Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 28 thang 10 nam 2001

Chua Nhat 30 Thng Nien Nam C

 

oc Tin Mng Lc. 18, 9-14

(9) c Giesu con ke du ngon sau ay vi mot so ngi t hao cho mnh la cong chnh ma khinh che ngi khac: (10) "Co hai ngi len en th cau nguyen. Mot ngi thuoc nhom Phariseu, con ngi kia lam nghe thu thue. (11) Ngi Phariseu ng rieng mot mnh, cau nguyen rang: "Lay Thien Chua, xin ta n Chua, v con khong nh bao ke khac: tham lam, bat chnh, ngoai tnh, hoac nh ten thu thue kia. (12) Con an chay moi tuan hai lan, con dang cho Chua mot phan mi thu nhap cua con". (13) Con ngi thu thue th ng ang xa, tham ch chang dam ngc mat len tri, nhng va am ngc va tha rang: "Lay Thien Chua, xin thng xot con la ke toi loi". (14) Toi noi cho cac ong biet: ngi nay, khi tr xuong ma ve nha, th a c nen cong chnh roi; con ngi kia th khong. V pham ai ton mnh len, se b ha xuong; con ai ha mnh xuong se c ton len".

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

C ch va li cau nguyen

Tin Mng theo thanh Luca co khoang 40 du ngon, trong so nay co 15 du ngon thuoc nguon rieng cua Luca.  Du ngon ma ta ang tm hieu la mot trong so 15 du ngon o.  Xet ve mat van chng, no giong vi cac du ngon "Ngi Samari tot lanh", "Ong nha giau va Ladaro" (Lc 16,19-31), "Ngi phu ho dai dot" (Lc 12,16-21).  Cac du ngon tren ay eu nham a ra nhng th du cu the ve thai o nen theo hay nen tranh.  Chung ta cung nhau nhn ngam c ch va lang nghe li cau nguyen cua ngi Phariseu va cua ngi thu thue.  ay la hai mau ngi tng phan nhau vao thi c Giesu.  Phariseu -con goi la Biet phai- la nhng ngi rat c dan chung knh trong v i song ao c cua ho.  Ho chuyen can suy niem Kinh Thanh va tuan gi t m moi khoan luat.  Ngc lai, hang ngi thu thue thng b moi ngi coi khinh, v ho phuc vu cho e quoc Roma va v nhng gian lan co the co cua ho khi hanh nghe.

Co le ngi Phariseu va ngi thu thue a len en th cau nguyen vao buoi sang hay buoi chieu.  Cung vi cac tn hu khac, ho en tham d nghi thc tha toi c c hanh moi ngay hai lan trong en th.  Ngi Phariseu ng rieng mot mnh ma cau nguyen.  Ong khong muon ng gan nhng ngi dan thng, s mac phai nh ue cua ho.  Ngi thu thue th ng ang xa, xa ngi Phariseu va xa ca am ong.  Anh thay mnh bat xng va toi loi.  Anh chang dam ngc mat len tri, nh nhng ngi Do Thai khac khi cau nguyen.  Tham ch anh con lam mot c ch khac thng ma ngi an ong vung Trung ong hau nh chang bao gi lam, o la am ngc.  am ngc la mot c ch cua rieng phu n (x.Lc 23,48).

Chung ta hay nghe li cau nguyen cua hai ngi tren ay; qua li cau nguyen cua ho, ta thay c phan nao noi tam cua tng ngi.

Li nguyen cua ngi Phariseu trc het la mot li ta n, tiep theo o la danh sach nhng thoi h tat xau ma ong khong he pham, cuoi cung la nhng viec ao c ong quen lam.  ay la mot li cau nguyen het sc thanh that;  ngi Phariseu ch muon noi len nhng ieu ong a song.  Chang nhng ong a lam cac viec ao c do luat buoc, nh an chay moi nam vao dp le Xa Toi, notp mot phan mi li tc cho en th, ma ong con t nguyen lam nhng viec o mc o cao hn, nh an chay mot tuan hai lan, nop cho en th mot phan mi tien mua sam moi vat mnh s dung.  ay la mot li cau nguyen ma nhieu ngi Do Thai thi ay m c.  Chung ta khong thay ong xin g cho ban than, nhng ch la li "ta n".  ieu ang tiec la li nguyen cua ong ay net t hao, t man va khinh b tha nhan: "v con khong nh bao ngi khac", "con khong nh ten thu thue kia".  Chnh v the chung ta co the nghi ng ve tam tnh "ta n" cua ngi Phariseu nay.  Ta n thc s bao gi cung gan lien vi khiem ton tham sau.

Ngi thu thue en en th e thu toi.  Anh y thc mnh la mot toi nhan, ngang hang vi ngi lam iem (x.Mt 21,31-32).  Co le anh a nghe thay li cau nguyen cua ngi Phariseu ("hay nh la ten thu thue kia"), nen anh thay khoi can cao toi mnh.  Anh ch con at mnh trc Thien Chua mot cach trung thc va khan khoan nai xin: "Lay Thien Chua, xin thng xot con la ke toi loi".  ieu anh khao khat la c Thien Chua tha th va c lam hoa vi anh em, nhng anh ch dam ng xa v thay mnh hoan toan bat xng.

Thai o noi tam

Ngi Do Thai thng ng khi cau nguyen, nhng the ng cua ngi Phariseu khong phai la the ng bnh thng.  o la the ng vng chai cua mot ngi "t hao, cho mnh la cong chnh va khinh miet ngi khac" (c.9).  Ngi Phariseu ra gap Thien Chua va ong cam thay mnh co the gia hn nhieu ngi khac.  Ong a song mot i song ao c, nhiem nhat.  Ong ra gap Chua vi mot kho nhng cong trang to ln cua rieng ong, nhng than oi, cai kho o ln qua en o no ngan cach ong vi Chua, no khong cho ong thay c Ngai na ma ch con thay chnh mnh.  Co nhieu ch toi trong li cau nguyen cua ong.  Toi the nay, toi the no, toi khong nh ngi nay, khong nh ngi khac Rot cuoc, ong Phariseu lai la ngi quay vao mnh, ong ngam ngha ve ep cua ong trc Thien Chua.  Ong khep lai tren chnh mnh, du chung ta tng ong a m ra khi noi: "Lay Thien Chua, con ta n Ngai."  Ta n thc s la nhn nhan moi s mnh lam c eu do n Chua ban.  Ta n la quay ve vi Thien Chua, nhn nhan Ngai la Nguon mach, la Trung tam, la Sc song cua ca i mnh, cua nhng viec tot mnh lam c.  Ong Phariseu a khong ta n thc tam, v ong quay vao mnh, coi mnh la trung tam, la tac gia moi ieu tot ep ong a lam.  Nh the Thien Chua la mot ngi tha, hay cung lam ch la mot ngi ma ong en gap e ke cong va oi n.  Thien Chua phai tra cho ong Nc Tri v ong a co cong.  Ngi Phariseu khong xin Thien Chua ieu g, bi v ong thay mnh khong thieu g ca.  Thien Chua chang the cho ong ieu g, v ong a ay ap.  V t man, nen ong mat i mot kha nang quan trong, o la m ra e on nhan Thien Chua vao i mnh.

Neu ngi Phariseu la mot ong nha giau, chang co g phai xin Thien Chua, th ngc lai, anh thu thue, tuy la ngi co lam tien nhieu cua, nhng that ra anh la ngi ngheo trc mat Thien Chua.  Anh chang co cong trang g e cay da.  Anh y thc ve s nh nhp cua mnh va thay gan nh khong the lam lai cuoc i.  Neu hoan cai, anh phai bo nghe, va nhat la phai boi thng toan bo nhng g anh a thu qua mc, cong them mot phan nam so tien tren.  Tnh canh cua anh that la tuyet vong.  Anh ch con biet cay da vao long thng xot Chua.

Nh the, that la oai oam, chnh s ao c cua ngi Phariseu a tr nen mot chng ngai khien ong ta khong gap c Thien Chua, khong lanh nhan c n cua Ngai.  Con s toi loi cua ngi thu thue lai a anh en cho m long ra e on nhan Thien Chua, ang yeu thng tha th.

Ket luan cua c Giesu

c Giesu long trong tuyen bo: "Toi noi cho cac ong biet: ngi nay, khi tr xuong ma ve nha, th a c nen cong chnh roi; con ngi kia th khong."  Nh the nhng ai t cho mnh la cong chnh (c.9) th khong c Thien Chua nhn nhan, con ke toi loi biet cay trong, lai c Thien Chua lam cho nen cong chnh.  Chung ta khong the t tao cho mnh s cong chnh thanh thien nh lam nhng viec lanh phuc c.  Tr nen cong chnh la mot n Chua ban cach nhng khong, nh long tin va long men cua ta oi vi c Giesu Kito.

Chac chan chung ta phai lam nhieu viec lanh, nhng ng tng mnh co the mua c Nc Tri bang nhng cong nghiep cua mnh.  Chung ta c cu o nh cong nghiep cua c Kito.  Du song ao c hay trot mang than phan toi loi, chung ta phai tranh thai o khep kn trc Thien Chua va tha nhan.  ng v mnh ao c ma khep kn trong t man, cung ng v mnh toi loi ma khep kn trong tuyet vong.  n Chua ch en vi ngi biet m ra e on nhan.

Chung ta khao khat nen thanh, nen tron lanh.  Ngi Phariseu nhan manh en chuyen "toi lam".  Nhng nen thanh khong phai la chuyen "toi lam", ma la chuyen "e Thien Chua t do lam ni toi".  Sau khi c thien than truyen tin, c Maria a noi: "Xin hay xay ra cho toi nh li thien than truyen", ngha la xin Thien Chua hay lam ni toi ieu Ngai muon.  o la tieng xin vang cua Me.

S ln len cua i song thieng lieng nam cho chung ta tr nen nho lai, nhng bc, e cho Chua xam chiem va chi phoi tron ven i ta.  Cang ln len trong Chua, chung ta cang cam thay mot cach manh me rang mnh can en Thien Chua ngay mot hn.

 

Mot so cau hoi gi y

1.  Ngi Phariseu va cau nguyen, va so sanh mnh vi ngi khac.  Ban thay mnh co net g giong vi ong ta khong (t hao, t man, khep kn)?

2.  Chung ta de phe phan va ket an ngi khac da tren cai nhn hi ht ben ngoai.  Co khi nao ban a vap phai sai lam khi voi va xet oan ngi khac khong?

 


Back to Home Page