûng toäc kình choáng nhau. Thaät khoù maø soáng ñöùc tin giöõa hoaøn caûnh eùo le nhö ôû Burundi. Nhung haõy nghe baïn treû cuûa phong traøo Focolare ôû Burundi goïi laø GEN, moâ taû chính hoï ñang ñoái phoù vôùi nhöõng hoaøn caûnh ngöôïc chieàu ñoù nhö theá naøo: "Moïi söï quanh chuùng toâi ñeàu cho bieát chuùng ñang ñi qua. Chæ coù tình yeâu Thieân Chuùa laø toàn taïi. Vôùi chuùng toâi ñieàu ñoù thöïc bieát bao! Nhieàu ngöôøi trong chuùng toâi ñaõ maát nhöõng ngöôøi baø con gaàn guõi nhaát vôùi nhaø cöûa bò cöôùp boùc vaø phaù hoaïi. Nhöng tieáng noùi ñöôïc ghi khaéc trong con tim cuûa chuùng toâi cöù coøn maõi laø "Haõy yeâu thöông" vaø "Haõy tha thöù." Vaâng, yeâu thöông vaø tha thöù nhö Ñöùc Gieâsu khi Ngöôøi bò boû rôi treân thaäp giaù. Haõy coi tröôøng hôïp cha meï cuûa moät ngöôøi trong chuùng toâi laø Maria ñaõ bò ngöôøi ta gieát cheát. Ngöôøi chò cuûa Maria vaø nhieàu baø con cuûa Maria muoán traû thuø nhuõng keû saùt nhaân. Rieâng Maria laïi noùi tôùi vieäc tha thöù cho hoï! Ñoù laø ñieàu chaúng deã daøng chuùt naøo. Nhöng Maria cuoái cuøng ñaõ thaønh coâng khieán cho ngöôøi chò vaø hoï haøng tham gia vieäc cöùu trôï daønh cho ñoái phöông trong cuoäc chieán. Vaø baàu khí haèn thuø ñaõ ñöôïc bieán ñoåi ñeå trôû neân baàu khí cuûa yeâu thöông vaø tha thöù. Boïn treû Focolare chuùng toâi höùa vôùi nhau seõ vöôït moïi trôû ngaïi ñeå duy trì söï hieäp nhaát. Chính tình hieäp nhaát ñöa chuùng toâi vöôït ngoaøi voøng chia reõ chính trò cuõng nhö chia reõ chuûng toäc hieän laø ñieàu xem ra khoâng theå vöôït qua ñöôïc ñoái vôùi ngöôøi khaùc."

Ñoù quaû laø nhöõng lôøi noùng boûng cuûa ngöôøi treû Focolare ñang tænh thöùc ngoùng chôø Ñöùc Kitoâ ñeán taïi Burundi ñaày khoùi löûa!

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn nghó nhöõng ngöôøi chung quanh baïn hieän coù hình aûnh naøo veà chính hoï, hình aûnh cuûa ñaøn gaø hay cuûa phöôïng hoaøng? Rieâng baïn thöôøng hay ñeo ñuoåi thöù hình aûnh naøo veà baïn ngang qua nhöõng ñieàu baïn öôùc ao, nhöõng ñieàu baïn ñaët laøm öu tieân trong cuoäc soáng cuõng nhö nhöõng ñieàu baïn vaãn ngoùng chôø? Trong thöïc teá hình aûnh veà gaø bôùi ñaát tìm saâu gôïi leân nhöõng gì trong cuoäc soáng chung quanh baïn vaø trong ñôøi baïn?

2. "Luaät caên baûn ñeå kieän toaøn con ngöôøi vaø do ñoù ñeå caûi bieán theá giôùi laø ñieàu raên môùi veà tình yeâu" (Vui möøng vaø Hy voïng soá 38). Luaät ñoù noùi gì vôùi baïn veà ñôøi soáng laøm con caùi Chuùa theo goùt böôùc Ñöùc Kitoâ? Baïn coù kinh nghieäm naøo ñeå chia seû veà luaät caên baûn naøy giöõa theá giôùi baïn hieän ñang soáng?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page