Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 1 thaùng 4 naêm 2001
Chuùa Nhaät 5 Muøa Chay C

Ñoïc Tin Möøng Ga 8,1-11

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Möôøi giôø saùng thöù baûy hoâm ñoù (14.1.1995) moät thaùnh leã long troïng ñöôïc toå chöùc taïi nhaø thôø giaùo xöù Tam Haø. Nôi baøn thôø coù chín linh muïc ñoàng teá. Phía giaùo daân, haøng gheá ñaàu daønh cho caëp vôï choàng vôùi caäu con trai 22 tuoåi vaø coâ con gaùi 20 tuoåi ngoài beân caïnh. YÙ nghóa cuûa thaùnh leã laøm noåi baät tinh thaàn cuûa naêm Quoác Teá Gia Ñình 1994 vöøa môùi keát thuùc: Tinh thaàn aáy caàn ñöôïc keùo daøi nhaém tôùi haïnh phuùc vónh vieãn cuûa con ngöôøi. Do ñoù môùi coù cuoäc toå chöùc long troïng möøng 25 naêm hai anh chò soáng ñôøi hoân nhaân Kitoâ giaùo.

 Ñieàu baát ngôø xaûy ra laø trong phaàn laëp laïi lôøi tuyeân höùa hoân nhaân, ngöôøi choàng ñaõ coâng khai xöng thuù nhöõng loãi laàm cuûa mình. Caû nhaø thôø caûm ñoäng laéng nghe. Ngöôøi choàng baét ñaàu caûm taï Chuùa vaø Ñöùc Meï veà bao ôn laønh hoàn xaùc Chuùa ñaõ ban cho gia ñình oâng trong nhöõng naêm qua. Lieàn sau ñoù oâng xöng thuù raèng:

 "Nhìn veà quaù khöù trong 25 naêm qua, töø khi Chuùa taùc hôïp chuùng con qua bí tích hoân phoái, Chuùa ñaõ loïc luyeän con qua raát nhieàu thöû thaùch, ñaëc bieät vôùi nhöõng khoù khaên vaø choâng gai… Ñoâi laàn do thieáu chí khí, thieáu nghò löïc, con ñaõ sa ngaõ laøm maát loøng Chuùa vaø laøm phieàn loøng ngöôøi phoái ngaãu khoâng ít, ñaõ gaây xaùo troän haïnh phuùc gia ñình, vi phaïm bí tích hoân phoái. Con heát söùc aân haän vaø hoái loãi."

 "Nhôø lôøi caàu nguyeän cuûa quí cha, quí anh chò em vaø baø con thaân thuoäc, nhôø ôn Chuùa khoan dung voâ bôø, con ñaõ vöôït qua ñöôïc nhöõng thöû thaùch khoù khaên naøy ñeå böôùc ra khoûi ñaùm maây muø u toái, laäp laïi ñöôïc theá quaân bình hoân nhaân vaø phaùt huy truyeàn thoáng chung thuûy trong bí tích hoân phoái. Nhôø theá con ñang ñöôïc soáng trong baàu khí aám cuùng raát haïnh phuùc cuûa gia ñình. Con ñaëc bieät taï ôn Chuùa veà hai ngöôøi con Chuùa ban cho chuùng con. Chuùng con ñaõ heát söùc giaùo duïc vaø huaán luyeän caùc chaùu theo leà luaät cuûa Chuùa vaø Giaùo Hoäi. Chuùng con heát loøng taï ôn Chuùa ñaõ thöông cho caùc chaùu ñöôïc tröôûng thaønh, ngoan ngoaõn vaø chaêm chæ hoïc haønh, nhaém tôùi moät töông laïi khaû quan."

 "Keå töø nay trong quaõng ñôøi coøn laïi, con xin höùa seõ tieáp tuïc phaùt huy truyeàn thoáng trung thaønh vôùi lôøi höùa hoân phoái laø: YEÂU THÖÔNG VAØ CHUNG THUÛY VÔÙI NHAU, LUÙC THÒNH VÖÔÏNG CUÕNG NHÖ LUÙC GIAN TRUAÂN, QUYEÁT TAÂM DUY TRÌ ÑÔØI SOÁNG HAÏNH PHUÙC TRONG HOÂN NHAÂN, TUYEÄT ÑOÁI TRUNG THAØNH VÔÙI NGÖÔØI VÔÏ CAO QUYÙ MAØ CHUÙA VAØ ÑÖÙC MEÏ ÑAÕ GIAO PHOÙ CHO CON GÌN GIÖÕ VAØ BAÛO VEÄ, TUYEÄT ÑOÁI TIN TÖÔÛNG NHAU, KHOÂNG BAO GIÔØ NGHE THEO NHÖÕNG LÔØI XUÍ XIEÅM CUÛA KEÛ THUØ, CUÛA MA QUYÛ LUOÂN TÌM CAÙCH PHAÙ ÑOÅ HAÏNH PHUÙC GIA ÑÌNH CHUÙNG CON."

 "XIN CHUÙA VAØ ÑÖÙC MEÏ CHUÙC LAØNH CHO TÌNH YEÂU TOÁT ÑEÏP CUÛA CHUÙNG CON, ÑEÅ CHUÙNG CON GIÖÕ TROÏN LÔØI NGUYEÀN HÖÙA CHUNG THUÛY ÑEÁN TROÏN ÑÔØI."

 Lôøi xöng thuù vaø theà nguyeàn vöøa trích phaùt xuaát töø taän ñaùy loøng cuûa moät ngöôøi choàng laø anh Giuse Ñinh Hieáu. Anh thöïc söï ñaõ laøm cho moïi ngöôøi döï thaùnh leã hoâm ñoù phaûi heát söùc caûm ñoäng. Rieâng ngöôøi vieát nhöõng doøng naøy coøn coù dòp gaëp gôõ hai anh chò hoài laâu ñeå hieåu ñöôïc chuùt naøo ñoù veà nhöõng thöû thaùch vaø choâng gai hai anh chò ñaõ traûi qua. Nhaát laø hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa lôøi cam keát: "Tuyeät ñoái khoâng bao giôø nghe theo nhöõng lôøi xuí xieåm cuûa keû thuø, cuûa ma quyû luoân tìm caùch phaù ñoå haïnh phuùc gia ñình chuùng con."

 Quaû thaät chæ nhöõng ai töøng theo saùt nhöõng böôùc thaêng traàm cuûa caëp vôï choàng naøy 12 naêm qua môùi hieåu ñöôïc phaàn naøo söï gay caán ñöôïc bao goàm trong lôøi cam keát noùi treân. Caâu chuyeän xaûy ra laø: chò Hieáu ñoàng yù ñeå choàng ñi nöôùc ngoaøi tröôùc vôùi caäu con trai; chò heïn seõ gaëp choàng vaøo cô hoäi toát nhaát sau ñoù cuõng vôùi coâ con gaùi ñi theo meï. Ai ngôø chöông trình vöøa noùi haàu nhö ñoå beå boán naêm sau ñoù. Moät ngöôøi ñaøn baø baát keå tôùi tình traïng anh Hieáu ñaõ coù gia ñình, quyeát taâm duøng moïi phöông tieän ñeå chieám ñoaït laáy anh.

 Ñoù laø vaøo thaùng 5 naêm 1987, khi khu vöïc doøng Ñoàng Coâng ôû Thuû Ñöùc bò boá raùp caån maät. Coâ V. töøng laø baïn giaùo vieân vôùi chò Hieáu ñoät xuaát ñeán thaêm nhaø chò Hieáu. Coâ naøy cuøng vôùi moät ngöôøi ñaøn baø laï maët, noùi laø nhaân tieän ñi vieáng moä cha Minh Ñaêng nôi nghóa trang Ñoàng Coâng gheù thaêm. Sau vaøi ba ngaøy coâ V. coøn trôû laïi, noùi laø ñeå taï ôn cha Minh Ñaêng. Laàn naøy cuõng coù moät ngöôøi ñaøn baø laï maët ñi theo vôùi nöôùc da ñen thui, gioïng noùi troï treï kieåu ngöôøi Mieân. Keát quaû laø coù 2 laù buøa laàn löôït rôùt treân neàn nhaø taém, coù ghi roõ ñaày ñuû teân vaø tuoåi cuûa chò Hieáu! Roõ raøng laø coù baøn tay ñen toái ñöôïc thueâ möôùn ñeå haõm haïi chò Hieáu baèng buøa ngaõi. Anh Hieáu quaû thöïc ñaõ chaân thaønh thöa vôùi Chuùa veà "keû thuø luoân tìm caùch phaù ñoå haïnh phuùc gia ñình chuùng con."

 Kinh khuûng nhaát laø caùi maøn taït a-xít xaûy ra ngaøy 1.2.1990. Khi aáy gia ñình anh chò Hieáu ñaõ xum hoïp beân Myõ. Keû thuø caøng ra tay quyeát lieät loaïi boû chò Hieáu baèng moïi giaù. Noù thueâ moät ngöôøi da traéng tuoåi chöøng 30 rình raäp vaøo luùc 7g30 saùng ôû loái ñi coøn vaéng ngöôøi. Chò Hieáu ñi chôï veà xuoáng xe, may maø coøn ñeo kieáng. Chò baát ngôø bò taït moät toâ a-xít thaúng vaøo maët. A-xít maïnh laøm tieâu luoân giaày oáng cao xu döôùi chaân chò. Ñoâi maét chò Hieáu may ñöôïc kieáng baûo veä nhöng goø maù beân traùi vaø tay traùi chò Hieáu coøn ghi roõ nhöõng veát theïo.

 Böôùc ra khoûi beänh vieän, chò Hieáu thaáy roõ chò ñaõ phaûi traû giaù cho cuoäc xum hoïp gia ñình tröôùc söùc taán coâng daõ man cuûa keû thuø vaãn coøn ñoù. Naêm naêm sau bieán coá taït a-xít, anh chò Hieáu thaáy roõ ôn Chuùa ñaõ toaøn thaéng. Vaø do ñoù môùi coù thaùnh leã taï ôn noùi treân.

 Nhöng thaùnh leã taï ôn kyû nieäm 25 naêm ñôøi hoân nhaân cuûa anh chò Hieáu coù lieân quan gì ñeán baøi Tin Möøng hoâm nay? Ta coù theå taâm ñaéc ñöôïc ñieàu gì ñaùng keå töø baøi Tin Möøng veà loøng thöông xoùt cuûa Thieân Chuùa?

 Tröôùc heát vôùi baøi Tin Möøng naøy, ta thöïc söï ñöôïc ñaët tröôùc moät Ñöùc Gieâsu heát söùc teá nhò veà loøng thöông xoùt cuûa Ngöôøi ñoái vôùi toäi nhaân. Vôùi ngöôøi ñaøn baø bò baét quaû tang phaïm toäi ngoaïi tình cuõng nhö vôùi nhöõng keû muoán neùm ñaù ngöôøi ñoù, Ñöùc Gieâsu khoâng heà noùi moät lôøi xuùc phaïm tôùi ai. Ngöôïc laïi, Ngöôøi môøi goïi hoï phaûi trôû veà vôùi chính baûn thaân ñeå thaáy mình nhö theá naøo tröôùc maët Thieân Chuùa (c.7)

 Ñöùc Gieâsu coøn toû ra laø moät vò thaåm phaùn quyeàn uy. Ngaøi chæ leân tieáng noùi moät lôøi laø traéng ñen ñeàu roõ raøng. Theo lôøi bình luaän thaâm thuùy cuûa thaùnh AÂu-tinh (In Jo. XXXIII 5; PL35:1650): chæ coøn laïi nôi hieän tröôøng coù hai höõu theå laø ngöôøi phuï nöõ ñaùng thöông vaø Ñöùc Gieâsu laø hieän thaân cuûa loøng thöông xoùt (Relietic sunt duo, misera et misericordia).

 Baøi Tin Möøng hoâm nay coøn cho thaáy theá quaân bình laï luøng cuûa Ñöùc Gieâsu. Ngöôøi khoâng heà dung tuùng toäi loãi nhöng caû vôùi toäi nhaân maø moïi ngöôøi saün saøng giô tay neùm ñaù thì Ngöôøi vaãn tröôùc sau nhö moät, daán thaân cöùu vôùt ngöôøi ñoù.

 Nhöng traûi qua 20 theá kyû Kitoâ giaùo, Thaàn Trí cuûa Chuùa Gieâsu phuïc sinh ñaõ ñaët con ngöôøi tröôùc moät chaân trôøi heát söùc töôi saùng:

 - Ñöùc Gieâsu khoâng nhöõng laø hieän thaân cuûa loøng thöông xoùt cuûa Thieân Chuùa, Ngöôøi coøn keâu goïi "Anh em haõy coù loøng nhaân töø nhö Cha anh em laø Ñaáng nhaân töø" (Lc 6,36). Thaät laø caûm ñoäng trong caâu chuyeän vôùi anh chò Hieáu maø ñöôïc bieát chò aáy duø bò taït a-xít ñau ñôùn naèm beänh vieän, chò vaãn giöõ ñöôïc loøng mình khoâng muoán oaùn traùch ai! Chò vaãn duy trì ñöôïc loøng nhaân töø ñoù khi bò caùm doã chæ muoán cheát chöù khoâng muoán soáng, vì sôï caû ñôøi maëc caûm do hình haøi ra xaáu!

 - Giaù trò cao quí nhaát nôi moät con ngöôøi laø noäi taâm ngöôøi ñoù. Noäi taâm aáy xaáu thì taát caû nhöõng gì trang söùc beân ngoaøi cuõng khoâng theå laøm cho ngöôøi ñoù neân toát ñöôïc. Chæ coù haønh vi xöng thuù, töùc laø töø khöôùc caùi xaáu ra khoûi noäi taâm mình, thì nhôø ôn Chuùa, con ngöôøi môùi hoài phuïc laïi ñöôïc söï thaùnh thieän nguyeân thuûy. Anh Hieáu chæ laøm coâng vieäc bình thöôøng ñaùng khen maø moïi Kitoâ höõu ñeàu thöïc thi khi xöng thuù toäi mình ñeå ñöôïc hoaø giaûi vôùi Thieân Chuùa vaø vôùi ñoàng loaïi. Bình an trong gia ñình cuõng nhö ngoaøi xaõ hoäi cuõng ñeàu phaûi ñaët cô sôû treân tinh thaàn hoaø giaûi ñoù.

 - Sung söôùng bieát bao khi con ngöôøi nhaän ra mình ñöôïc Chuùa Gieâsu laø hieän thaân cuûa loøng thöông xoùt cuûa Thieân Chuùa chieáu coá ñeán thaêm vieáng! Nhöng ñoù chính laø chuyeän xaûy ra trong thaùnh leã. Ngay töø nguyeân thuûy thaùnh leã ñaõ laø haønh vi thöông xoùt maø Chuùa Gieâsu toû baøy ñoái vôùi caùc moân ñeä: "Cheùn naøy laø giao öôùc môùi, laäp baèng maùu Thaày, maùu ñoå ra vì anh em." (Lc 22,20).
 
 

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn nghó loøng baïn seõ theá naøo khi bò ai ñoù laï maët tôùi taït a-xít chöa hieåu vì lyù do gì? Chính Chuùa Gieâsu ñaõ ñoái xöû nhö theá naøo khi bò ngöôøi Do Thaùi xöû lyù taøn teä? Ñoái xöû nhö Chuùa Gieâsu thuoäc veà moái phuùc naøo chính Ngöôøi daïy caùc moân ñeä?

 2. Trong lôøi xöng thuù vaø cam keát cuûa oâng Hieáu, ñieàu gì baïn nghó laø ñaùng keå nhö moät giaù trò ñoái vôùi ngöôøi thôøi nay?

 3. Baïn nghó taïi sao nhöõng ngöôøi muoán neùm ñaù ngöôøi phuï nöõ trong baøi Tin Möøng hoâm nay, keû tröôùc ngöôøi sau laàn löôït boû ñi heát? Baïn hieåu nhö theá naøo veà lôøi bình luaän cuûa thaùnh AÂu-tinh: "Chæ coøn laïi nôi hieän tröôøng coù hai höõu theå laø ngöôøi phuï nöõ ñaùng thöông vaø Ñöùc Gieâsu laø hieän thaân cuûa loøng thöông xoùt"?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page