Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 17 thaùng 6 naêm 2001
Leã Kính Mình vaø Maùu Thaùnh Chuùa Kitoâ

Ñoïc Tin Möøng Lc 9,11b-17

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Beû ra ñeå nhaân leân

 Trong ngaøy leã kính Mình vaø Maùu Thaùnh Chuùa Kitoâ, Giaùo Hoäi cho chuùng ta nghe ñoaïn Tin Möøng veà pheùp laï baùnh hoaù nhieàu. Ñaây laø pheùp laï duy nhaát ñöôïc caû boán saùch Phuùc AÂm thuaät laïi. Ñaây cuõng laø moät pheùp laï coâng khai, tröôùc maét moät soá ñoâng ngöôøi. Naêm chieác baùnh vaø hai con caù trôû thaønh löông thöïc nuoâi khoaûng 5000 ngöôøi, maø vaãn coøn dö möôøi hai thuùng mieáng vuïn. Thaùnh Luca nhaán maïnh ñeán vai troø cuûa Nhoùm Möôøi Hai trong pheùp laï naøy (c.12). Chính hoï ñaõ chuû ñoäng xin Ñöùc Gieâsu giaûi taùn ñaùm ñoâng ñeå nhöõng ngöôøi naøy tìm choã aên, choã ôû, khi "ngaøy ñaõ baét ñaàu taøn". Ñöùc Gieâsu döôøng nhö muoán ñöa ra moät thaùch ñoá cho Nhoùm Möôøi Hai: "Chính anh em haõy cho hoï aên ñi." Haõy lo cho bao töû cuûa hoï sau khi hoï ñaõ ñöôïc nghe giaûng veà Nöôùc Thieân Chuùa vaø ñöôïc chöõa laønh khoûi taät beänh. Caùc moân ñeä thaáy mình baát löïc tröôùc nhieäm vuï naøy, duø môùi ñaây hoï ñaõ ñöôïc sai ñi rao giaûng vaø chöõa beänh vaø ñaõ thaønh coâng (Lc 9, 6). Ñieàu duy nhaát hoï coù trong tay laø naêm chieác baùnh vaø hai con caù. Nhöng ñieàu aáy thì thaám vaøo ñaâu so vôùi nhu caàu cuûa daân. ÔÛ nôi thanh vaéng naøy, duø coù tieàn cuõng khoâng mua ñöôïc ñuû baùnh. Ñöùc Gieâsu caàn caùc moân ñeä nhìn nhaän söï baát löïc cuûa hoï, ñeå roài Ngaøi môøi goïi hoï coäng taùc vaøo vieäc nuoâi daân. Caùc moân ñeä, theo leänh cuûa Ñöùc Gieâsu ñaõ chia ñaùm ñoâng thaønh töøng nhoùm nhoû. Chính caùc oâng ñaõ trao baùnh vaø caù cho Ñöùc Gieâsu, ñeå roài nhaän laïi töø tay Ngaøi, vaø trao cho ñaùm ñoâng. Pheùp laï ñaõ xaûy ra treân baùnh vaø caù, sau khi Ngaøi chuùc laønh vaø beû ra. Chuùng ta khoâng töôûng töôïng noåi soá löôïng khoång loà baùnh vaø caù ñaõ phaùt sinh töø haønh vi beû ra naøy. Beû ra vaø trao ñi trôû thaønh pheùp laï nhaân leân khoâng ngöøng. Coù theå hoâm nay chuùng ta cuõng thaáy mình ñöùng tröôùc nhöõng nhu caàu lôùn lao cuûa con ngöôøi. Nhaân loaïi vaãn ôû trong tình traïng ñoùi veà nhieàu maët. Haèng giôø coù bieát bao treû em cheát ñoùi treân theá giôùi. Trong tay chuùng ta chæ voïn veïn vaøi taám baùnh nhoû. Chuùng ta luùng tuùng vaø thaáy mình baát löïc. Neáu chuùng ta daùm trao cho Chuùa Gieâsu taát caû nhöõng gì chuùng ta coù; neáu chuùng ta ñeå cho Ngaøi thaùnh hoaù nhöõng coá gaéng beù nhoû cuûa mình; neáu chuùng ta chæ coi mình laø ngöôøi coäng taùc cuûa Thaày Gieâsu ñeå phuïc vuï con ngöôøi, thì pheùp laï vaãn coù theå xaûy ra hoâm nay. Chuùng ta vaãn coù theå nuoâi caû theá giôùi, no neâ vaø dö daät.

Taám baùnh nuoâi nhaân loaïi

 Chuùng ta neân ñoïc laïi caâu 16 cuûa ñoaïn Tin Möøng treân: "Ñöùc Gieâsu caàm laáy 5 caùi baùnh vaø hai con caù, ngöôùc maét leân trôøi, daâng lôøi chuùc tuïng, beû ra vaø trao cho moân ñeä ñeå caùc oâng doïn ra cho ñaùm ñoâng." Khi keå laïi cöû chæ cuûa Ñöùc Gieâsu luùc laäp bí tích Thaùnh Theå, thaùnh Maùc-coâ cuõng söû duïng 4 ñoäng töø treân ñaây (Mc 14,22). Vaø trong truyeän hai moân ñeä veà Emmau ta cuõng thaáy thaùnh Luca duøng laïi 4 ñoäng töø naøy: "Ngaøi caàm laáy baùnh, daâng lôøi chuùc tuïng vaø beû vaø trao cho hoï." (Lc 24,30). Cöû chæ quen thuoäc naøy ñaõ laøm cho hai moân ñeä nhaän ra Thaày Gieâsu. Nhö nhöõng ngöôøi Do Thaùi khaùc, Ñöùc Gieâsu daâng lôøi nguyeän chuùc tuïng Thieân Chuùa tröôùc böõa aên; Vieäc caàm baùnh beû ra, trao cho ngöôøi khaùc cuõng laø cöû chæ quen thuoäc cuûa ngöôøi chuû toïa böõa aên.

Giaùo Hoäi sô khai haún ñaõ thaáy coù söï lieân heä giöõa pheùp laï baùnh hoaù nhieàu vaø bí tích Thaùnh Theå. Trong caû hai tröôøng hôïp, Ñöùc Gieâsu ñeàu duøng cuøng moät cöû chæ maø môøi ngöôøi khaùc aên taám baùnh Ngaøi trao cho. Raát coù theå yù ñònh laäp bí tích Thaùnh Theå ñaõ ñöôïc khôi maøo töø sau pheùp laï baùnh hoùa nhieàu. Nhöõng chieác baùnh vaät chaát chæ laøm giaûm côn ñoùi cuûa moät soá ngöôøi nhaát ñònh, vaø trong moät thôøi gian nhaát ñònh. Manna ngaøy xöa trong sa maïc cuõng khoâng cho ngöôøi ta söï soáng sau caùi cheát (Xh 16,4-36). Böõa Tieäc Ly khoâng phaûi laø moät haønh vi ñoät xuaát, khoâng suy nghó tröôùc. Traùi laïi Ñöùc Gieâsu ñaõ phaûi baän taâm vôùi öôùc mô nuoâi caû nhaân loaïi, nuoâi hoï baèng chính baûn thaân Ngaøi vaø ban cho hoï söï soáng vónh cöûu. "Naøy laø Mình Thaày, seõ bò noäp vì anh emů Naøy laø cheùn Maùu Thaày, seõ ñoå ra cho anh em." Ñöùc Gieâsu môøi chuùng ta aên taám baùnh vaø uoáng cheùn röôïu ñaõ ñöôïc thaùnh hieán, ñeå thoâng hieäp vaøo caùi cheát vaø söï phuïc sinh cuûa Ngaøi, vaøo chính baûn thaân Ngaøi. Bí tích Thaùnh Theå laø saùng kieán cuûa moät tình yeâu bieát tìm kieám. Cöïu Öôùc ñaõ höùa raèng trong nhöõng ngaøy saép ñeán, Thieân Chuùa seõ nuoâi daân Ngöôøi dö daät (Tv 37,19; 81,17; 132,15). Ñöùc Gieâsu ñaõ laøm troïn lôøi höùa ñoù phaàn naøo, qua pheùp laï baùnh hoùa nhieàu. Nhöng ñoù cuõng chæ laø hình boùng cuûa bí tích Thaùnh Theå maø Ngaøi seõ thieát laäp sau naøy. Khi thoâng hieäp vôùi Chuùa Gieâsu phuïc sinh döôùi daïng baùnh röôïu, chuùng ta coøn caàn ñeán ñöùc tin. Chuùng ta mong chôø ngaøy ñöôïc tham döï vaøo böõa tieäc treân trôøi, nôi chuùng ta thoâng hieäp troïn veïn vôùi Ngaøi khoâng qua böùc maøn ñöùc tin nöõa.

Ñöùc Gieâsu ñaõ beû baùnh nhieàu laàn trong ñôøi Ngaøi. Ñôøi Ngaøi ñöôïc keát tinh trong haønh vi beû baùnh. Taám baùnh trong böõa Tieäc Ly ñaõ trôû thaønh taám thaân Ngaøi, ñöôïc beû ra vaø trao cho con ngöôøi qua caùi cheát thaäp giaù. "Haõy laøm vieäc naøy maø töôûng nhôù ñeán Thaày". Giaùo Hoäi sô khai ñaõ khoâng queân meänh leänh ñoù. Hoï tieáp tuïc cöû haønh bí tích Thaùnh Theå maø hoï goïi laø leã "beû baùnh" (Cv 2,42), taïi caùc nhaø rieâng cuûa tín höõu (Cv 2,46). Beû baùnh trôû thaønh neùt ñaëc tröng cuûa coäng ñoaøn Kitoâ höõu sô khai, nghi thöùc naøy thöôøng ñöôïc cöû haønh vaøo ngaøy Chuùa Nhaät, ngaøy thöù nhaát trong tuaàn (Cv 20,7)

Thaùnh Leã vaø ñôøi thöôøng

 Thaùnh Leã laø nôi chuùng ta tham döï vaøo baøn tieäc Mình vaø Maùu Thaùnh Chuùa Kitoâ. Thaùnh Leã laø moät hy teá laëp laïi hy teá Nuùi Soï. Theo Coâng Ñoàng Vaticanoâ II, hy teá naøy laø "nguoàn coäi vaø laø choùp ñænh cuûa toaøn boä ñôøi soáng Kitoâ höõu" (LG 11). Laø nguoài coäi, vì taát caû ñôøi soáng Kitoâ höõu phaùt sinh töø ñoù; laø choùp ñænh, vì taát caû ñôøi soáng Kitoâ höõu phaûi qui veà ñoù. AÁy theá maø moät soá giaùo daân coi vieäc tham döï Thaùnh Leã nhö chuyeän mieãn cöôõng phaûi giöõ. Nhieàu giaùo daân caûm thaáy thaùnh leã khoâng coù lieân quan gì ñeán cuoäc soáng cuûa hoï ngoaøi ñôøi, khoâng coù aûnh höôûng gì treân ñôøi thöôøng cuûa hoï. Roát cuoäc thaùnh leã bò hoï boû rôi, nhaø thôø ngaøy Chuùa Nhaät cuõng vaéng ngöôøi. Ñoù ñaõ laø chuyeän cuûa caùc nöôùc Taây phöông, nhöng cuõng seõ laø chuyeän cuûa chuùng ta.

Thaät ra ngöôøi tín höõu böôùc vaøo thaùnh leã mang theo theá giôùi mình soáng nhö haønh trang, nhö leã vaät, roài böôùc ra thaùnh leã ñeå vaøo laïi theá giôùi, ñeå bieán theá giôùi thaønh thaùnh leã noái daøi. Nhieàu khi vì nghó raèng thaùnh leã laø chuyeän cuûa linh muïc, leã vaät daâng leân laø hy teá cuûa Ñöùc Kitoâ, neân coù ngöôøi döï leã vôùi hai baøn tay traéng. Thöïc ra, thaùnh leã ñoøi hoûi con ngöôøi nhieàu noã löïc, caû tröôùc laãn sau thaùnh leã; nhöõng noã löïc ñuïng chaïm ñeán cuoäc soáng thaâm saâu cuûa con ngöôøi. Tham döï thaùnh leã moät caùch nghieâm chænh khoâng deã nhö ta töôûng. Caøng ñöôïc chuaån bò kyõ löôõng, thaùnh leã caøng sinh nhieàu hieäu quaû. Linh muïc Teilhard de Chardin ñaõ duøng leã vaät cuûa traùi ñaát ñeå daâng leã: "Toâi linh muïc cuûa Ngaøi, treân baøn thôø laø toaøn theå traùi ñaát, toâi seõ daâng leân Ngaøi lao ñoäng vaø noãi ñau thöông cuûa theá giôùi. Toâi seõ ñaët treân dóa thaùnh muøa gaët ñöôïc ñôïi chôø töø nhöõng coá gaéng môùi. Toâi seõ roùt vaøo cheùn leã chaát nöôùc coát cuûa taát caû nhöõng hoa traùi seõ ñöôïc nghieàn naùt trong ngaøy hoâm nay. Cheùn thaùnh vaø dóa thaùnh cuûa toâi laø nhöõng phaàn thaâm saâu nhaát cuûa moät taâm hoàn ñöôïc môû roäng ñeå ñoùn nhaän taát caû moïi naêng löïc, trong choác laùt, seõ daâng leân töø muoân phöông cuûa ñòa caàu vaø seõ qui tuï veà thaàn linh." Vieäc daâng leã seõ trôû neân xa laï, neáu thöïc söï baùnh vaø röôïu khoâng töôïng tröng chuùt ñoùng goùp cuûa ngöôøi ñeán döï leã vaø cuûa theá giôùi. Khi ñöôïc bieán ñoåi, vaät chaát seõ thaønh thaàn linh.

Coâng ñoàng Vaticanoâ II ñaõ noùi nhieàu ñeán vieäc daâng leã cuûa ngöôøi Kitoâ höõu. Leã vaät laø baûn thaân toâi, laø cuoäc ñôøi toâi, laø moïi hoaït ñoäng cuûa toâi (LG 34; SC 12). Nhö theá vieäc daâng hy teá cuûa Ñöùc Kitoâ khoâng loaïi boû vieäc con ngöôøi daâng hy teá ñôøi mình. Thaùnh leã ñöa con ngöôøi trôû laïi vôùi cuoäc soáng. Thaùnh leã daïy con ngöôøi bieát beû baùnh cho nhau trong ñôøi thöôøng. Moät soá tín höõu ôû Coârintoâ ñaõ ñeå cho tình traïng "moãi ngöôøi lo cho böõa aên rieâng cuûa mình tröôùc, vaø nhö theá, keû thì ñoùi, ngöôøi laïi say" (1C 11,21). Thaùi ñoä ích kyû treân ñaây hoaøn toaøn ngöôïc vôùi tinh thaàn hieäp thoâng, chia seû cuûa tieäc Thaùnh Theå. Chính vieäc röôùc leã lieân keát chuùng ta neân moät Thaân Theå, vì "taát caû chuùng ta cuøng chia seû moät taám Baùnh" (1C 10,17). Soáng hieäp thoâng vaø chia seû vôùi tha nhaân laø daáu hieäu cho thaáy ta ñaõ thöïc söï tham döï thaùnh leã.

Thaùnh leã coøn giuùp chuùng ta ñoùn nhaän thaäp giaù haøng ngaøy. Chuùng ta khoâng neân queân raèng röôùc leã laø ñoùn laáy Mình Maùu cuûa Ñaáng ñaõ bò noäp vaø bò gieát, laø thoâng hieäp vaøo caùi cheát cuûa Ñöùc Gieâsu. Ngöôøi röôùc leã thöôøng xuyeân seõ ñöôïc söùc maïnh ñeå hy sinh chính mình maø soáng cho ngöôøi khaùc. Khi laõnh nhaän Baùnh Thaùnh, toâi ñöôïc Chuùa bieán ñoåi toâi thaønh taám Baùnh beû ra cho anh chò em toâi. Toâi chaáp nhaän bò vôõ tan, bò nghieàn naùt, trôû thaønh thöùc aên cho con ngöôøi. Ñoù laø hy teá cuûa toâi xin ñöôïc keát hôïp vôùi hy teá cuûa Chuùa. "Caùc con haõy cho hoï aên ñi." Toâi hieåu raèng thöùc aên maø con ngöôøi hoâm nay caàn laø chính cuoäc ñôøi toâi, hieán trao vôùi nhieàu tình yeâu.

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Coù ngöôøi nhaän xeùt raèng ngöôøi coâng giaùo Vieät Nam giöõ ñaïo trong nhaø thôø; ra tôùi cöûa nhaø thôø hoï laïi mang moät boä maët hoaøn toaøn khaùc. Nhaän xeùt naøy coù ñuùng khoâng? Neáu ñuùng thì laøm sao phaù boû hoá saâu giöõa thaùnh leã vaø ñôøi thöôøng?

2. Theo baïn, moät thaùnh leã lyù töôûng phaûi hoäi ñuû nhöõng ñieàu kieän naøo? Baïn coù theå goùp phaàn ra sao cho thaùnh leã ñoù?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page