Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 02 thaùng 8 naêm 1998
Chuùa Nhaät 18 Quanh Naêm

Ñoïc Tin Möøng Lc 12,13-21

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Nedo Pozzi laø nhaø baùo chuyeân giaûi ñaùp thaéc maéc cho ñoäc giaû baùo Thaønh Phoá Môùi ôû Phaùp. Coù ngöôøi trong soá baùo thaùng 2 naêm 1998, hoûi oâng: "Nôi toâi haønh ngheà chæ coù 2 giaù trò ñöôïc ñeà cao: ñoù laø tay ngheà vaø söï giaøu coù ñaït ñöôïc. Trong gia ñình, chuùng toâi thaâm tín veà nhöõng giaù trò khaùc nöõa nhöng ñieàu ñaùng tieác laø toâi khoâng coù can ñaûm laøm chöùng veà nhöõng ñieàu toâi thaâm tín tröôùc maët ngöôøi khaùc. Toâi thöïc baên khoaên khoâng bieát laøm sao thöïc hieän ñöôïc ñieàu ñoù."

Nhôø baïn neân tìm laïi ñöôïc lyù töôûng

Theo nhaø baùo Nedo Pozzi, khoâng gì höõu hieäu cho baèng chính chuùng ta haêng haùi soáng nhöõng giaù trò ta thaâm tín laø nhöõng giaù trò maø ta muoán truyeàn ñaït cho ngöôøi khaùc. Taùc giaû neâu giai thoaïi sau ñaây ñeå minh hoïa ñieàu vöøa noùi.

"Moät hoâm toâi nhaän ñöôïc moät "cuù " ñieän thoaïi töø Hoa Kyø. Ngöôøi goïi toâi laø anh baïn 36 naêm qua xa vaéng. Baèng moïi giaù anh muoán gaëp toâi trong chuyeán ñi AÂu Chaâu saép tôùi. Chuùng toâi ñaõ nhaän ra nhau ngay khi xuaát hieän. Anh baïn toâi toû ra sinh ñoäng y heät xöa. Ngoài vaøo baøn aên, anh lieàn noùi veà cuoäc soáng cuûa anh. Anh noùi:

- "Toâi muoán höôûng thuï. Hieän toâi coù moät gia saûn keách xuø goàm moät coâng ty Hoa Kyø, moät coâng ty AÙ Chaâu vaø moät coâng ty AÂu Chaâu nöõa, taát caû tính ra dollars khaù nhieàu... Nhöng vôï toâi khoâng muoán thaùp tuøng toâi trong ngheà nghieäp, cho neân toâi soáng moät cuoäc soáng rieâng leû... vôùi nhöõng ngöôøi khaùc. Coøn baïn thì sao ñoái vôùi ñaøn baø, coù xuoâi chaûy laém khoâng?"

Nhaø baùo Nedo Pozzi nhaän ra ngay ñieàu anh baïn muoán doø hoûi, neân traû lôøi:

- "Toâi ñaây chæ coù moät vôï, ngöôøi maø toâi ñaõ cöôùi caùch ñaây ba möôi naêm. Toâi vaãn moät loøng trung thaønh vôùi naøng, bôûi leõ toâi yeâu naøng. Hai chuùng toâi raát haïnh phuùc vôùi nhau trong gia ñình." "Anh baïn toâi bò ñuïng chaïm do ñieàu toâi vöøa noùi. Laäp töùc anh ñoåi thaùi ñoä, trôû neân nghieâm chænh. Anh noùi:

- "Mình thaät theøm muoán ñöôïc nhö baïn... Haõy coi, coù ai thöông mình ñaâu. Mình thaät coâ ñôn moät caùch ñaùng sôï. Khi soi göông mình thaáy roõ ñôøi mình bò uoång phí ñi caùch bi thaûm. Caùc coá vaán taâm lyù ñaâu coù theå chaát chöùa ñöôïc gì vaøo caùi troáng roãng ôû nôi mình! Cuoái cuøng mình chaúng coøn tin vaøo baát cöù ai maëc daàu trong thaâm taâm mình vaãn tin moïi ngöôøi ñeàu laø anh em vôùi nhau."

Nhaø baùo Nedo Pozzi keå tieáp: "Anh baïn nhìn toâi vôùi caëp maét söûng soát vaø xuùc ñoäng. Vaäy laø toâi coù theå noùi cho anh nhe veà ñôøi soáng gia ñình toâi vaø veà nhöõng giaù trò chính toâi gaén boù. Toái hoâm ñoù chuùng toâi chaøo bieät nhau thöïc söï trong tình anh em. Anh noùi vôùi toâi:

- "Caâu chuyeän cuûa chuùng ta chieàu nay ñaõ khieán toâi tìm laïi ñöôïc lyù töôûng toâi töøng theo ñuoåi thôøi nieân thieáu. Toâi hy voïng chuùng ta seõ naêng gaëp nhau."

Trong caâu chuyeän vöøa keå ta thaáy thaáp thoaùng hình aûnh nhaân vaät phuù hoä cuûa Luca nôi baïn cuûa nhaø baùo Nedo Pozzi. Ngöôøi baïn naøy cuõng phaûi ñoái dieän vôùi côn khuûng hoaûng gioáng côn khuûng hoaûng nhaø phuù hoä seõ phaûi ñoái dieän ôû cuoái cuoäc ñôøi nhö Luca cho thaáy. ÔÛ toät ñænh cuûa giaøu coù, nhaø phuù hoä cuûa Luca ñaõ coù theå töï nhuû mình: "Hoàn toâi hôõi, mình baây giôø eâ heà cuûa caûi, dö xaøi nhieàu naêm. Thoâi cöù nghæ ngôi cöù aên uoáng vui chôi cho ñaõ" (c. 19). Nhöng ñoù laïi laø luùc nhaø phuù hoä bò chính Thieân Chuùa caät vaán veà yù nghóa ñôøi y. Cuûa caûi maø y ñaõ thu löôïm seõ thuoäc veà tay ai? Maïng soáng y ñaâu phaûi chæ laø cuûa caûi. Chính Thieân Chuùa môùi laø Ñaáng naém giöõ yù nghóa ñôøi y. Nhaø phuù hoä nghe vaêng vaúng tieáng löông taâm caén röùt: "Ñoà ngoác, noäi ñeâm nay, ngöôøi ta seõ ñoøi laïi maïng ngöôi..." (c. 20). Thieân Chuùa môùi laø Ñaáng nhaø phuù hoä phaûi traû leõ veà ñôøi mình. Baáy laâu nay y lo laøm giaøu vaø höôûng thuï ñeå roài ra tröôùc maët Thieân Chuùa vôùi hai baøn tay traéng thì thaät laø caû moät cuoäc ñôøi phí uoång!

Dó nhieân anh baïn cuûa nhaø baùo Nedo Pozzi laøm giaàu moät caùch hieän ñaïi neân khoâng phaûi lo xaây döïng kho laãm môùi lôùn hôn caùi cuõ. Taøi saûn cuûa anh ñöôïc ñaàu tö vaøo nhöõng coâng ty khaùc nhau ôû caû ba ñaïi luïc AÂu AÙ Myõ, neân anh ñaâu coù bò ñe doïa bôûi côn khuûng hoaûng tieàn teä ñang xaûy ra do moät soá nöôùc AÙ Chaâu.

Thoaït ñaàu xem ra chæ laø chuyeän vôï anh khoâng thaùp tuøng anh trong ngheà nghieäp khieán anh phaûi tìm töông quan vôùi nhöõng ngöôøi khaùc. Vaø roài nhöõng töông quan aáy chaúng xuoâi chaûy khieán anh rôi vaøo caûnh coâ ñôn moãi ngaøy moät theâm traàm troïng. Chöa noùi gì ñeán ñôøi sau, ngay baây giôø löông tri anh ñaõ caén röùt anh, cho anh thaáy caû moät ñôøi uoång phí vaø troáng roãng maø khoâng moät coá vaán taâm lyù naøo coù theå giuùp laáp ñaày ñöôïc.

Ñieàu mang laïi hy voïng laø nhaø phuù hoä thôøi môùi noùi ñaây ñaõ tìm thaáy aùnh saùng töø ñôøi soáng chöùng ta Phuùc AÂm cuûa nhaø baùo Nedo Pozzi. Anh cuõng ñöôïc thaáy khôi daäy nôi loøng anh lyù töôûng ñaïo ñöùc anh töøng theo ñuoåi thôøi nieân thieáu. Thieát töôûng cô hoäi ñaõ ñeán ñeå anh ñöôïc gaëp gôõ chính Ñöùc Gieâsu Ñaáng ñích thaân môøi anh gia nhaäp Nöôùc Thieân Chuùa. Theo höôùng ñoù, boä saùch giaùo lyù do Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc daønh cho ngöôøi tröôûng thaønh coù theå giuùp anh chuùt naøo ñoù, khôûi söï vôùi nhöõng doøng sau ñaây:

Döïa theo moät thöù naõo traïng, con ngöôøi laø chuû duy nhaát xaây döïng neân lòch söû, laø troïng taøi cho ñònh meänh ñôøi mình. Nhöng con ngöôøi ñaõ lieân tuïc caûm nghieäm söï thaát cô cuûa mình, bôûi hoï baát löïc töï giaûi thoaùt mình khoûi muoân vaøn hình thöùc noâ leä, vaø cuõng chaúng theå töï cöùu laáy mình moät caùch toaøn dieän.

Khi loan baùo Nöôùc Thieân Chuùa, Chuùa Gieâsu coù nhöõng lôøi leõ raát môùi: Thieân Chuùa ñeán cuøng chuùng ta vaø trao ban cho ta keá hoaïch soáng töï do vaø hieäp thoâng cuûa Ngaøi. Thieân Chuùa ñang hoaït ñoäng, Ngaøi môøi goïi con ngöôøi hoâm nay haõy cuøng Ngaøi ñoùng vai chính vaø ñoàng thôøi laø coäng söï vieân quyeát taâm cuûa Ngaøi.

Quaû thaät, Chuùa Gieâsu gaây boái roái cho nhöõng keû laéng nghe Ngaøi vaø keâu goïi haõy "thay ñoåi cuoäc soáng", nghóa laø, haõy thay ñoåi caùch nhìn cuoäc soáng vaø söï vaät, ñeå taát caû theo caùch thöùc rieâng cuûa chính Thieân Chuùa, duø phaûi traû giaù laø thaáy taát caû nhöõng gì xem ra laø troïng taâm cuûa cuoäc soáng mình khi xöa giôø ñaây trôû thaønh voâ nghóa.

Hoâm nay ôn cöùu ñoä seõ ñeán trong nhaø naøy

Ngaøi khaån tröông keâu goïi con ngöôøi nhö Ngaøi ñaõ keâu goïi Giakeâu: "Haõy xuoáng mau vì hoâm nay ta phaûi löu laïi nhaø ngöôi" (Lc 19,5). Moät khi Chuùa Gieâsu ñaõ quyeát ñònh toû tình thaân cuøng oâng, thì con ngöôøi ñoù, moät thuû laõnh nhöõng ngöôøi thu thueá taïi Gieâricoâ, keû ñaõ leo leân caây ñeå thaáy ñöôïc Ngaøi, ñaõ caûm thaáy ngay laäp töùc boån phaän phaûi tieáp ñoùn Ngaøi vaøo nhaø vaø thay ñoåi ñôøi soáng: "Laïy Chuùa, con seõ cho phaân nöûa cuûa caûi con cho ngöôøi ngheøo, vaø neáu con löøa gaït ai, con seõ ñeàn gaáp boán." Moät quyeát taâm khieán Chuùa Gieâsu phaûi thoát leân: "hoâm nay ôn cöùu ñoä seõ ñeán trong nhaø naøy" (Lc 19,8-9).

Giakeâu ñaõ vaøo trong Nöôùc Thieân Chuùa, bôûi vì khi tieáp nhaän Chuùa Gieâsu, oâng ñaõ daønh choã cho Thieân Chuùa. Moïi söï an oån veà phía traàn gian phaûi gaït sang moät beân: ñöùng tröôùc ôn cöùu ñoä cuûa Thieân Chuùa, ta phaûi töø boû taát caû, töø boû caû caùi theá giôùi beù nhoû cuûa mình, vaø hoaøn toaøn phoù thaùc baûn thaân mình cho haønh ñoäng yeâu thöông cuûa Ngaøi.

Thay ñoåi cuoäc soáng vaø tin vaøo Tin Möøng coù yù nghóa laø quyeát ñònh khoâng deø daët ñeå soáng cho Thieân Chuùa vaø trong Thieân Chuùa, cho tha nhaân. Nhö theá, vaøo chính giaây phuùt xaûy ra moät moái töông quan môùi giöõa Thieân Chuùa vaø chuùng ta, thì nhöõng moái töông quan cuûa chuùng ta vôùi nhöõng ngöôøi khaùc ñöôïc canh taân taän goác reã.

Chính Chuùa Gieâsu ñaõ ra leänh truyeàn yeâu meán Thieân Chuùa vaø ñoàng loaïi laøm neàn taûng cho loaïi töông quan môùi meû naøy (Mc 12,29-31). Hai tình yeâu naøy ñöôïc lieân keát baèng moät sôïi daây thaâm saâu vaø khoâng theå taùch bieät: "Ai noùi: toâi yeâu meán Thieân Chuùa maø gheùt anh em mình aáy laø doái traù. Vì keû ñaõ khoâng yeâu anh em mình xem thaáy ñöôïc, khoâng theå yeâu meán Thieân Chuùa maø mình khoâng xem thaáy. Ñaây laø leänh truyeàn duy nhaát ta laõnh nhaän bôûi Ngaøi: laø keû naøo yeâu meán Thieân Chuùa, thì cuõng phaûi yeâu thöông caû anh em mình (Ga 4,20-21).

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn nghó gì veà lôøi Chuùa Gieâsu noùi vôùi oâng Giakeâu: "Haõy xuoáng mau, vì hoâm nay ta phaûi löu laïi nhaø ngöôøi" vaø oâng Giakeâu ñaõ thay ñoåi ñôøi soáng cuûa oâng nhö theá naøo?

2. Chính baïn öôùc ao ñieàu gì ñöôïc thay ñoåi nôi ngöôøi baïn cuûa nhaø baùo Nedo Pozzi ñeå ngöôøi baïn aáy gia nhaäp Nöôùc Thieân Chuùa do Chuùa Gieâsu thieát laäp?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page