Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 23 thaùng 8 naêm 1998
Chuùa Nhaät 21 Quanh Naêm

Ñoïc Tin Möøng Lc 13,22-30

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Coù nhöõng keû ñöùng choùt seõ leân haøng ñaàu

Moät thieáu nöõ ôû laøng beân caïnh, coâ Ngoïc Mai, môùi töø thaønh phoá Paris trôû veà, thaân xaùc vaø taâm hoàn bò hao moøn toät ñoä. Cha meï coâ caûm thaáy gheâ sôï tröôùc nhöõng lôøi noùi phaïm thöôïng vaø thoâ tuïc thöôøng xuyeân phaùt ra töø mieäng moät ñöùa con hö hoûng.

Minh Nguyeät lui tôùi gia ñình naøy vì lyù do toâng ñoà hôn laø laøm aên. Ngaøy kia khi ñeán gaàn caên nhaø bi thaûm aáy, chò nghe Ngoïc Mai ñang gaøo theùt moät baûn nhaïc thoâ tuïc vaø chaùn ñôøi vôùi nhöõng ñieäp khuùc gôïi caûm nhôùp nhuùa vaø khieâu khích. Chò muoán ruùt lui ngay neân thöa vôùi Chuùa: "Laïy Chuùa, con khoâng muoán..."

Baát ngôø, chò nghe baø meï cuûa Ngoïc Mai theùt leân:

- Maøy, gaùi ñieám nhuïc nhaõ, khoå sôû, trô treõn... coù im caùi moàn ñi khoâng?

Ngoïc Mai giaän döõ heùt leân:

- Baø ñöøng la loái gì nöõa maát coâng: Toâi töï töû ngaøy baây giôø ñaây. Nhö theá cho tieän. Chaúng phieàn haø ñeán ai caû, caû baø laãn toâi.

Minh Nguyeät söõng sôø, Nghe nhöõng tieáng heùt cuoái cuøng aáy, chò khoâng theå voâ taâm boû ñi. Chò nghó raèng Chuùa muoán chò chòu ñöïng nhöõng ñieàu nhuïc nhaõ aáy. Tröôùc khi goõ cöûa, chò haéng gioïng baùo hieäu. Roài chò böôùc qua caùnh cöûa ñaõ bò moït aên roãng.

Ngoïc Mai ngoài gaàn loø söôûi vaø quay veà phía Minh Nguyeät vôùi veû giaän döõ ñaùng sôï. Coâ ta saün saøng tuoân ra nhöõng lôøi thoâ tuïc, nhöng aùnh saùng töø caëp maét Minh Nguyeät bao truøm ngaên chaën coâ ta. Minh Nguyeät laïi gaàn. Ngoïc Mai boãng nhaän ra mình ñang chôø ñôïi Minh Nguyeät vôùi taâm tình moät treû thô. Minh Nguyeät nheï nhaøng leân tieáng:

- Chò ngang qua ñaây..., em coù theå cho chò moät ly nöôùc ñöôïc khoâng?

Coâ ta ñöùng leân ñi laáy nöôùc. Minh Nguyeät laëng leõ uoáng thöù nöôùc taùo röõa aáy roài noùi:

- Em laøm ôn nhieàu cho chò neáu em baèng loøng ñan cho chò maáy buùp len ñoù. Chaéc ñoù laø coâng vieäc chaúng thích thuù gì ñoái vôùi em, nhöng em seõ laøm cho chò ñöôïc vui.

Minh Nguyeät ñeán ngoài treân moät chieác gheá thaáp caïnh Ngoïc Mai, nhìn Ngoïc Mai vôùi aùnh maét heát söùc dòu daøng. Ñoät nhieân chò aáp uû ñoâi tay coâ ta trong baøn tay chò vaø noùi:

- Ngoïc Mai aø, em ñaõ ñau khoå quaù nhieàu. Neáu em muoán, em coù theå coi chò nhö moät ngöôøi baïn.

Moät söùc maïnh toûa ra töø Minh Nguyeät tôùi möùc Ngoïc Mai chaáp nhaän ñeå yeân ñoâi baøn tay trôû neân ngoan ngoaõn cuûa coâ trong baøn tay chò. Ngoïc Mai chæ coøn bieát khoùc. Nhöõng gioït nöôùc maét laëng leõ nhoû daøi treân ñoâi maù caèn coãi cuûa coâ. Coâ baét ñaàu thoån thöùc:

- Ñaõ hai naêm roài em khoâng theå khoùc ñöôïc!

Baø meï cuûa Ngoïc Mai cuõng naác nôû. Baø bieát raèng ñöùa con cuûa baø khoâng phaûi laø "ñaõ heát thuoác cöùu". Vaãn coøn hy voïng ñeå coù theå ñöôïc cöùu thoaùt.

Nhö vaäy ngöôøi meï ñau khoå phaàn naøo noùi leân nieàm an uûi ñöôïc thaáy con baø quay goùt trôû veà vôùi baø. Ñuùng laø ñöùa con hö nhö ñaõ cheát nay soáng laïi, ñaõ maát nay laïi tìm thaáy (xem Lc 15,24).

Quaû thaät baøi Tin Möøng hoâm nay coù yù ñaët ta trong boái caûnh cuûa cuoäc haønh trình leân Gieârusalem cuûa Ñöùc Gieâsu khi noùi: "Treân ñöôøng ñi Gieârusalem, Ñöùc Gieâsu ñi ngang qua caùc thaønh thò vaø laøng maïc vaø giaûng daïy" (c.22). Vaø ta bieát ñoù laø cuoäc haønh trình nhaèm bieåu loä loøng thöông xoùt cuûa Thieân Chuùa ñoái vôùi toäi nhaân. Ngay ôû ñieåm khôûi xuaát khi hai moân ñeä ñeà nghò cho löûa töø trôøi xuoáng thieâu ñoát moät laøng ngöôøi Samari khoâng chòu tieáp ñoùn Ñöùc Gieâsu, thì Ngöôøi ñaõ quay laïi quôû maéng caùc oâng (x. Lc 9,55). Roài cuoái cuøng vaøo cuoái cuoäc haønh trình, chính Ngöôøi ñaõ cho anh troäm laønh, töùc toäi nhaân saùm hoái, ñöôïc leân Thieân Ñaøng khi noùi: "Toâi baûo thaät anh, hoâm nay, anh seõ ñöôïc ôû vôùi toâi treân Thieân Ñaøng." (Lc 23,43).

Coøn ôû giöõa cuoäc haønh trình laø moät loaït nhöõng duï ngoân cho thaáy Ñöùc Gieâsu thieát tha tôùi möùc naøo ñoái vôùi vieäc tìm kieám toäi nhaân vaø ñöa hoï trôû veà ñöôøng ngay neûo chính. Ñoù laø luùc chính Ngöôøi bò nhoùm Phariseâu vaø kinh sö chæ trích vì Ngöôøi tieáp ñoùn phöôøng toäi loãi vaø ngoài aên vôùi chuùng. Laäp töùc, Ngöôøi cho hoï thaáy moãi moät con ngöôøi ñeàu coù giaù trò voâ song ôû tröôùc maët Thieân Chuùa. Ngöôøi laëp ñi laëp laïi ñieàu khaúng ñònh laø leân trôøi, ai naáy seõ vui möøng vì moät ngöôøi toäi loãi aên naên saùm hoái (x. Lc 15,7 vaø 10). Cuoái cuøng chính tình yeâu khoâng bôø beán cuûa Thieân Chuùa laø Cha nhaân haäu, coù söùc loâi keùo moïi ngöôøi con trôû veà cuøng cha, duø laø ñöùa con thöù buïi ñôøi hay con caû bieán chaát khi haén trôû neân tha hoùa ngay nôi nhaø cha mình. (x Lc 15,31-32).

Ñích nhaém laø ñeå ñöôïc röôùc veà trôøi

Vaäy baøi Tin Möøng hoâm nay phaûi ñöôïc hieåu theo boái caûnh cuûa loøng thöông xoùt cuûa Thieân Chuùa nhö chính Chuùa Gieâsu nhaán maïnh trong cuoäc haønh trình leân Gieârusalem. Vì ñích nhaém cuûa cuoäc haønh trình laø ñeå ñöôïc "röôùc veà trôøi" (x. Lc 9,51), neân vaán ñeà ñöôïc neâu veà ôn cöùu ñoä trong baøi Tin Möøng laø ñeå thuùc duïc ngöôøi ta hoaùn caûi nhö ñieàu kieän khoâng theå thieáu ñeå theo Ñöùc Gieâsu veà trôøi.

Thöïc söï baøi Tin Möøng naøy ñoøi ngöôøi ta phaûi coù moät löïa choïn nghieâm chænh ñaùp laïi lôøi môøi cuûa Nöôùc Thieân Chuùa. Caàn hình thaønh moät quyeát ñònh chín chaén ñeå baûo ñaûm laáy böôùc ñöôøng theo chaân Ñöùc Gieâsu, böôùc ñöôøng naøy coù bao goàm ñau khoå vaø caùi cheát thaäp töï (9,22-23). Luca nhaéc nhôû ñoäc giaû saùch Tin Möøng thöù ba raèng Ñöùc Gieâsu vaãn coøn treân ñöôøng leân Gieârusalem theo keá hoaïch yeâu thöông cuûa Thieân Chuùa. Caâu hoûi ñöôïc neâu "Nhöõng ngöôøi ñöôïc cöùu thoaùt thì ít, coù phaûi khoâng?" cung caáp cô hoäi ñeå taùc giaû nhaéc laïi nhöõng khoù khaên maø nhöõng ngöôøi böôùc theo Ñöùc Gieâsu vaãn gaëp phaûi. Ngöôøi khoâng traû lôøi caâu hoûi ñöôïc neâu laø nhieàu hay ít ngöôøi ñöôïc cöùu nhöng ngöôøi noùi "nhieàu ngöôøi seõ tìm caùch vaøo maø khoâng theå ñöôïc" (c.24). Moät lyù do ñöôïc neâu roõ veà tình traïng ñaùng buoàn laø coù nhöõng ngöôøi aûo töôûng raèng mình theo Chuùa döïa vaøo moái töông quan hôøi hôït beân ngoaøi maø thoâi. Hoï töøng ngoài duøng böõa vôùi Ngöôøi maø loøng hoï chaúng coù chuùt gaén boù vôùi yù muoán cuûa Thieân Chuùa. Hoï ñaõ nghe Ñöùc Gieâsu giaûng daïy nhöng thaâm taâm chaúng coù söï thaâm tín ñoù laø lôøi Thieân Chuùa maø hoï caàn ñöa ra thöïc thi (8,21). Cho neân lôøi nghieâm khaéc "Cuùt ñi cho khuaát maét ta hôõi taát caû nhöõng quaân laøm ñieàu baát chính!" (c.27) chính laø ñieàu thaùch ñoá ñoøi ñoäc giaû cuûa Tin Möøng Luca duyeät laïi cuoäc haønh trình ñôøi mình. Ñôøi hoï caàn aên khít vôùi cuoäc haønh trình leân Gieârusalem cuûa Ñöùc Gieâsu haàu ñoùn nhaän ôn cöùu ñoä Ngöôøi ban.

Caùc ñaáng toå phuï vaø ngoân söù cuûa Israel hieän ñang chôø ñôïi keát quaû cuûa cuoäc haønh trình leân Gieârusalem noùi treân. Nhieàu ngöôøi töøng ngoài aên ñoàng baøn vôùi Ñöùc Gieâsu seõ khoâng ñöôïc döï böõa tieäc sau heát vôùi caùc baäc toå tieân cuûa hoï. Ngöôïc laïi, raát nhieàu ngöôøi chöa heà coù töông quan vôùi Ñöùc Gieâsu laïi ñöôïc döï böõa tieäc ñoù vôùi Vöông Quoác cuûa Thieân Chuùa. Tin Möøng cuûa Ñöùc Gieâsu seõ ñöôïc loan ñi tôùi taän cuøng traùi ñaát vaø daân ngoaïi seõ tuoân ñeán vôùi Ñöùc Gieâsu ñeå ñöôïc Ngöôøi laõnh ñaïo veà Trôøi vôùi Ngöôøi (x. Lc. 9,51).

Trôû neân ngöôøi nhö theá naøo nhôø ñöôïc bieát Ñöùc Gieâsu

Nhöõng lôøi vöøa noùi, quaû thaät, laø Tin Möøng mang laïi nieàm höùng khôûi bieát bao cho phaàn ñoâng caùc Kitoâ höõu cuûa Hoäi Thaùnh sô khai. Chính taùc giaû Luca cuõng laø ngöôøi daân ngoaïi trôû laïi. Nhöng caû hoï nöõa cuõng vaãn bò thaùch ñoá ñeå ñaøo saâu moái töông quan thieát thaân giöõa hoï vôùi Ñöùc Gieâsu. Bôûi leõ hoï chaúng bao giôø ñaûm baûo ñöôïc ôn cöùu ñoä döïa vaøo töông quan hôøi hôït vôùi Ngöôøi. Vaán ñeà chaúng phaûi hoï laø ngöôøi ñaïo goác hay ñaïo theo cho baèng hoï ñaõ trôû neân con ngöôøi nhö theá naøo nhôø ñöôïc bieát Ñöùc Gieâsu, ñöôïc yeâu meán Ngöôøi vaø soáng gaén boù vôùi Ngöôøi.

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn taâm ñaéc gì veà: lôøi ngöôøi meï theùt leân khi chöûi con "maøy gaùi ñieám nhuïc nhaõ..."? Lôøi ñaùp cuûa con khi noùi "Baø ñöøng la loái gì maát coâng, toâi töï töû ngay baây giôø ñaây"? Lôøi chò Minh Nguyeät: "Ngoïc Mai aø, em ñaõ ñau khoå quaù nhieàu. Neáu em muoán, em coù theå coi chò nhö moät ngöôøi baïn"?

2. Trong Tin Möøng hoâm nay, baïn hieåu theá naøo veà caâu hoûi: "Nhöõng ngöôøi ñöôïc cöùu thoaùt thì ít, coù phaûi khoâng?"? (c.23) vaø "Cuùt ñi cho khuaát maét ta, hôõi nhöõng quaân laøm ñieàu baát chính" (c.27).

3. Baïn taâm ñaéc ñöôïc ñieàu gì veà yù nghóa cuoäc haønh trình leân Gieârusalem cuûa Ñöùc Gieâsu?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page