Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 11 thang 11 nam 2001

Chua Nhat 32 Thng Nien Nam C

 

oc Tin Mng Lc. 20, 27-38

(27) Khi ay co may ngi thuoc nhom Xaoc en gap c Giesu. Nhom nay chu trng khong co s song lai. (28) May ngi ay hoi c Giesu: "Tha Thay, ong Mose co viet cho chung ta ieu luat nay: Neu anh hay em cua ngi nao chet i, a co v ma khong co con, th ngi ay phai ci lay nang, e gay dng mot dong giong cho anh hay em mnh. (29) Vay nha kia co bay anh em trai. Ngi anh ca lay v, nhng cha co con th a chet. (30) Ngi th hai, (31) roi ngi th ba a lay ngi v goa ay. C nh vay, bay anh em eu chet i ma khong e lai a con nao. (32) Cuoi cung, ngi an ba ay cung chet. (33) Vay trong ngay song lai, ngi an ba ay se la v ai, v ca bay eu a lay nang lam v?"

(34) c Giesu ap: "Con cai i nay ci v lay chong, (35) ch nhng ai c xet la ang hng phuc i sau va song lai t coi chet, th khong ci v cung chang lay chong. (36) Qua that, ho khong the chet na, v c ngang hang vi cac thien than. Ho la con cai Thien Chua, v la con cai s song lai. (37) Con ve van e ke chet song lai, th chnh ong Mose cung a cho thay trong oan van noi ve bui gai, khi ong goi c Chua la Thien Chua cua to phu Apraham, Thien Chua cua to phu Ixaac, va Thien Chua cua to phu Giacop. (38) Ma Ngi khong phai la Thien Chua cua ke chet, nhng la Thien Chua cua ke song, v oi vi Ngi, tat ca eu ang song".

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

ieu g a xay ra di ham an?

Cuon tieu thuyet nhan e Mat Tran Pha Tay Hoan Toan Yen Tnh (All Quiet on the Western Front) mo ta mot canh rat cam ong.  Khi ay chien cuoc bung no d doi gia quan Phap va c.  Mot chu lnh c tre mang nam di mot ham an e tranh an phao cua ch.  Bat ng mot ngi lnh Phap lac bc cung nhay xuong cung mot ham.  Trc khi ngi lnh Phap nhan ra ke ch di ham, anh a b chu lnh c am cho may nhat khien anh nga quy.  Anh nam thoi thop cha chet ngay.  Chu lnh c cham chu nhn cap mat hai hung cua ngi lnh Phap, chu thay mieng ngi nay ha hoc ra, oi moi kho va nt ne.  Chu ta lien ong long thng nen rut chai nc cua mnh ra cho ngi lnh thu ch ay uong.  Khi ngi ay qua i, chu lnh tre ngi c cam thay an han tham tha.  ay la ngi au tien b chu giet chet trong i quan ngu.  Chu thac mac khong ro ten ngi nay la g.  Trong thay chiec v trong tui ngi chet, chu lien knh can rut ra xem.  Chiec v ng vai tam anh gia nh, mot tam co hnh mot ngi an ba va mot be gai.

Chu lnh c vo cung cam ong.  Bong dng chu nhan thay ngi lnh a chet kia khong con phai la ke thu na, nhng la mot ngi cha, ngi chong - tc la mot ngi biet yeu y het nh chu vay.  ong long thng, chu lien lay mot mieng giay va ghi vao o a ch cua ngi a chet.  Chu tnh se viet mot la th cho v ngi qua co.

Th hoi ieu g a xay ra di ham an ni chu lnh c oi dien vi ngi ma chu mi giet chet?  Phai chang chu lnh c bat ng nhan ra bon phan phai yeu thng ong loai nen chu t bat mnh phai yeu thng ngi lnh mi tat th?

Khong phai nh vay au!  S viec xay ra la:  chu lnh c cht nhn thay ngi tng b xem la ke thu cua chu bang mot anh sang hoan toan mi.  Chnh nh o thai o cua chu a thay oi oi vi con ngi ay.

c Giesu co mang lai anh sang?

Bai Tin Mng hom nay cung at chung ta trc mot so phan chet choc cua con ngi.  Xem ra khong g co the thay oi so phan o.  Ca moi tng quan tham sau cua ho vi nhng ngi than yeu nhat xem ra cung b cai chet chon vui mot cach khong cng lai c.  Gia cai anh hng bi tham cua ngha a ay th hoi li can thiep cua c Giesu co mang lai anh sang thay oi c tnh hnh chang?

Van e chet choc ay c neu len do mot so ngi thuoc phe Xa-oc.  Ho at van e nay vi c Giesu nh mot phan cua nhng cuoc tan cong nham lam giam uy tn ang len cua Ngi.  Sau cuoc hanh trnh dai len Gierusalem (Lc 9,51-19,27), c Giesu  tien vao thanh vi t cach la v cu tinh Me-xi-a c dan chung hoan ho nhiet liet (Lc 19,28-40).  Ngi bc vao en Th va ung o vi uy quyen cua gii lanh ao ay khien ho oi Ngi phai chng minh: "Ong lay quyen nao ma lam cac ieu ay?" (Lc 20,2).  Ho bc boi v c Giesu a ca dam uoi nhng ngi ang buon ban trong en Th va dam cho rang bon nay ang bien nha cau nguyen thanh sao huyet cua bon cp (Lc 19,46).  Ch v s dan, nen cac kinh s va thng te khong dam tra tay bat c Giesu ma thoi (Lc 20,19).  Vay ho nh se gai bay Ngi.  Nhom kinh s va thng te sai ngi gia bo ngay lanh en hoi c Giesu: "Tha Thay, chung toi co c phep nop thue cho vua Xe-da khong?"  Mu mo nay that bai v c Giesu a khon ngoan tra li "Cua Xeda, tra ve Xeda; cua Thien Chua, tra ve Thien Chua" (Lc20,25).  o la luc mot so ngi thuoc nhom Xa-oc en th chat van Ngi ve tn ngng, tc ve s song lai nh ta oc trong bai Tin Mng hom nay.

c Giesu trc chuyen vo luan

Nhom Xa-oc nay khong tin co s song lai (Lc 20,27).  Ho trch sach e Nh Luat 25,5-6, e a ra mot trng hp buoc c Giesu phai noi ban than Ngi co tin vao s song lai hay khong.  Neu Ngi khong tin co s song lai, nhom Xaoc se c li v co them ngi ve phe vi ho.  Ngc lai, neu c Giesu tin co s song lai, Ngi se phai oi pho vi ieu kho khan la giai quyet vu hon nhan cho ngi v goa ma sach NL noi tren e cap.  Theo ho, neu song lai, ngi v goa ay se phai nhan bay ngi anh em ruot lam chong mnh!  o la chuyen vo luan oi vi ngi Do Thai.

Nguyen van sach NL ma nhom Xaoc trch dan oc nh sau: "Khi anh em chung cung nhau va mot ngi cua chung chet i ma khong con, v cua ngi chet se khong c thuoc ve chong khac ngoai nha.  Mot anh em cua chong se nhap phong vi no va lay no lam v va gi ngha anh em chong vi no.  Va con trai au long sinh ra se lu danh ngi anh em a chet.  Va nh vay ten no se khong b xoa khoi t-ra-en" (nl 25,5-6).  Khi trch dan, nhom Xaoc a nhan so anh em ruot buoc phai lan lt lay ngi v goa o, len ti bay ngi!  Nh vay ho co y bo buoc c Giesu phai t choi tin vao s song lai e tranh tnh trang vo luan mot v bay chong!

ung ti chnh muc ch cua hanh trnh

D nhien nhom Xaoc a vo tnh ung ti chnh muc ch cua hanh trnh len Gierusalem cua c Giesu.  Ngi len Gierusalem khong phai ch e chet nhng e c "rc len tri" (Lc 9,51).  Trong ba lan loan bao ve cuoc thng kho, hai lan c Giesu noi rat ro Ngi se b giet nhng ngay th ba Ngi se choi day (Lc 9,22) va Ngi se song lai (Lc 18,33).

Luca cung cho thay oi dien vi s chet va s song lai c loan bao, cac mon e khong nhng khong hieu ma con s khong dam hoi ve li o (Lc 9,45) mac dau trong so mon e, ba ong a c thay c Giesu hien dung va nghe thay tieng Thien Chua noi t am may rang: "ay la Con Ta, Ngi c Ta tuyen chon, hay vang nghe li Ngi" (Lc 9,35).  Ca trng hp sau khi chet ba ngay va c Giesu a hien ra vi cac phu n nhng cac mon e van khong tin.  Mot so mon e con that vong bo Gierusalem ve que (Lc 24,13-32).  Chnh c Giesu phuc sinh a phai than hanh hien en ban cho cac ong n e nhan biet Ngi a phuc sinh (Lc 24,31-32,34,36-43,44-49).

Thc ra phai ch ti ngay le Chua Thanh Than Hien Xuong, c Giesu Phuc Sinh mi thc s hoan thanh cuoc vt qua cua Ngi nh xa giao c Xi-nai a hoan tat cuoc vt qua cua dan t-ra-en va lam cho dan ay tr nen dan rieng cua Thien Chua.  Ngi hoan thanh cuoc Vt Qua ay nh Chua Thanh Than la ang quy tu dan mi cua Thien Chua va ban cho ho nhng ac sung e lam chng cho c Giesu phuc sinh la ang Cu o moi ngi.

Bat len vai tia sang khi ch i

Qua that nhom Xaoc vo tnh a neu van e het sc quan trong oi vi c Giesu, o la s song lai.  Van e ay se c Ngi tra li ay u bang chnh s chet va s song lai cua Ngi trong quyen nang cua Chua Thanh Than.  Trong khi ch i, c Giesu ch bat len vai tia sang giup ta khoi lac ng ma thoi.

+ Mot la lap trng cua phe Xa-oc oi vi s song lai da tren c s sai lam.  Ho can loai bo y ngh ve s song lai nh viec phuc hoi ieu kien the ly cua ngi qua co.  ung hn, ho phai quan niem tnh trang cua ngi c Chua cho song lai se giong nh cac thien than (c.36) nen khong con ci v lay chong na (c.35).

+ Hai la phai can than oc lai Kinh Thanh.  c Giesu trch dan sach Xuat Hanh 3,6 e noi rang "Thien Chua cua To phu Ap-ra-ham, Thien Chua cua To phu I-xa-ac, Thien Chua cua To phu Gia-cop" co ngha la Thien Chua cua ke song (c.38).  Ngi Do Thai van tin rang than xac can cho s song va hanh phuc cua con ngi.  Vay noi ti s song ma cac To phu Do Thai s hu sau khi cac v ay qua i va trc khi cac v ay song lai, th hieu rang s song ay la do s ket hp mat thiet cua cac v ay vi Thien Chua toan nang.  Cho nen oi vi Thien Chua, cac v ay "eu ang song" hay cac v ay eu "song nh Thien Chua" (c.38):  Ca hai cach dch eu quy ve s toan nang cua Thien Chua la c s cua s song cua nhng ngi a chet.

+ Cung s toan nang o cua Thien Chua se lam cho c Giesu song lai th cung se lam cho nhng ai c Than Kh cua c Giesu c ngu song lai vi Ngi (Rm 8,11; 1Co 6,14; 2Co 4,14).

Qua that, con phai ch cho cuoc hanh trnh len Gierusalem cua c Giesu at ti ch la "Ngi c rc len tri" (Lc 9,51), toan bo mac khai ve s song lai cua loai ngi mi c sang to ni c Giesu.  Khi ay tong o Phaolo mi co the khang nh nh tren.

Trong khi ch i, van e ke chet song lai do nhom Xa-oc neu len cha c neu ung luc.  Ta hay con nh di ham ni chu lnh c mi giet ngi lnh Phap roi cht nhn thay ngi ay di anh sang mi trong cuon tieu thuyet Mat Tran Pha Tay Hoan Toan Yen Tnh.  Chnh c Giesu phuc sinh bc ra khoi mo chon Ngi, mi cho ta thay tron ven s that ve loai ngi c cu.

Mot so cau hoi gi y

1.  Ban ngh g ve cach nhom Xa-oc neu van e ve s song lai nh bai Tin Mng hom nay cho biet:  Cach ay xem ra kho hieu?  Xem ra loi thi?  Van co the gi y e ban suy ngh ve chnh ban than ban sau khi chet?  Ban co y kien khac?

2.  Ban ngh g ve cach c Giesu tra li nhom Xa-oc lien quan ti s song lai:

+ "Con cai i nay ci v lay chong ch nhng ai c xet la ang hng phuc i sau va song lai t coi chet, th khong ci v cung chang lay chong.  V c ngang hang vi cac thien than" (cc.34-35)?

+ "Ngi khong phai la Thien Chua cua ke chet, nhng la Thien Chua cua ke song" (c.38)?

 


Back to Home Page