Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 30 thaùng 8 naêm 1998
Chuùa Nhaät 22 Quanh Naêm

Ñoïc Tin Möøng Lc 14,1.7-14

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Neáu anh em yeâu thöông keû yeâu thöông mình thì coù aân nghóa gì ñaâu

Moät phuï nöõ coù tuoåi böôùc vaøo moät tieäm aên maø khaùch haøng töï phuïc vuï laáy ñoà aên cho mình. Baø böng khay ñoà aên trong ñoù coù baùt chaùo khai vò ngon mieäng. Baø vöøa ngoài xuoáng lieàn nhaän ra mình ñaõ ngôù ngaån queân khoâng mang theo duïng cuï laø muoãng dóa ñeå aên. Vaäy baø ñöùng daäy ñi laáy duïng cuï. Nhöng khi trôû laïi choã cuõ, baø laáy laøm laï thaáy moät ngöôøi goác Phi Chaâu ñang bình thaûn ngoài aên ñóa xuùp noùng kia cuûa baø! Ban ñaàu baø khoâng bieát phaûi öùng xöû ra sao, coù neân tri hoâ vaø laøm to chuyeän hay chæ neân nheï nhaøng traùch ngöôøi ñoù? Nhöng ñoät xuaát baø nghó ngay tôùi ñieàu baát ngôø coù theå xaûy ra laø ñaøi truyeàn hình ñang laøm moät cuù ngoaïn muïc vôùi maùy thu hình taøng aån töø moät xoù xænh naøo ñoù! Theá laø baø ñaõ bình thaûn ngoài aên vôùi vôùi moät neùt maët töôi cöôøi caïnh ngöôøi ñaøn oâng goác Phi Chaâu kia. Baø dôû goùi muoãng dóa ra vaø cuøng ngoài aên ñóa xuùp vôùi ngöôøi ñoù! Ngöôøi ñaøn oâng aáy nhìn baø caùch thoaùng qua, ñoaïn ñaåy ñóa xuùp vaøo giöõa ñeå hai ngöôøi cuøng aên. Caû hai laëng leõ aên ñóa xuùp ñoù. Baø vöøa aên vöøa nghó buïng phen naøy linh hoaït vieân cuûa ñaøi truyeàn hình seõ xuaát hieän ñeå khen baø veà caùch haønh xöû bình thaûn cuûa baø. Trong thöïc teá chaúng coù maøn saân khaáu naøo ñaõ xaûy ra. Baø nhìn ngöôøi beân caïnh vôùi moät nuï cöôøi vaø cuõng ñöôïc ngöôøi beân caïnh ñaùp leã caùch xöùng. Baø nghó ngay ngöôøi laï maët naøy ngoài aên baùt xuùp cuûa baø chæ vì anh ta khoâng coù tieàn mua ñoà aên chaêng!

Duø sao thì cuoái cuøng ngöôøi laï maët aáy cuõng ñaõ töï ñoäng ñöùng leân chaøo baø caùch thaân thieän roài ñi khoûi. Ñeán löôït baø, baø cuõng boû ñi vôùi nieàm thoûa maõn ñaõ daønh cho ngöôøi laï maët chuùt chaùo laøm aám coõi loøng. Nhöng chính khi ñöùng leân ñeå ñi khoûi, baø ñaõ nhaän ra ôû baøn beân caïnh, baùt suùp ngon mieäng kia ñang nguoäi daàn. Ñoù laïi laø chính baùt xuùp cuûa baø.

Caâu chuyeän vöøa keå giuùp laøm saùng toû vaán ñeà giaù trò toái haäu maø Ñöùc Gieâsu muoán neâu qua baøi Tin Möøng hoâm nay laø "Phaøm ai toân mình leân seõ bò haï xuoáng; coøn ai haï mình xuoáng seõ ñöôïc toân leân" (c.11) vaø "oâng seõ ñöôïc ñaùp leã trong ngaøy caùc keû laønh soáng laïi" (c.14). So saùnh vôùi giaù trò toái haäu loaïi ñoù, caùc giaù trò khaùc nhö chaúng coøn gì ñaùng keå, thaäm chí, coøn khieán ta phaûi nöïc cöôøi!

Haõy coi ngöôøi phuï nöõ trong caâu chuyeän vöøa keå. Giaû nhö baø ta thöïc tình muoán chia seû ñóa chaùo ngon mieäng aáy vôùi oâng baïn Phi Chaâu coù phaûi laø tuyeät vôøi khoâng! Ñaøng naøy baø ñaõ toû ra laø moät con ngöôøi raát deã laàm laãn? Moät con ngöôøi haùo danh voâ thöïc. ÔÛ ñieåm khôûi xuaát cuûa caâu chuyeän baø ñaõ muoán tri hoâ leân vaø laøm to chuyeän chæ vì ñóa xuùp xem ra bò ngöôøi ta aên tænh bô! Sôû dó baø bình tónh trôû laïi ñöôïc cuõng chæ vì haùo danh. Baø muoán xuaát hieän treân maøn aûnh truyeàn hình maø thoâi, chöù ñaâu phaûi baø ñaõ thöïc tình hy sinh ñeå ngöôøi laï maët aáy coù chuùt chaùo laøm aám coõi loøng!

Noùi toøm laïi, toaøn boä haønh vi cuûa baø ñeàu thieáu thöïc tình. Ngöôïc laïi, taát caû nhöõng gì ñaùng ca ngôïi trong caâu chuyeän ñeàu qui veà ngöôøi laï maët. Ngöôøi naøy khoâng hôû moâi noùi naêng gì nhöng taát caû nhöõng gì ngöôøi ñoù ñeå loä ra veà mình, moät caùch khieâm toán vaø ñôn giaûn, ñeàu nhaèm ñeå chia seû. Keå töø caùi nhìn thoaùng qua, cöû chæ ñaåy ñóa xuùp vaøo giöõa ñeå hai ngöôøi cuøng aên, cöû chæ ñaùp leã khi ngöôøi phuï nöõ aáy nôû moät nuï cöôøi, cöû chæ töï ñoäng ñöùng leân chaøo baø caùch thaân thieän roài ñi khoûi. Taát caû ñeàu coù thöïc, phaùt xuaát töø höõu theå cuûa ngöôøi ñoù. Ngay baây giôø ta thaáy caùi thöïc ñoù laø ñang phuïc, chöa noùi gì tôùi vieãn töôïng veà phuùc laønh ñeán töï Thieân Chuùa laø Ñaáng seõ cho ngöôøi laønh soáng laïi.

Thaät ra, taát caû söùc naëng cuûa ñieàu maø Ñöùc Gieâsu muoán ñeà cao gaén lieàn vôùi höõu theå vaø tính caùch toàn taïi cuûa noù.

Vaäy haõy ñaët mình trong boái caûnh theo baøi Tin Möøng hoâm nay. Tröôùc heát laø boái caûnh cuûa tieäc cöôùi. Ta coù moät soá khaùch döï tieäc ham muoán daønh cho mình choã nhaát. Ñöùc Gieâsu vaïch cho thaáy ñòa vò daønh ñöôïc caùch ñoù chaúng coù thöïc vì khoâng gaén lieàn vôùi höõu theå. Ñòa vò aáy ñuùng laø baáp beânh. Chæ lôõ ra coù nhaân vaät naøo quan troïng hôn xuaát hieän laø chuû nhaø seõ ñeán xin ñöông söï nhöôøng coã nhaát cho nhaân vaät ñoù. Vaø roài keû chieám coã nhaát kia seõ phaûi xaáu hoå boû haøng nhaát ngoài xuoáng haøng thöù. Ñöông söï seõ phaûi xaáu hoå tröôùc maët moïi ngöôøi vì moïi ngöôøi seõ thaáy ñöông söï troáng roãng chaúng coù giaù trò nôi chính mình ñeå ñöôïc naên næ ôû laïi coã nhaát! Coøn ngöôïc laïi, ai khieâm toán ngoài coã döôùi maø ñöôïc môøi leân coã nhaát thì chaúng phaûi ñöông söï chuû quan muoán "aên treân ngoài troác" nhöng vì chuû nhaø vaø moïi ngöôøi ñeàu ñoàng tình nhìn nhaän giaù trò coù thöïc nôi ñöông söï.

Vaäy caâu noùi "Ai toân mình leân seõ bò haï xuoáng; coøn ai töï haï mình xuoáng seõ ñöôïc toân leân", caâu noùi aáy dieãn taû vieäc ñeà cao giaù trò ñích thöïc coù nôi nhöõng con ngöôøi khieâm toán.

Neáu anh em laøm ôn cho keû laøm ôn cho mình thì coøn gì aân vôùi nghóa

Trong thöïc teá, seõ chaúng bao giôø coù söï ñoàng hoùa veà giaù trò ñích thöïc giöõa hai traät töï töï nhieân vaø sieâu nhieân. Bôûi leõ cô sôû cuûa traät töï sieâu nhieân phaûi laø keá hoaïch yeâu thöông cuûa Thieân Chuùa, coøn sô sôû cuûa traät töï töï nhieân töï noù mau qua vaø thöôøng ñaõ bò söï aùc ñaûo loän ngöôïc laïi vôùi tình thöông cuûa Thieân Chuùa. Ñöùc Gieâsu ñeán thieát laäp Nöôùc Thieân Chuùa laø nhaèm hoài phuïc laïi traät töï sieâu nhieân giöõa loaøi ngöôøi. Cô sôû cuûa traät töï aáy phaûi laø tình thöông cuûa Thieân Chuùa öu aùi daønh cho ngöôøi ngheøo, ngöôøi töøng bò xaõ hoäi aùp böùc vaø boùc loät.

Ñöùc Gieâsu ñaõ leân tieáng noùi roõ loøng öu aùi ñoù cuûa Thieân Chuùa trong baøi giaûng veà caùc moái phuùc thaät ngöôïc laïi vôùi caùc moái hoïa:

"Phuùc cho anh em laø nhöõng keû ngheøo khoù, vì Nöôùc Thieân Chuùa laø cuûa anh em. Phuùc cho anh em laø nhöõng keû baây giôø ñang phaûi ñoùi, vì Thieân Chuùa seõ cho anh em ñöôïc no loøng. Phuùc cho anh em laø nhöõng keû baây giôø ñang phaûi khoùc, vì anh em seõ ñöôïc vui cöôøi... Nhöng khoán cho caùc ngöôi laø nhöõng keû giaàu coù, vì caùc ngöôi ñaõ ñöôïc phaàn an uûi cuûa mình roài. Khoán cho caùc ngöôi, hôõi nhöõng keû baây giôø ñang no neâ, vì caùc ngöôi seõ phaûi ñoùi. Khoán cho caùc ngöôi, hôõi nhöõng keû baây giôø ñang ñöôïc vui cöôøi, vì caùc ngöôi seõ phaûi saàu khoå khoùc than. Khoán cho caùc ngöôi khi ñöôïc moïi ngöôøi ca tuïng, vì caùc ngoân söù giaû cuõng ñaõ töøng ñöôïc cha oâng hoï ñoái xöû nhö theá". (Lc 6,20-26).

Ñöùc Gieâsu ñeán ñeå thieát laäp Nöôùc Thieân Chuùa

Vaäy Nöôùc Thieân Chuùa nhö Ñöùc Gieâsu phaùc hoïa trong baøi giaûng khai tröông vöøa trích chính laø chaân trôøi ñöôïc nhaém tôùi trong phaàn hai cuûa baøi Tin Möøng hoâm nay (cc.12-14). ÔÛ phaàn moät (cc.7-11). Ñöùc Gieâsu gôïi yù nhaèm giuùp nhöõng ngöôøi döï tieäc traùnh tình traïng höõu danh voâ thöïc vaø traùnh luoân söï xaáu hoå coù theå xaûy ra cho hoï tröôùc maët moïi ngöôøi. Coøn ôû phaàn hai, Ngöôøi öu aùi ngoû lôøi cuøng chuû nhaø ñaõ môøi Ngöôøi tôùi döï tieäc. Coù theå xaûy ra laø vò thuû laõnh Phariseâu, keû ñaõ môøi Ñöùc Gieâsu, bieát roõ hoaøn caûnh ngheøo cuûa Ngöôøi nhö chính Ngöôøi ñaõ tuyeân boá raèng: "Con choàn coù hang, chim trôøi coù toå, nhöng Con Ngöôøi khoâng coù choã töïa ñaàu." (Lc 5,7). Duø sao, Ñöùc Gieâsu ñaõ lôïi duïng cô hoäi ñöôïc môøi ñeå noùi veà Nöôùc cuûa Thieân Chuùa laø Nöôùc maø Ngöôøi ñöôïc phaùi ñeán ñeå thieát laäp. Nöôùc ñoù chæ ñöôïc thaønh töïu nôi Thieân Chuùa laø Ñaáng cho keû laønh soáng laïi trong ngaøy sau heát (c.14). Ñöùc Gieâsu môøi goïi chuû nhaø ñaït tôùi phuùc thaät ñoù. Ñeå ñöôïc nhö vaäy, caàn phaûi hoaùn caûi ñeå trôû neân con caùi cuûa Thieân Chuùa nhö lôøi Ñöùc Gieâsu daäy veà caùc moái phuùc thaät.

"Neáu anh em yeâu thöông keû yeâu thöông mình thì coù aân nghóa gì ñaâu? Ngay caû ngöôøi toäi loãi cuõng yeâu thöông keû yeâu thöông hoï. Vaø neáu anh em laøm ôn cho keû laøm ôn mình, thì coøn gì laø aân vôùi nghóa? Ngay caû ngöôøi toäi loãi cuõng laøm nhö theá. Neáu anh em cho vay maø hy voïng ñoøi laïi ñöôïc, thì coøn laø aân vôùi nghóa? Caû ngöôøi toäi loãi cuõng cho keû toäi loãi vay möôïn ñeå ñöôïc traû laïi soøng phaúng. Traùi laïi, anh em haõy yeâu thöông keû thuø, haõy laøm ôn vaø cho vay maø chaúng heà hy voïng ñöôïc ñeàn traû. Nhö vaäy, phaàn thöôûng daønh cho anh em seõ lôùn lao, vaø anh em seõ laø con Ñaáng toái cao vì Ngöôøi vaãn nhaân haäu vôùi caû phöôøng voâ aân vaø quaân ñoäc aùc" (Lc 6,32-35).

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn taâm ñaéc gì veà caâu chuyeän gôïi yù: Baïn nghó ñieàu gì nöïc cöôøi nôi nhaân vaät chính? Ñieàu gì ñaùng thaùn phuïc nôi nhaân vaät goác Phi Chaâu?

2. Trong baøi Tin Möøng hoâm nay, baïn nghó Ñöùc Gieâsu muoán noùi gì vôùi nhöõng ngöôøi döï tieäc? Ñoàng thôøi Ngöôøi muoán noùi gì vôùi chuû nhaø ñaõ môøi Ngöôøi?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page