Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 9 thang 9 nam 2001

Chua Nhat 23 Thng Nien Nam C

 

oc Tin Mng Lc. 14, 25-33

(25) Co rat ong ngi cung i ng vi c Giesu. Ngi quay lai bao ho: (26) "Ai en vi toi ma khong dt bo cha me, v con, anh em, ch em, va ca mang song mnh na, th khong the lam mon e toi c. (27) Ai khong vac thap gia mnh ma i theo toi, th khong the lam mon e toi c".

(28) Qua the, ai trong anh em muon xay mot cay thap, ma trc tien lai khong ngoi xuong tnh toan ph ton, xem mnh co u e hoan thanh khong? (29) Keo l ra, at mong roi ma khong co kha nang lam xong, th moi ngi thay vay se len tieng che ci ma bao: (30) "Anh ta a khi cong xay, ma chang co sc lam cho xong viec". (31) Hoac co vua nao i giao chien vi mot vua khac, ma trc tien lai khong ngoi xuong ban tnh xem mnh co the em mot van quan ra, ng au vi oi phng dan hai van quan tien anh mnh chang? (32) Neu khong sc, th khi oi phng con xa, at nha vua a phai sai s i cau hoa. (33) Cung vay, ai trong anh em khong t bo het nhng g mnh co, th khong the lam mon e toi c".

 

Gi y e song va chia se Tin Mng

Bai Tin Mng hom nay ngo li vi moi ngi muon lam mon e c Giesu.  Chnh vi am ong ang i theo Ngi len Gierusalem, c Giesu a neu nhng ieu kien ho phai co e bc theo Ngi.  Nhng tai sao vi am ong ma Ngi cung neu van e dt bo cha me, v con, anh em, ch em, va ca mang song na (c.26)?  Ve cuoi bai Tin Mng, Ngi con oi hoi ngi ta phai t bo het nhng g mnh co e theo Ngi (c.33).  Nh vay phai hieu bai Tin Mng hom nay nh the nao e co the a ra thc hanh?

Tai sao phai dt bo moi s?

Qua that bai Tin Mng hom nay gi y e ta at mnh trc van e s thien va s ac nh Kinh Thanh day ta, nh o mi hieu c tai sao c Giesu yeu cau ke theo Ngi phai dt bo moi s.

Kinh Thanh cho thay t nguyen khi Thien Chua a dng nen moi s eu rat tot (St 1,31), cho nen khong co van e phai loai bo ieu g ca.  Nhng khi c Giesu en day ta phai cau nguyen e khoi sa chc cam do (Lc 22,46) va e c cu thoat khoi s d (Mt 6,13), th ro rang la s d a xuat hien va no khong xa la vi con ngi en noi long con ngi co the b loi keo bi no!  Ta goi o la cn cam do.

I. - S THIEN va S AC NI THE GII

Ai cung nghiem thay ngay ni long mnh cai goi la thien hao hoac xau hay d.  Kinh Thanh goi ieu thien hao la tob (ma Hy ng dch la Kalos va Agathos, tc la ep va tot) e ch ve ngi hay vat khi day ni ngi cam nhan nhng cam giac de chu hoac sang khoai.  Kinh Thanh noi ti mot ba an ngon (1V 21,7; Rt 3,7), mot thieu n ep (Est 1,11), nhng con ngi t thien (St 40,14).  Noi tom lai tob ch ve tat ca nhng ieu mang lai hanh phuc hoac khien cho cuoc song c de dang xet theo trat t vat ly hoac tam ly.  Ngc lai, tat ca nhng ieu a ngi ta ti benh tat, au kho di moi hnh thc, nhat la a ti s chet, eu c goi la xau (ra trong Hip-ri ma Hy ng dch la poncos hoac kakos).

Khi Kinh Thanh noi rang Thien Chua thay ieu Ngi dng nen la ieu tot (St 1,4) Kinh Thanh khong co y noi rang pham chat thien hao la do ieu thien hao khach quan nao o ma khong phai la chnh Thien Chua.  Ch co Thien Chua tao dng mi thong ban cho tho tao phan thien hao do chnh u pham thien hao cua Ngi.

Cuoc th thach ve t do

Nhng ni con ngi ma noi ti pham chat thien hao th o la mot trng hp ac thu.  Pham chat ay la mot phan le thuoc vao con ngi.  Ngay t khi tao dng, Thien Chua a at con ngi trc "cay biet lanh biet d" bang cach cung cap cho con ngi kha nang vang phuc hau hng dung hoa trai cua cay s song; ngc lai con ngi cung co kha nang bat tuan e b loi keo vao s chet (St 2,9.17):  o la cuoc th thach ve t do van con c lap lai ni moi mot con ngi.  Neu con ngi t khc s d va thc thi ieu lanh (Is 7,15; Am 5,14) bang cach gi luat Thien Chua va at mnh ong hnh ong dang vi y muon cua Thien Chua, o la con ngi thien hao ep long Thien Chua (St 6,8).  Neu ngi o lam ieu ngc lai tat se nen xau va lam phat long Thien Chua (St 38,7).  Bi le, con ngi la tho tao c Thien Chua ban cho co t do, nen co trach nhiem.  Chnh ni lng tam, con ngi hnh thanh nen chon la mnh muon; o chnh la ieu an nh cho pham chat luan ly va nh mang i mnh.

Satan la ao

B Satan la ao, ngay t ban au, con ngi a chon la s d.  Con ngi a t tm kiem nhng ieu thien hao cho mnh gia nhng tho tao quanh mnh.  Sach Sang The mo ta con ngi khi thay tho tao "ngon e an th chung gay nen me hoac e nhn xem" (St 3,6).  Va con ngi a lam nhng ieu ay ngc lai vi y muon cua Thien Chua, o la ieu thiet yeu sinh ra toi.  Hau qua ma con ngi nhan c la nhng hoa qua chua chat do au kho va s chet (St 3,16-19).  Tiep theo la s d c a vao the gii trong o no c nay n.  Con cai loai ngi tr nen xau en noi thanh vnh gia phai than: "Chung a ra h on, lam nhng ieu ghe tm, chang co mot ai lam ieu thien" (Tv 14,1).  Tong o Phaolo cung khang nh rang "moi ngi tren the gian eu ac toi trc toa Thien Chua" (Rm 3,19).

S d phat sinh do long con ngi

Chnh kinh nghiem cua con ngi cho thay noi that vong trc nhng ieu c ao cua chnh mnh ma mnh khong tai nao thoa man (Gv 5,9).  Con ngi khong the nao tan hng c nhng cua cai cua trai at (Gv 5,14; 11,2-6), lai cung khong co kha nang "lam ieu thien ma khong pham toi" (Gv 7,20) v s d phat sinh do chnh long con ngi (St 6,5; Tv 28,3; Gr 7,24).  ieu o do chnh Chua Giesu vach cho ta thay ro.  Ngi noi "V t long con ngi phat sinh nhng y nh gian ta, nhng toi giet ngi, ngoai tnh, ta dam, trom cap, lam chng gian va vu khong.  o la nhng cai lam cho con ngi ra o ue." (Mt 15,19-20).

II. - DUY MOT MNH "C GIESU KITO CHUA CHUNG TA" (Rm 7,25)

co the ha c s d t tan goc bang cach toan thang no ngay ni long con ngi.

Ban tang mot qua tim mi

Cu c a tien bao khi noi Thien Chua se ban tang cho loai ngi "mot qua tim mi, se at Than Kh vao long cac ngi.  Ta se bo i qua tim bang a khoi than mnh cac ngi va se ban tang cac ngi mot qua tim bang tht.  Chnh Than Tr cua Ta, Ta se at vao long cac ngi, Ta se lam cho cac ngi i theo thanh ch, phan quyet va menh lenh Ta se truyen cho cac ngi." (Ed 36,26-27).

Tan c cho biet cung nh v mot duy nhat la Adam a khong vang li Thien Chua, ma muon ngi thanh toi nhan; "th nh mot ngi duy nhat a vang li Thien Chua, muon ngi cung se thanh ngi cong chnh v an sung cung thong tr bang cach lam cho ngi ta nen cong chnh e c song i i, nh c Giesu Kito, Chua chung ta." (Rm 5,19-21).

Chua lanh ao moi ngi trong cuoc chien thang s d

Bai Tin Mng hom nay cho thay c Giesu lanh ao moi ngi trong cuoc toan thang s d nh the nao.  Moi ngi can phai t bo het nhng g mnh co e tr nen mon e cua c Giesu (c.33) la phai at tat ca nhng g mnh s hu trong viec s dung chung theo gii ran tnh yeu cua c Giesu.

Gia nh at mnh e Chua lanh ao

Hay coi mot gia nh Kito hu ngoi tnh toan xem mnh co the thc thi tinh than cua bai Tin Mng hom nay nh the nao: "Chung toi c thu hut bi chu thuyet "chia se cua cai" bang cach ch gi lai cho mnh nhng g can thiet e song, phan con lai em chia het cho ngi tung thieu.  Tuy vay, khi tnh toan lai, chung toi buon phien nhan ra la mnh chang co u e ma cho.  Mat khac, chung toi khong cam thay bnh tam cho lam khi khong cho i c.  Guong may xa hoi co cong bang lam khong?  Co le chung ta phai bat au ao ngc lai nhng gia tr a c at ra, th du nh danh ra mot so tien trc e chia se cho anh em va sau o mi dung tien con lai e trang trai chi tieu trong nha.  Chung toi a "nghien cu" ky so lng cua chong toi, nguon li tc duy nhat cua gia nh va sau o chung toi co sang kien la moi thang se hy sinh mot cai g o e danh tien cho muc "thc thi tnh lien i."

Cac con toi thay vay cung c ao c tham gia.  Chung toi ngoi quay quan lai vi nhau va a noi cho nhau nghe tng nhu cau cua nhau.  Con trai ln cua chung toi, von la a thch chng dien theo thi trang nhat, a san sang cat bt viec an mac cua chau lai.  Hai a sau tnh nguyen gii han vao viec tieu tien luc can thiet ma thoi, va a ut th tnh nguyen giam bt tien tui.

Qua cach giai quyet nay, chung toi cam thay that bnh an, hiep nhat vi nhau.  Va chung toi cam ket se lam bai tap nay thng xuyen hn na, e ng bao gi ri vao cam bay cua mot i song trng gia, vo tnh trc nhu cau cua tha nhan." (o Minh Tr, SJ., i Tm Anh Em, Montreal 1993, trang 260-261).

 

Mot so cau hoi gi y

1.  Ban ngh gia nh ma ngoi ban bac vi nhau e xem ai nay co the ong gop c bao nhieu cho muc "thc thi tnh lien i" vi nhng ngi thieu thon nh noi tren, co the mang lai li ch nh: a) lam cho ai nay bt tnh ch ky?  b) lam cho ai nay trong gia nh quan tam ti nhng ngi thieu thon trong xa hoi?  c) lam cho ai nay c t do hn e theo gng Chua Giesu?  d)  Ban co y kien khac?

2.  Tai sao vi am ong ma Chua Giesu cung neu van e phai dt bo cha me, v con, v.v va het nhng g mnh co (cc.26 va 33):  a) Chua muon ngi ta theo Chua tan ay long?  b) Chua muon giai thoat con ngi khoi moi ham muon?   c) Chua muon ngi ta song s that la phai hoan toan le thuoc vao Chua la nguon goc va cung ch?  d) Ban co y kien khac?

 


Back to Home Page