Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 24 thaùng 6 naêm 2001
Chuùa Nhaät 12 Quanh Naêm C

Ñoïc Tin Möøng Lc 9,18-24

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Laø ngöôøi can ñaûm

 Saùng sôùm ngaøy 27 thaùng 7 naêm 1940, oâng Leâ Thu Haø (Surihara) tuoåi 40, laø ñaïi söù Nhaät Baûn taïi coäng hoøa Li-tu-a-nia, giaät mình thöùc giaác bôûi tieáng oàn aøo cuûa ñaùm ñoâng tôùi taáp ñeán tröôùc toøa ñaïi söù. Nhìn qua cöûa soå, oâng thaáy daân chuùng goàm caû maáy ngaøn ngöôøi uøn uøn keùo tôùi nhö trong moät caûnh tò naïn.

Quaû thaät, ngöôøi giuùp vieäc ñeán thöa: "Ñoù laø nhöõng ngöôøi tò naïn Do Thaùi. Hoï ñeán xin ñaïi söù cöùu soáng hoï."

Keå töø thaùng 9 naêm 1939, ñoaøn quaân cuûa Ñöùc Quoác Xaõ ñaõ xaâm chieám laõnh thoå Ba Lan vaø nhaø ñoäc taøi Hít-le (Adolf Hitler 1889-1945) ñaõ ra leänh khuûng boá vaø tieâu dieät toaøn boä ngöôøi Do Thaùi.

Ñaïi söù Haø leân tieáng hoûi daân chuùng muoán gì. Moät luaät sö teân laø Ñoã Nhö Ñaéc (Giorac) thay maët ñaùm ñoâng trình baøy vôùi Ñaïi söù veà soá phaän thaûm thöông cuûa ngöôøi Do Thaùi. Rieâng gia ñình luaät sö Ñaéc ñaõ bò quaân Ñöùc Quoác Xaõ gieát cheát hoaøn toaøn, chæ coøn moät mình oâng soáng soùt!

Ñeå traùnh naïn dieät chuûng, ngöôøi Do Thaùi chaïy töø Balan sang tò naïn taïi coäng hoøa Li-tu-a-nia. Nhöng giôø ñaây chieán tranh ñaõ lan traøn tôùi coäng hoøa nhoû beù naøy, neân ñoaøn ngöôøi Do Thaùi laïi phaûi leân ñöôøng chaïy troán. Loä trình duy nhaát ñeå cöùu soáng hoï laø loä trình xuyeân qua laõnh thoå Lieân Xoâ. Nhöng ngöôøi Nga seõ khoâng cho pheùp ngöôøi Do Thaùi nhaäp caûnh neáu hoï khoâng ñöoïc moät nöôùc thöù ba tieáp nhaän. Taát caû ñaïi söù quaùn taïi Li-tu-a-nia ñeàu ñoùng cöûa, khoâng muoán giuùp ñôõ ngöôøi Do Thaùi tò naïn.

Ñaïi söù Haø noùi vôùi ñoaøn ngöôøi tò naïn Do Thaùi raèng: "Toâi saün saøng cöùu giuùp quí vò, nhöng toâi phaûi hoûi yù kieán cuûa Toâkyoâ tröôùc ñaõ."

Nghe Ñaïi söù Haø traû lôøi, oâng Ñoã Nhö Ñaéc thöïc söï lo laéng. Vaøo giai ñoaïn hieän taïi, töùc laø vaøo naêm 1940, nhieàu quoác gia khoâng maáy thieän caûm vôùi daân toäc Do Thaùi; rieâng Nhaät Baûn coøn toû yù ñoà muoán lieân keát vôùi Ñöùc Quoác Xaõ.

Ñaïi söù Haø lieàn ñaùnh ñieän veà Boä Ngoaïi Giao Toâkyoâ. OÂng xin pheùp kyù caùc chieáu khaùn chuyeån tieáp ngay töùc khaéc cho lôùp ngöôøi Do Thaùi chaïy tò naïn. Toâkyoâ traû lôøi raèng "OÂng khoâng ñöôïc kyù chieáu khaùn chuyeån tieáp cho nhöõng ngöôøi khoâng ñöôïc moät quoác gia thöù ba tieáp nhaän."

Hay laø baäc anh huøng?

 Ñeâm hoâm ñoù, Ñaïi söù Haø khoâng theå naøo nguû ñöôïc. OÂng noùi vôùi vôï: "Anh phaûi laøm moät caùi gì ñoù ñeå cöùu giuùp nhöõng ngöôøi tò naïn Do Thaùi ñaùng thöông naøy." Vôï oâng laø baø Löu Thò Cô (Lujico) cuõng laø ngöôøi coâng giaùo toát, hoaøn toaøn hieäp nhaát vôùi choàng: "Vaâng chuùng ta coù boån phaän cöùu giuùp ngöôøi Do Thaùi."

Ñaïi söù Haø coøn lieân laïc vôùi Toâkyoâ theâm hai laàn nöõa, nhöng laàn naøo cuõng bò Boä Ngoaïi Giao töø choái lôøi oâng yeâu caàu. OÂng noùi vôùi vôï: "Neáu anh baát tuaân leänh chính phuû thì coù nghóa laø con ñöôøng söï nghieäp cuûa anh tieâu tan. Nhöng anh quyeát ñònh baát tuaân. Neáu anh vaâng leänh chính phuû thì ñieàu ñoù coù nghóa laø anh khoâng vaâng leänh Thieân Chuùa. Anh ñaõ choïn theo tieáng noùi löông taâm ñeå vaâng phuïc Thieân Chuùa hôn laø vaâng phuïc loaøi ngöôøi." Baø Löu Thò Cô vôï oâng traû lôøi: "Vaâng, chuùng ta phaûi cöùu soáng caøng nhieàu ngöôøi Do Thaùi caøng toát."

Quyeát ñònh roài, Ñaïi söù Haø ñöùng tröôùc cöûa ñaïi söù quaùn tuyeân boá vôùi ñaùm ñoâng ngöôøi Do Thaùi: "Toâi seõ kyù chieáu khaùn chuyeån tieáp cho taát caû nhöõng ai xin."

Ñoaøn ngöôøi Do Thaùi tò naïn töø yeân laëng ngôõ ngaøng chuyeån sang cöû chæ hoø reo vui söôùng. Nhieàu ngöôøi khoâng caàm ñöôïc nöôùc maét vì caûm ñoäng tröôùc lôøi tuyeân boá cuûa Ñaïi söù Haø.

Saùng hoâm ñoù ngaøy 1 thaùng 8, 1940, Ñaïi söù Haø baét ñaàu kyù chieáu khaùn cho ñoaøn ngöôøi tò naïn Do Thaùi chuyeån tieáp sang Nhaät. OÂng laøm vieäc baát keå ngaøy ñeâm. Trong voøng moät thaùng oâng ñaõ kyù 3500 chieáu khaùn. Nhieàu ngöôøi nhaän ñöôïc chieáu khaùn Nhaät Baûn noùi "Chuùng toâi seõ khoâng bao giôø queân ôn Ñaïi söù Leâ Thu Haø."

Quaû thaät naêm 1967, chính quyeàn Israel ñaõ toå chöùc leã töôûng thöôûng vò anh huøng Nhaät Baûn ñaõ cöùu soáng nhieàu ngöôøi Do Thaùi thôøi theá chieán thöù hai. Vaøo dòp ñoù, oâng Leâ Ñình Ngoâ (Igo) nhaø vaät lyù hoïc, noùi veà Ñaïi söù Haø raèng: "Ngöôøi can ñaûm laø ngöôøi laøm ñieàu khoù laøm trong khi vò anh huøng laøm ñieàu xem ra khoâng theå naøo laøm ñöôïc. Vò anh huøng haønh ñoäng ngay caû khi oâng bieát mình khoâng ñöôïc baát cöù moät lôïi loäc naøo."

Coøn oâng Ñoã Nhö Ñaéc (Giorac) khi aáy laø Boä tröôûng boä toân giaùo, thì noùi: "Ñaïi söù Leâ Thu Haø quaû thöïc laø vò Ñaïi söù cuûa Thieân Chuùa."

Ñaïi Söù cuûa Thieân Chuùa theo nghóa tuyeät ñoái

 Vôùi baøi Tin Möøng hoâm nay thaùnh Luca cuõng heù môû cho thaáy Ñöùc Gieâsu yù thöùc mình laø ai, vöôït treân taát caû nhöõng ñieàu ngöôøi ta coù theå nghó veà Ngöôøi. Ngöôøi khoâng chæ laø moät con ngöôøi can ñaûm. Ngöôøi cuõng khoâng phaûi chæ laø moät baäc anh huøng. Nhöng Ngöôøi laø Ñaïi Söù cuûa Thieân Chuùa theo nghóa tuyeät ñoái. Töùc laø Ngöôøi Con cuûa Thieân Chuùa (Lc 1,35), ñöôïc cöu mang do quyeàn naêng Chuùa Thaùnh Thaàn (Lc 1,35), sinh ra laø Ñaáng Cöùu Ñoä (Lc 2,11). Do ñoù Ngöôøi môùi coù quyeàn ñoøi hoûi moïi ngöôøi phaûi töø boû chính mình vaùc thaäp giaù mình haèng ngaøy maø theo Ngöôøi (Lc 9,32). Ngöôøi ñöôïc Thieân Chuùa phaùi ñeán khoâng chæ ñeå cöùu soáng moät soá ngöôøi nhöng laø ñeå cöùu soáng toaøn theå nhaân loaïi moät caùch vónh vieãn.

Thaùnh Luca ñaõ kheùo ñaët maøn tuyeân tín cuûa toâng ñoà Pheâroâ ñaïi dieän nhoùm Möôøi Hai ôû ñænh cao cuûa saùch Tin Möøng Luca veà Ñöùc Gieâsu. Chính Ñöùc Gieâsu ñaët boái caûnh cho maøn tuyeân tín naøy baèng vieäc Ngöôøi caàu nguyeän moät mình (c.18) cho thaáy taàm quan troïng cuûa noù.

c.20: Vôùi lôøi tuyeân xöng cuûa Pheâroâ nhìn nhaän Thaày Gieâsu laø "Ñöùc Kitoâ cuûa Thieân Chuùa" nhö ngoân söù Simeâon ñaõ tuyeân xöng (Lc 2,26), cho thaáy Ñöùc Gieâsu chính laø Ñaáng maø Thieân Chuùa phaùi ñeán ñeå thöïc hieän keá hoaïch cöùu ñoä.

c.21: Cho thaáy Ñöùc Gieâsu döùt khoaùt khoâng muoán ngöôøi ta laàm töôûng Ngöôøi ñöôïc Thieân Chuùa sai ñeán ñeå giaûi phoùng Israel theo höôùng chính trò.

Cöùu nhaân ñoä theá qua söï cheát vaø soáng laïi

 c.22: Ngöôïc laïi, Ngöôøi thöïc hieän coâng trình cöùu nhaân ñoä theá baèng chính con ñöôøng ñau khoå, cheát vaø soáng laïi cuûa Ngöôøi. Ngöôøi keát hôïp nôi baûn thaân caû hai hình aûnh: hình aûnh cuûa Con Ngöôøi ñeán giöõa maây trôøi theo lôøi ngoân söù Ña-ni-en 7,13-14 vaø hình aûnh Ngöôøi Toâi Tôù chòu ñau khoå ñeå ñeàn toäi cho daân, theo nhö ngoân söù Isaia 40-45.

cc.23-24: Ñieàu ñöôïc Luca nhaán maïnh laø moïi ngöôøi. Moïi ngöôøi ñeàu ñöôïc keâu goïi böôùc theo Ñöùc Gieâsu vaø vieäc ñoù coù nghóa laø CHOÏN con ñöôøng khoå naïn chính Ngöôøi ñaõ choïn (c.22). Nhöng con ñöôøng aáy laïi chính laø con ñöôøng ñöa tôùi vinh quang khi Ngöôøi böôùc vaøo trong vinh quang cuûa Ngöôøi, cuûa Chuùa CHA cuøng vôùi caùc thaùnh thieân thaàn (c.26).

Moät caùch ñôn giaûn moïi ngöôøi ñeàu coù theå döï phaàn vaøo cuoäc khoå naïn cuûa Ñöùc Gieâsu baèng caùch töø boû mình haøng ngaøy. Bình thöôøng vieäc töø boû ñoù khoâng phaûi laø moät hy sinh lôùn lao, tuy vaãn laø con ñöôøng ñöa nhieàu ngöôøi Kitoâ tôùi caùi cheát töû ñaïo nhö baøi Tin Möøng hoâm nay coù theå ñaõ aùm chæ (c.24).

Ngöôøi moân ñeä naøo chaáp nhaän con ñöôøng ñau khoå vaø gian nan thöû thaùch haàu phuïc vuï Danh Chuùa (1C 15, 31; 2C 4,10-11), ngöôøi ñoù xem ra maát taát caû moïi söï (c.24). Nhöng döôùi caùi nhìn ñöùc tin, ngöôøi ñoù seõ cöùu chính maïng soáng mình vì maïng soáng cuûa ngöôøi aáy seõ ñöôïc ñöa vaøo vinh quang Thieân Chuùa trong ngaøy chung thaåm (c.26).

Ai laø ngöôøi moân ñeä Ñöùc Gieâsu cuõng ñeàu phaûi soáng maàu nhieäm Vöôït Qua cuûa Thaày Chí Thaùnh, nhö lôøi thaùnh Phaoloâ noùi: "Anh em khoâng bieát raèng: Khi chuùng ta ñöôïc dìm vaøo nöôùc thanh taåy, ñeå thuoäc veà Ñöùc Kitoâ Gieâsu, laø chuùng ta ñöôïc dìm vaøo trong söï cheát cuûa Ngöôøi sao?" (1C 6,3).

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Theo yù baïn, khi caáp chieáu khaùn cho 3500 ngöôøi Do Thaùi tò naïn nhaäp caûnh Nhaät Baûn, Ñaïi söù Leâ Thu Haø ñaõ toû ra laø moät ngöôøi can ñaûm? Ñaõ toû ra laø moät baäc anh huøng? Ñaõ thöïc söï haønh ñoäng vôùi tö caùch laø vò Ñaïi söù cuûa Thieân Chuùa? Ñaõ thöïc söï soáng Tin Möøng hoâm nay baèng caùch vaùc thaäp giaù mình haøng ngaøy ñeå böôùc theo Chuùa Gieâsu? Hay baïn coù yù kieán naøo khaùc?

2. Baïn nghó vieäc baïn töø boû chính mình, vaùc thaäp giaù mình haøng ngaøy maø theo Chuùa Gieâsu, vieäc ñoù khi naøo laø chuyeän bình thöôøng vaø khi naøo trôû neân gay caán nhö moät cuoäc töû ñaïo?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page