Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 27 thaùng 5 naêm 2001
Chuùa Nhaät 7 Phuïc Sinh naêm C

Ñoïc Tin Möøng Lc 24,46-53

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Caùch ñaây maáy chuïc naêm, moät boä phim ñöôïc raát nhieàu ngöôøi Myõ haâm moä. Boä phim aáy mang töïa ñeà Leä Thu (Laura) laø teân moät thieáu nöõ xinh ñeïp bò saùt haïi. Truyeän phim keå laïi moät loaït nhöõng baát ngôø xaûy ra khi moät thaùm töû treû ñöôïc phaùi ñeán ñieàu tra vuï aùm saùt noùi treân.

Chaøng thaùm töû naøy tæ mæ luïc xeùt caên nhaø cuûa Leä Thu. Chaøng xem xeùt taát caû nhöõng ñieàu lieân heä ñeán coâ, nhöõng hình aûnh, saùch vôû, aùo quaàn, thö töø, nhaät kyù rieâng cuûa coâ.

Yeâu moät ngöôøi ñaõ cheát

 Moät ñieàu thaät laï luøng ñaõ xaûy ra. Chaøng thaùm töû ñaõ hoaøn toaøn bò hình aûnh xinh ñeïp cuûa Leä Thu aùm aûnh. Chaøng caûm thaáy xuùc ñoäng vaø boãng thaáy mình say ñaém tröôùc hình aûnh ñoù, maëc daàu chaøng quaù bieát mình ñang yeâu ñöông moät con ngöôøi ñaõ cheát.

Theá roài moät buoåi toái kia, giöõa luùc chaøng ñang coù maët trong caên nhaø cuûa Leä Thu vaø ñang coá gaéng tìm lôøi giaûi ñaùp cho cuoäc ñieàu tra maø chaøng ñaõ ñeo ñuoåi thì boãng coù tieáng chìa khoaù tra vaøo oå, roài caùnh cöûa môû ra. Chaøng thaùm töû hoaøn toaøn kinh ngaïc: Leä Thu hieän thaân ñöùng ñoù tröôùc maët chaøng!

Thì ra Leä Thu ñaõ ñi veà mieàn queâ nghæ ngôi ít böõa. Suoát thôøi gian vaéng nhaø, coâ hoaøn toaøn caét ñöùt vôùi caùc phöông tieän truyeàn thoâng ñaïi chuùng, nhö truyeàn thanh, truyeàn hình vaø baùo chí neân khoâng heà hay bieát veà vuï aùm saùt xaûy ra ngay taïi caên nhaø cuûa coâ maø chính coâ, theo baùo chí, ñaõ laø naïn nhaân cuûa vuï thaûm saùt! Trong thöïc teá ngöôøi phuï nöõ bò gieát khoâng phaûi laø coâ nhöng laø moät ngöôøi laï maët ñaõ xaâm nhaäp caên nhaø cuûa coâ vaø ñaõ bò saùt haïi.

Cuoán phim keát thuùc vôùi caûnh Leä Thu va chaøng thaùm töû yeâu nhau, laáy nhau vaø soáng haïnh phuùc beân nhau suoát ñôøi.

Cuoán phim laàn löôït cho thaáy ôû phaàn I caûnh chaøng thaùm töû luïc xeùt caên nhaø vaø nghieân cöùu caùc di vaät cuûa Leä Thu ñeå roài say meâ naøng. Phaàn II dieãn taû bieán coá Leä Thu xuaát hieän tröôùc maët chaøng thaùm töû vaø ñöôïc chaøng nhaän ra naøng nhö theá naøo. Phaàn III cho thaáy caûnh hai ngöôøi yeâu nhau vaø keát hoân vôùi nhau.

Ngöôøi ñoù laø ai? Taïi sao bò gieát

 Baøi Tin Möøng hoâm nay cuõng ñaët chuùng ta tröôùc cuoäc saùt haïi cuûa moät con ngöôøi. Nhöng khaùc haún tröôøng hôïp nhaân vaät Leä Thu trong boä phim noùi treân, con ngöôøi bò gieát cheát moät caùch theâ thaûm chieàu thöù saùu Tuaàn Thaùnh ñaõ choãi daäy khoûi moà: ngöôøi ñoù laø ai? Taïi sao bò gieát cheát? Söï kieän ngöôøi ñoù choãi daäy khoûi söï cheát coù lieân heä gì tôùi haïnh phuùc cuûa gia ñình nhaân loaïi?

Tröôùc heát, con ngöôøi bò ñoùng ñinh vaø taét thôû treân khoå hình thaäp giaù chieàu thöù Saùu Tuaàn Thaùnh, cuõng chính laø con ngöôøi hieän ra vôùi caùc moân ñeä ba ngaøy sau ñoù. Giöõa caûnh kinh hoàn baït vía cuûa caùc moân ñeä, Ñöùc Gieâsu khi hieän ra ñaõ phaûi traán an caùc oâng khi noùi: "Sao anh em hoaûng hoát? Sao coøn ngôø vöïc trong loøng? Nhìn chaân tay Thaày ñaây maø!" (Lc 24,38).

Ñöùc Gieâsu xuaát xöù töø laøng queâ Nadareùt mieàn Galileâ thuoäc xöù Pha-leä-tinh döôùi quyeàn ñeá quoác Roma. Teân khai sinh cuûa Ngöôøi laø Gieâsu, coù nghóa laø Giaveâ Thieân Chuùa cöùu, sau ñöôïc keøm theâm teân chöùc vuï laø Kitoâ, nghóa laø Ñaáng ñöôïc Thieân Chuùa xöùc daàu taán phong vaø sai ñi rao giaûng Tin Möøng cho ngöôøi ngheøo (Lc 4,18). Tuy ñöôïc bieát ñeán do caùc söû gia noåi tieáng, nhö Giuse (Flavius Joseph vaøo naêm 37-100 sau CN), plineâ naêm 112, Taxít (Tacitus naêm 116) vaø Suctonius naêm 120, nhaân vaät lòch söû Gieâsu chuû yeáu laø ñoái töôïng cuûa boán saùch Tin Möøng, trong ñoù coù saùch Tin Möøng thöù ba do taùc giaû Luca. Luca cho bieát oâng "ñaõ caån thaän tra cöùu ñaàu ñuoâi moïi söï vaø ñaõ vieát ñeå ñoäc giaû ñöôïc nhaän thöùc raèng giaùo huaán hoï ñaõ hoïc hoûi thaät laø vöõng chaéc" (Lc 1,3-4). Vôùi taùc giaû Luca, toaøn boä Kinh Thaùnh Cöïu Öôùc vaø Taân Öôùc ñeàu laøm neân moät lòch söû cöùu ñoä do Ñöùc Gieâsu mang laïi. Taát caû nhöõng ñieàu Giaveâ Thieân Chuùa höùa ban cho daân Ngöôøi ñeàu ñöôïc theå hieän nôi Ñöùc Gieâsu (Lc 24, 44). Taân Öôùc trích daãn tôùi hôn 100 laàn töø caùc thaùnh vònh cuûa Cöïu Öôùc noùi veà Ñöùc Gieâsu vaø veà Giaùo Hoäi cuûa Ngöôøi (x. Lc 24,25-27; 4,4-46).

-Nhöng taïi sao Ñöùc Gieâsu bò ngöôøi ta ñoùng ñinh treân khoå hình thaäp giaù? Taïi Nadareùt, Ñöùc Gieâsu laøm ngheà thôï moäc cho tôùi chöøng 30 tuoåi, thì ruùt lui vaøo sa maïc xöù Giuñeâ vaø ñaõ xin oâng Gioan Taåy Giaû laøm pheùp röûa cho mình. Keá ñeán Ngöôøi trôû veà mieàn Galileâ vaø rao giaûng Tin Möøng veà Nöôùc Thieân Chuùa: Ngöôøi ñaõ chöõa nhieàu ngöôøi khoûi beänh, ñaõ tröø nhieàu quæ ra khoûi nhöõng ngöôøi bò chuùng aùm.

Ngöôøi daønh moái quan taâm öu aùi ñoái vôùi ngöôøi "ngheøo", treû nhoû, phuï nöõ, nhöõng thaønh phaàn yeáu keùm trong xaõ hoäi, nhöõng ngöôøi bò giôùi laõnh ñaïo Do Thaùi Giaùo khinh cheâ. Moät ñaøng Ngöôøi ñaû phaù söï khaét khe vaø heïp hoøi cuûa ña soá ngöôøi bieät phaùi, ñaøng khaùc Ngöôøi vaãn töø choái khoâng chieàu theo nhöõng khaùt voïng caùch maïng cuûa phe chuû tröông quaù khích. Ñeå traûi roäng ñòa baøn aûnh höôûng, Ngöôøi ñaõ qui tuï nhöõng moân ñeä vaø choïn ôû giöõa hoï, nhoùm Möôøi Hai ngöôøi töôïng tröng cho Möôøi Hai chi toäc cuûa Daân Môùi cuûa Thieân Chuùa. Nhöng Ngöôøi khoâng nhöõng ñaõ gaëp phaûi nhöõng ñaùm ñoâng khoâng hieåu noåi giaùo thuyeát Ngöôøi daïy, maø coøn ñuïng ñoä vôùi giôùi laõnh ñaïo Do Thaùi Giaùo. Ngöôøi boû mieàn Galileâ, khaûi hoaøn vaøo thaønh Gieârusalem laø nôi Ngöôøi beän giaây laøm roi ñeå ñuoåi con buoân ra khoûi khuoân vieân Ñeàn Thôø. Ñoù laø ñieàu maø giôùi laõnh ñaïo Do Thaùi Giaùo khoâng theå naøo chaáp nhaän ñöôïc. Ít ngaøy sau, Ñöùc Gieâsu ñaõ bò baét, bò ñieàu tra, xeùt hoûi vaø bò giôùi laõnh ñaïo Do Thaùi Giaùo leân aùn töû hình veà toäi phaïm thöôïng. Taïi sao? Vì Ngöôøi daùm töï xöng mình ngang haøng vôùi Thieân Chuùa. Ngöôøi ta giao Ñöùc Gieâsu cho Toång Traán Philatoâ laø ngöôøi keát aùn Ñöùc Gieâsu veà toäi quaáy roái an ninh traät töï khi töï xöng mình laø vua daân Do Thaùi. OÂng giao Ñöùc Gieâsu cho ngöôøi Do Thaùi ñem ñi ñoùng ñinh treân khoå hình thaäp giaù sau khi ñaõ cho lính ñaùnh ñoøn Ngöôøi. Ngöôøi taét thôû treân thaäp giaù vaø ñöôïc choân trong ngoâi moä ñuïc saün trong nuùi ñaù. Ñoù laø vaøo chieàu thöù saùu. Saùng sôùm Chuùa Nhaät, caùc moân ñeä cuûa Ñöùc Gieâsu ñi vieáng xaùc Ngöôøi thì thaáy ngoâi moä nôi choân xaùc Ngöôøi troáng roãng. Lòch söû cuûa Ñöùc Gieâsu töø ñoù ñaõ chuyeån sang lòch söû cuûa Giaùo Hoäi Kitoâ vôùi chính Ñöùc Kitoâ ñöôïc caùc moân ñeä loan baùo laø ñaõ choãi daäy khoûi söï cheát vaø ñaõ hieän ra vôùi nhieàu moân ñeä tröôùc söï hoát hoaûng cuûa hoï (Lc 24,38) nhö ñaõ noùi ôû treân.

Toaøn boä nhöõng ñieàu thuoäc veà Ñöùc Gieâsu ñeàu choãi daäy

 Vôùi bieán coá Ñöùc Gieâsu choãi daäy khoûi söï cheát, toaøn boä nhöõng lôøi Ngöôøi noùi vaø nhöõng vieäc Ngöôøi laøm cuõng nhö nhöõng moái töông quan noái keát Ngöôøi vôùi moïi ngöôøi, heát thaûy ñeàu "choãi daäy" maõnh lieät ñeå thieát laäp Nöôùc Thieân Chuùa nhôø Thaùnh Linh hieän xuoáng.

Vôùi Ñöùc Gieâsu cuõng nhö vôùi taát caû nhöõng ngöôøi Do Thaùi ñaïo ñöùc ñeán chòu pheùp röûa cuûa oâng Gioan Taåy Giaû, thôøi gian ñaõ ñieåm: Thieân Chuùa seõ can thieäp moät caùch quyeát lieät; Nöôùc Thieân Chuùa quaû thaät ñaõ keà beân. Vaäy, phaûi saün saøng vaø tænh thöùc vaø phaûi saùm hoái ñeå ngheânh ñoùn Chuùa ñeán. Nhöng khaùc vôùi ngöôøi Do Thaùi luoân chôø ñôïi Chuùa ñeán trong töông lai, Ñöùc Gieâsu cho bieát Nöôùc Thieân Chuùa "ñaõ ôû giöõa anh em". Ngöôøi noùi vôùi ngöôøi Do Thaùi: "Neáu toâi duøng ngoùn tay Thieân Chuùa maø tröø quæ, thì quaû laø Nöôùc Thieân Chuùa ñaõ ñeán giöõa caùc oâng (Lc 11,20). Phaûi phaùt hieän ra kho baùu vaø baùn ñi taát caû nhöõng gì mình coù ñeå mua laáy thöûa ruoäng coù kho baùu choân vuøi (Mt 13,44). Phaûi töø boû moïi söï ñeå böôùc theo Chuùa Gieâsu (Mt 16,24-26).

Khoâng phaân bieät maøu da, ranh giôùi.

 Qua Ñöùc Gieâsu, Thieân Chuùa muoán vaïch cho loaøi ngöôøi bieát moïi ngöôøi ñeàu laø con caùi cuûa Thieân Chuùa, khoâng phaân bieät maøu da, ranh giôùi vaø coâng phuùc. Ai maø toâi gaëp treân ñöôøng cuõng laø ngöôøi gaàn guõi maø toâi phaûi giuùp ñôõ (Lc 10,29-37). Ñöùc Gieâsu khoâng ñeán ñeå phaù huûy Leà Luaät nhöng ñeán ñeå kieän toaøn Leà Luaät (Mt 5,17). Ngöôøi ñeán khoâng phaûi ñeå phaân reõ daân Thieân Chuùa nhöng ñeå thieát laäp daân Chuùa nhôø chính Ngöôøi töï hieán laøm cuûa leã hy sinh. Ngöôøi duøng chính maùu Ngöôøi ñeå kyù keát giao öôùc giöõa Thieân Chuùa vaø loaøi ngöôøi (Lc 22,20).

Ñöùc Gieâsu quaû laø Muïc Töû nhaân laønh hy sinh maïng soáng mình cho daân Chuùa maø Ngöôøi öu aùi goïi laø ñoaøn chieân cuûa Ngöôøi. Ngöôøi ñeán laø ñeå cho caùc chieân ñöôïc soáng vaø soáng doài daøo (Ga 10,10).

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Con ngöôøi bò gieát cheát chieàu thöù Saùu Tuaàn Thaùnh vaø ñöôïc caùc moân ñeä loan baùo laø ñaõ soáng laïi. Con ngöôøi ñoù laø ai? Coù ñöôïc moät soá söû gia Do Thaùi vaø ngoaïi ñaïo naøo bieát ñeán chaêng? Ngöôøi bò keát aùn töû hình veà toäi gì tröôùc toaø aùn ñaïo vaø ñôøi?

2. Baïn hieåu theá naøo veà vieäc Ñöùc Gieâsu choãi daäy töø coõi cheát lieân quan tôùi Nöôùc Thieân Chuùa? Chính baïn nhaän ñöôïc nhöõng aûnh höôûng tích cöïc naøo töø vieäc Ñöùc Gieâsu soáng laïi, lieân quan tôùi nieàm tin vaø nieàm troâng caäy cuûa baïn?

3. Baïn coù bieát vò thaùnh naøo say meâ khi hoïc hoûi vaø soáng Tin Möøng do Chuùa Gieâsu coâng boá chaêng? Rieâng trong soá 117 vò thaùnh töû ñaïo Vieät Nam, coù ai toû roõ loøng yeâu meán say meâ ñoù khoâng?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page