Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 05 thaùng 7 naêm 1998
Chuùa Nhaät 14 Quanh Naêm

Ñoïc Tin Möøng Lc 10,1-9

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Chuùa sai 72 moân ñeä ñi ñeán vôùi muoân daân

Moät mình taùc giaû Tin Möøng Luca noùi tôùi cuoäc sai phaùi thöù hai goàm baûy möôi hai moân ñeä (10,1-12) sau cuoäc sai phaùi thöù nhaát chæ goàm möôøi hai oâng (9,1-6). Con soá 12 toâng ñoà töôïng tröng 12 chi toäc cuûa daân môùi cuûa Thieân Chuùa laø Hoäi Thaùnh. Coøn con soá 72 töôïng tröng 72 quoác gia treân theá giôùi theo saùch Saùng Theá chöông 10 baûn vaên Hy Laïp. Coù leõ Luca coù yù aùm chæ sinh hoaït truyeàn giaùo cuûa Giaùo Hoäi sau khi Ñöùc Gieâsu ñaõ rôøi khoûi caùc moân ñeä.

Quaû thaät, ban ñaàu caùc moân ñeä ñöôïc chæ daãn ñöøng ñi veà phía daân ngoaïi (Mt 10,6). Nhöng tröôùc khi rôøi khoûi caùc oâng, Ñöùc Gieâsu ñaõ sai caùc oâng ñi ñeán vôùi muoân daân vaø laøm cho muoân daân trôû thaønh moân ñeä (xem Mt 28,16-20).

Caùc moân ñeä ñöôïc phaùi ñi tröôùc vaøo taát caû caùc thaønh nôi maø chính Ñöùc Gieâsu seõ ñeán (Lc 10,1). Ñieàu ñoù cho thaáy caùc moân ñeä ñöôïc phaùi ñi khoâng phaûi ñeå rao giaûng veà mình nhöng ñeå chuaån bò cho chính Ñöùc Gieâsu ñeán. Hoï ñöôïc phaùi ñi töøng hai ngöôøi moät. Hai ngöôøi chöùng seõ coù giaù trò phaùp lyù. Hoï seõ laøm chöùng veà Ñöùc Gieâsu vaø veà Nöôùc cuûa Thieân Chuùa.

Hoï ñöôïc khuyeán caùo xin chuû muøa gaët sai thôï gaët luùa veà (c.2). Taïi sao khoâng xin ñeå coù nhieàu ngöôøi xung phong ra ñoàng gaët luùa veà? Lyù do vì Nöôùc cuûa Thieân Chuùa phaûi do chính Chuùa laøm chuû vaø ñieàu khieån nhaân söï.

Caùc moân ñeä khoâng ñöôïc aûo töôûng veà mình vaø veà vieäc mình laøm. Hoï ôû trong tình traïng khoâng khaùc baày chieân giöõa soùi röøng (c.3), hoï khoâng theå töï baûo veä neân caàn hoaøn toaøn leä thuoäc vaøo Thieân Chuùa laø chuû muøa gaët, veà moïi ñieàu caàn thieát. Hoï ñöôïc khuyeán caùo ñöøng döøng laïi ñeå chaøo hoûi ai doïc ñöôøng (c.4), ñieàu ñoù cho thaáy tính caáp baùch cuûa nhieäm vuï loan baùo Tin Möøng. Bình an maø caùc moân ñeä trao taëng xem ra laø moät quaø taëng cuï theå coù hoàn nhö moät nhaân vaät. YÙ nieäm veà bình an cuûa Kinh Thaùnh ôû ñaây laø yù nieäm veà lôøi Thieân Chuùa khoâng chæ laø söù ñieäp nhöng caùch naøo ñoù, laø hieän thaân cuûa ngoâi vò vaø quyeàn naêng cuûa chính Thieân Chuùa. Ngoân söù Isaia noùi: "Lôøi Ta cuõng vaäy, moät khi xuaát phaùt töø mieäng Ta, seõ khoâng trôû veà vôùi Ta neáu chöa ñaït keát quaû, chöa thöïc hieän yù muoán cuûa Ta, chöa chu toaøn söù maïng Ta giao phoù" (55,11). Vaäy caùc moân ñeä khoâng chæ chuyeån giao söù ñieäp maø coøn mang laïi quaø taëng cuûa Thieân Chuùa. Hoï laø thöøa taùc vieân ñöôïc öu ñaõi mang quaø taëng tôùi nhöõng ngöôøi hoï ñöôïc phaùi ñeán, cho neân taùc vieân veà quaø taëng thieâng lieâng xöùng ñaùng ñöôïc chaêm soùc veà nhu caàu theå lyù nhö lôøi toâng ñoà Phaoloâ nhaén nhuû daân thaønh Galaùt raèng: "Ngöôøi ñöôïc hoïc Lôøi Chuùa, haõy chia seû moïi cuûa caûi vôùi Ngöôøi daäy doã mình (6,6)".

Vì coâng boá Tin Möøng laø coâng boá chính lôøi Thieân Chuùa neân khoâng theå coi nhö vieäc chuyeån giao söù ñieäp loaøi ngöôøi maø thoâi; ngöôøi ñöôïc coâng boá lôøi Chuùa cuõng khoâng theå ñoùn nhaän hoaëc khoâng ñoùn nhaän tuøy yù. Ai khoâng ñoùn nhaän Lôøi Thieân Chuùa keå nhö khoâng ñoùn nhaän chính Thieân Chuùa, vôùi haäu quaû khoâng theå löôøng ñöôïc. Ñöùc Gieâsu ví nhöõng thaønh ñaõ töøng nghe Ngöôøi giaûng maø khoâng hoaùn caûi ñeå ñoùn nhaän chính Thieân Chuùa, thì soá phaän cuûa nhöõng thaønh aáy coù khaùc chi thaønh Xoñom xöa.

Baøi Tin Möøng hoâm nay trôû neân ñeà taøi thôøi söï vôùi Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu ñang hoïp taïi Roma (thaùng 4/98). Tröôùc thieân nieân kyû thöù ba ñang tôùi, caùc Ñöùc Giaùm Muïc taïi phaàn ñaát naøy cuûa theá giôùi ñang muoán duyeät laïi caùch thöùc loan Tin Möøng cho caùc daân toäc AÙ Chaâu. Khoâng theå ñoát giai ñoaïn. Nhö daân toäc Do Thaùi xöa, caùc daân toäc AÙ Chaâu caàn ñöôïc chuaån bò tröôùc khi loan baùo cho hoï bieát veà ôn cöùu ñoä do Ñöùc Gieâsu mang laïi.

Moïi daân toäc ñeàu chung moät nguoàn goác

Coâng Ñoàng Vatican 2 khaúng ñònh raèng: "moïi daân toäc ñeàu thuoäc veà moät coäng ñoaøn cuøng chung moät nguoàn goác, vì Thieân Chuùa ñaõ cho toaøn theå nhaân loaïi sinh soáng treân khaép maët ñòa caàu. Hoï laïi coù cuøng moät muïc ñích toái haäu laø Thieân Chuùa, Ñaáng vaãn haèng giaûi roäng söï quan phoøng, chöùng tích loøng nhaân haäu, vaø yù muoán cöùu ñoä cho heát moïi ngöôøi... Giaùo Hoäi Coâng Giaùo khoâng heà phuû nhaän nhöõng gì laø chaân thaät vaø thaùnh thieän nôi caùc toân giaùo ñoù. Vôùi loøng kính troïng chaân thaønh, Giaùo Hoäi xeùt thaáy nhöõng phöông thöùc haønh ñoäng vaø loái soáng, nhöõng huaán giôùi vaø giaùo thuyeát kia, tuy raèng coù nhieàu ñieàu khaùc vôùi chuû tröông maø Giaùo Hoäi duy trì, nhöng cuõng thöôøng ñem laïi aùnh saùng cuûa Chaân Lyù, Chaân Lyù chieáu soi cho heát moïi ngöôøi. Tuy nhieân, Giaùo Hoäi rao giaûng Chuùa Kitoâ, Ñaáng "laø ñöôøng, söï thaät vaø söï soáng" (Ga 14,16), nôi Ngöôøi, con ngöôøi tìm thaáy ñôøi soáng toân giaùo sung maõn vaø nhôø Ngöôøi, Thieân Chuùa giao hoøa moïi söï vôùi mình." (Thôøi Ñaïi Ta, 1-2).

Chaúng bao laâu nöõa, ta seõ ñöôïc höôûng keát quaû cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu höôùng daãn ta ñeán vôùi caùc daân toäc AÙ Chaâu vöôït xa nhöõng höôùng daãn cuûa Coâng Ñoàng Vatican 2. Nhöng ngay vôùi baûn tuyeân ngoân Thôøi Ñaïi Ta, ngöôøi Coâng Giaùo ñaõ coù theå maïnh baïo soáng chan hoøa vôùi moïi ngöôøi baát keå hoï thuoäc toân giaùo naøo. Ñoù xem ra laø ñieàu maø Coâng Ñoàng Vatican 2 muoán thaáy ñöôïc theå hieän khi khaúng ñònh raèng moïi daân toäc treân khaép maët ñaát ñeàu cuøng chung moät nguoàn goác vaø nhaém cuøng moät muïc ñích toái haäu laø Thieân Chuùa. Ñoù cuõng xem ra laø ñieàu maø Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II muoán giao cho Giôùi treû phong traøo Hieäp Nhaát Theá Giôùi theå hieän naêm 1985 khi noùi vôùi hoï: "Töông lai ôû trong tay caùc baïn. Thieân nieân kyû thöù hai seõ keát thuùc nhö theá naøo vaø thieân nieân kyû môùi seõ khôûi söï ra sao cuõng ôû trong tay caùc baïn. Caùc baïn ñöøng thuï ñoäng nhöng haõy ñaûm nhaän laáy traùch nhieäm ñöôïc giao. Trong moïi laõnh vöïc hieän ñang môû ra cho caùc baïn ngay nôi theá giôùi ñang caàn choãi daäy veà ñôøi soáng thieâng lieâng töø saâu thaúm" (Toâng thö cho giôùi treû, 31 thaùng 3, 1985).

Chung moät muïc ñích toái haäu

Laï luøng, giôùi treû taïi AÙ Chaâu khoâng phaân bieät toân giaùo, vaên hoùa, chính trò vaø chính kieán, ñaõ toû ra beùn nhaïy vôùi lôøi keâu goïi hieäp nhaát theá giôùi, maëc daàu ñoù laø ñieàu ñoøi hoï phaûi loäi ngöôïc doøng. Ngöôøi ta thaáy söï beùn nhaïy ñoù ñöôïc bieåu loä nôi nhieàu döï vieân cuûa Ñaïi Hoäi Lieân Hoan Giôùi Treû ñöôïc toå chöùc taïi Manila ngaøy 4 thaùng 4, 1993. Gaàn 5,000 ngöôøi treû ñeán töø 21 quoác gia goàm Nhaät Baûn, Mieán Ñieän, Singapore, Malaysia, Thaùi Lan, Hong Kong, Ñaøi Loan, Macao, Phaùp, Italia, vaø dó nhieân Phi Luaät Taân laø nöôùc chuû nhaø. Hoï ñeán vaø ñaõ tích cöïc uûng hoä phong traøo hieäp nhaát theá giôùi. Hoï vui veû lieân hoan vôùi nhöõng lôøi ca tieáng haùt, vôùi nhöõng maøn kòch caâm, nhöõng vuõ ñieäu vaø nhaát laø nhöõng kinh nghieäm noùi leân quyeát taâm loäi ngöôïc doøng ñeå xaây döïng theá giôùi hieäp nhaát. Coâng trình xaây döïng naøy döïa treân nhöõng döï aùn cuï theå treân ba con ñöôøng roõ neùt laø: (1) ñi ngöôïc laïi tính ích kyû thöôøng gaây neân cheát choùc; (2) ñi ngöôïc traøo löu duy vaät chaát, vaø (3) hoäi nhaäp vaên hoùa; töùc laø nhaäp vaøo neàn vaên hoùa cuûa ngöôøi khaùc nhö böôùc ñöôøng daãn tôùi theá giôùi hieäp nhaát.

Chaøng Joel vaø naøng Marie coøn 12 ngaøy nöõa laø cöôùi nhau. Hoï ñöùng treân saân khaáu ñeå chia seû kinh nghieäm ngöôïc doøng cuûa hoï. Chaøng noùi: "Thieân Chuùa ôû ñòa vò treân heát giöõa hai chuùng toâi. Tröôùc tieân chuùng toâi phaûi vaâng lôøi Ngaøi thay vì theo yù rieâng..." Naøng: "Trong saïch ñoøi chuùng toâi phaûi yeâu nhau khoâng vì lôïi ích rieâng caù nhaân... Theo göông Ñöùc Maria, hai chuùng toâi phaûi duy trì tình baïn suoát thôøi gian höùa hoân, khoâng haønh xöû nhö ñaõ vôï choàng".

Chaøng Noel tích cöïc goùp phaàn xaây döïng neàn vaên minh tình thöông baèng caùch coå voõ neàn kinh teá chung hieäp thay vì neàn kinh teá thöông maïi. Noel baùn ñoà aên caàm tay chaïy nhö toâm töôi daønh 1/3 lôïi töùc cho ngöôøi ngheøo, 1/3 cho vieäc huaán luyeän ngöôøi cho theá giôùi hieäp nhaát, 1/3 cho vieäc phaùt trieån kinh doanh.

Coâ Aminah laø tín ñoà Hoài Giaùo goác mieàn nam Phi Luaät Taân. töø ngaøy leân Manila hoïc, coâ vaø caùc baïn Kitoâ vöôït moïi thaønh kieán ñeû keát thaân vôùi nhau trong phong traøo hieäp nhaát theá giôùi.

Baïn Kaori töø Nhaät Baûn noùi: "Toâi khoâng phaûi laø tín ñoà Kitoâ. Toâi laø moät Phaät Töû. Toâi chöa ñöôïc bieát nhieàu veà phong traøo Hieäp Nhaát Theá Giôùi. Ñaây laø laàn ñaàu tieân toâi ñeán Phi Luaät Taân döï Lieân Hoan Giôùi Treû. Toâi thaáy xaây döïng theá giôùi hieäp nhaát laø ñieàu khaû thi. Ñaây laø laàn ñaàu tieân toâi kinh nghieäm theá naøo laø hieäp nhaát vaø caûm thaáy ñieàu ñoù khaép nôi trong Ñaïi Hoäi naøy. Ñaây quaû laø khôûi ñaàu cuûa ñôøi soáng hieäp nhaát ñoái vôùi toâi vaø toâi thöïc tình muoán soáng nhö vaäy."

Baïn Net töø Thaùi Lan noùi: "Ngay töø ngaøy ñaàu toâi ñaõ ñöôïc ñaùnh ñoäng. Cha meï toâi ngoû yù khoâng muoán cho toâi tôùi döï vì ngaïi thieáu tieän nghi vaø nhöõng khoù khaên veà di chuyeån. Nhöng toâi muoán thaáy yeâu thöông ñöôïc dieãn taû neân ñaõ vöôït khoûi nhöõng khaùc bieät veà vaên hoùa. Thöôøng cuôøi khoâng phaûi laø ñieàu töï nhieân ñoái vôùi toâi, nhöng ôû ñaây toâi khoâng theå khoâng cöôøi. Hoâm qua toâi thaáy ai cuõng meät löû, maëc daàu vaäy, hoï vaãn raùng dieãn taû tình thöông giöõa nhau. Toâi cuõng ra söùc laøm nhö vaäy. Vaø toâi ñaõ nhöôøng nhaø taém cho ngöôøi khaùc khi ñeán löôït toâi... Toâi coøn muoán naùn laïi laâu hôn nöõa ñeå mang tinh thaàn yeâu thöông vaø hieäp nhaát veà choã caùc baïn vaø gia ñình toâi ôû Thaùi Lan".

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn taâm ñaéc gì veà lôøi bình luaän veà Lieân Hoan Giôùi Treû '93 cuûa Joel? Marie? Noel? Aminah? Kaori? Net?

2. Baïn nghó gì veà vieäc Chuùa Gieâsu sai caùc moân ñeä ñi ñeán vôùi muoân daân trong vieãn töôïng cuûa THIEÂN NIEÂN KYÛ THÖÙ BA?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page