Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 06 thaùng 9 naêm 1998
Chuùa Nhaät 23 Quanh Naêm

Ñoïc Tin Möøng Lc 14,25-33

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Baøi Tin Möøng hoâm nay ñöa ta trôû veà vôùi nhöõng ñieàu kieän phaûi coù ñeå trôû neân moân ñeä Ñöùc Gieâsu. Nhöõng ñieàu kieän aáy ngay ôû ñaàu cuoäc haønh trình leân Gieârusalem Ñöùc Gieâsu ñaõ neâu moät caùch trieät ñeå. Naøo laø phaûi gaén boù vôùi con ngöôøi sieâu thoaùt cuûa Thaày (Lc 9,58) phaûi döùt khoaùt daán thaân cho Nöôùc Thieân Chuùa (c.60) vaø phaûi mau maén leân ñöôøng söù vuï khoâng chuùt trì hoaõn (c.62).

Ñieàu ñaëc bieät trong baøi Tin Möøng hoâm nay laø Ñöùc Gieâsu ngoû lôøi cuøng ñaùm raát ñoâng ngöôøi (Lc 14,25), theá maø nhöõng ñieàu kieän Ñöùc Gieâsu neâu vaãn khoâng giaûm thieåu veà tính trieät ñeå. Ngöôøi ñoøi keû böôùc theo Ngöôøi phaûi döùt boû cha meï, vôï con, anh chò em vaø caû maïng soáng mình nöõa (c.26). Moät caùch toång quaùt, hoï phaûi töø boû heát nhöõng gì hoï coù (c.33). Thöû hoûi nhöõng ñieàu kieän loaïi ñoù coøn coù theå ñöôïc laõnh hoäi vaø ñöôïc theå hieän giöõa ñaùm ñoâng ngaøy nay chaêng.

Thöïc thi Tin Möøng caùch trieät ñeå trong ñôøi thöôøng

Môøi baïn cuøng coâ Alma C. tôùi moät cuoäc hoïp raát ñoâng ngöôøi thuoäc ñuû moïi löùa tuoåi vaø thaønh phaàn xaõ hoäi, goïi laø thaønh phoá cuûa Ñöùc Maria, ñeå nghe moät baïn treû chia seû kinh nghieäm baûn thaân. Baïn seõ laáy laøm laï veà söï trieät ñeå theo ñoù Tin Möøng ñöôïc ñöa ra thöïc thi trong ñôøi soáng thöôøng ngaøy. Coâ Alma C. keå laïi:

Toâi ñöôïc môøi aên tröa kieåu picnic vôùi nhoùm coâ caäu töø tænh Mindoro, Phi Luaät Taân... Vaäy toâi böôùc treân thaûm coû xanh tôùi nôi coù boùng maùt chính laø nôi hoï ñang vui veû ngoài aên. Ñoù laø maøn aên tröa bình thöôøng trong nhöõng ngaøy hoïp thaønh phoá cuûa Ñöùc Maria (...)

Böõa tröa dieãn ra trong baàu khí quang tónh gia ñình vôùi caâu noùi tieáng cöôøi qua laïi giöõa nhöõng ngöôøi treû. Ngöôøi ta chuù yù nhieàu tôùi coâ con gaùi thaân hình cao laø ngöôøi linh hoaït cuûa nhoùm. ÔÛ nôi coâ, toâi ñaõ sôùm ñeå yù tôùi dung maïo quang tónh vaø neùt maët luoân saün saøng nôû nuï cöôøi töôi. Nhöng toâi chöa daùm hoûi coâ ñieàu gì vì ñoù laø laàn gaëp gôõ ñaàu tieân.

Sau böõa tröa, moïi ngöôøi ñeàu hoïp nhau nôi hoäi tröôøng keá beân. Toâi ngôõ ngaøng thaáy ngöôøi ñöôïc môøi chia seû kinh nghieäm baûn thaân laïi chính laø coâ linh hoaït vieân noùi treân. Cho neân toâi doàn moïi chuù yù ñeå nghe ngöôøi maø toâi baây giôø toâi môùi ñöôïc bieát teân laø Bennette. Coâ Bennette noùi:

"Toâi ñaõ gaëp gôõ neáp soáng hieäp nhaát naøy vaøo ngaøy toâi tôùi thaêm Trung Taâm Toå AÁm taïi thaønh Ñoâ Taây naêm 1991. Toâi ñaõ caûm thaáy ngay moät söùc maïnh loâi keùo toâi töø nhöõng ngöôøi treû. Vaø toâi ñaõ quyeát ñònh töø boû moïi vieäc toâi ñang laøm, ñeå ñeán thaønh Ñoâ Taây naøy hoïc hoûi caùch yeâu thöông caùch cuï theå.

Vaäy toâi ñaõ soáng chung vôùi moät nhoùm caùc coâ maø ñaàu tieân toâi thaáy baûn thaân toâi phaûi khoù khaên laém môùi thích öùng noåi. Nhöng toâi ñaõ khaùm phaù ra Thieân Chuùa laø Tình Yeâu, chính Ngöôøi yeâu thöông toâi caùch rieâng tö. Ñeå ñaùp laïi, toâi muoán yeâu thöông ngöôøi thaân caän tôùi möùc yeâu caû nhöõng thuø ñòch vôùi toâi. Toâi cuõng ñaõ khaùm phaù ra khaû naêng yeâu meán Thieân Chuùa vöôït ngoaøi nhöõng giôùi haïn cuûa toâi khi toâi gaëp saàu khoå vaø chòu thöû thaùch.

Vôùi boá toâi

Quûa thaät, ñoù laø nhöõng naêm boá toâi ngoài tuø. Töø töø toâi caûm thaáy tình yeâu maø toâi daønh cho boá toâi bò giaûm daàn, maëc daàu toâi bieát toâi laø con cöng cuûa boá toâi. Khi ôû nhaø hai boá con thöôøng öa troø chuyeän gaàn guïi nhau. Töø töø toâi khaùm phaù ra boá toâi ñaõ thaát tín vôùi meï toâi. Maëc daàu caùc anh caùc chò toâi ngöng khoâng thaêm vieáng boá toâi nöõa. Rieâng toâi ñaõ hieåu raèng toâi nhaän ra coù Ñöùc Gieâsu hieän dieän nôi boá toâi, neân toâi phaûi ñi böôùc tröôùc ñeå yeâu thöông boá toâi, haàu coù theå hoài laïi tình hieäp nhaát trong gia ñình. Ñoù laø ñieàu chaúng deã daøng vì toâi laø con thöù möôøi trong gia ñình coù möôøi moät con. Caùc anh vaø caùc chò lôùn tuoåi hôn toâi chaúng chuù yù tôùi nhöõng noã löïc cuûa toâi. Chính nhôø trôï giuùp cuûa caùc baïn laø nhöõng ngöôøi cuøng chia seû neáp soáng môùi maø toâi ñaõ khaùm phaù ra, toâi tìm ñöôïc loøng can ñaûm ñeå vieáng thaêm boá toâi ñeàu ñaën. Ñoù laø ñieàu khieán boá toâi raát laáy laøm haïnh phuùc.

Ngaøy kia toâi nhaän thaáy nhöõng veát thöông xuaát hieän nôi baøn chaân boá toâi khoâng chòu laønh, neân toâi saép xeáp ñeå coù ngöôøi thaùp tuøng toâi ñeán chöõa cho boá toâi. Toâi ñaõ chia seû veà tình traïng söùc khoûe cuûa boá khi thaáy cuoäc chöõa trò khoâng ñaït ñöôïc tieán boä, nhöng caùc anh toâi khoâng coù phaûn öùng.

Cuøng vôùi moät ngöôøi baïn, toâi ñaõ kieám ñöôïc moät baùc só lo cho boá toâi ñöôïc chaêm soùc taïi moät beänh vieän khi beänh tieåu ñöôøng cuûa boá toâi trôû neân traàm troïng. Ngöôøi ta ñaõ phaûi cöa chaân coù veát thöông khoâng laønh. Moät laàn nöõa, toâi vaän ñoäng ñeå caùc anh toâi lo cho boá toâi ñöôïc taïi ngoaïi khoûi ngoài tuø nhöng vaãn khoâng coù phaûn öùng veà phía caùc anh toâi. Chính nhôø tình hieäp nhaát vaø naâng ñôõ cuûa caùc baïn toâi trong neáp soáng môùi nhaèm yeâu meán Chuùa Gieâsu treân thaäp töï baát chaáp moïi khoù khaên gaëp phaûi, toâi ñaõ xin cho boá toâi thoaùt khoûi nhaø tuø. Nhöng gia ñình toâi laâu nay ñaõ quen vôùi neáp soáng khoâng coù maët boá toâi, neân boá ñaõ bò thöû thaùch nhieàu qua nhöõng noãi chua cay. Chính toâi ñaõ coù luùc cuõng bò caùm doã ngöng khoâng yeâu boá toâi nöõa, nhöng vì thaáy meï toâi kieân trì saên soùc cho boá toâi ñeâm ngaøy neân toâi ñaõ choáng traû ñöôïc caùm doã ñoù. Toâi cuõng caàu nguyeän xin Chuùa thay loøng ñoåi daï boá toâi nhöng nhö Chuùa muoán chöù khoâng nhö chuùng toâi muoán.

Vôùi meï toâi

Theá roài toâi nhaän ra söùc khoûe cuûa meï toâi xuoáng caáp. Baùc só khaùm cho chuùng toâi bieát meï chuùng toâi bò beänh tim naëng. Moïi ngöôøi trong gia ñình ñeàu chia seû vôùi nhau veà caây thaùnh giaù phaûi vaùc vaø nhaän ra tình thöông Chuùa daønh cho moãi ngöôøi. Meï chuùng toâi phaûi naèm nhaø thöông hai thaùng. Tröôùc khi baát tænh, meï toâi ñaõ tha thöù cho boá toâi veà moïi loãi laàm boá toâi ñaõ gaây neân. Caùi cheát cuûa meï toâi laø noãi khoå lôùn xaûy ñeán cho toâi nhöng toâi ñeå noãi khoå aáy sang moät beân haàu coù theå laøm chöùng cho caùc anh caùc chò toâi thaáy tình thöông Thieân Chuùa daønh cho chuùng toâi heát söùc bao la.

Vôùi caùc anh caùc chò

Sau khi meï toâi qua ñôøi, chính toâi naèm nhaø thöông ñeå ñöôïc chöõa trò veà caên beänh cuûa toâi. Trong nhöõng thaùng ñoù toâi vaãn thaêm boá toâi, ñoàng thôøi ra söùc giuùp cho caùc anh caùc chò toâi thaáy tình yeâu moät ngöôøi meï maëc daàu hoï ñeàu lôùn tuoåi hôn toâi. Toâi nhaän ra caùc anh caùc chò toâi baét ñaàu ñaùp laïi tình yeâu toâi baøy toû cho hoï. Chuùa Nhaät naøo chuùng toâi cuõng tuï hoïp ñeå aên tröa vôùi nhau. Chuùng toâi thöïc söï ñöôïc hieäp nhaát laïi trong moät gia ñình.

Leã Chuùa Giaùng Sinh naêm 1991 quaû laø ñaëc bieät. Chuùng toâi ñaõ quaây quaàn laïi chung quanh boá toâi vaø taëng boá toâi nhöõng moùn quaø, ñoàng thôøi naáu nhöõng moùn aên boá toâi thích nhaát. Maëc daàu boá toâi bieát toâi phaûi trôû veà Manila 27 thaùng 12, boá toâi vaãn hoûi xem toâi coù trôû veà nhaø ngaøy Teát döông lòch chaêng. Vì coù nhöõng boån phaän phaûi lo neân toâi chöa theå traû lôøi boá toâi ñöôïc. Theá roài khi ñi ñöôøng toâi ñaõ quyeát ñònh veà nhaø caùch baát ngôø Teát döông lòch 1992.

Xaûy ra khi vöøa tôùi Manila toâi ñaõ nhaän ñöôïc cuù ñieän thoaïi cho bieát boá toâi ñaõ taét thôû giöõa luùc toâi quyeát ñònh baát ngôø ñeå bieåu loä tình yeâu daønh cho boá toâi."

Lôøi chia seû ôû treân do coâ Bennette chaám döùt caùch ñoät ngoät; Coâ khoâng theâm moät lôøi bình luaän. Caû hoäi tröôøng chaät ních nhöõng ngöôøi nhö ñang suy nieäm. Theo ngöôøi ñaõ coù maët trong buoåi chia seû hoâm ñoù laø coâ Alma C., thì noåi baät treân neùt maët cuûa coâ Bennete laø nuï cöôøi töôi maø bí quyeát chính laø thaùi ñoä töï do noäi taâm ñeå ñoùn nhaän ñau thöông vaø saàu khoå haàu gaén boù vôùi Thieân Chuùa caùch maõnh lieät hôn.

Tö do noäi taâm laø then choát

Quaû thaät töï do noäi taâm laø then choát giuùp hieåu vaø soáng lôøi Chuùa daäy qua baøi Tin Möøng hoâm nay. Thieân Chuùa môùi laø tình yeâu ñích thöïc. Ta caàn ñöôïc töï do thoaùt khoûi moïi raøng buoäc xaùc thòt vaø theá gian, haàu coù theå ñoùn nhaän vaø tham gia tình yeâu ñích thöïc ñoù cuûa Thieân Chuùa. Chính Chuùa Gieâsu daäy ta laø haõy yeâu thöông keû thuø vaø caàu nguyeän cho nhöõng keû ngöôïc ñaõi anh em. Nhö vaäy anh em môùi ñöôïc trôû neân con caùi cuûa Cha anh em, Ñaáng ngöï treân trôøi, vì Ngöôøi cho maët trôøi moïc leân soi saùng keû xaáu cuõng nhö ngöôøi toát, vaø cho möa xuoáng treân ngöôøi coâng chính cuõng nhö keû baát chính" (Mt 5,44-45).

Haõy coi söùc maïnh vaø söï phong phuù cuûa Tình Yeâu ñích thöïc ñoù nôi coâ Bennette. Chính nhôø nhaän ra söï hieän dieän cuûa Chuùa Gieâsu nôi ngöôøi boá cuûa coâ, neân coâ môùi coù theå yeâu boá coâ ñeán cuøng vaø qui höôùng taát caû caùc anh vaø caùc chò cuûa coâ vaøo söï hieäp nhaát trong Tình Yeâu ñích thöïc ñoù. Noùi caùch khaùc, nhôø döùt boû ñöôïc nhöõng tình yeâu haïn heïp, coâ Bennette thöïc ñaõ tham döï vaøo Tình Yeâu lôùn lao cuûa chính Thieân Chuùa.

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Nghe coâ Bennette chia seû, baïn ñöôïc ñaùnh ñoäng nhaát veà: Chính toâi ñaõ coù luùc bò caùm doã ngöng khoâng yeâu boá toâi nöõa nhöng vì thaáy meï toâi kieân trì saên soùc boá toâi ñeâm ngaøy, toâi ñaõ choáng traû ñöôïc caùm doã ñoù? Tröôùc khi baát tænh meï toâi ñaõ tha thöù cho boá toâi veà moïi loãi laàm boá toâi ñaõ gaây neân? Toâi ra söùc giuùp cho caùc anh caùc chò toâi thaáy tình yeâu cuûa moät ngöôøi meï maëc daàu hoï ñeàu lôùn tuoåi hôn toâi? Chuùng toâi thöïc söï ñöôïc hieäp nhaát laïi trong moät gia ñình? Chuùng toâi ñaõ quaây quaàn laïi chung quanh boá toâi vaø taëng boá toâi nhöõng moùn quaø? Toâi phaûi hieåu raèng toâi caàn nhaän ra Ñöùc Gieâsu hieän dieän nôi boá toâi, neân toâi phaûi ñi böôùc tröôùc ñeå yeâu thöông boá toâi?

2. Lôøi chia seû cuûa coâ Bennette coù giuùp baïn aùp duïng baøi Tin Möøng hoâm nay caùch naøo cuï theå chaêng?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page