Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 3 thaùng 6 naêm 2001
Chuùa Nhaät Leã Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng naêm C

Ñoïc Tin Möøng Ga 20,19-23

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Moät thieáu nöõ môùi töø thaønh phoá Paris cuûa nöôùc Phaùp trôû veà. Caû thaân xaùc vaø tinh thaàn cuûa Ma-ña-len ñaõ bò hao moøn toät ñoä. Cha meï coâ laáy laøm gheâ sôï tröôùc nhöõng lôøi noùi phaïm thöôïng vaø thoâ tuïc thöôøng xuyeân phaùt ra töø mieäng löôõi cuûa ñöùa con hö hoûng.

Moät ngöôøi thuoäc laøng beân caïnh chæ quen bieát vôùi gia ñình Ma-ña-len sô qua maø thoâi, ñoù laø chò Moânica. Moânica caûm thaáy khoâng theå döûng döng tröôùc hieän töôïng noùi treân. Moät hoâm, Moânica ñeán gaàn caên nhaø bi thaûm aáy, thì nghe thaáy Mañalen ñang gaøo theùo moät baûn nhaïc thoâ tuïc vaø chaùn ñôøi vôùi nhöõng ñieäp khuùc gôïi caûm nhôùp nhuùa vaø khieâu khích. Chò Moânica töï nhieân muoán ruùt lui nhöng baát ngôø nghe thaáy chính tieáng cuûa ngöôøi meï cuûa Mañalen gaøo theùt:

Maøy laø ñoà gaùi ñieám trô treõn

 -Maøy laø ñoà gaùi ñieám trô treõn coù im caùi moàm maøy ñi khoâng?

Mañalen caøng giaän döõ heùt leân:

Baø ñöøng la loái laøm chi maát coâng! Toâi seõ töï töû ngay baây giôø ñaây. Nhö theá cho tieän. Chaúng phieàn haø gì ñeán ai, caû baø laãn toâi.

Chò Moânica ñöùng söõng sôø. Nghe nhöõng tieáng la heùt loaïi ñoù, chò khoâng theå khoâng rôïn toùc gaùy. Chò caûm thaáy coù boån phaän phaûi can thieäp. Tröôùc khi goõ cöûa, chò haéng gioïng ñeå baùo tröôùc. Roài chò böôùc qua caùnh cöûa ñaõ bò moït aên moät caùch theâ thaûm.

Khi aáy Mañalen ñang ngoài gaàn loø söôûi vôùi veû giaän döõ gheâ gôùm. Coâ ñang loàng loän saün saøng tuoân ra nhöõng lôøi thoâ tuïc. Nhöng aùnh saùng töø caëp maét cuûa ngöôøi môùi böôùc vaøo bao truøm vaø ngaên caûn Mañalen. Moânica tieán laïi beân Mañalen vôùi taát caû söï trìu meán nhö chöa bao giôø ngöôøi thieáu nöõ naøy ñaõ nhaän ñöôïc töø nôi gia ñình mình. Moânica nheï nhaøng leân tieáng:

- Chò ñi ngang qua ñaây Em coù theå cho chò xin moät ly nöôùc ñöôïc khoâng?

Mañalen ñöùng daäy laáy nöôùc cho khaùch. Khaùch laëng leõ uoáng thöù nöôùc taùo röõa aáy roài noùi:

-Em vui loøng ñan cho chò maáy buùp len naøy. Vieäc naøy, bình thöôøng chaéc chaúng thích thuù gì ñoái vôùi em. Nhöng chò raát laáy laøm quí ñöôïc coù töông quan vôùi em.

Chò Moânica vöøa noùi vöøa tieán laïi ngoài treân chieác gheá thaáp beân caïnh Mañalen. Ñoät nhieân chò aáp uû ñoâi baøn tay cuûa Mañalen trong baøn tay cuûa chò vaø noùi:

- Mañalen ôi, em ñaõ ñau khoå quaù nhieàu. Neáu em muoán, em coù theå coi chò nhö moät ngöôøi baïn.

Moät söùc maïnh tinh thaàn toûa ra töø Moânica. Mañalen nghieäm thaáy söùc maïnh ñoù neân chaáp nhaän ñeå yeân ñoâi baøn tay ñaõ trôû neân ngoan ngoaõn cuûa coâ trong baøn tay chò Moânica. Mañalen muoán traû lôøi nhöng coâ ngheïn ngaøo chæ coøn bieát khoùc. Nhöõng gioït nöôùc maét laëng leõ nhoû daøi treân ñoâi maù caèn coãi cuûa coâ. Coâ baét ñaàu thoån thöùc:

-Ñaõ ba naêm nay, em khoâng theå khoùc ñöôïc!

Ñöùa con baø giôø ñaây coù theå ñöôïc cöùu

 Baø meï cuûa Mañalen cuõng nöùc nôû. Baø bieát raèng ñöùa con cuûa baø giôø ñaây coù theå ñöôïc cöùu thoaùt.

Nhaân vaät Moânica trong caâu chuyeän noùi treân thöïc toû ra laø moät con ngöôøi coù söùc thu huùt phi thöôøng. Chæ xuaát hieän trong choác laùt, con ngöôøi aáy ñaõ hoaøn toaøn laøm chuû ñöôïc tình hình.

Töø ñaâu phaùt sinh ra moät ôn bieán ñoåi laï luøng ñeán nhö vaäy, caû nôi ngöôøi con, laãn ngöôøi meï? Phaûi chaêng ñoù chính laø bieán coá cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng vaãn coøn noái daøi trong lòch söû? Chính luùc toäi gieát cheát laø luùc Thieân Chuùa bieåu döông quyeàn löïc ñeå mang laïi söï soáng cho keû tuyeät voïng.

Hoï ñau ñôùn hoûi: Chuùng toâi phaûi laøm gì?

Xöa toâng ñoà Pheâroâ ñaõ ñaët ngöôøi Do Thaùi vaøo ñuùng boái caûnh cuûa toäi aùc laø hoï ñaõ gieát cheát Ñaáng Kitoâ cuûa Thieân Chuùa neân hoï ñaõ ñau ñôùn trong loøng vaø hoûi oâng Pheâroâ vaø caùc toâng ñoà raèng: "Thöa caùc anh, vaäy chuùng toâi phaûi laøm gì?" Roài Pheâroâ ñaõ cho hoï bieát raèng hoï phaûi saùm hoái vaø moãi ngöôøi phaûi chòu pheùp röûa nhaân danh Ñöùc Gieâsu Kitoâ ñeå ñöôïc ôn tha toäi. Vaø hoâm ñoù ñaõ coù theâm khoaûng ba ngaøn ngöôøi theo ñaïo (Cv 2,36-41). Nay trong giaây phuùt cöïc kyø giaän döõ vôùi ngöôøi meï, Mañalen chæ coøn thaáy töï saùt laø con ñöôøng duy nhaát ôû tröôùc maët. Ñoù laø luùc chò Moânica caûm thaáy coù söùc maïnh noäi taâm ñoøi chò phaûi can thieäp ñeå cöùu soáng moät linh hoàn. Chò laø hieän thaân cuûa tình yeâu vaø loøng quí chuoäng ñoái vôùi nhöõng giaù trò cao quí nhaát coøn thöùc tænh nôi coõi loøng Mañalen. Cuoái cuøng Mañalen ñaõ choïn tình yeâu vaø söï soáng thay vì choïn haän thuø vaø söï cheát. Mañalen ñaõ ngoan ngoaõn ñeå baøn tay mình ôû yeân trong loøng baøn tay chò Moânica. Vaø Mañalen ñaõ khoùc trong khi meï coâ cuõng nöùc nôû vôùi hai haøng leä saùm hoái. Quaû thaät, ñuùng nhö lôøi thaùnh toâng ñoà Phaoloâ noùi laø: "ÔÛ ñaâu toäi loãi ñaõ lan traøn, ôû ñoù aân suûng caøng chöùa chan gaáp boäi" (Rom 5,20). Taát caû bieán coá Chuùa Thaùnh Thaàn Hieän Xuoáng ñeàu ñöôïc toùm goïn trong caâu noùi ñoù.

Rieâng baøi Tin Möøng hoâm nay veà Ñöùc Gieâsu hieän ra vôùi caùc moân ñeä goàm hai phaàn. Tröôùc heát Ñöùc Gieâsu cho caùc moân ñeä thaáy tay vaø caïnh söôøn Ngöôøi ñeå caùc oâng thaâm tín raèng ñoù laø chính Thaày caùc oâng: Ñaáng ñaõ chòu khoå hình thaäp giaù nhöng nay ñaõ soáng laïi (cc.19-20). Keá ñeán Ñöùc Gieâsu ban cho caùc oâng Thaùnh Thaàn vaø sai caùc oâng ñi vôùi söù maïng thaùo gôõ toäi khoûi loaøi ngöôøi ñeå hoï ñöôïc töï do (cc.21-23).

Ñaáng Toaøn naêng vaø Toaøn meán

 cc.19-20 cho thaáy moät Ñöùc Gieâsu khoâng nhöõng laø Ñaáng toaøn naêng maø coøn laø Ñaáng toaøn meán. Haõy ñaët mình vaøo boái caûnh caùc moân ñeä coøn trong tình traïng lo aâu sôï haõi. Nguoàn goác cuûa lo aâu aáy chính laø Thaày caùc oâng: Neáu Thaày caùc oâng maø bò ngöôøi ta ñaáu toá, bò leân aùn vaø bò gieát treân khoå hình thaäp giaù, thì soá phaän rieâng cuûa caùc oâng thaät laø chao ñaûo. Nhöng toaøn boä noãi lo aâu sôï haõi ñoù ñaõ ñöôïc thaùo gôõ nôi Ñöùc Gieâsu toaøn naêng, Ñaáng ñaõ toaøn thaéng moïi gian nan thöû thaùch vaø töû thaàn! Tuøy ôû möùc ñoä caùc moân ñeä tin vaøo quyeàn naêng cuûa Thaày caùc oâng maø caùc oâng ñöôïc töï do vaø bình an. Nhöng Thaày caùc oâng nay soáng laïi coøn laø Ñaáng toaøn meán. Haõy coi caùc daáu ñinh treân tay, nhaát laø haõy coi caïnh söôøn Thaày bò ñaâm thaâu qua: Taát caû ñeàu cho thaáy Thaày caùc oâng laø Ñaáng toaøn meán. Khoâng coù daáu veát naøo nôi hieän höõu cuûa Thaày maø laïi khoâng phaûi laø ñeå ban taëng cho caùc moân ñeä: "Vì loaøi ngöôøi chuùng toâi vaø ñeå cöùu roãi chuùng toâi, Ngöôøi ñaõ töø trôøi xuoáng theá, bôûi pheùp Ñöùc Chuùa Thaùnh Thaàn Ngöôøi ñaõ chòu thai trong loøng Ñöùc Trinh Nöõ Maria vaø ñaõ laøm ngöôøi. Ngöôøi ñaõ chòu cheát thôøi Phongxioâ Philatoâ" Ñoù laø lôøi tuyeân tín veà Ñaáng toaøn meán nhö caùc toâng ñoà ñaõ ñeå laïi.

c. 21 Khoâng chæ cho caùc moân ñeä thaáy Ñöùc Gieâsu phuïc sinh sai phaùi caùc oâng, maø coøn cho thaáy vieäc sai phaùi ñoù tieáp noái chính vieäc Chuùa Cha sai phaùi Chuùa Gieâsu. Caùc oâng ñöôïc sai ñi ñeå tham döï vaøo chính coâng trình cöùu nhaân ñoä theá do Chuùa phuïc sinh thöïc hieän.

Moät cuoäc taïo döïng môùi

 c. 22 Chuùa Gieâsu phuïc sinh "thoåi hôi vaøo caùc moân ñeä." ÔÛ ñaây ñieàu ñöôïc hieåu veà moät cuoäc taïo döïng môùi vöôït treân cuoäc taïo döïng veà söï soáng töï nhieân (St 2,7; Kn 15,11). Chuùa Gieâsu ban cho caùc moân ñeä Thaùnh Thaàn laø nguyeân uûy cuûa söï soáng môùi. Hoàng aân Thaùnh Linh gaén lieàn vôùi vieäc caùc oâng ñöôïc sai phaùi. Vì lôøi Ñöùc Gieâsu noùi laø thaàn khí vaø laø söï soáng môùi (Ga 3,34; 6,63). Caùc moân ñeä ñöôïc sai ñi laø ñeå rao giaûng Lôøi Ñöùc Gieâsu haàu laøm cho ngöôøi nghe trôû neân Con Thieân Chuùa (x. Ga 13,20).

c. 23 Ñöùc Gieâsu ñaõ ñöôïc oâng Gioan Taåy Giaû giôùi thieäu laø Chieân Thieân Chuùa Ñaáng xoaù toäi traàn gian (Ga 1,29). Caùc moân ñeä cuûa Ñöùc Gieâsu seõ tieáp tuïc söù maïng cuûa Ñöùc Gieâsu laø ban ôn tha toäi. Quyeàn naêng ñöôïc ban cho caùc oâng ñeå tha toäi gaén lieàn vôùi Chuùa Thaùnh Linh laø Ñaáng thanh luyeän vaø ban söï soáng cho loaøi ngöôøi (Ed 36, 25-27; 37, 3-6).

Nhö vaäy vieäc coâ Mañalen ra meàm loøng ñaõ laø moät ôn laï luøng. Nhöng ôn ñoù caàn ñöôïc tieáp noái baèng quaù trình gaëp gôõ Chuùa Gieâsu laø Ñaáng toaøn naêng vaø toaøn meán. Ngöôøi môùi coù nhöõng lôøi mang laïi söï soáng ñôøi ñôøi (Ga 6,68). Chính do Ngöôøi maø ôn tha toäi ñöôïc ban ngang qua nhöõng thöøa taùc vieân ñöôïc Ngöôøi sai phaùi.

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Ñieàu gì nôi caùch haønh xöû cuûa chò Moânica ñaõ khieán coâ Mañalen ra meàm loøng: Caùi nhìn trìu meán ñaàu tieân? Moät soá haønh vi nhôø caäy trong taàm tay cuûa Mañalen nhö xin moät ly nöôùc, yeâu caàu ñan maáy buùp len? Lôøi ñeà nghò ñaùp öùng ñuùng nhu caàu nôi Mañalen laø "Em ñaõ ñau khoå quaù nhieàu. Neáu em muoán, em coù theå coi chò nhö moät ngöôøi baïn" ? Hay baïn nghó tôùi nhöõng ñieàu khaùc?

2. Theo tinh thaàn cuûa baøi Tin Möøng hoâm nay ñieàu gì caàn ñöôïc tieáp noái cuoäc bieán ñoåi ñaàu tieân nôi Mañalen? Gaëp gôõ Ñöùc Kitoâ trong caàu nguyeän haøng ngaøy? Trôû neân ngöôøi moân ñeä cuûa Chuùa Gieâsu qua vieäc haáp thuï lôøi Ngöôøi giaûng daïy? Chòu pheùp röûa toäi? Laõnh nhaän bí tích hoaø giaûi? v.v
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page