Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 29 thaùng 4 naêm 2001
Chuùa Nhaät 3 Phuïc Sinh naêm C

Ñoïc Tin Möøng Ga 21,1-19

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Anh Laø Pheâroâ Nghóa Laø Taûng Ñaù

 Chöông ñaàu saùch Tin Möøng cuûa Gioan cho thaáy nhaân vaät chính laø Ñöùc Gieâsu ñöôïc vò ngoân söù cuoái cuøng cuûa Cöïu Öôùc giôùi thieäu (Ga 1,35). Keát quaû laø hai moân ñeä cuûa Gioan Taåy Giaû lieàn ñi theo Ñöùc Gieâsu (c.37). Hai oâng naøy chæ laø nhöõng moân ñeä ñaàu tieân. Tieáp theo coøn coù moät loaït nhöõng moân ñeä khaùc, trong soá ñoù coù oâng Simon, con oâng Gioan, ñöôïc Ñöùc Gieâsu goïi baèng moät teân ñaëc bieät laø Keâpha (c. 42) nghóa laø "Ñaù!". Danh xöng naøy gôïi yù ñoäc giaû nhôù laïi lôøi Ñöùc Gieâsu trònh troïng tuyeân boá veà vai troø Ngöôøi trao phoù cho khi noùi: "Anh laø Pheâroâ, nghóa laø Taûng Ñaù, treân taûng ñaù naøy, Thaày seõ xaây Hoäi Thaùnh cuûa Thaày, vaø quyeàn löïc cuûa töû thaàn seõ khoâng thaéng noåi." (Mt 16,18).

 Hai möôi chöông saùch Tin Möøng cuûa Gioan ñaõ cho thaáy nhaân vaät chính laø Ñöùc Gieâsu ñaõ soáng, ñaõ haønh ñoäng vaø ñaõ cheát, nhöng qua söï cheát maø Ngöôøi töï nguyeän laõnh laáy, Ngöôøi ñaõ baøy toû vinh quang cuûa Ngöôøi baèng vieäc Ngöôøi phuïc sinh. Saùch Tin Möøng quaû thaät ñaõ keát thuùc ôû chöông 20. Chöông 21 ñöôïc theâm vaøo ñeå cho thaáy Ñöùc Gieâsu Phuïc Sinh coøn ôû laïi vôùi caùc moân ñeä nhö theá naøo, ñaëc bieät vôùi oâng Simon, con oâng Gioan, maø Ngöôøi goïi laø Keâpha, nghóa laø Ñaù Taûng. Baøi Tin Möøng hoâm nay cho ta thaáy theá naøo laø Hoäi Thaùnh ñöôïc Ñöùc Gieâsu thieát laäp treân oâng Simon Pheâroâ.

 Hình aûnh soáng ñoäng nhaát veà Hoäi Thaùnh nhö saùch Tin Möøng cuûa Gioan moâ taû laø: "Thaày laø caây nho thaät, vaø Cha Thaày laø ngöôøi troàng nho… Thaày laø caây nho, anh em laø caønh. Ai ôû laïi trong Thaày vaø Thaày ôû laïi trong ngöôøi aáy thì ngöôøi aáy sinh nhieàu hoa traùi, vì khoâng coù Thaày, anh em chaúng laøm gì ñöôïc." (Ga 15,1-5).

 Quaû thaät phaàn ñaàu cuûa baøi Tin Möøng hoâm nay trình baøy moät soá nhöõng yeáu toá ñaõ thaáy trong trình thuaät veà meû caù laï luøng maø saùch Tin Möøng cuûa Luca keå ôû chöông 5. Trong chöông naøy Luca ñaët ta trong boái caûnh ñôøi soáng laøm aên cuûa daân chaøi hoà Galileâ vôùi moät soá ngöôøi ñaõ ra khoûi thuyeàn vaø ñang giaët löôùi. Chính luùc aáy, Ñöùc Gieâsu xuaát hieän vôùi ñaùm ñoâng daân chuùng chen laán nhau. Ngöôøi phaûi xuoáng moät chieác thuyeàn ñeå ngoài treân ñoù maø giaûng cho daân chuùng. Luca xaùc ñònh roõ ñoù laø thuyeàn cuûa oâng Simon (Lc 5,3).

 Pheâroâ Hoaøn Toaøn Bò Khuynh Ñaûo Tröôùc Meû Caù Laï Luøng

 Giaûng xong, Ñöùc Gieâsu baûo oâng Simon cheøo ra choã nöôùc saâu maø thaû löôùi baét caù. OÂng lieàn thöa: "Thöa Thaày, chuùng toâi ñaõ vaát vaû suoát ñeâm maø khoâng baét ñöôïc gì caû. Nhöng döïa vaøo lôøi Thaày toâi seõ thaû löôùi." (c.5). Hoï ñaõ laøm nhö vaäy, vaø baét ñöôïc raát nhieàu caù, ñeán noãi haàu nhö raùch caû löôùi. Caù ñöôïc chaát leân hai chieác thuyeàn ñaày ñeán noãi gaàn chìm (c.7). Ñoù laø luùc Pheâroâ hoaøn toaøn bò khuynh ñaûo. OÂng saáp mình döôùi chaân Thaày Gieâsu maø thöa: "Laïy Chuùa xin traùnh xa con, vì con laø keû toäi loãi." (c.8).

 Caâu chuyeän meû caù laï luøng noùi treân haàu nhö ñöôïc laëp laïi trong baøi Tin Möøng hoâm nay tuy vôùi boái caûnh khaùc haún: ÔÛ ñaây Ñöùc Gieâsu sau khi ñaõ töï nguyeän laõnh laáy caùi cheát, Ngöôøi ñaõ soáng laïi. Rieâng oâng Simon Pheâroâ tuy ñaõ choái Thaày nhöng Thaày ñaõ khoâng boû oâng. Nhôø caùi nhìn dòu hieàn vaø tha thöù cuûa Thaày neân oâng ñaõ ra ngoaøi, khoùc loùc thaûm thieát (Lc 22,62). Do ñoù oâng vaãn coøn laø ñieåm qui tuï cuûa caùc moân ñeä cuûa Ñöùc Gieâsu Phuïc Sinh. Do ñoù oâng vaãn coøn laø ñieåm qui tuï cuûa caùc moân ñeä cuûa Ñöùc Gieâsu Phuïc Sinh. OÂng leân tieáng keâu goïi thì moïi ngöôøi ñeàu ñaùp öùng ñeå ñi ñaùnh caù vôùi oâng (Ga 21,3). Nhöng ñeâm aáy Pheâroâ vaø caùc baïn khoâng baét ñöôïc con caù naøo (c.3). Lyù do ñöôïc hieåu ngaàm laø vì thieáu vaéng Ñöùc Gieâsu trong ñeâm toái.

 Maøn Tin Möøng naøy boãng trôû neân khaùc haún khi trôøi ñaõ saùng, vôùi Ñöùc Gieâsu ñöùng treân baõi bieån, cho daàu caùc moân ñeä chöa nhaän ra ñoù chính laø Ñöùc Gieâsu (c.4). Ñöùc Gieâsu ñaõ ñi böôùc tröôùc khi hoûi caùc oâng: "Naøy caùc chuù, khoâng coù gì aên ö?" Tieáp theo caâu traû lôøi "Thöa khoâng" cuûa caùc oâng, Ñöùc Gieâsu lieàn baûo caùc oâng: "Cöù thaû löôùi xuoáng beân phaûi maïn thuyeàn ñi, anh em seõ baét ñöôïc caù." (c.6). Quaû thaät, caùc oâng vöøa laøm theo lôøi Ñöùc Gieâsu daïy, löôùi caùc oâng lieàn ñaày caù ñeán noãi caùc oâng khoâng sao keùo leân noåi. Ngöôøi moân ñeä Ñöùc Gieâsu thöông meán lieàn noùi vôùi oâng Pheâroâ: "Chuùa ñoù!" vaø Pheâroâ voäi khoaùc aùo vaøo vì oâng ñang ôû traàn, ñeå ñeán vôùi Ñöùc Gieâsu.

 Ñieàu Ñöôïc Taùi Xaùc Nhaän Tröôùc Than Hoàng Cuøng Vôùi Baùnh vaø Caù Nöôùng

 Theá laø chính Ñöùc Gieâsu Phuïc Sinh taùi xaùc nhaän Ngöôøi seõ can thieäp ñeå laøm cho neân troïn ñieàu Ngöôøi ñaõ noùi vôùi oâng Pheâroâ sau meû caù laï luøng trong trình thuaät cuûa Luca laø "Ñöùng sôï, töø nay anh seõ baét ngöôøi nhö baét caù." (Lc5,10; xem Cv 2,41-47). Ngöôøi coøn cung caáp than hoàng cuøng vôùi baùnh vaø caù nöôùng, laøm cho caùc moân ñeä ñöôïc aám no sau moät ñeâm laøm vieäc vaát vaû (c.13). ÔÛ ñaây tieäc Thaùnh Theå ñöôïc aùm chæ cho thaáy chính Ñöùc Gieâsu, ñaõ trôû neân cuûa aên cuûa uoáng baûo ñaûm cho söï soáng ñôøi ñôøi cho caùc moân ñeä.

 Toät ñænh cuûa baøi Tin Möøng hoâm nay laø vieäc Ñöùc Gieâsu Phuïc Sinh phuïc hoài laïi tö caùch moân ñeä cuûa Pheâroâ vôùi ba caâu hoûi ñaày kòch tính. Keá ñeán laø vieäc Chuùa giao phoù cho Pheâroâ nhieäm vuï chaêm soùc ñoaøn chieân cuûa Chuùa (cc.15-17).

 Ba Laàn Bò Chaát Vaán Veà Tình Yeâu

 Ba laàn Ñaáng Phuïc Sinh leân tieáng hoûi Pheâroâ "Naøy anh Simon, con oâng Gioan, anh coù meán Thaày khoâng?" Ba laàn Pheâroâ ñeàu traû lôøi "Thöa Thaày coù, Thaày bieát con yeâu meán Thaày." Haàu heát caùc nhaø bình giaûi Kinh Thaùnh ñeàu ñoïc thaáy ôû ñaây vieäc Ñaáng Phuïc Sinh giaûi toaû toäi choái Thaày ba laàn cuûa Pheâroâ. Pheâroâ ñöôïc phuïc hoài laïi tö caùch moân ñeä chính oâng ñaõ ñaùnh maát khi choái Thaày. Phaûi laø moân ñeä trung thaønh cuûa Chuùa ñeå laøm ngöôøi toâng ñoà cho Chuùa. Pheâroâ khoâng daùm töï haøo raèng mình yeâu Thaày hôn ai. Nhôø ôn hoái caûi Chuùa ban, oâng caäy döïa vaøo hieåu bieát cuûa Chuùa maø thoâi (c.17)

 Ba laàn ñöôïc hoûi vaø thöa veà tình yeâu cuûa Pheâroâ ñoái vôùi Thaày Gieâsu cuõng laø ba laàn Pheâroâ ñöôïc giao phoù vieäc nuoâi döôõng hoaëc chaêm soùc ñoaøn chieân cuûa Thaày. Taïi sao phaûi laëp ñi laëp laïi ba laàn nhö vaäy? Lyù do vì ôû Trung Ñoâng xöa cuõng nhö nay, ngöôøi ta coù thoùi quen noùi ñi noùi laïi ba laàn tröôùc caùc chöùng nhaân ñieàu gì ñoù caàn ñöôïc noùi leân moät caùch long troïng. ÔÛ ñaây ñieàu ñöôïc nhaán maïnh laø vai troø cuûa Pheâroâ laø muïc töû. Vai troø aáy phaûi thaám nhuaàn tinh thaàn laø: "Anh em haõy chaên daét ñoaøn chieân maø Thieân Chuùa ñaõ giao phoù cho anh em: lo laéng cho hoï khoâng phaûi vì mieãn cöôõng nhöng hoaøn toaøn töï nguyeän nhö Thieân Chuùa muoán, khoâng phaûi vì ham hoá lôïi loäc thaáp heøm, nhöng vì loøng nhieät thaønh taän tuïy. Ñöøng laáy quyeàn maø thoáng trò nhöõng ngöôøi Thieân Chuùa ñaõ giao phoù cho anh em, nhöng haõy neâu göông saùng cho ñoaøn chieân. Nhö theá khi Vò Muïc Töû Toái Cao xuaát hieän, anh em seõ ñöôïc laõnh trieàu thieân vinh hieån khoâng bao giôø hö naùt." (1Pheâroâ 5,2-4).

 Ñieàu raát ñaùng chuù yù laø baøi Tin Möøng hoâm nay ñöôïc vieát vaø ñöôïc ñoïc nôi Giaùo Hoäi sô khai sau khi oâng Pheâroâ ñaõ qua ñôøi tôùi hai möôi hoaëc ba möôi naêm. Ñieàu ñoù cho thaáy vai troø muïc töû cuûa Pheâroâ vaãn coøn giöõ nguyeân taàm quan troïng doïc theo lòch söû.
 
 

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn thaáy ñieàu gì noåi baät khi so saùnh hai trình thuaät veà meû caù laï luøng theo Luca 5,4-11 vaø theo Gioan 21,1-14? Laøm theá naøo ñeå sinh hoa traùi doài daøo cho ñôøi soáng Kitoâ cuûa baïn?

 2. Baïn nghó ñieàu gì ñöôïc taùi xaùc nhaän tröôùc boái caûnh than hoàng cuøng vôùi baùnh vaø caù nöôùng trong baøi Tin Möøng hoâm nay?

 3. Baïn hieåu vaø caûm nghieäm ñöôïc gì qua ba laàn Pheâroâ bò chaát vaán veà tình yeâu cuûa oâng ñoái vôùi Thaày Gieâsu? Baïn nghó tinh thaàn cuûa ñoaïn thö 1Pheâroâ 5,2-4 coù theå ñöôïc aùp duïng vôùi nhöõng ngöôøi laøm cha laøm meï ñoái vôùi con caùi trong gia ñình chaêng?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page