Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 10 thaùng 6 naêm 2001
Chuùa Nhaät 10 Quanh Naêm C

Ñoïc Tin Möøng Ga 16,12-15

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Ñi tìm anh em

 Cuoán saùch khaù sinh ñoäng veà tình yeâu daønh cho ngöôøi treû vôùi nhan ñeà ÑI TÌM ANH EM do taùc giaû Ñoã Minh Trí, SJ. coù ghi laïi caâu chuyeän do moät ngöôøi treû teân laø Myõ Chaâu keå laïi nhö sau: "Hoaøng Lieân laø moät thieáu phuï treû, coù hai con. Coâ ta gaëp nhieàu khoù khaên veà taøi chaùnh. Toâi quen Lieân caùch ñaây vaøi naêm, vaø keå töø luùc ñoù, toâi vaãn tìm ñuû caùch ñeå giuùp ñôõ coâ.

Moät hoâm kia, toâi cuøng ñi vôùi Lieân ñeán Toaø Thò Saûnh ñeå giuùp lo moät soá giaáy tôø. Sau ñoù chuùng toâi gheù moät cöûa tieäm lôùn ñeå Lieân tìm mua moät ñoâi giaày. Trong khi Lieân lo choïn giaày toâi coù vieäc phaûi rôøi cöûa tieäm vaøi phuùt; khi trôû laïi, Lieân cho toâi bieát ñaõ khoâng tìm ñöôïc ñoâi giaày maø coâ thích vaø muoán ruû toâi sang moät tieäm khaùc.

Khi chuùng toâi ñang ñöùng treân caàu thang cuoán thì ñoät nhieân chuoâng baùo ñoäng reo vang. Xuoáng ñeán taàng treät, hai coâ baùn haøng tieán ñeán ñoøi khaùm ví cuûa toâi vì theo hoï chính toâi ñaõ laøm chuoâng baùo ñoäng keâu. Sau khi khoâng thaáy gì trong ví cuûa toâi, hoï boû sang khaùm ví cuûa Lieân. Trong khi môû ví, Lieân noùi thaàm vaøo tai toâi: "Em lôõ aên caép moät chieác aùo!" Trong moät thoaùng choác, toâi nhö bò xuùc phaïm: Toâi khoâng bao giôø nghó raèng baïn mình coù theå laøm chuyeän ñoù. Chuoâng baùo ñoäng laøm naùo ñoäng caû cöûa tieäm. Moïi ngöôøi chung quanh ñeàu toø moø laïi beân chuùng toâi. Chöa bao giôø toâi thaáy xaáu hoå nhö vaäy, chæ muoán ñaøo ñaát chui xuoáng cho roài! Hai nhaân vieân cuûa cöûa tieäm ñeán, chæ cho thaáy chieác aùo tìm ñöôïc vaø môøi chuùng toâi ñi theo hoï.

Ta ñang gaëp khoán khoù maø con laïi töø choái giuùp ñôõ

 Luùc ñoù thoaùng qua trong ñaàu toâi caùi yù nghó raèng coù leõ ñaây laø luùc thuaän tieän ñeå ruùt lui: toâi ñaâu coù dính líu gì ñeán caùi hoaøn caûnh bi ñaùt naøy, toâi ñaâu coù taïo ra noù. Nhöng roài Lôøi Chuùa ñaõ mang toâi trôû laïi trong chöông trình yeâu thöông cuûa Ngöôøi. Ngöôøi noùi trong loøng toâi: "Ta ñang gaëp khoán khoù maø con laïi töø choái giuùp ñôõ" (x. Mt 25,35-36). Lieân ñang caàn ñeán söï hieän dieän, söï naâng ñôõ cuûa toâi neân toâi khoâng theå boû rôi coâ ta trong luùc naøy ñöôïc. Chính Chuùa Gieâsu ôû trong Lieân ñang caàn ñeán toâi! Toâi nhìn Lieân, thaáy maët coâ ta taùi xanh, run leân vì sôï. Nhìn Lieân, yù ñònh cuûa Thieân Chuùa caøng roõ raøng hôn cho toâi: toâi phaûi ôû laïi vôùi coâ ta. Toâi lieàn quyeát ñònh neân moät vôùi Lieân vaø chia seû vôùi coâ ta söï lo laéng cuõng nhö noãi xaáu hoå. Naém chaët tay Lieân, toâi cuøng ñi vôùi coâ theo hai ngöôøi nhaân vieân kia.

Hoï daãn chuùng toâi ñeán moät vaên phoøng, laáy taát caû nhöõng chi tieát caàn thieát, roài laøm moät baûn caùo traïng veà toäi aên caép vaø baùo cho caûnh saùt. Moät luùc sau, hai ngöôøi caûnh saùt ñeán nôi vôùi leänh mang chuùng toâi veà boùt. Chuùng toâi bò hoä toáng qua hai taàng laàu cuûa cöûa tieäm. Ñi ñeán ñaâu, moïi ngöôøi quay laïi nhìn chuùng toâi tôùi ñoù. Toâi caûm thaáy xaáu hoå kinh khuûng, nhöng ñoàng thôøi cuõng nghieäm thaáy trong mình moät söùc maïnh chaéc chaén ñeán töø Thieân Chuùa.

Trong suoát cuoäc thaåm vaán, Lieân nhö keû maát hoàn. Vì vaäy toâi phaûi laøm vieäc nhieàu vôùi caûnh saùt, vaø cuõng nhôø vaäy maø coù theå giuùp cho tình hình khaû quan hôn. Nhö lôøi yeâu caàu, caûnh saùt ñaõ chaáp thuaän cho laù thö baùo ñöôïc giöõ laïi thay vì gôûi ñeán ñòa chæ cuûa Lieân, bôûi vì Lieân khoâng muoán cho gia ñình Lieân hay chuyeän vöøa xaûy ra. Cuoái cuoäc thaåm vaán, toâi nhaän ra moät chuùt caûm tình ñaõ naûy nôû giöõa toâi vaø caùc caûnh saùt vieân, vaø hoï ñaõ ñoái xöû raát deã thöông vôùi chuùng toâi.

Ñoái vôùi Lieân, tai naïn naøy thaät coù ích. Coâ ta thaät söï hoái haän veà nhöõng gì ñaõ laøm. Treân ñöôøng veà nhaø, coâ ta thuù nhaän vôùi toâi raèng khoâng coù toâi, chaéc chaén coâ ta töï töû vì khoâng ñuû söùc chòu ñöïng noãi xaáu hoå nhö vaäy.

Caâu chuyeän vöøa keå thoaït nghe xem ra chæ laø moät chuyeän aên caép vaët, chaúng lieân quan gì ñeán baøi Tin Möøng hoâm nay. Quaû thaät, neáu chæ vì tuùng quaãn, moät thieáu phuï trong caûnh tay xaùch naùch mang vôùi hai con daïi, maø phaûi ñi aên caép moät chieác aùo nôi moät cöûa tieäm, thì vaán ñeà ñöôïc ñaët ra lieân quan tôùi luaân lyù chöù ñaâu phaûi Chuùa Thaùnh Thaàn laø ñeà taøi cuûa baøi Tin Möøng hoâm nay. ÔÛ ñaây taùc giaû Gioan ñang ñaët ta vaøo böõa tieäc ly ñeå ta laéng nghe Thaày Gieâsu noùi vôùi caùc moân ñeä veà vieäc Thaày ra ñi, keá ñeán veà vieäc Ñaáng Baûo Trôï seõ ñöôïc phaùi ñeán ñeå an uûi caùc moân ñeä (Ga 16,4b-15).

Vieäc Thaày ra ñi seõ ñeå laïi nôi loøng caùc ñoà ñeä moät choã troáng. Caùc oâng seõ buoàn phieàn (Ga 16,6). Nhöng ñieàu an uûi laø chính khi Thaày ra ñi, Thaày seõ phaùi Ñaáng Baûo Trôï ñeán vôùi caùc oâng (c.7). Ñaáng aáy seõ chöùng minh raèng theá gian sai laàm (c.8). Nhöng vôùi caùc moân ñeä, Ñaáng aáy chính laø vò höôùng daãn caùc oâng trong nhöõng ñieàu thuoäc veà Thaày Gieâsu (cc.12-15).

c. 12: laø caâu daãn nhaäp vaøo ñeà taøi lieân quan tôùi vai troø cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, laø höôùng daãn vieân. Nhöng hieåu theá naøo veà lôøi khaúng ñònh cuûa caâu naøy laø "Thaày coøn nhieàu ñieàu phaûi noùi vôùi anh em, nhöng baây giôø, anh em khoâng coù söùc chòu noåi."

c. 13: cho thaáy söùc aáy seõ ñöôïc Chuùa Thaùnh Thaàn laø Thaàn Khí söï thaät mang laïi, ñeå giuùp caùc moân ñeä thaáu hieåu söï thaät, ñöôïc baøy toû ñaày ñuû nôi Ngoâi Lôøi Nhaäp Theå.

c. 14: noùi tôùi vieäc Chuùa Thaùnh Thaàn toân vinh Thaày Gieâsu. Chính Ñöùc Gieâsu ñaõ toân vinh CHA (Ga 17,4) baèng caùch maïc khaûi CHA cho nhaân loaïi.

Toân vinh Ñöùc Gieâsu baèng caùch maïc khaûi Ngöôøi cho loaøi ngöôøi.

 Baây giôø Ñaáng Baûo Trôï laø Chuùa Thaùnh Thaàn, toân vinh Ñöùc Gieâsu cuõng baèng con ñöôøng aáy laø maïc khaûi Ñöùc Gieâsu cho con caùi loaøi ngöôøi. Nôi Gioan vieäc maïc khaûi naøy ñöôïc theå hieän: qua caùc daáu laï (Ga 2,11; 11,40; 17,4), qua vieäc khôi daäy nhöõng chöùng nhaân (15,26-27), vieäc laøm phaùt sinh ra con caùi cuûa Thieân Chuùa (17,22).

c. 15: cho thaáy moái töông quan maät thieát giöõa Ba Ngoâi Thieân Chuùa. Chính khi Ñaáng Baûo Trôï caét nghóa nhöõng ñieàu thuoäc veà Ñöùc Gieâsu laø Ngoâi Hai Thieân Chuùa, Ñaáng aáy cuõng phaûi giaûi nghæa cho loaøi ngöôøi ñöôïc bieát CHA, bôûi leõ CHA vaø Ñöùc Gieâsu laø Con, ñeàu sôõ höõu moïi söï nhö cuûa chung.

Taát caû nhöõng ñieàu Ñöùc Gieâsu vöøa noùi, Ngöôøi noùi trong boái caûnh cuûa böõa Tieäc Ly. Ñoù laø boái caûnh nôi caùc moân ñeä cuûa Ngöôøi chöa nhaän ñöôïc Thaàn Khí vì Ngöôøi chöa ñöôïc toân vinh (Ga 7,39), nghóa laø Ngöôøi chöa chòu cheát vaø trôû veà cuøng CHA ñeå sai Thaàn Khí Ngöôøi xuoáng treân nhöõng keû tin vaøo Ngöôøi.

Ngaøy nay 20 theá kyû sau bieán coá töû hình cuûa Ñöùc Gieâsu treân ñænh Can-veâ, moïi söï ñaõ khaùc. Toaøn boä baøi Tin Möøng hoâm nay chaát chöùa moät söï thaät khoâng theå naøo cöôõng laïi ñöôïc. Khi Ñöùc Gieâsu khaúng ñònh "Moïi söï Chuùa Cha coù ñeàu laø cuûa Thaày" (15), moïi söï aáy, khoâng loaïi tröø baát cöù moät ai vaø baát cöù ñieàu gì cuûa taïo thaønh. Keå caû toäi loãi cuõng khoâng bò loaïi boû vì Ñöùc Gieâsu ñaõ töï nguyeän gaùnh laáy toäi traàn gian. Chính Ngöôøi ñaõ töøng noùi roõ vôùi nhöõng ngöôøi Phariseâu raèng "treân trôøi ai naáy seõ vui möøng vì moät ngöôøi toäi loãi aên naên saùm hoái, hôn laø vì chín möôi chín ngöôøi coâng chính khoâng caàn phaûi saùm hoái aên naên." (Lc 15,7).

Chuùa Gieâsu töï thoâng ban vaø ñaõ ñi vaøo noäi taâm moãi ngöôøi

 Khi coøn soáng ôû traàn gian, Ñöùc Gieâsu hieäu höõu nhö moät haït thoùc ñôn ñoäc. Ngöôøi vaãn ñöùng ôû beân ngoaøi moãi moät ngöôøi. Ngöôøi soáng nhö ta, trong moät xaùc thòt kheùp kín. Baây giôø thì khaùc haún. Ngöôøi ñaõ cheát cho xaùc thòt vôùi caùc giôùi haïn cuûa noù. Ngöôøi ñang soáng trong Thaùnh Thaàn laø söùc maïnh cuûa Thieân Chuùa traøn lan khoâng bieân giôùi. Ngöôøi töï thoâng ban vaø ñi vaøo taän noäi taâm cuûa moãi moät ngöôøi, loâi keùo töøng ngöôøi ñeán vôùi söï soáng traøn lan nôi Ngöôøi. Chính Ngöôøi traû lôøi nhöõng ngöôøi Hy Laïp muoán ñeán gaëp Ngöôøi raèng "Neáu haït luùa gieo vaøo loøng ñaát khoâng cheát ñi, thì noù vaãn trô troïi moät mình; coøn neáu noù cheát ñi, noù môùi sinh ñöôïc nhieàu haït khaùc" (Ga 12, 24). Quaû thaät, 20 theá kyû sau khi Ñöùc Gieâsu chòu ñoùng ñinh treân thaäp giaù ñeå cöùu chuoäc traàn gian, Ñöùc Gieâsu khoâng coøn xa laï vôùi baát cöù ai trong baát cöù hoaøn caûnh naøo maø ngöôøi ñoù gaëp phaûi. Keå caû hoaøn caûnh tuùng quaãn cuûa ngöôøi thieáu phuï trong caâu chuyeän noùi treân, chæ muoán töï töû vì quaù xaáu hoå, Chuùa Gieâsu cuõng khoâng boû qua. Chính Ngöôøi ñaõ phaùi Thaùnh Thaàn cuûa Ngöôøi tôùi. Vaø Thaùnh Thaàn quaû ñaõ laøm soáng ñoäng lôøi Tin Möøng theo thaùnh Mattheâu (25,35-36). Chuùa Thaùnh Thaàn ñaõ aùp duïng lôøi ñoù vôùi baûn thaân ngöôøi baïn cuûa ngöôøi thieáu phuï ñeå baïn aáy khoâng boû rôi ngöôøi thieáu phuï trong côn hoaïn naïn "Ta ñang gaëp côn khoán khoù maø con laïi nôõ töø choái giuùp ñôõ". Hôn nöõa, Thaùnh Thaàn coøn thuùc giuïc baïn aáy phaûi yeâu tôùi möùc neân moät vôùi ngöôøi mình yeâu ñeán noãi chia seû caû söï lo laéng cuõng nhö noãi xaáu hoå maø ngöôøi ñoù ñang chòu.

Chuùa Thaùnh Thaàn ñang daãn ñöa caùc tín höõu höôùng tôùi chaân trôøi raïng ngôøi

 Yeâu thöông nhö ngöôøi baïn cuûa thieáu phuï trong caâu chuyeän noùi treân haún nhieân chöa phaûi laø söï thaät toaøn veïn nhö Ñöùc Gieâsu ñaõ soáng vaø daïy ngöôøi ta soáng (c.13). Nhöng Chuùa Thaùnh Thaàn quaû thaät ñang daãn ñöa ngöôøi moân ñeä cuûa Chuùa Gieâsu höôùng tôùi chaân trôøi raïng ngôøi ñoù.

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Xaáu hoå laø tình traïng caûm xuùc do ñöông söï yù thöùc raèng mình ñaõ haønh ñoäng moät caùch khieán danh döï baûn thaân bò thöông toån. Trong caâu chuyeän noùi treân baïn thaáy coù ñieàu gì tích cöïcveà xaáu hoå: nôi ngöôøi thieáu phuï bò phaùt giaùc môùi aên caép moät chieác aùo? Nôi ngöôøi baïn ñaõ muoán chia seû söï lo laéng vaø noãi xaáu hoå cuûa ngöôøi thieáu phuï ñoù? Trong cuoäc thöông khoù, Chuùa Gieâsu coù traûi qua tình traïng xaáu hoå nhö vaäy chaêng? Hay baïn nghó hoaøn caûnh xaáu hoå Chuùa Gieâsu ñaõ traûi qua khaùc haún?

2. Trong thöïc teá Chuùa Gieâsu ñaõ bò ngöôøi ta ñaùnh ñaäp, taùt vaû, nhaïo cöôøi vaø loät traàn, khieán Ngöôøi maát heát danh döï tröôùc maët moïi ngöôøi. So saùnh noãi xaáu hoå Chuùa Gieâsu phaûi chòu vaø noãi xaáu hoå ngöôøi baïn cuûa thieáu phuï trong caâu chuyeän phaûi chòu, baïn thaáy coù nhöõng ñieåm naøo gioáng vaø ñieåm naøo khaùc nhau? Ñieàu gì noåi baät nhaát nôi Chuùa Gieâsu?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page