Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 6 thaùng 5 naêm 2001
Chuùa Nhaät 4 Phuïc Sinh naêm C

Ñoïc Tin Möøng Ga 10,27-30

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Moät hoâm coù ngöôøi boá ñeán döï cuoäc hoäi thaûo daønh rieâng cho caùc baäc laøm cha vaø caùc giaùo vieân taïi moät tröôøng trung hoïc ôû thaønh phoá Chicago cuûa Hoa Kyø. Khi noùi chuyeän vôùi moät giaùo vieân töøng daïy con trai oâng, ngöôøi boá boãng röng röng hai haøng leä. Sau khi laáy laïi bình tónh, oâng ngoû lôøi xin loãi vaø noùi: "Con trai toâi hieän khoâng coøn chung soáng vôùi toâi nöõa, nhöng toâi vaãn yeâu quí noù vaø muoán bieát noù hieän hoïc haønh ra sao."

Taïi sao bò vôï con boû.

 OÂng boá caét nghóa lyù do taïi sao vôï oâng vaø boán ñöùa con ñaõ lìa boû oâng. OÂng laø moät nhaø thaàu lo vieäc xaây döïng. Coù thôøi gian oâng baän roän laøm vieäc tôùi 16 tieáng ñoàng hoà moät ngaøy. Trong hoaøn caûnh ñoù oâng ít khi coù giôø gaëp gôõ vôï con. Vaø oâng buoàn baõ noùi tieáp:

"Toâi raát ao öôùc saém söûa cho vôï con moïi thöù maø toâi töøng mô öôùc trao taëng cho hoï. Nhöng vì maûi meâ coâng vieäc laøm aên, toâi khoâng quan taâm tôùi ñieàu maø caùc con toâi laáy laøm caàn thieát hôn caû: ñoù laø chuùng caàn moät ngöôøi cha thöôøng xuyeân gaàn guõi ñeå yeâu thöông vaø naâng ñôõ chuùng."

Ngöôøi boá trong caâu chuyeän noùi treân ñaõ röng röng hai haøng leä vì chính oâng neâu vaán ñeà ñuïng chaïm tôùi beà saâu nôi con ngöôøi oâng. Tình yeâu ñaõ laø ñoäng löïc khieán oâng choïn keát hoân vôùi moät ngöôøi baïn gaùi. Hai ngöôøi ñaõ chung soáng ñôøi vôï choàng vaø ñaõ sinh ñöôïc boán ngöôøi con. Nhöng chæ vì maûi meâ coâng vieäc laøm aên neân oâng ñaõ khoâng daønh ñuû phaàn quan taâm caàn thieát cho vôï con. Keát quaû laø vôï oâng vaø boán ñöùa con ñaõ lìa boû oâng. Hoï khoâng coøn ôû trong taàm tay oâng nöõa. OÂng ñau khoå tröôùc söï maát maùt quaù lôùn. Bôûi leõ nhöõng con ngöôøi ruoät thòt cuûa oâng maø nay khoâng coøn thuoäc veà oâng nöõa.

Baøi Tin Möøng hoâm nay cuõng ñeà caäp tôùi vaán ñeà nôi beà saâu cuûa con ngöôøi Ñöùc Gieâsu. Ngöôøi khoâng nhöõng cho bieát nhöõng ai thuoäc veà Ngöôøi maø coøn cho bieát chính Ngöôøi thuoäc veà ai?

Khôûi söï taùc giaû Gioan ñaët ta vaøo boái caûnh leã Cung Hieán Ñeàn Thôø cuûa ngöôøi Do Thaùi, trong ñoù Ñöùc Gieâsu cho thaáy chính Ngöôøi laø Vò Cöùu Tinh Meâsia (Ga 10, 22-31) vaø laø Con Thieân Chuùa (cc. 32-39).

Leã cung hieán Ñeàn Thôø laø dòp ñeå ngöôøi Do Thaùi möøng chieán thaéng veû vang do anh em doøng hoï Macabeâ mang laïi. Ñoù laø cuoäc chieán thaéng ñeå röûa nhuïc cho Israel. Suoát ba naêm (167-164 tröôùc CN) quaân Syria ñaõ xaâm chieám laõnh thoå daân Thieân Chuùa. Hoï ñaõ laøm cho Ñeàn Thôø ra oâ ueá baèng caùch döïng töôïng thaàn Ba-an ngay treân baøn thôø nôi daân Israel thöôøng daâng cuûa leã toaøn thieâu cho Giaveâ Thieân Chuùa (1Mcb 1, 54; 2Mcb 6, 1-7). Ñaày loøng caêm phaãn, töôùng Giuña Macabeâ ñaõ noåi daäy ñaùnh ñuoåi quaân Syria vaø thieát laäp moät baøn thôø môùi. Baøn thôø naøy cuøng vôùi Ñeàn Thôø ñaõ ñöôïc taùi cung hieán (1Mcb 4, 41-61) vôùi leã kyû nieäm ñöôïc cöû haønh moãi naêm.

Hieán daâng baûn thaân laøm baøn thôø

 Ñieàu maø taùc giaû Gioan aùm chæ laø: chính Ñöùc Gieâsu hieán daâng baûn thaân Ngöôøi laøm baøn thôø. Ñieàu ñoù Giaùo Lyù cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo daïy raát roõ khi noùi: Baøn thôø laø nôi maø Giaùo Hoäi ñöôïc quy tuï laïi; ñoù chính laø "bieåu töôïng veà Ñöùc Kitoâ hieän dieän giöõa cuoäc taäp hoïp cuûa nhöõng ai tin theo Ngöôøi: Ñöùc Kitoâ vöøa laø leã vaät hy sinh ñöôïc daâng ñeå ta ñöôïc giao hoaø, ñoàng thôøi Ngöôøi coøn laø cuûa aên töø trôøi cao töï hieán ñeå nuoâi ta." (soá 1383).

Rieâng ñoaïn Tin Möøng Ga 10, 22-29 cho thaáy toät ñænh cuûa nhöõng cuoäc tranh caõi giöõa Ñöùc Gieâsu vaø ngöôøi Do Thaùi. Ñaây laø cuoäc tranh caõi choùt khieán giôùi höõu traùch Do Thaùi quyeát taâm baét Ñöùc Gieâsu. Maøn Tin Möøng naøy chia laøm hai; ôû giöõa laø bieán coá ngöôøi Do Thaùi toan tính neùm ñaù Ñöùc Gieâsu.

C. 22 ñaët ta vaøo boái caûnh cuûa leã Cung Hieán Ñeàn Thôø vaøo trung tuaàn thaùng 12, keùo daøi 8 ngaøy.

C. 23 ñònh vò cuoäc tranh luaän gay caán dieãn ra nôi haøng hieân hình thang khoång loà bao quanh Ñeàn Thôø Gieârusalem. Haøng hieân naøy ôû phía thung luõng Kheâ-ron quen goïi laø haøng hieân Salomon, coù leõ vì coå kính nhaát neân ñöôïc keå nhö do chính vua Salomon xaây döïng.

C. 24 noái laïi vieäc Ñöùc Gieâsu ñaõ töøng khaúng ñònh raèng Ngöôøi laø Ñöùc Kitoâ vaø laø Con Ngöôøi. Nhöõng ngöôøi nhö chò phuï nöõ ngöôøi Samari (Ga 4, 25-26) hay nhö anh muø töø thuôû môùi sinh (Ga 9, 36-37), ñeàu laø nhöõng caù nhaân saün saøng ñoùn nhaän Ñöùc Gieâsu laø vò Thieân Sai. Coøn ôû ñaây, ngöôïc laïi, Ñöùc Gieâsu bò bao vaây vaø bò thaùch ñoá do nhöõng con ngöôøi ñeán vôùi yù ñoà ñeå baét bôù Ngöôøi maø thoâi.

C. 25 Ñöùc Gieâsu vaïch cho ngöôøi Do Thaùi thaáy nguoàn goác cuûa moïi söï laø CHA. Do ñoù Ngöôøi ñoøi hoûi ai naáy phaûi baøy toû moät nieàm tin tuyeät ñoái baèng caùch thuoäc veà Ngöôøi ñeå coù theå qui veà Cha laø nguoàn goác cuûa hoï.

C. 26 Khi Ñöùc Gieâsu cuûa saùch Tin Möøng Gioan noùi vôùi ngöôøi Do Thaùi raèng "caùc oâng khoâng tin toâi vì caùc oâng khoâng thuoäc veà ñoaøn chieân cuûa toâi," Ngöôøi aùm chæ veà moät coäng ñoaøn heát söùc cuï theå, ñoù laø coäng ñoaøn Kitoâ höõu döôùi söï chaêm soùc cuûa Gioan. Coäng ñoaøn aáy gaén boù maät thieát vôùi Ñöùc Gieâsu vaø ñöôïc taùch bieät khoûi nhöõng ngöôøi khoâng thuoäc veà Ñöùc Gieâsu. Coäng ñoaøn aáy bieát mình soáng döôùi söï che chôû cuûa Ñöùc Gieâsu vaø cuûa CHA Ngöôøi, cho neân moïi ngöôøi trong coäng ñoaøn ñeàu ñöôïc an taâm vöõng daï.

Thuoäc veà ai

 CC. 27-28 ñoái chieáu caùch aên ôû trung tín cuûa caùc chieân döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñöùc Gieâsu Muïc Töû, ngöôïc haún laïi vôùi thaùi ñoä cöùng tin cuûa ngöôøi Do Thaùi. ÔÛ ñaây Ñöùc Gieâsu nhaéc laïi "tính caùch thuoäc veà" cuûa caùc chieân ñoái vôùi Ngöôøi: chuùng nghe tieáng Ngöôøi (Ga 10, 3-16); chính Ngöôøi bieát roõ caùc chieân cuûa Ngöôøi (cc. 3, 14); chuùng theo Ngöôøi (cc. 10,4) vaø Ngöôøi ban cho chuùng söï soáng ñôøi ñôøi (10, 9-10).

CC. 29-30 cho thaáy caùc chieân ñöôïc an toaøn döôùi söï chaêm soùc cuûa Ñöùc Gieâsu laø vò muïc töû nhaân haäu nhö Ngöôøi ñaõ thöa vôùi Cha "Con ñaõ canh giöõ, vaø khoâng moät ai trong hoï phaûi hö maát" (Ga 17, 12). Cha laø Ñaáng ñaõ ban chuùng cho Ngöôøi. Vì Ngöôøi vaø Chuùa Cha laø moät neân khoâng ai cöôùp ñöôïc chuùng khoûi Ngöôøi, bôûi leõ Chuùa Cha thì lôùn hôn taát caû, neân khoâng ai cöôùp ñöôïc chuùng khoûi tay Chuùa Cha.

C. 31-39 cho thaáy giöõa boái caûnh thuø ñòch cuûa ngöôøi Do Thaùi, Ñöùc Gieâsu vaãn tieáp tuïc töï maïc khaûi vaø töï hieán mình cho hoï vaø cho moïi ngöôøi:

- Chính Chuùa Cha thaùnh hieán Ngöôøi vaø sai Ngöôøi ñeán theá gian (c.36). Thaân Theå Ñöùc Kitoâ phuïc sinh chính laø nôi Thieân Chuùa hieän dieän vaø toû mình cho loaøi ngöôøi (Ga 1, 14). Ñoù laø nôi loaøi ngöôøi coù theå thôø phöôïng Thieân Chuùa trong Thaàn Khí vaø trong Söï Thaät (Ga 4,23-24). Cho neân Ñöùc Kitoâ môùi thöïc söï laø Ñeàn Thôø ñöôïc cung hieán cho Thieân Chuùa moät caùch hoaøn haûo vaø troïn veïn.

- Ñöùc Kitoâ ñoøi moïi ngöôøi tin vaøo caùc vieäc Ngöôøi laøm (c.38). Caùc vieäc aáy bao goàm toaøn boä coâng trình cöùu ñoä do Ngöôøi thöïc hieän: Ngöôøi ñeán laø ñeå maïc khaûi cho nhaân loaïi bieát Chuùa Cha; nôi Ngöôøi chính Chuùa Cha cuõng töï maïc khaûi (c. 38).

Taát caû ñöôïc neân moät

 Vaäy baøi Tin Möøng hoâm nay tuy chæ laø moät ñoaïn vaên ngaén nhöng ñaõ laø moät böôùc chuaån bò cho lôøi caàu xin nôi böõa Tieäc Ly, khi Ñöùc Gieâsu thöa vôùi Chuùa Cha: "Con xin thaùnh hieán chính mình con cho hoï, ñeå nhôø söï thaät hoï cuõng ñöôïc thaùnh hieán" (Ga 17, 19). Vaø trong böõa Tieäc Ly aáy, Ñöùc Gieâsu coøn cho bieát Ngöôøi khoâng chæ caàu xin cho Möôøi Hai toâng ñoà maø thoâi "nhöng coøn cho nhöõng ai nhôø lôøi hoï maø tin vaøo Con, ñeå taát caû neân moät, nhö, laïy CHA, Cha ôû trong con vaø con ôû trong Cha ñeå hoï cuõng ôû trong chuùng ta." (c. 20-21).

Trôû laïi vôùi ngöôøi boá röng röng hai haøng leä trong caâu chuyeän noùi treân. Ngöôøi boá aáy ñau khoå vì vôï oâng vaø boán con oâng laø nhöõng ngöôøi ruoät thòt cuûa oâng maø nay khoâng coøn thuoäc veà oâng nöõa! Baøi Tin Möøng hoâm nay cuõng noùi tôùi moái töông quan thaâm saâu laø moái töông quan khieán cho ngöôøi naøy caûm thaáy mình thuoäc veà ngöôøi kia, nhöng vôùi Ñöùc Gieâsu moái töông quan aáy coù cô sôû thöïc laø vöõng vaøng:

- Trong Cöïu Öôùc, ngoân söù EÂdeâkien ñaõ töøng moâ taû Giaveâ Thieân Chuùa laø vò Muïc Töû lyù töôûng: "Chính Ta seõ chaên daét chieân cuûa Ta… Con naøo bò maát, Ta seõ ñi tìm; con naøo ñi laïc, Ta seõ ñöa veà; con naøo bò thöông, Ta seõ baêng boù; con naøo beänh taät, Ta seõ boài döôõng; con naøo maäp beùo, con naøo khoûe maïnh, Ta seõ canh chöøng." (Ed 34, 15-16). Trong Tin Möøng cuûa Gioan, chính Ñöùc Gieâsu töï moâ taû mình laø vò Muïc Töû lyù töôûng ñoù vôùi ñieàu ñaëc saéc laø: Ngöôøi bieát caùc chieân cuûa Ngöôøi ñeå chaêm soùc vaø yeâu thöông chuùng vì chuùng thuoäc veà Ngöôøi; chính Ngöôøi ban cho chieân cuûa Ngöôøi söï soáng ñôøi ñôøi (c. 28). Khoâng ai cöôùp ñöôïc chuùng khoûi tay toâi.

Moái töông quan giöõa Ñöùc Kitoâ vaø caùc chieân cuûa Ngöôøi thöïc söï vöõng vaøng ñeán noãi Ngöôøi khaúng ñònh raèng "khoâng bao giôø chuùng phaûi dieät vong vaø khoâng ai cöôùp ñöôïc chuùng khoûi tay toâi" (c. 28). Lyù do "vì Toâi vaø Chuùa Cha laø moät" (c. 30) maø Chuùa Cha "lôùn hôn taát caû" thì coøn coù ai cöôùp ñöôïc chuùng khoûi tay Chuùa Cha ñaâu!

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn nghó ñieàu gì coù theå thöïc söï an uûi ngöôøi boá ñau khoå trong caâu chuyeän noùi treân: coù phaûi vieäc oâng ñöôïc bieát con oâng hoïc haønh ra sao nôi hoïc ñöôøng? Hay vieäc oâng ñöôïc chung soáng trôû laïi vôùi vôï con oâng? Hay baïn caûm thaáy chöa ñöôïc cung caáp ñuû tin töùc veà ngöôøi boá ñau khoå noùi treân? Nhöng döïa theo baøi Tin Möøng hoâm nay, baïn coù theå noùi gì vôùi ngöôøi boá ñoù neáu baïn ñöôïc yeâu caàu vaø neáu baïn bieát roõ ngöôøi ñoù coù chung moät ñöùc tin Kitoâ giaùo vôùi baïn?

2. Baïn nghó gì veà caâu noùi cuûa Chuùa Gieâsu aùp duïng vôùi tröôøng hôïp baïn khi Ngöôøi noùi "Chieân cuûa toâi thì nghe tieáng toâi, toâi bieát chuùng vaø chuùng theo toâi. Toâi ban cho chuùng söï soáng ñôøi ñôøi"? (cc.27-28) Ñieàu gì baïn thaáy laø taâm ñaéc nhaát trong caâu noùi ñoù cuûa Chuùa Gieâsu?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page