Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 26 thaùng 7 naêm 1998
Chuùa Nhaät 17 Quanh Naêm

Ñoïc Tin Möøng Lc 11,1-13

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Moät em beù ngoan ngoaõn saùch gioû ra tieäm taïp hoùa mua ít ñoà cho meï mình. Em caån thaän ñoïc töøng moùn ñoà meï em lieät keâ treân trang giaáy, khieán ngöôøi baùn haøng theo doõi em ñoïc moät caùch thích thuù.

Sau khi xeáp goïn caùc moùn haøng vaøo gioû cho em, oâng daãn em ñeán tröôùc moät caùi thuøng ñaày keïo. Vöøa môû naép thuøng ra, oâng baûo em thoø tay vaøo thuøng laáy keïo. Em nhìn oâng vôùi caëp maét saùng leân, roài thoø tay vaøo thuøng ruùt ra moät vieân keïo. Ngöôøi baùn haøng coøn khích leä em laáy theâm keïo maø raèng:

- Em haõy boác ñaày loøng baøn tay cuûa em. Em beù tính nghòch ñaùp laïi:

- Tay con nhoû. Xin oâng boác duøm cho con.

Caâu noùi cuûa em beù thaät deã thöông. Em nhìn nhaän söï beù nhoû cuûa mình vaø tin töôûng vaøo söï lôùn lao vaø loøng quaûng ñaïi cuûa ngöôøi lôùn.

Khi caàu nguyeän ta nhaän ra tình traïng nhoû beù ñaày giôùi haïn cuûa ta. Do ñoù ta chaïy ñeán cuøng Chuùa vôùi nieàm xaùc tín: Ngöôøi laø Cha nhaân töø ñaày tình thöông vôùi traùi tim roäng nhö bieån caû cuøng vôùi baøn tay toaøn naêng; chính Ngöôøi taùc thaønh moïi söï cho loaøi ngöôøi!

Ñoù laø boái caûnh trong ñoù Ñöùc Gieâsu daãn caùc moân ñeä böôùc vaøo ñeå caàu nguyeän cuøng Thieân Chuùa laø CHA. Ñoù laø boái caûnh raát quen thuoäc ñoái vôùi Ngöôøi.

Ñöùc Gieâsu neâu göông veà caàu nguyeän

Taát caû caùc saùch Tin Möøng, nhaát laø Tin Möøng Luca (3,21; 5,16; 6,12; 9,29; 10,21; 11,1; 23,32.41; 23,34,46), ñeàu cho thaáy Ngöôøi laø göông caàu nguyeän tuyeät vôøi luoân trong töông quan thaân thieát vôùi Thieân Chuùa Cha. Ngöôøi naêng caàu cuøng Cha, nhö tröôùc böõa aên, tröôùc nhöõng quyeát ñònh hoaëc haønh vi quan troïng (chaúng haïn tröôùc pheùp laï cho anh Lazaroâ soáng laïi, tröôùc haønh vi thieát laäp NHOÙM MÖÔØI HAI). Ngöôøi caàu nguyeän ban ñeâm trong thanh vaéng hoaëc tröôùc caùc moân ñeä, trong nieàm vui cuûa Thaùnh Linh (Lc 10,21) hay trong saàu khoå nhö taïi Vuôøn Daàu. Ngöôøi soáng trong caàu nguyeän lieân lyû, nghóa laø taâm hoàn Ngöôøi thöôøng xuyeân trong töông quan vôùi trôøi cao (Ga 1,51), vôùi Thieân Chuùa Cha maø yù muoán chính laø löông thöïc cho söï soáng cuûa Ngöôøi, neân Ngöôøi khoâng theå boû qua (xem Ga 4,34; 8,29).

Lôøi caàu cuûa Ñöùc Gieâsu coù ñaëc saéc ñoäc ñaùo trong töông quan vôùi Chuùa Cha. Haõy coi Ga 11,41-42 ñeå thaáy muïc ñích cuûa lôøi caàu cuûa Ñöùc Gieâsu khoâng nhaèm lôïi ích rieâng cuûa Ngöôøi nhöng laø lôïi ích cuûa ngöôøi xung quanh.

Neàn taûng cuûa caàu nguyeän

Neàn taûng cuûa caàu nguyeän chính laø töông quan môùi do Ñöùc Gieâsu thieát laäp giöõa loaøi ngöôøi vaø Thieân Chuùa. Ñaáng Thieân Chuùa aáy nay laø "Cha chuùng ta ôû treân trôøi", coøn chuùng ta ñöôïc Ngaøi nhaän laøm con. Treân neàn taûng cuûa töông quan ñoù, ta ñaët troïn tín nhieäm cuûa ta nôi Thieân Chuùa, ta phoù thaùc baûn thaân ta cho Ngaøi, ta ñoái xöû vôùi Ngaøi theo tình con thaûo vaø chaïy ñeán cuøng Ngaøi veà moïi nhu caàu. Ñoù laø tinh thaàn caàu nguyeän Ñöùc Gieâsu muoán daäy caùc moân ñeä. Seõ khoâng coøn choã cho aâu lo vôùi tinh thaàn caàu nguyeän nhö vaäy, bôûi leõ Chuùa Cha bieát caùc moân ñeä caàn ñieàu gì. Ñöùc Gieâsu khuyeân hoï haõy xin thì chaéc chaén seõ "nhaän ñöôïc nhöõng ñieàu thieän haûo cuøng vôùi Chuùa Thaùnh Linh". (Mt 6,7; Lc 11,13,v.v.). Tin Möøng Gioan dieãn taû cuõng ñieàu ñoù khi khuyeán caùo caùc moân ñeä gaén boù vôùi Ñöùc Gieâsu nhö nhaønh nho gaén lieàn vôùi thaân nho. Trong tình traïng aáy "anh em xin gì cuøng Chuùa Cha nhaân danh Thaày, thì Ngöôøi ban cho anh em." (Ga 15,16).

Moät soá ñieàu kieän

Caùc saùch Taân Öôùc neâu nhöõng ñieàu kieän sau ñaây:

Moät loøng tín nhieàm khoâng lay chuyeån (Mt 7,7-11; Mc 11,24; Lc 17,5tt; Gc 1,5tt, v.v.).

Ñöùc kieân trì (Ep 6,18; 1Th 5,17), naøi xin (Mt 15,21-28; Lc 11,1-13).

Thaønh thaät, ngöôïc haún vôùi thaùi ñoä giaû maïo beân ngoaøi cuûa ngöôøi Phariseâu (Mt 6,5-8).

Ñöùc khieâm nhöôøng ñöôïc neâu roõ nhaát vôùi duï ngoân ngöôøi Phariseâu vaø ngöôøi thu thueá (Lc 18,9-14).

Tuaân giöõ caùc giôùi raên vaø yù muoán cuûa Thieân Chuùa: "Baát cöù ñieàu gì chuùng ta xin, chuùng ta ñöôïc Ngöôøi ban cho bôûi vì chuùng ta tuaân giöõ caùc giôùi raên cuûa Ngöôøi (1Ga 3,22; 5,14).

Vaäy caàu nguyeän moät caùch hoàn nhieân, phaùt xuaát töø yù thöùc raèng mình ñöôïc Thieân Chuùa nhaän laøm con, thay vì phaùt xuaát do coâng thöùc coù saün vôùi nhöõng lôøi hoa myõ daøi doøng. Ñöùc Gieâsu daäy caùc moân ñeä kinh Laïy Cha theo yù nghóa khaùc haún.

Ñoái töôïng

Ñoái töôïng maø caàu nguyeän nhaém tôùi nhaát thieát phaûi laø ñieàu toång quaùt bao goàm caû nhöõng ñieàu thuoäc ñôøi taïm laãn nhöõng ñieàu thieâng lieâng nhö chính Ñöùc Gieâsu daäy caùc moân ñeä trong kinh Laïy Cha. Qui luaät chung phaûi laø yù cuûa Thieân Chuùa, phaûi laø Nöôùc cuûa Ngaøi vaø Tin Möøng veà Nöôùc ñoù. Nhöng öu tieân tuyeät ñoái daønh cho Nöôùc cuûa Thieân Chuùa (Mt 6,33) khoâng loaïi boû nhu caàu vaät chaát thuoäc theá giôùi ñôøi taïm (Mc 13,18; Rm 1,10).

Ngöôøi Kitoâ khoâng nhöõng caàu nguyeän cho anh chò em Kitoâ höõu, maø coøn caàu cho taát caû moïi ngöôøi. Hoï caàu cho nhöõng ngöôøi caàm quyeàn (2Tm 2,1tt), caàu cho caû keû thuø ñòch vaø baét bôù mình, ñuùng theo giaùo thuyeát vaø göông laønh cuûa Ñöùc Gieâsu ñeå laïi (Mt 6,44; Lc 6,28; 23,24).

Ngoû lôøi cuøng ai

Noùi chung, lôøi caàu chung trong phuïng vuï cuõng nhö rieâng tö laø ñeå ngoû lôøi cuøng Thieân Chuùa Cha qua vò trung gian laø Ñöùc Gieâsu. Trong Taân Öôùc ta thaáy daáu chæ veà lôøi caàu höôùng thaúng leân Ñöùc Kitoâ laø Chuùa. Trong dieãn töø tieãn bieät, Ñöùc Gieâsu noùi tôùi lôøi caàu xin höôùng leân Ngöôøi (Ga 14,14). Caùc Kitoâ höõu tieân khôûi raát sôùm ñaõ caàu xin caùch ñoù nhö trong nhöõng lôøi caàu caù nhaân. Chaúng haïn thaùnh Teâphanoâ khi bò neùm ñaù ñaõ thöa cuøng Chuùa Gieâsu: "Laïy Chuùa Gieâsu, xin nhaän laáy con". Roài oâng quì xuoáng keâu lôùn tieáng raèng: "Laïy Chuùa, xin ñöøng chaáp toäi hoï". (Cv 7,59-60). Thaùnh Phaoloâ toâng ñoà cuõng caàu xin thaúng vôùi Chuùa Gieâsu ñeå ñöôïc giaûi thoaùt khoûi tình traïng nhö bò moät caùi daàm ñaâm vaøo thaân xaùc (Cv 12,7). Thö cuûa oâng Pline le jeune cho bieát caùc Kitoâ höõu thôøi oâng töøng haùt nhöõng baøi ca chuùc tuïng Ñöùc Kitoâ nhö ñoái vôùi moät vò thaàn (Lettres 10,96). Nhöng bình thöôøng caùc Kitoâ höõu xöa ñöôïc khuyeán khích daâng lôøi taï ôn Thieân Chuùa CHA nhôø Chuùa Gieâsu (Ep 5,20; Col 3,17). Ñoù cuõng laø hình thöùc caàu nguyeän nhö thaáy trong caùc kinh phuïng vuï cuõ.

Vaäy baøi Tin Möøng hoâm nay phaûn aùnh moät trong nhöõng nhu caàu maø caùc Kitoâ höõu caûm thaáy, ñoù laø laøm theá naøo soáng ñöôïc tinh thaàn caàu nguyeän thaân thieát vôùi Thieân Chuùa. Luca vaïch cho ta thaáy nhu caàu höôùng veà Thieân Chuùa laø Cha ñeå moïi söï trôû neân khôûi saéc. Chính Ñöùc Gieâsu khi daäy caùc moân ñeä caàu nguyeän ñaõ ñaët hoï döôùi caùi nhìn môùi meû cuûa nöôùc Thieân Chuùa. Ngöôøi khoâng daäy hoï moät coâng thöùc ñeå hoï cöù theá maø ñoïc. Ñoïc Tin Möøng Mattheâu 6,9-13 song song vôùi baøi Tin Möøng hoâm nay cuûa Luca, seõ thaáy caùc tín höõu xöa dieãn taû khaùc nhau veà nhöõng ñieàu öôùc ao vaø nhöõng moái baän taâm nôi hoï. Chính Ñöùc Gieâsu daäy hoï nhaän ra nhöõng öôùc ao vaø nhöõng moái baän taâm ñoù nhôø tieáp caän vôùi Ngöôøi. Chuùa Thaùnh Linh seõ ñeán giuùp hoï caàu nguyeän cuøng Thieân Chuùa Cha, khôûi ñi töø cuoäc tieáp caän cuûa hoï vôùi Ñöùc Gieâsu.

Trong phuïng vuï, nhö trong Thaùnh Leã, ngöôøi Kitoâ höõu cuøng ñoïc chung vôùi nhau moät maãu kinh. Nhöng caàu nguyeän rieâng tö, hoï neân döïa vaøo lôøi daäy cuûa Chuùa Gieâsu ñeå noùi leân nhöõng khaùt voïng maø Chuùa Thaùnh Linh gieo vaøo loøng hoï. Hoï seõ öôùc ao bieát bao ñeå chính hoï ñöôïc keát hôïp vôùi Thieân Chuùa Ñaáng seõ nhaän hoï laøm con. Hoï ao öôùc vaø tích cöïc goùp phaàn laøm cho moïi ngöôøi nhaän bieát CHA laø Thieân Chuùa. Hoï öôùc ao bieát bao cho theá giôùi hieäp nhaát nhö moät gia ñình eâm aám nhôø vaâng theo yù cuûa CHA, v.v.

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn taâm ñaéc gì veà caâu chuyeän gôïi yù ñaàu baøi chia seû: Em beù nhaän thaáy baøn tay nhoû beù cuûa mình? Em beù nhôø ngöôøi baùn haøng boác keïo giuøm? Ñieàu gì ñöôïc gôïi yù veà caàu nguyeän?

2. Veà caàu nguyeän: Ñöùc Gieâsu neâu göông nhö theá naøo? Neàn taûng laø gì? Moät soá ñieàu kieän? Ñoái töôïng nhaém laø gì? Ngoû lôøi cuøng ai?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page