Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 30 thang 9 nam 2001

Chua Nhat 26 Thng Nien Nam C

 

oc Tin Mng Lc. 16, 19-31

(19) "Co mot ong nha giau kia, mac toan lua la gam voc, ngay ngay yen tiec linh nh. (20) Lai co mot ngi ngheo kho ten la Ladaro, mun nhot ay mnh, nam trc cong ong nha giau, (21) them c nhng th tren ban an cua ong ay rt xuong ma an cho no. Lai them may con cho c en liem ghe choc anh ta.  (22) The roi ngi ngheo nay chet, va c thien than em vao long ong Apraham. Ong nha giau cung chet, va ngi ta em chon.

(23) "Di am phu, ang khi chu cc hnh, ong ta ngc mat len, thay to phu Apraham tan ang xa, va thay anh Ladaro trong long to phu. (24) Bay gi ong ta keu len: "Lay to phu Apraham, xin thng xot con, va sai anh Ladaro nhung au ngon tay vao nc, nho tren li con cho mat; v ay con b la thieu ot kho lam !" (25) Ong Apraham ap: "Con i, hay nh lai: suot i con, con a nhan phan phc cua con roi; con Ladaro suot mot i chu toan nhng bat hanh. Bay gi, Ladaro c an ui ni ay, con con th phai chu khon kho. (26) Hn na, gia chung ta ay va cac con a co mot vc tham ln, en noi ben nay muon qua ben cac con cung khong c, ma ben o co qua ben chung ta ay cung khong c".  (27) "Ong nha giau noi: "Lay to phu, vay th con xin to phu sai anh Ladaro en nha cha con, (28) v con hien con nam ngi anh em na. Xin sai anh en canh cao ho, keo ho lai cung sa vao chon cc hnh nay !" (29) Ong Apraham ap: "Chung a co ong Mose va cac Ngon S, th chung c nghe li cac v o". (30) Ong nha giau noi: "Tha to phu Apraham, ho khong chu nghe au, nhng neu co ngi t coi chet en vi ho, th ho se an nan sam hoi". (31) Ong Apraham ap: "Ong Mose va cac Ngon S ma ho con chang chu nghe, th ngi chet co song lai, ho cung chang chu tin au".

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

Khong the men Thien Chua neu khong yeu ong loai

Bai Tin Mng hom nay noi ve cuoc phan xet cuoi cung nh trong Mt 25,31-45.  Muc ch la vach cho thay con ng cu o.  Ta c cu nh ket hp vi Thien Chua.  Noi dung cua Tin Mng hom nay day ta ve ieu ket hp ta vi Thien Chua ngc lai vi ieu tach ri ta ra khoi vong tay cua Ngi.  ieu ket hp ta vi Thien Chua chnh la tnh yeu:  Bai hoc c ban can c lanh hoi la: Khong the ket hp vi Thien Chua neu tach ri khoi anh ch em ong loai.  Khong the yeu men Thien Chua neu khong yeu thng ong loai.   Hai ieu quan trong ma Li Chua muon ta ghi long tac da la:  1) Moi tng quan lien he gia n cu o va tnh yeu oi vi ong loai.   2) Vai tro cua Li Chua trong viec hoan cai ta.

Pham chat cua tng quan vi ngi lan can

1. - Bai oc th nhat noi rang "Chua khong muon mot ai phai h mat bi v Chua yeu thng moi ieu Chua dng nen."  The ma bai Tin Mng hom nay lai cho thay ngi giau co sa hoa nguc!  ieu o co ngha la mac dau y muon cua Thien Chua la moi ngi eu c cu nhng van co nhng ngi h i.  Tai sao vay?  Ly do v nhieu ngi khong e y ti s kien la n cu o cua ta he pham chat cua moi tng quan gia ta va ngi lan can.  Ve ieu nay Tin Mng noi ro.  Bai du ngon hom nay trnh bay cho ta thay hai hoan canh xem ra trai ngc nhau nhng trong thc te khong nh vay.  Nhng hoan canh o ch trai ngc nhau theo a v xa hoi cua hai nhan vat chu yeu:  i nay ngi giau co khong thieu s g, con chang La-da-ro thieu thon moi s; ngc lai, trong the gii ben kia La-da-ro lai la ngi khong thieu s g, con ngi giau co thieu thon moi s!  Nhng xet ve ieu thiet yeu hoan canh thc s cua hai nhan vat hoan toan trc sau nh mot: i nay ngi giau co khong thieu s g nhng lai thieu ieu thiet yeu la tnh yeu; ni the gii ben kia, ngi o cung se xa cach Thien Chua la Thien Chua cu.  Con La-da-ro a tng thieu thon moi s nhng anh van co Thien Chua nen trong the gii ben kia anh tiep tuc vi Thien Chua.  Tai sao khi i nay La-da-ro thieu thon ca nhng ieu can thiet?  Ly do v ngi giau co thieu tnh thng!  Do o anh ngheo La-da-ro b oi x nh mot con cho.  Chnh v thieu cong bang va tnh yeu nen ngi giau co gay nen au kho va s nhuc cho La-da-ro.  Pham chat cua moi tng quan gia ngi giau va anh La-da-ro het sc tieu cc, hau nh khong co tng quan g ca:  Ngi giau khong x oi vi La-da-ro nh ngi anh em theo luat ao ma ch x oi vi La-da-ro nh mot con vat.

Ngi giau h mat v thieu tnh yeu

Chnh tnh yeu thieu vang ni ngi giau co a la nguyen nhan khien ngi o h mat.  ieu lam phat sinh ra nhng kho au cho anh em cung lam phat sinh ra s h mat i i! (x. Mt 5.22).  Ai a tng s hu moi s i nay th se chang s hu c g i sau bi le ngi o i nay a chang co tnh yeu  nen cung chang co Thien Chua!  Gia ngi o va Thien Chua la ca mot vc tham (c.26) v vc tham xa hoi ay chnh ngi giau co a ao thanh ho sau gia ban than mnh va ngi ngheo La-da-ro.  S kien tnh yeu thieu vang a chon vui ngi giau co trong s h mat, ieu o ta thay ro khi so sanh bai Tin Mng hom nay vi Mt 25,31-46:

+ "Ta oi ma cac ngi khong cho ta an" (Mt 25,42).  La-da-ro "them c nhng manh vun tren ban an cua ong ay ri xuong ma an cho no" (Lc 16,21).  La-da-ro oi kho trong khi ngi giao co "ngay ngay yen tiec linh nh" (c.17).

+ "Ta la khach la ma cac ngi khong tiep rc" (Mt 25,43).  "Lai co mot ngi ngheo nam trc cong ong nha giau" (Lc 16,20).  La-da-ro khong c tiep on ni nha ngi giau co nen phai nam ngoai cong, ch co bay cho en liem lap.

+ "Ta tran truong ma cac ngi khong cho mac" (Mt 25,43).  Ngi giau co, ngc lai "mac toan lua la gam voc" (Lc 16,19).  La-da-ro b loai ra ngoai cong an mac rach ri.

+ "Ta au yeu ma cac ngi a khong tham vieng" (Mt 25,43).  La-da-ro vi "mun nhot ay mnh", the ma ngi giau co chang quan tam.  Ch co lu "cho en liem ghe choc anh ta."  V vay cac ngi o "se phai vao cc hnh i i" (Mt 25,46):  Thien Chua khong the chap nhan e loai ngi chung ta oi x vi nhau mot cach phi nhan.  e hieu ieu o ta can hieu ke hoach ma Chua Cha a an nh t ban au.  Ngai co y cho loai ngi nen nh mot gia nh c mi goi ket hp vi Ba Ngoi Thien Chua.  Do o Ngai a sai Con Mot Ngai la c Giesu en qui tu moi ngi lai thanh mot than the duy nhat vi c Giesu la au, va vi moi ngi la chi the cua c Giesu.  Chung ta ch la mot trong c Giesu Kito.  Ta c nhan chm trong Ba Ngoi vi t cach la than the cua c Giesu.  o la hnh anh noi len c chut nao o ve s that c mac khai la: chung ta eu la anh ch em vi nhau trong c Giesu Kito ti mc co the noi nh  thanh tong o Phaolo rang anh ch em "tuy nhieu nhng ch la mot than the trong c Kito, ai nay lien i vi nhau nh nhng bo phan cua mot than the" (Rm 12,5).  o la ly do sau tham thuc ay ta x oi vi nhau nh anh ch em va yeu thng nhau ti mc co the hy sinh tnh mang v nhau (Ga 15,13).

Pham chat cua tng quan da tren tnh yeu

2. - ng tng ti s song i i nh la mot cuoc song ch bat au sau khi ta chet v s song ay phai bat au trong xa hoi tran the nay.  Chnh cai the gii ta ang song nay can c cu.  Ta c mi goi e bat au song s song tren tri ngay di at nay.  Bang cach nao?  Tha bang cach lien l oi mi pham chat cua nhng moi tng quan ta co oi vi tha nhan.  Pham chat ay phai da tren tnh yeu.

ieu va noi xem ra de nhng lai rat kho thc hien!  Lam the nao thc hien c?  Chnh c Giesu tra li cau hoi o khi ngi giau co xin cho anh La-da-ro a chet hien ve e cai hoa nhng ngi anh em con song.  c Giesu tra li qua to phu Ap-ra-ham rang "Chung a co ong Mose va cac ngon s th chung c nghe li cac v ay" (Lc 16,29).  c Giesu cung noi ieu o vi chung ta hom nay la: ng ch xay ra nhng phep la e bat au men Chua va yeu ngi!  Hay m sach Phuc Am ra se thay o bai hoc ve yeu thng.  c Giesu thng khuyen cao ngi ta a li Ngi day ra thc thi: "Hay lam nh vay th se c song" (Lc 10,28-37).

Bien oi ghen t thanh yeu thng

"Tnh va toi lay nhau c mot nam.  Theo tuc le thon que, toi phai chung vi cha me chong sau ngay ci.  V chung nen chung toi khong phai mua sam g ca."

"en lt em chong lap gia nh th nha a chat va v chong chu phai don sang lang ben canh.  Ho phai sam sa u th.  Toi cam thay ghen tc khi thay ho c mua sam tat ca vat dung ho muon."

"Toi cht nh ti Li Chua Giesu day la "Ngi phai yeu men ngi lan can nh chnh mnh ngi." (Mc 12,31).  Toi hieu ngay rang nhu cau cua gia nh chu em la nhu cau cua toi va toi nen to ra vui mng khi thay ho co u tien nghi vat chat.  Le ra toi phai at mnh vao hoan canh cua ho va vui mng nh chnh ho.  Toi bat au yeu men ho va co gang lam bat c ieu g e giup ho.  V co chut kinh nghiem ve nhng th can dung trong nha, nen toi e ngh ho nen mua nhng o can thiet va thch hp cho ho nhat."

"Toi thc s cam nghiem c rang chnh Li Chua a bien oi long ghen t cua toi thanh tnh thng."

Li Chua ong vai thiet yeu

Mau chuyen va ke do ch Tnh cho thay Li Chua ong vai tro thiet yeu trong viec hoan cai long ngi:  Li Chua mang lai sc manh va anh sang giup ta ra khoi tnh ch ky e co the yeu thng.  Co nhng Kito hu chon mot cau Phuc Am moi tuan e a ra thc thi.  Thc ra moi Kito hu eu nen lam nh vay hau mang lai pham chat cho i song hang ngay cua mnh.

Mot so cau hoi gi y

1.  a) Co nhng ngi cham lo oc kinh, xem le nhng chang quan tam g en tnh yeu oi vi tha nhan:  Ho khong buon noi chuyen vi ngi nay va hay ch trch ngi kia, lai con cai co vi ngi khac na.

b) Ngc lai, co nhng ngi cham lo viec thien nhng chang e y en moi tng quan vi Thien Chua trong cau nguyen.  Ban th xet mnh xem ban thuoc loai ngi nao?  Loai a?  Loai b?  Hay la loai nao khac?

2.  Li Chua co vai tro nao oi vi i song c tin cua ban?  Ban co kinh nghiem nao ve Li Chua anh hng sau oi vi ban hay oi vi mot ngi nh  ch Tnh noi tren chang?

 


Back to Home Page