Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngay 1 thang 7 nam 2001

Chua Nhat 13 Thng Nien Nam C

 

oc Tin Mng Lc 9,51-62

(51) Khi a ti ngay c Giesu c rc len tri, Ngi nhat quyet i len Gierusalem. (52) Ngi sai may s gia i trc. Ho len ng va vao mot lang ngi Samari e chuan b cho Ngi en. (53) Nhng dan lang khong on tiep Ngi, v Ngi ang i ve hng Gierusalem. (54) Thay the, hai mon e Ngi la ong Giacobe va ong Gioan noi rang: "Tha Thay, Thay co muon chung con khien la t tri xuong thieu huy chung no khong?" (55) Nhng c Giesu quay lai qu mang cac ong. (58) Roi Thay tro i sang lang khac.

(57) Thay tro con ang i tren ng, th co ke tha Ngi rang: "Tha Thay, Thay i au, toi cung xin i theo". (58) Ngi tra li: "Con chon co hang, chim tri co to, nhng Con Ngi khong co cho ta au".

(59) c Giesu noi vi mot ngi khac: "Anh hay theo toi !" Ngi ay tha: "Tha Thay, xin cho phep toi ve chon cat cha toi trc a". (60) c Giesu bao: "C e ke chet chon ke chet cua ho. Con anh, anh hay i loan bao Trieu ai Thien Chua".

(61) Mot ngi khac na lai noi: "Tha Thay, toi xin theo Thay, nhng xin cho phep toi t biet gia nh trc a". (62) c Giesu bao: "Ai a tra tay cam cay ma con ngoai lai ang sau, th khong thch hp vi Nc Thien Chua".

Gi y e song va chia se Tin Mng

THIEN CHUA NOI TIENG NAO ?

Ngay xa co mot chu be sinh ra Trung ong lay ten la A-Minh-Uyen (Emmanuel).  Chu la mot cau be sac sao luon neu nhng cau hoi khien moi ngi phai suy ngh e tra li.  Hom no, cau hoi thay giao: "Tha Thay, Thien Chua noi bang th tieng nao vay Thay?"  Thay giao suy ngh mot hoi lau roi cung phai thu thc rang Thay khong c biet.  Ke en cau hoi nhng bac lao thanh trong lang nhng ho cung eu chu thua.  Cau cang to mo va thac mac them.  Cau i khap x e hoi xem co ai biet c Thien Chua noi bang th tieng nao khong?  Moi ngi eu lac au vi hai ch "khong biet".

Dau vay, cau Uyen van tham tn co ngi biet ieu ay.  V the cau a len ng en vi nhng quoc gia va ca nhng a luc khac na, luon vi cau hoi tren moi la: "Thien Chua noi vi chung ta bang ngon ng nao?"

Ngon ng Tnh Yeu la chnh Ngi Con Mot (Ga 3,16)

Xay ra mot em no, cau Uyen b kiet sc v cuoc bo qua nhieu.  Cau ng trc mot thon lang goi la Belem nen dng lai e tm ni nga lng.  Khong may cho cau v em ay tai Belem cac quan tro eu chat nch nhng ngi.  Cau bo buoc phai tm cho tam tru ni mot cai hang di sn nui.  Nhng la lung cau nhn vao hang th thay a co mot oi v chong vi mot hai nhi en tam tru trc cau!  Ba me tre a vui ve on tiep cau mot cach niem n.  ieu la lung hn na la ngi me nay khong nhng biet ten cau ch danh ma con biet ca muc ch cua cuoc hanh trnh cau ang theo uoi!  Ba noi: "Cau Uyen, cau vao ay nhap bon vi gia nh cua cau; ay cung la gia nh danh cho moi ngi!  Hay ke nh cau a at ti ch sau mot cuoc hanh trnh dai.  Cau bon ba khap the gii la e hoi xem Thien Chua noi th tieng nao phai khong?  Th ay, hay nhan ra th ngon ng ma Thien Chua dung.  o chnh la ngon ng cua tnh yeu:  Thien Chua qua yeu the gian en noi a ban Con Mot Ngi" (Ga 3,16).

Trai tim cau Uyen trao dang niem xuc ong.  Cau voi vang phuc lay trc hai nhi vi hai hang le tuon trao.  Gi ay cau nhan c cau tra li mot cach het sc song ong:  Thien Chua thc s noi bang ngon ng cua tnh yeu e au va vao thi ai nao loai ngi cung co the hieu c.

Cau Uyen con lai hang Belem them vai ngay e giup Maria va thanh Giuse, nhat la e chiem ngng hai nhi Giesu mi sinh ra la hien than cua tnh yeu Thien Chua!  Cau c anh ong rat nhieu khi ngh ti chnh ban than cau cung co the tham gia viec loan bao Tin Mng cho moi ngi bang chnh ngon ng cua tnh yeu la ngon ng ma Thien Chua a dung.

Cau chuyen va ke giong nh mot ngu ngon giup ta hieu bai Tin Mng hom nay.  Van e c at ra khong ch la biet Thien Chua dung ngon ng nao e noi vi loai ngi.  Gay can hn chnh la lam the nao e loai ngi c hoan cai hau dung ngon ng Thien Chua a dung trong tng quan vi Thien Chua cung nh vi nhau.  Do o viec huan luyen cac mon e la ieu thiet yeu.  Ta thay bai Tin Mng hom nay minh hoa ieu o mot cach rat ro net.

Trc het nen nhan nh rang t mon e c s dung hoa hiem trong Cu c (Is 8,16; 50,4; 54,13).  Nhng ngi thap tung ngon s Elia, Eliseo hoac Gieremia, c goi la nhng toi ta (mecharet) thay v la nhng mon e (tamid) trong tieng Hipri.

Trong Tan c t "mon e" (mathetes trong Hy Lap) ch xuat hien trong cac sach Tin Mng va sach Cong Vu Tong o.  ay t nay khong bao gi ch ve ngi hoc tro en ch e lanh nhan kien thc nhng en e song gan bo vi mot ban v.  Bai Tin Mng hom nay cho thay pham chat cua s gan bo ma c Giesu ch i ni ngi mon e cua Ngi.

Trong Do Thai Giao ngi ta chon en hoc vi nhng bac thay goi la rap-bi v s uyen bac cua nhng v nay, bi le ngi ta muon tr nen nhng bac thay noi nang nh ho.  Rieng vi c Giesu, chnh Ngi goi e nhng ngi ap lai tr nen mon e cua Ngi (Mc 1,17v.v).  Ho can phai song gan bo vi ban v c Giesu (Ga 6,60-71) hau tr nen nhng chng nhan cua Ngi vi cai gia ho phai tra la phai lieu mat mang song mnh v Ngi (Lc 14,26).

ieu kien ngon ng Tnh Yeu la Thap gia tren vai (Lc 14,27)

Mon e cua Chua Giesu la ngi e Chua lanh ao mnh tren ng len Gierusalem.  Gierusalem chnh la ni Chua chu kho hnh thap gia va chu chet, qua o Chua tr nen Mose mi trong cuoc lanh ao dan mi cua Thien Chua tien vao at Ha.  Gierusalem cung la trung tam cua le Hien Xuong lam phat sinh ra Giao Hoi cua Chua Kito.  Luca cho thay dung mao cua Chua Giesu to ra gan guoc mot cach quyet liet trc cai chet ang ch i Ngi tai Gierusalem (c.5).  Chnh tren ng len Gierusalem, Chua Giesu noi vi am ong ve ieu kien tr nen mon e cua Ngi la: "Ai khong vac thap gia mnh ma i theo toi, th khong the lam mon e cua toi." (Lc 14,27).

ieu ma cac mon e Chua Giesu trc tien phai hoc cung Thay mnh la co long hien hau va khiem nhng (Mt 11,29).  o la ieu tien quyet ve Thay Giesu ma cac mon e phai lam chng.  Hai mon e Giacobe va Gioan b Thay Giesu qu mang (c.35) chnh v hai ong a hanh x theo gng ngon s Elia (2V 1,10-12) thay v theo gng Thay Giesu.  Thay t khc viec khien la t tri xuong thieu huy nhng ngi Samari khong on tiep Thay.  Chnh Thay song moi phuc hien lanh (Mt 5,4) e co the day ngi ta at ti hanh phuc.

Phai loai bo moi ao tng ve mnh khi bc theo Thay Giesu.  Ai o oan chac vi Thay rang "Thay i au toi cung xin i theo" (c.57).  Nhng Thay Giesu cho ngi ay biet ve hoan canh thc te Thay ang song trong cuoc hanh trnh.  Thay bo lai ang sau tat ca nhng g con ngi bnh thng co the hng, nh mai am gia nh, nha ca va nhng tien nghi khac.  Chim tri con co to.  Con chon con co hang.  Rieng Con Ngi la Thay Giesu, chang co g e nng ta ca.  Vay ngi mon e cua Thay can phai xet xem mnh co bc theo mot bac Thay sieu thoat nh vay hay mnh ang eo uoi ieu g khac khong phai la Thay Giesu chang.

Ngi th hai c chnh Thay Giesu mi goi bc theo Thay (c.59) nhng ngi ay neu ieu kien la phai ch mot thi gian e chon tang ngi bo trc a.  Li khuyen cua Thay Giesu la "C e ke chet chon ke chet" (c.60).  Thay co y day rang nhng ai khong ap lai li mi cua Tin Mng th ke nh ho la nhng con ngi chet ve phan thieng lieng; ho co d thi gi lo chon cat nhng ngi qua co.

Ngi th ba giong nh ngi th nhat s san sang tr nen mon e cua Thay Giesu nhng lai giong nh ngi th hai cho ngi ay neu them ieu kien cho s san sang tren.  Va ieu kien o gi lai viec ngon s Elia keu goi Eliseo bc theo mnh.  Ong nay ang lo cay 12 cap bo th ngon s Elia en nem ao choang tren ong nh dau ch cua li mi goi bc theo mnh.  Eliseo ch xin ve nha hon t biet bo me trc khi len ng.  Ngon s Elia ong y ngc lai vi thai o dt khoat ma Thay Giesu oi hoi ni ke muon theo mnh.  Tra tay cam cay cho Nc Thien Chua co ngha la phai hy sinh: viec o khong cho phep ng s buong theo bat c s chia tr nao.  Bc theo Chua Giesu co ngha la nhiet thanh, lao tac cho Nc cua Thien Chua; viec ay co v the u tien vt tren moi tnh cam bnh thng cua gia nh.

Noi tom lai, ngon ng cua tnh yeu cua Thay Giesu la th ngon ng manh liet oi ngi mon e phai qua cam va dt khoat e co the hy sinh mang song mnh v ngi mnh yeu (Ga 15,13).

Mot so cau hoi gi y

1.  Chnh vi am ong, Chua Giesu a noi "Ai khong vac thap gia mnh ma i theo toi, th khong the lam mon e cua toi." (Lc 14,27).  Ban ngh am ong o co bao gom ban la Kito hu chang?  Vay ban hieu vac thap gia mnh ma theo Chua ieu o bao gom nhng g?  ieu o co bao gom sc khoe, yeu au va nhng hoan canh rieng cua ban chang?

2.  Hai mon e Giacobe va Gioan khi muon khien la t tri xuong thieu huy ngi Samari, cac ong loi gii ran nao trong ao?  Le ra cac ong phai thc thi moi phuc nao e nen giong Thay Giesu?


Back to Home Page