Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 14 thang 10 nam 2001

Chua Nhat 28 Thng Nien Nam C

 

oc Tin Mng Lc. 17, 11-19

(11) Tren ng len Gierusalem, c Giesu i qua bien gii gia hai mien Samaria va Galile. (12) Luc Ngi vao mot lang kia, th co mi ngi phong hui on gap Ngi. Ho dng lai ang xa (13) va keu ln tieng: "Lay Thay Giesu, xin du long thng chung toi !" (14) Thay vay, c Giesu bao ho: "Hay i trnh dien vi cac t te". ang khi i th ho a c sach. (15) Mot ngi trong bon, thay mat c khoi, lien quay tr lai va ln tieng ton vinh Thien Chua. (16) Anh ta sap mnh di chan c Giesu ma ta n. Anh ta lai la ngi Samari. (17) c Giesu mi noi: "Khong phai ca mi ngi eu c sach sao? The th chn ngi kia au? (18) Sao khong thay ho tr lai ton vinh Thien Chua, ma ch co ngi ngoai bang nay?" (19) Roi Ngi noi vi anh ta: "ng day ve i ! Long tin cua anh a cu cha anh".

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

Ngi Samari co long biet n

Bai Tin Mng hom nay noi ve mi ngi benh phong c cha lanh tuy nhien ac biet chu y ti mot ngi trong nhom, o la ngi Samari a to long biet n oi vi Thien Chua va vi c Giesu la ngi a cha anh khoi benh.

Tnh trang ang thng cua ngi mac benh phong a c c Giesu chieu co cha lanh rat sm trong i cong khai cua Ngi (Lc 5,12-16).  Chng benh lay truyen nay tng b coi nh hnh phat ien hnh nhat Thien Chua gi en: "c Chua se lam cho anh em b ung nhot ac tnh au goi va ui, ma anh em khong the cha khoi, t ban chan cho en nh au." (nl 28,35).  Ngi mac benh phong phai mac ao rach, xoa toc, che rau ria, va keu len "O ue! O ue!"  Bao lau con mac benh, ngi o phai rieng ra mot ni ngoai trai (Lv 13,45-46).  Bat ke ti hang rao ngan cach do luat cu dng len, c Giesu a ung ti than mnh ngi benh phong va cho anh ta lap tc c khoi (Lc 5,13).

Vi cuoc cha lanh noi tren, c Giesu khong nhng to ra la ang quyen nang oi vi th benh thuoc loai ghe gm nhat nay ma con cho thay chnh Ngi ng ra pha o hang rao khien cho con ngi xa cach nhau.

Cuoc xuat hanh mi nham Tri cao

Rieng vi bai Tin Mng hom nay ieu c nhan manh la moi tng quan gia con ngi vi Thien Chua.  ieu o de hieu v Luca at cuoc cha lanh mi ngi benh phong trong cuoc hanh trnh len Gierusalem cua c Giesu.  Cuoc hanh trnh nay c Luca quan niem nh cuoc xuat hanh mi vi c Giesu ng ra lanh ao dan mi cua Thien Chua i ve at ha la Tri cao (Lc 9,51).

Ca nhom ch khong phai ch mot ngi benh phong, tu tap lai e xin c Giesu cha lanh.  Nhom gom ca ngi Do Thai lan ngi Samari.  Ngay t au cuoc hanh trnh len Gierusalem cua c Giesu, ke chong oi au tien oi vi cuoc len Gierusalem nay chnh la nhng ngi Samari.  Khi s, c Giesu sai may s gia i trc.  Nhng ngi nay vao mot lang ngi Samari e chuan b cho Ngi en, nhng dan lang khong on tiep Ngi, v Ngi ang i ve hng Gierusalem (Lc 9,52-53).  Khi hai mon e la Giacobe va Gioan tc gian muon khien la t tri xuong thieu huy dan lang Samari la dan chong oi cuoc len Gierusalem, hai ong lien b c Giesu qu mang (Lc 9,55).

Vt tren ky th chung toc

Ky th chung toc gia ngi Do Thai va ngi Samari a co t xa xa ac biet t sau cuoc lu ay vao nam 722 trc cong nguyen.  Ngi Samari tr nen mot dan pha tron ve chung toc.  Ho ngan cach gia hai dan toc cang them sau khi ngi Samari t cuoc lu ay Babylon tr ve muon oan tu vi ngi Giue ma b vua Giorobaben va nha lanh tu Nehemi t choi (Er 4,2-3).  Ngi Samari lien xay en th rieng cho ho tren nh Garadim.  Ngi co cong xay cat chnh la ong Manase, con trai cua v thng te Yoaa, a b ong Nehemi uoi khoi Gierusalem v ket hon vi ngi con gai cua mot v quan Ba T ngoai ao.

Vay c Giesu khong ch to ra la mot con ngi bao dung.  Thai o cua Ngi a dt khoat muon i ngc lai dong lch s cua hn bay the ky ky th chung toc, e en vi ngi Samari.

Trong cuoc hanh trnh len Gierusalem, c Giesu con lam moi ngi ngac nhien vi du ngon ngi Samari nhan hau.  Trong du ngon nay hai nhan vat to ra thieu tnh ngi chnh la hai ngi co a v trong ao Do Thai, gom mot thay t te va mot thay Levi.  Hai v nay tren ng t Gierusalem xuong Gierikho, gap mot ngi b ke cp boc lot va anh nh t roi e nam na song na chet tren ng.  Ca hai lan lt sang pha ben kia ng ma i.  Ch co mot ngi Samari nac danh va thay nan nhan lien ong long thng.  Ngi nay a cui mnh xuong ra va bang bo vet thng cho nan nhan.  Ke en ong con vc ngi o len lng la e ch en quan tro.  Ngi Samari nhan hau nay khong nhng tra tien cho ngi chu quan tro ma nh con trao cho chu quan mot ngan phieu a ky san e chu quan t do ien vao, khi noi: "Nh bac san soc cho ngi nay, co ton kem bao nhieu, th khi tr ve, chnh toi se hoan lai bac." (Lc 10,35)

Bang con ng bac ai gng mau

Va ta biet du ngon c ket thuc vi li c Giesu khuyen nha thong luat Do Thai la "Ong hay i, va cung hay lam nh vay" (Lc 10,37) -tc la hay noi gng ngi Samari e song tnh ngi; nh vay mi mong co c s song i i lam gia nghiep.

Nhng s song i i ch at c khi ngi ta the hien ca hai ve cua gii ran yeu thng.  Men Chua ma thoi th cha u, con phai yeu ngi na.  Ngc lai, yeu ngi ma thoi cung cha u, con phai "yeu men c Chua Thien Chua cua ngi, het long, het linh hon, het sc lc, va het tr khon ngi" (Lc 10,27).  Du ngon ngi Samari nhan hau ch mi neu v du ien hnh ve yeu ngi.  Ve men Chua, mot ngi Samari na c c Giesu ch cho thay nh mot kieu mau noi bat.  o la ngi Samari benh phong trong so mi ngi benh phong c c Giesu chieu co cha lanh nh ta thay trong bai Tin Mng hom nay.

Het sc thuan li vi Nc Thien Chua

Be ngoai xem ra nhng ngi benh phong nay a b Thien Chua chuc d nhng trong thc te Chua a bien oi hoan canh bat li tr nen hoan canh het sc thuan li cho Nc cua Ngai.

+ Chnh nh tach ri khoi cong oan a phng ni ho tng sinh song, ho c t do song tnh ngi nh Thien Chua a dng nen ho, khong phan biet la ngi Samari hay la ngi Do Thai.

+ B xa hoi ruong bo, ho a khong tr nen moi ngon cho that vong.  Chnh ho cung nhau lam nen mot xa hoi mi ngi phong song lay lat canh loi ra vao cong thanh.  Ho song da vao cua bo th nhng ong thi cung luon oi ngi ta phai xet lai xem loi c x oi vi ho co thc s cong bang lam hay khong.

+ Ho nghiem c phan nao ve Nc Thien Chua ang en vi ho qua con ngi ay tnh thng va quyen nang cua c Giesu.  Co le ho a nghe biet rang tat ca nhng ai co ngi au yeu mac u th benh hoan, eu a ti Ngi.  Ngi at tay len tng benh nhan va cha ho. (Lc 4,40).  Cho nen ho on gap Ngi.  Ho dng lai ang xa va keu ln tieng "Lay Thay Giesu xin du long thng xot chung toi" (Lc 17,13)

+ Thay Giesu nhe nhang a ho vao nhp song cua Nc Thien Chua ngang qua mot lenh truyen.  Nh xa ngon s Elise truyen cho quan Na-a-man mac benh phong, phai tam bay lan trong song Gioan e c lanh (2V 5,10-12), nay Thay Giesu cung oi mi ngi phong phai thc hien mot viec chng to niem tin va c vang phuc cua ho.  Ho phai i trnh dien vi nhng v t te co nhiem vu xet xem ho co c khoi e tai gia nhap cong oan Do Thai cha.

+ ieu la lung xay ra la khi ho vang li Thay Giesu e i trnh dien vi cac v t te noi tren, th t nhien benh phong bien mat tren ngi ho!

Vay mi ngi phong a tien xa va sau trong Nc cua Thien Chua nh n tao dng van duy tr ho trong hien hu va nh Chua Thanh Linh van noi vi ho qua tieng noi cua lng tam.  Ho con c c Giesu, Con Thien Chua (Lc 1,35) chieu co can thiep dan a ho ti n cu o.

Nh oa hoa n ro

Rieng ni ngi benh phong goc Samari, s can thiep cua c Giesu nh oa hoa n ro:

+ Mot mnh ngi Samari "thay mnh c khoi lien quay tr lai" vi c Giesu.  Anh co cai nhn chnh xac ve xuat x cua i song mi ni anh.  Tien van phai tr lai vi Thay Giesu la ngi a cho anh c khoi.  ang co kha nang cha anh khoi th benh ghe gm nay phai co kha nang soi sang nhieu cho i anh.

+ Trc khi gap lai Thay Giesu, anh a "ln tieng ton vinh Thien Chua" (c.15).  o la ang Thien Chua gan lien vi hien hu cua anh.  o la ang ma Thay Giesu keu la "Cha la Chua Te tri at ang a giau kn khong cho bac khon ngoan thong thai biet nhng ieu nay, nhng lai mac khai cho nhng ngi be mon" (Lc 10,21).

+ "Anh lien sap mnh di chan Thay Giesu ma ta n" (c.16).  o la c ch bieu lo long ton knh mot v vua; ay long ton knh hng ti mot v ma anh nhn nhan la ngi ma Thien Chua a sai en cu cha anh.

+ "Chn ngi kia au?  Sao khong thay ho tr lai ton vinh Thien Chua?" (cc.17-18).  Ho a vang li ngi cua Thien Chua va a c khoi ve the ly.  The ma tam hon ho khong c anh ong e ton vinh Thien Chua sao?  Co s te liet nao o ve thieng lieng trong moi tng quan cua ho oi vi Thien Chua.

+ "ng day i!  Long tin cua anh a cu anh" (c.19).  Niem tin cu o ni ngi Samari gia thiet sinh hoat cu o phat xuat t ni Thay Giesu.  Ngi Samari nay a c Thay Giesu dan vao nhp song cua c tin.  Nhp song ay co the a anh i rat xa.

 

Mot so cau hoi gi y

1.  Chua Giesu a vt len tren truyen thong ky th chung toc nang ne e en vi ngi Samari.  Rieng ban co phai vt thang nhng kho khan nao khong e co tng quan tot vi mot so nhng ngi khong phai la ngi Cong Giao ma ban biet.  Tng quan ay nen nham muc ch nao theo gng Chua Giesu?

2.  Hay so sanh ngi benh phong Samari c Chua Giesu cha lanh (Lc 17,11-19) vi nhan vat Samari nhan hau trong du ngon (Lc 10,29-37).  Ho noi vi chung ta nhng g ve Nc cua Thien Chua?

 


Back to Home Page