Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 12 thaùng 7 naêm 1998
Chuùa Nhaät 15 Quanh Naêm

Ñoïc Tin Möøng Lc 10,25-37

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Lieân Hieäp Quoác hoaït ñoäng ôû möùc ñoä cao

Hôn baûy traêm nhaân vaät thuoäc toå chöùc Lieân Hieäp Quoác cuøng vôùi nhieàu ñaïi dieän toân giaùo theá giôùi, nhö Phaät Giaùo, AÁn Ñoä Giaùo, Hoài Giaùo, Do Thaùi Giaùo vaø Kitoâ Giaùo, ñöùng leân voã tay chaøo möøng thuyeát trình vieân. Ngöôøi giaùo daân töøng laø giaùo vieân tieåu hoïc, luoân noùi tieáng meï ñeû vôùi gioïng noùi mieàn Baéc Italia, xuaát hieän. Baø Chiara Lubich coù ñieàu gì ñaùng keå ñeå truyeàn thoâng cho nhoùm thính giaû cao caáp naøy? Ta haõy ñaët mình vaøo boái caûnh cuûa buoåi thuyeát trình ñeå theo doõi noäi dung nhö ñöôïc trình baøy ôû caên phoøng soá 3 cuûa toøa nhaø Lieân Hieäp Quoác taïi thaønh phoá Nöõu Öôùc. Cha Teilhard de Chardin coù moät nhaän xeùt saâu saéc veà tieán boä. Cha noùi: "Moïi ñieàu thaêng tieán ñeàu hoäi tuï laïi" (Tout ce qui monte se converge). ÔÛ ñaây thuyeát trình vieân nhö muoán gôïi yù veà cuoäc hoäi tuï giöõa söù maïng cuûa toå chöùc Lieân Hieäp Quoác vaø söù ñieäp tình yeâu cuûa phong traøo Toå AÁm (Focolore) Baø Chiara Lubich noùi: "YÙ nieäm "hoøa bình vaø an ninh" nhö ñöôïc giao cho toå chöùc Lieân Hieäp Quoác thöïc hieän khoâng ñöôïc hieåu laø tình traïng khoâng coù chieán tranh. Thöïc ra, ñoù laø keát quaû cuûa nhöõng ñieàu kieän laøm naûy sinh neàn hoøa bình (...) Phong traøo Focolare cuõng nhaèm hoøa bình treân theá giôùi, neân coá coâng xaây döïng tình hieäp nhaát giöõa caùc caù nhaân, caùc nhoùm vaø caùc daân toäc. Phong traøo ñeà xuaát, coå voõ vaø xaây döïng hoøa bình khoâng phaûi ôû caáp ñoä cao nhö Lieân Hieäp Quoác, nhöng ôû caáp ñoä giöõa nhöõng con ngöôøi, trong loøng moät daân toäc, giöõa nhöõng caù nhaân cuøng moät ngoân ngöõ, moät saéc toäc, moät quoác gia, vôùi nhöõng thaâm tín khaùc nhau.

Focolare ôû möùc ñoä con tim

Thöû hoûi ñaâu laø moái giaây laøm neân hieäp nhaát laø nguoàn phaùt sinh ra hoøa bình? Thöa laø tình yeâu, thöù tình yeâu theo nhòp ñaäp saâu thaúm nôi con tim cuûa moãi moät con ngöôøi. Vôùi caùc moân ñeä cuûa Ñöùc Kitoâ, tình yeâu aáy heä ôû ñieàu maø ngöôøi ta goïi baèng töø agape trong tieáng Hy Laïp, ñoù laø vieäc tham döï vaøo tình yeâu cuûa chính Thieân Chuùa. Tình yeâu aáy maïnh ñeán noãi coù khaû naêng yeâu caû nhöõng ngöôøi khoâng ñaùp laïi tình yeâu, caû nhöõng keû taán coâng chuùng toâi thaäm chí caû keû ñòch. Ñoù laø tình yeâu coù khaû naêng tha thöù.

Vôùi nhöõng ai khoâng coù thöù thaâm tín toân giaùo loaïi ñoù, tình yeâu aáy ñöôïc hieåu laø söï khoan dung. Tình yeâu aáy töøng ñöôïc dieãn taû baèng "Khuoân vaøng thöôùc ngoïc" nhö baùu vaät cuûa nhieàu toân giaùo vôùi caâu noùi: "Haõy laøm cho ngöôøi ñieàu baïn muoán ngöôøi ta laøm cho baïn. Ñöøng laøm cho ngöôøi khaùc ñieàu chính baïn khoâng muoán ai laøm cho mình." Vôùi nhöõng ai khoâng coù nieàm tin toân giaùo, tình yeâu noùi ñaây ñöôïc hieåu laø loøng töø taâm, laø tình lieân ñôùi, laø baát baïo ñoäng. (...) Neàn linh ñaïo cuûa chuùng toâi nhö hieän nay chuùng toâi thöïc hieän, ñöôïc goïi laø linh ñaïo hieäp nhaát (...) laø linh ñaïo giaû thieát nhìn nhaän Thieân Chuùa laø Tình Yeâu vaø laø Cha. Quaû thaät, laøm sao coù theå quan nieäm hoøa bình vaø hieäp nhaát cuûa theá giôùi maø laïi khoâng nhaém tôùi toaøn theå nhaân loaïi nhö moät gia ñình duy nhaát? (...)

Ngheä thuaät yeâu thöông

Nhöng tin vaøo tình yeâu Thieân Chuùa dó nhieân chöa ñuû. Choïn Thieân Chuùa laø lyù töôûng cuõng chöa ñuû (...) Naøo yù muoán cuûa ngöôøi cha chaúng phaûi laø caùc con cuûa mình ñoái xöû vôùi nhau nhö anh em vaø thöông yeâu nhau nhö anh em sao? (...) ngheä thuaät cuûa yeâu thöông laø ta yeâu thöông tröôùc chöù khoâng chôø ngöôøi khaùc yeâu roài ta môùi ñaùp laïi. Tình yeâu ñoøi ta phaûi yeâu meán moãi caù nhaân nhö chính mình. Tình yeâu caàn phaûi hieåu laø ta "neân moät" (se faire un) vôùi ngöôøi khaùc. Ñieàu ñoù coù nghóa laø ta cuøng chia seû vôùi hoï nhöõng gaùnh naëng cuûa hoï, nhöõng yù nghó cuûa hoï, nhöõng nieàm vui vaø noãi buoàn cuûa hoï (...) Giöõa nhieàu ngöôøi yeâu thöông nhau, töï nhieân ta coù taùc ñoäng yeâu thöông qua laïi. Ñöùc Kitoâ, ngöôøi con chí aùi tuyeät vôøi cuûa Thieân Chuùa CHA, chính laø anh em vôùi moïi ngöôøi. Ngöôøi ñaõ ñeå laïi cho loaøi ngöôøi maãu möïc veà yeâu thöông nhau. Ngöôøi bieát maãu möïc ñoù caàn thieát ñeå hoøa bình vaø hieäp nhaát coù theå ngöï trò treân theá giôùi vaø moät gia ñình duy nhaát ñöôïc thieát laäp treân ñoù. Gia ñình nhaân loaïi phoå quaùt ñoù vöôït ngoaøi yù nieäm giôùi haïn veà moät toå chöùc xaõ hoäi quoác teá, bôûi leõ trong loøng gia ñình nhaân loaïi ñoù caùc moái töông quan giöõa nhöõng con ngöôøi, nhöõng nhoùm vaø nhöõng daân toäc ñeàu nhaèm phaù ñoå nhöõng chia reõ vaø nhöõng raøo caûn ñuû loaïi ôû moïi thôøi ñaïi.

Chaéc chaén ai laõnh laáy vieäc chuyeån rôøi haèn thuø vaø baïo ñoäng caû ñoáng treân theá giôùi hieän nay, cuõng phaûi ñoái dieän vôùi nhieäm vuï khoâng nhoû vaø khoâng nheï chuùt naøo. Nhöng ñieàu chaúng theå thöïc hieän ñöôïc khi haøng trieäu ngöôøi soáng leû loi hoaëc chia reõ, thì laïi laø ñieàu khaû thi vôùi nhöõng ai theå hieän moät tình yeâu qua laïi giöõa nhöõng ngöôøi naøy vôùi ngöôøi kia vaø coá coâng laøm cho tình hieäp nhaát trôû thaønh naêng ñoäng thieát yeáu cho ñôøi soáng mình ñang soáng.

Taïi sao nhö vaäy? Coù lyù do cho ñieàu ñoù. Toâi xin neâu moät khía caïnh khaùc nöõa cuûa thöù linh ñaïo môùi meû, gaén lieàn vôùi tình yeâu qua laïi giöõa ngöôøi naøy vôùi ngöôøi kia, moät khía caïnh raát quí baùu. Thöïc ra, khía caïnh aáy coøn khieán ta baát ngôø vaø laáy laøm laï. Tin Möøng cuûa Ñöùc Gieâsu coù loan baùo khía caïnh ñoù khi noùi: "Neáu hai hoaëc nhieàu ngöôøi hieäp laïi trong tình yeâu ñích thöïc thì chính Ñöùc Kitoâ laø hieän thaân cuûa söï bình an seõ hieän dieän ôû giöõa hoï, cho neân cuõng hieän dieän nôi moãi ngöôøi trong nhoùm hoï. Thöû hoûi coøn coù ñieàu gì baûo ñaûm hôn theá chaêng? Hoaëc coøn coù moät khaû höõu naøo lôùn hôn chaêng ñoái vôùi nhöõng ai thöïc söï muoán trôû neân duïng cuï laøm phaùt sinh tình huynh ñeä vaø hoøa bình?

Thöù tình yeâu qua laïi giöõa ngöôøi naøy vôùi ngöôøi kia, thöù tình hieäp nhaát mang laïi nhieàu nieàm vui cho nhöõng ai theå hieän noù, duø sao cuõng ñoøi phaûi coù quyeát taâm, coù reøn luyeän haèng ngaøy vaø phaûi coù hy sinh. Chính ôû ñaây xuaát hieän ñoái vôùi caùc Kitoâ höõu, moät töø maø ngöôøi ta khoâng muoán nghe vì keå ñoù laø ñieân roà, laø voâ lyù vaø voâ nghóa. Töø ñoù laø Thaäp Giaù. Ngöôøi ta seõ chaúng thöïc hieän ñöôïc gì toát laønh, boå ích vaø doài daøo treân theá giôùi neáu khoâng chaáp nhaän khoù khaên, neáu khoâng chaáp nhaän khoå ñau, taét moät lôøi neáu khoâng chaáp nhaän thaäp giaù. Daán thaân soáng ñeå mang laïi hoøa bình cho theá giôùi ñaâu phaûi chuyeän ñuøa vui! Caàn phaûi can ñaûm, töùc caàn phaûi chaáp nhaän khoå ñau (...).

Yeâu meán daân toäc ngöôøi khaùc nhö daân toäc mình

Neàn linh ñaïo coäng ñoaøn noùi treân khoâng nhaát thieát laø neàn linh ñaïo gaén lieàn vôùi moät Giaùo Hoäi hoaëc moät toân giaùo. Ñoù laø neàn linh ñaïo phoå caäp neân coù theå ñöôïc theå hieän trong cuoäc soáng caùch naøy hay caùch khaùc bôûi taát caû moïi ngöôøi. (...) Loaïi boû chieán tranh, quaû thaät chöa ñuû, maø coøn phaûi taïo neân nhöõng ñieàu kieän ñeå moãi daân toäc coù theå yeâu meán daân toäc cuûa ngöôøi khaùc nhö daân toäc mình ngang qua nhöõng quaø taëng daønh cho nhau caùch voâ vò lôïi. (...)"

Nhö vaäy, moät caùch ñôn giaûn, ngöôøi giaùo daân Chiara Lubich caét nghóa giôùi raên yeâu thöông ngay ôû truï sôû Lieân Hieäp Quoác khôûi ñi töø muïc ñích maø toå chöùc Lieân Hieäp Quoác nhaém tôùi laø "hoøa bình vaø an ninh". Thuyeát trình vieân vaïch cho thaáy trong khi toå chöùc Lieân Hieäp Quoác nhaém ñaït ñöôïc hoøa bình vaø an ninh ôû caáp ñoä cao, thì phong traøo Focolare maø baø saùng laäp vaø ñang laõnh ñaïo, nhaèm ñaït ñieàu ñoù ôû möùc ñoä con tim nôi moãi caù nhaân vôùi nhau.

Khi thính giaû Gorejeb cuûa Libang neâu caâu hoûi xem coù theå thöïc hieän ñöôïc gì veà hieäp nhaát vaø yeâu thöông ngay taïi Libang khoùi löûa, thuyeát trình vieân ñaõ traû lôøi döïa vaøo vieäc laøm cuûa Focolare taïi Libang: "Chuùng toâi ñaõ khôûi ñi vôùi loøng yeâu meán. Chuùng toâi ñaõ baét ñaàu theå hieän tình thöông ñoái vôùi ngöôøi thaân caän, heát ngöôøi naøy ñeán ngöôøi khaùc. Ngöôøi thaân caän ñoù coù theå laø moät phuï nöõ cuøng ñi mua ñoà vôùi chuùng toâi. Ngöôøi ñoù khi khaùc coù theå laø moät giaùo sö hay moät em beù; Khi khaùc nöõa, coù theå laø moät linh muïc, hay moät giaùm muïc nöõa. Chuùng toâi ñaõ laàn löôït yeâu quí moãi ngöôøi vaø ai naáy ñeán löôït ñöôïc ñöa vaøo cuoäc caùch maïng tình yeâu laø moät cuoäc caùch maïng hoaøn toaøn môùi."

Quaû thaät, ñoù laø caùch khoâng nhöõng hieåu nhöng coøn ñöa Lôøi Chuùa ra thöïc thi, vaø ñoù laø caùch chính Ñöùc Gieâsu ñaõ ví "nhö ngöôøi khoân xaây nhaø treân ñaù" (Mt 7,24).

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn nghó ngöôøi giaùo daân Chiara Lubich ñaõ gôïi leân ñöôïc gì taïi truï sôû Lieân Hieäp Quoác, veà duï ngoân ngöôøi Samari toát laønh?

2. Baïn taâm ñaéc gì veà traû lôøi do baø Chiara Lubich ñaùp laïi caâu hoûi do oâng Gorejeb?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page