Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 27 thaùng 9 naêm 1998
Chuùa Nhaät 26 Quanh Naêm

Ñoïc Tin Möøng Lc 16,19-31

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Tình ngöôøi ngöôïc laïi vôùi hoá ngaên caùch

Baøi Tin Möøng hoâm nay vaïch cho thaáy hoá ngaên caùch maø con ngöôøi coù theå ñaøo saâu ôû giöõa nhau caû ôû beân kia naám moà. Ngöôïc laïi vôùi tình ngöôøi ñöôïc bieåu loä moät caùch soáng ñoäng trong caâu chuyeän chia seû. Boái caûnh cuûa caâu chuyeän laø sau vuï taøn saùt khuûng khieáp do moät ngöôøi ñieân taïi Arthur cuûa nöôùc UÙc. Hai anh chò ngöôøi UÙc laø Pat vaø Maureen Coyne sau khi chöùng kieán thaûm kòch gheâ gôùm ñoù ñaõ coù theå thieát laäp moái töông quan Tin Möøng nhö theá naøo ñoái vôùi hai thaân nhaân cuûa moät soá nhöõng naïn nhaân bò saùt haïi. Chò Maureen chia seû nhö sau:

Sau vuï thaûm saùt gheâ gôùm aáy, maõi ñeán toái mòt nhaø toâi vaø toâi môùi leân moät chuyeán xe khaùc ñeå veà Hobart. Chuyeán xe treân ñoù chuùng toâi ñaõ khôûi haønh caàn ñöôïc thay theá vì chính ngöôøi taøi xeá ñaõ bò gieát cheát.

Toâi raát söûng soát khi böôùc leân xe maø thaáy baø meï cuûa moät nöõ haønh khaùch ñaõ bò saùt haïi ñang ngoài ñoù cuøng vôùi coâ con gaùi khaùc cuûa baø. Taïi sao hai ngöôøi naøy khoâng ñöôïc ai löu yù saên soùc caùch rieâng trong hoaøn caûnh bi ñaùt nhö vaäy? Ñieàu ñaùng sôï laø hoï ngoài laëng leõ caùch chaúng bình thöôøng!

Hai chuùng toâi cuøng nhau laàn chuoãi ñeå caàu cho caùc naïn nhaân nhöng thaáy khoù caàm trí. Ngöôøi ta ñöa chuùng toâi tôùi moät tröôøng caûnh saùt ñeå phaàn naøo nhaän söï an uûi vaø giuùp ñôõ. Keá ñoù chuùng toâi ñöôïc höôùng daãn leân xe ñeå nguû ôû khaùch saïn. Khi aáy chæ coøn 6 ngöôøi ôû treân xe, trong ñoù coù hai meï con naïn nhaân bò saùt haïi. Toâi laëng leõ ñeán beân ngöôøi meï ñaùng thöông ñeå toû tình lieân ñôùi. Toâi ñaët tay toâi treân caùnh tay baø vaø noùi: "Thöa baø, tuy khoâng ñöôïc roõ veà nieàm tin toân giaùo cuûa baø, hai chuùng toâi cuõng ñaõ soát saéng caàu nguyeän cho baø." Baø lieàn naém laáy tay toâi vaø noùi: "Quaû thaät, chuùng toâi laø ngöôøi Kitoâ höõu. Toái qua chuùng toâi ñaõ tôùi nhaø thôø Chính Toaø tham döï Thaùnh Leã. Theá laø töông quan ñaõ ñöôïc thieát laäp giöõa hai beân nhôø nieàm tin. Toâi laáy laøm sung söôùng cuøng chung hieäp vôùi baø veà nieàm tin Coâng Giaùo.

Tôùi khaùch saïn ñaõ quaù nöûa ñeâm. Khi chia tay ñi nguû ôû phoøng rieâng, toâi höùa saùng mai seõ goïi ñieän thoaïi ñeå xem coù ñieàu gì chuùng toâi coù theå laøm ñeå giuùp ñôõ baø.

Thieân Chuùa an baøi mang laïi keát quaû baát ngôø

Nhöng saùng mai khi toâi goïi, coâ con gaùi ñaõ traû lôøi raèng: "Quaû thaät, hai meï con chuùng toâi ñang trong tình traïng laïc loõng. Chuùng toâi thöïc khoâng bieát phaûi laøm gì vaø laøm theá naøo ñeå trôû veà nhaø. Chuùng toâi khoâng bieát xöû trí ra sao veà veù maùy bay cuûa chuùng toâi." Theá nhöng coâ ta laïi keát luaän moät caùch chaúng chuùt loâgic chuùt naøo khi noùi:"Xin baø ñöøng ñeán gaëp chuùng toâi laøm gì!" Khi toâi ñaët oáng noùi xuoáng, toâi thaáy roõ hai meï con ngoû yù khoâng muoán gaëp chuùng toâi vì lyù do naøo ñoù tuy hoï raát caàn söï giuùp ñôõ. Vaäy nhaø toâi ñaõ goïi oâng quaûn lyù khaùch saïn vaø ñöôïc bieát oâng naøy khoâng ñeå yù tôùi söï kieän coù moät soá thaân nhaân cuûa naïn nhaân vuï thaûm saùt hieän ôû khaùch saïn. OÂng toû loøng bieát ôn vaø phaùi ngöôøi phuï taù cuûa oâng ñöùng ra lo ñaùp öùng nhöõng nhu caàu cho hai meï con naïn nhaân. OÂng quaûn lyù coøn cho nhaø toâi bieát chính oâng cuõng coù naêm ngöôøi baïn bò gieát trong cuoäc thaûm saùt ñoù.

Hoâm ñoù chuùng toâi coù vieäc ñi khoûi, maõi ñeán ñeâm môùi trôû veà khaùch saïn. Chuùng toâi nhaän ñöôïc maáy doøng cuûa nhaân vieân tröïc ñieän thoaïi khaùch saïn cho bieát coâ con gaùi cuûa baø meï baûy möôi tuoåi ñaõ goïi ñeå caûm ôn chuùng toâi veà taát caû nhöõng giuùp ñôõ chuùng toâi ñaõ daønh cho hai meï con trong caûnh khoù khaên. Thöïc tình mình noùi, chuùng toâi ñaâu coù laøm gì nhieàu ñeå giuùp ñôõ hoï! Daàu sao, saùng hoâm sau chuùng toâi cuõng ñaõ goïi hoï ñeå noùi raèng chuùng toâi muoán ñeán thaêm hoï tröôùc khi boû Hobart.

Laàn naøy hoï toû ra raát sung söôùng ñoùn tieáp chuùng toâi. Chæ sau khi chuùng toâi tôùi gaëp hoï ñöôïc maáy phuùt lieàn coù caûnh saùt ñeán xin ñöa coâ con gaùi ñi nhaän dieän xaùc cuûa baø chò cuûa coâ. Theá laø chuùng toâi tình nguyeän ôû laïi tieáp chuyeän baø meï baûy möôi tuoåi. Baø vaø toâi thay ñoåi nhau noùi ñuû thöù chuyeän trong khi nhaø toâi chæ bieát laéng nghe tuy vôùi quyeát taâm neân moät vôùi ngöôøi meï ñaùng thöông. Tôùi luùc chia tay, moät caùch baát ngôø baø meï quay veà phía nhaø toâi vaø noùi: "Naøy baïn Pat, toâi raát meán baïn." Caâu noùi ñoät xuaát khieán nhaø toâi heát söùc caûm kích.

Theá roài khi trôû veà Melbourne chuùng toâi ñaõ ñi döï leã an taùng caùc naïn nhaân vuï thaûm saùt. Nhaø thôø chaät ních ngöôøi vôùi ñuû thöù maùy truyeàn hình. Xem ra raát khoù ñeå chuùng toâi coù cô hoäi chia buoàn vôùi nhaø hieáu. Boãng coâ con gaùi quen bieát cuûa chuùng toâi xuaát hieän qua ñaùm ñoâng. Coâ oâm toâi trong voøng tay vaø noùi: "Khoâng coù anh chò can thieäp vôùi oâng quaûn lyù khaùch saïn, coù leõ chuùng toâi khoâng soáng soùt ñaâu. Chuùng toâi raát bieát ôn anh chò". Rieâng baø meï coøn nhaéc tôùi nhaø toâi ñaõ daønh cho baø thöù tình yeâu chaêm chuù vaø laéng nghe maëc daàu trong thöïc teá nhaø toâi haàu nhö chaúng noùi gì. Sau naøy chuùng toâi noùi vôùi nhau raèng "Ñoù chính laø lyù do Thieân Chuùa ñaõ an baøi ñeå chuùng toâi coù maët taïi Arthur ngaøy hoâm ñoù.

YÙ nghóa cuûa caâu chuyeän vöøa chia seû nhaán maïnh moái töông quan bình thöôøng caàn coù giöõa con ngöôøi vôùi nhau. Chính Thieân Chuùa seõ an baøi ñeå töông quan aáy mang laïi keát quaû thaät baát ngôø.

Haõy soáng lôøi Kinh Thaùnh daäy ñöøng chôø keû cheát soáng laïi daäy theâm ñieàu gì

Rieâng duï ngoân anh nhaø giaàu vôùi Ladaroâ ngheøo trong Tin Möøng hoâm nay, ngöôïc laïi, cho thaáy hoá ngaên caùch maø con ngöôøi töï choân mình trong ñoù, khoâng ai khaùc coù theå loâi keùo mình ra khoûi ñöôïc, ñôøi naøy cuõng nhö ñôøi sau. Hoá ngaên caùch aáy ñöôïc ñaøo saâu ngay trong caùch söû duïng cuûa caûi. Anh nhaø giaàu maëc söùc höôûng thuï cuûa caûi mình coù baát keå tôùi nhu caàu keû aên xin buïng ñoùi caát reùt naèm ngay tröôùc coång nhaø anh. Anh khoâng maøng chi tôùi vieäc chuaån bò cho ñôøi soáng vónh cöûu (x.16,8-9). Khoâng phaûi cuûa caûi ngaên chaën khoâng cho anh höôûng tieäc vui nôi loøng toå phuï Apraham cho baèng anh quaûn lyù (töùc söû duïng) cuûa caûi ñoù. Cuoäc soáng cuûa anh nhaø giaàu vaø Ladaroâ ngheøo ñaõ khaùc nhau, noãi cheát cuûa hoï caøng khaùc nhau hôn nöõa. Ladaroâ ñöôïc caùc thieân thaàn röôùc vaøo loøng toå phuï Apraham, coøn anh nhaø giaàu bò choân vuøi trong loøng ñaát. Anh heát coøn hy voïng gì nôi naám moä. Coøn vôùi Ladaroâ thì cuoäc soáng haïnh phuùc baét ñaàu seõ khoâng bò chaám döùt.

Anh nhaø giaàu ñöôïc moâ taû bò giam nôi aâm phuû (khoâng phaûi laø hoûa nguïc) ngaên caùch khoûi nôi cöïc laïc cuûa toå phuï Apraham. Ñoù chính laø nôi Ladaroâ ñang ñöôïc sung söôùng. Ñieàu bi ñaùt laø chính anh nhaø giaàu naøy phaûi xin Ladaroâ ngheøo giuùp ñôõ mình. Anh töôûng mình coøn coù khaû naêng sai ngöôøi maø anh keå nhö khoâng hieän höõu treân ñôøi, giuùp nhoû moät gioït nöôùc treân ñaàu löôõi cho anh ñôõ noùng, roài giuùp veà caûnh caùo ngöôøi trong gia ñình anh ñeå hoï khoûi sa vaøo choán cöïc hình nhö anh. Haún Ladaroâ phaûi laáy laøm laï khi thaáy anh nhaø giaàu naøy bieát ñeán danh xöng Ladaroâ cuûa mình. Vaø caû toå phuï Apraham cuõng phaûi söûng soát nghe anh nhaø giaàu töï xöng mình laø con cuûa toå phuï trong khi anh vaãn töøng xöû ñoái vôùi ngöôøi maø toå phuï nhaän vaøo döï tieäc nôi loøng mình khaùc naøo ngöôøi döng nöôùc laõ!

Vaán ñeà chuû yeáu ñöôïc ñaët ra laø soáng ñieàu Moâseâ vaø caùc ngoân söù (töùc Kinh Thaùnh) daäy ñöøng chôø ñeå ngöôøi cheát soáng laïi daäy theâm ñieàu gì.

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn taâm ñaéc ñöôïc gì veà lôøi chia seû ôû treân: Coâ con gaùi caùm ôn anh chò Pat vaø Maureen Coyne khi noùi: "Khoâng coù anh chò can thieäp vôùi oâng quaûn lyù khaùch saïn, coù leõ chuùng toâi khoâng soáng soùt ñaâu"? Baø meï baûy möôi tuoåi caùm ôn anh ñaõ daønh cho baø thöù tình yeâu chaêm chuù vaø laéng nghe daàu trong thöïc teá anh Pat haàu nhö chaúng noùi gì? YÙ nghóa cuûa lôøi chia seû ôû treân nhaán maïnh moái töông quan bình thöôøng caàn coù giöõa con ngöôøi vôùi nhau, chính Thieân Chuùa an baøi ñeå töông quan aáy mang laïi keát quaû baát ngôø?

2. Baïn ñöôïc ñaùnh ñoäng veà ñieàu gì qua duï ngoân anh nhaø giaàu vaø Ladaroâ ngheøo: Hoá ngaên caùch maø con ngöôøi töï choân mình trong ñoù khoâng ai khaùc coù theå keùo mình ra khoûi ñöôïc? Hoá ngaên caùch aáy ñöôïc ñaøo saâu ngay trong caùch söû duïng cuûa caûi? Haõy soáng lôøi Kinh Thaùnh daäy hôn laø chôø keû cheát soáng laïi daäy theâm ñieàu gì?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page