Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 09 thaùng 8 naêm 1998
Chuùa Nhaät 19 Quanh Naêm

Ñoïc Tin Möøng Lc 12,32-48

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Caùc moân ñeä phaûi trôû neân nhö quaûn gia

Moät baø cuï tuoåi treân 80 naèm lieät giöôøng, chæ coøn moät tay cöû ñoäng ñöôïc. Caäu sinh vieân Huøng thuoäc nhoùm sinh vieân ñeán thaêm traïi T.B, döøng laïi hoûi han beänh nhaân lieät giöôøng. Ngöôøi sinh vieân moät caùch töï nhieân noùi tôùi hai chöõ khoå ñau khieán baø cuï khoùc nöùc nôû. Hình nhö khaùch ñeán thaêm ñaõ voâ tình ñuïng tôùi moät veát thöông saâu kín trong loøng beänh nhaân, caäu sinh vieân keå laïi:

"Sau moät hoài thoån thöùc, cuï naém chaët ñoâi baøn tay toâi vaø keå veà hoaøn caûnh cuûa mình. Cuï coù choàng maø coi nhö khoâng coù. OÂng ñaõ boû cuï vaø ba ngöôøi con. Roài ba ngöôøi con cuõng maát ñi, ñeå laïi moät mình cuï vôùi cuoäc ñôøi vaát vaû ngöôïc xuoâi. Veà giaø, cuï ñöôïc ñöa vaøo traïi naøy. Beänh taät laàn löôït giaûm thieåu khaû naêng cöû ñoäng. Cuï aên cuõng phaûi naèm vaø chæ coøn moät baøn tay cöû ñoäng ñöôïc ñeå ñöa ñoà aên leân mieäng. Moïi sinh hoaït khaùc cuï ñeàu nhôø vaøo söï giuùp ñôõ cuûa nhöõng ngöôøi maø töø nôi hoï cuï phaûi haáng laáy bieát bao cöû chæ khoù chòu, haèn hoïc vaø xuùc phaïm. Cuï caûm thaáy söï soáng maø cuï ñang soáng laø ñieàu thöøa thaõi, bò khinh reû vaø chaúng mang laïi lôïi ích cho ai. Cuï laïi thoån thöùc khoùc, ñöa baøn tay coøn laïi che khuoân maët nhaên nheo vì tuoåi taùc vaø chòu khoå ñau quaù nhieàu. Cuï noùi raèng cuï laø ngöôøi ñau khoå nhaát vaø tuûi nhaát."

Caäu sinh vieân ngoài nghe maø loøng tan naùt. Caäu thaàm nguyeän xin Chuùa Gieâsu giuùp caäu baøy toû ñöôïc ñieàu maø moãi saùng caäu haèng nguyeän xin laø traûi roäng ñöôïc tình thöông cuûa Chuùa ñeán vôùi nhöõng ngöôøi caäu gaëp gôõ. Ngöôøi sinh vieân aáy keå tieáp:

"Giôø ñaây, tröôùc moät con ngöôøi trong hoaøn caûnh thaät ñau loøng, toâi chaúng bieát baét ñaàu töø ñaâu. Sau thôøi gian ngoài nghe cuï trong thinh laëng, toâi hoûi cuï quí danh laø gì. Cuï noùi teân cuï laø Haï nhöng toâi nghe khoâng ñöôïc roõ vì gioïng cuï khoù nghe neân toâi nghe traïi ra laø Haø. Sau nhieàu laàn coá gaéng chænh laïi cuï môùi phaùt aâm ñöôïc teân cuï laø Haï. Luùc aáy cuï laïi thoån thöùc khoùc roøng vaø noùi: "caäu thaáy ñoù, ñeán teân mình maø toâi coøn khoâng noùi leân ñöôïc". Cuï muoán chöùng minh cuï laø ngöôøi thaät söï ñau khoå nhaát ñôøi.

Khi bieát cuï laø moät Phaät töû vaø coù thôøi gian ñaõ laøm coâng quaû trong chuøa, toâi gôïi laïi nieàm tin saün coù cuûa cuï nôi Ñöùc Phaät vaø Quan AÂm Boà Taùt. Ñoù laø nhöõng vò ñaõ töøng hy sinh, töøng boû ñòa vò giaøu sang môû ra ñöôøng cöùu nhaân ñoä theá, giuùp con ngöôøi thoaùt khoûi beä khoå. Toâi gôïi yù ñeå cuï nhaän ra loøng töø bi cuûa caùc vò aáy ñoái vôùi hoaøn caûnh rieâng cuûa cuï vôùi nhöõng lôøi chuùc laønh caùc vò daønh cho cuï.

Ngöôøi quaûn gia trung tín caáp phaùt thoùc gaïo ñuùng giôø

Phaûn öùng cuûa cuï veà nhöõng ñieàu toâi vöøa chia seû vaãn laø: "Toâi khoå laém caäu ôi! Sao khoå quaù vaäy. Trôøi ôi!" Toâi lieàn höôùng veà Ñöùc Gieâsu laø Ñaáng ñaõ chòu bao khoå ñau vaø ñaõ chòu cheát ñeå loaøi ngöôøi ñöôïc haïnh phuùc thaät. Nhöng lieäu cuï coù hieåu ñöôïc chaêng neáu toâi noùi veà Ñöùc Gieâsu Ñaáng hoaøn toaøn xa laï vôùi tín ngöôõng cuûa cuï? Khi aáy toâi caûm thaáy moät söùc maïnh thuùc ñaåy toâi cöù noùi. Vaäy toâi phaûi baét ñaàu töø ñaâu? Dó nhieân töø Beå Khoå laø hoaøn caûnh cuûa cuï. Theá laø toâi noùi vôùi cuï veà moät ngöôøi ñau khoå hôn cuï gaáp boäi. Cuï ngaïc nhieân vì khoâng tin raèng treân ñôøi naøy coøn coù ngöôøi ñau khoå hôn mình neân cuï hoûi toâi ai vaäy? Theá laø toâi ñöôïc dòp noùi veà Ñöùc Gieâsu. Toâi noùi veà oâng Gieâsu laø Con cuûa Thöôïng Ñeá, con cuûa OÂng Trôøi. Khi thaáy loaøi ngöôøi quaù ñau khoå vì beänh taät, vì tuoåi giaø, vì bò haát huûi, bò ñoái xöû baát coâng, bò coi khinh..., trong ñoù coù cuï vaø toâi, neân vì yeâu thöông, oâng ñaõ xuoáng traàn gian laøm ngöôøi, cuøng soáng kieáp ngöôøi ñeå chia seû cuoäc soáng laàm than maø con ngöôøi phaûi gaùnh chòu. OÂng daïy doã, chuùc laønh vaø ñem ñeán cho con ngöôøi nieàm an uûi ngay qua hoaøn caûnh ngheøo khoù, ñoùi khaùt, beänh taät, chòu ñoái xöû baát coâng. Laø con Thöôïng Ñeá neân oâng höùa ban söï soáng vaø haïnh phuùc daønh cho nhöõng ai tin vaøo Thöôïng Ñeá. Ngay ôû ñôøi naøy hoï ñaõ coù söùc maïnh vöôït treân nhöõng hoaøn caûnh khoå ñau, phöông chi ôû kieáp sau haïnh phuùc ñoù seõ traøn ñaày nôi Thöôïng Ñeá laø CHA.

Nhöng oâng Gieâsu aáy ñaõ bò hoïc troø cuûa mình phaûn boäi, baùn cho nhöõng keû vì ghen gheùt maø tìm caùch gieát oâng; soá hoïc troø coøn laïi boû rôi oâng; thaäm chí coù keû coâng khai choái boû oâng. Theá laø oâng ñaõ bò baét, bò ñaùnh ñaäp caùch taøn aùc, bò laêng nhuïc, nhaïo cöôøi, bò nhoå nöôùc mieáng vaøo maët... Cuoái cuøng oâng bò ngöôøi ta ñem ñi ñoùng ñinh treân hai ñaün caây gaén laïi vôùi nhau nhö hình chöõ thaäp. OÂng bò treo treân ñoù traàn truoàng thaät laø nhuïc nhaõ, thaân mình ñaày nhöõng veát baàm khoù maø nhaän ra ñoù laø oâng Gieâsu laøng Nadareùt. OÂng ñaõ cheát ñeå cho loaøi ngöôøi ñöôïc soáng nhôø tình thöông vaø söï hy sinh lôùn lao oâng mang laïi cho moãi moät ngöôøi. Treân caây thaäp töï, oâng taét thôû sau khi xin Thöôïng Ñeá tha cho nhöõng ngöôøi ñaõ gieát oâng khi noùi: "Laïy Cha, xin tha cho hoï vì hoï khoâng bieát vieäc hoï laøm." Caäu Huøng coøn noùi tieáp:

"Theá roài toâi noùi cuï coøn coù theå laøm nhieàu ñieàu höõu ích cho ngöôøi khaùc ñöôïc haïnh phuùc. Nhieàu ngöôøi coi boä sung söôùng beân ngoaøi maø beân trong baát haïnh. Chaéc gì hoï seõ ñöôïc haïnh phuùc ñôøi sau nhaát laø neáu hoï chæ bieát soáng ích kyû baát keå tôùi nhöõng khoå ñau chính hoï gaây neân cho ngöôøi khaùc. Rieâng cuï vaø toâi maø bieát nhìn göông oâng Gieâsu ñeå bieát yeâu thöông vaø tha thöù giöõa caûnh khoå ñau, thì coù theå caàu nguyeän cho hoï ñöôïc ôn saùm hoái vaø ñöôïc haïnh phuùc ñôøi sau. Ñoù laø haïnh phuùc maø oâng Gieâsu ñaõ höùa ban cho taát caû nhöõng ai tin vaøo oâng nhö chính baø cuï ngay baây giôø coù theå ñaët heát nieàm tin vaøo oâng ñeå ñöôïc haïnh phuùc baát dieät."

Thaùi ñoä baø cuï ñaõ phaàn naøo thay ñoåi khi noùi: "Baét chöôùc oâng Gieâsu khoù quaù, chaéc toâi baét chöôùc khoâng noåi. Nhöng toâi seõ coá gaéng heát söùc thoâi."

Vaäy caäu sinh vieân Huøng nhoû nheï noùi theâm: "OÂng Gieâsu ñaõ bò bao khoå ñau vuøi daäp vaø ñaõ bò gieát cheát maø oång coøn tha thöù cho nhöõng ngöôøi haønh haï oâng. Baø chaùu mình thoâi thì cuõng baét chöôùc oâng tha thöù cho nhöõng ai noùi xuùc phaïm, coi khinh hoaëc la maéng ñeå roài mình ñöôïc sung söôùng haïnh phuùc kieáp sau cuï nheù." Baø cuï ñöôïc vôi haún noãi buoàn phieàn neân ñaõ quaû quyeát noùi: "Thoâi baây giôø ai muoán noùi gì thì noùi, toâi khoâng ñeå yù gì nöõa."

Khi caäu sinh vieân töø bieät, cuï coøn höùa seõ caàu nguyeän cho caäu vaø nhaéc caäu nhôù tôùi thaêm cuï.

Vò laõnh ñaïo toái cao thuùc duïc moïi Kitoâ höõu goùp phaàn môû mang Nöôùc Chuùa

Baøi Tin Möøng hoâm nay soi saùng hoaøn caûnh rieâng cuûa baø cuï trong caâu chuyeän vöøa keå. Taùc giaû Luca ôû chöông 12 ñaët ta trong boái caûnh Ñöùc Gieâsu noùi vôùi caùc moân ñeä veà Nöôùc Thieân Chuùa tuy cuõng coù ñaùm ñoâng haøng vaïn ngöôøi chen laán nhau ñeå ñöôïc gaàn guõi Ñöùc Gieâsu. Cho neân lôøi Ngöôøi giaûng daïy caùc moân ñeä bò caùch quaõng do söï can thieäp cuûa nhöõng ngöôøi khaùc nöõa trong ñaùm daân chuùng.

Caùc moân ñeä ñöôïc Ñöùc Gieâsu khuyeán caùo haõy noùi coâng khai söù ñieäp ñöôïc giao vaø ñöøng sôï (12,1-12). Ñieàu chaéc phaûi an uûi baø cuï nhieàu khi baø cuï nhaän ra mình coù giaù trò tröôùc maët Thöôïng Ñeá (c.7). Ñoù môùi laø ñieàu quan troïng. Taát caû nhöõng gì khaùc ñeàu qua ñi.

Baøi Tin Möøng hoâm nay khôûi söï vôùi moät lôøi heát söùc thaân thöông: "Hôõi ñoaøn chieân nhoû beù, ñöøng sôï, vì Cha cuûa anh em ñaõ vui loøng ban Nöôùc cuûa Ngöôøi cho anh em (c.32). ÔÛ ñaây Thöôïng Ñeá ñöôïc Ñöùc Gieâsu giôùi thieäu laø CHA. Ñöùc Gieâsu laø Con Thöôïng Ñeá, ñöôïc phaùi tôùi nhö muïc töû toát laønh ñi tìm töøng con chieân laïc maø vaùc leân vai ñöa veà... ñeå coù moät ñoaøn vaø moät muïc töû (Ga 10,16).

Nhieäm vuï quan troïng Ñöùc Gieâsu giao cho caùc moân ñeä laø phaûi trôû neân nhö ngöôøi quaûn gia trung tín vaø khoân ngoan ñeå laøm gì? Ñeå caáp phaùt phaàn thoùc gaïo ñuùng giôø ñuùng luùc (c.42). Nhieäm vuï aáy Ñöùc Gieâsu giao cho Pheâroâ vaø caùc toâng ñoà nhöng ngöôøi vaãn laø Vò Laõnh Ñaïo toái cao thuùc duïc moïi Kitoâ höõu goùp phaàn môû mang Nöôùc Chuùa nhaát laø giöõa nhöõng ngöôøi ngheøo nhö baø cuï trong caâu chuyeän keå treân.

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn caûm nghieäm gì veà nhöõng ñau khoå tuûi nhuïc vaø tuyeät voïng cuûa baø cuï Haï? Chính baïn seõ noùi gì ñeå an uûi baø?

2. Baø cuï ñöôïc nhöõng ôn gì Chuùa ban qua sinh vieân Huøng laø nhöõng ôn maø chính baïn laáy laøm quan troïng?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page