Vieäc toân suøng Thaùnh Caû Giuse
trong lòch söû Giaùo hoäi

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vieäc toân suøng Thaùnh Caû Giuse trong lòch söû Giaùo hoäi.

 Ngaøy 19 thaùng 3 haèng naêm, Giaùo hoäi cöû haønh leã troïng kính Thaùnh caû Giuse. Taïi nhieàu nöôùc, ngaøy leã naøy ñöôïc möøng caùch long troïng vaø ñöôïc coi laø ngaøy leã buoäc, nghóa laø caùc tín höõu coâng giaùo döï thaùnh leã vaø nghæ caùc coâng vieäc laøm naëng nhoïc haèng ngaøy.

 Theo truyeàn thoáng Cöïu Öôùc,Thaùnh Caû Giuse laø con ngöoøi coâng chính vaø trung thaønh. Thieân Chuùa ñaõ ñaët Ngaøi laøm Vò canh giöõ Nhaø cuûa Ngöôøi. Thaùnh Caû Giuse lieân heä Chuùa Gieâsu, Ñaáng Cöùu Theá, vôùi Doøng doõi Vua Ñavit (Mt 1, 1-16 ; Lc 3, 23-38). Thaùnh Caû Giuse laø Baïn cöïc saïch Ñöùc Trinh Nöõ Maria, Thaønh Nagiaret vaø laø Cha nuoâi Chuùa Gieâsu, Con Thieân Chuùa xuoáng theá laøm ngöôøi. Thaùnh Caû Giuse laø ngöôøi höôùng daãn Thaùnh Gia trong luùc troán sang Ai caäp vaø trong luùc trôû veà cö nguï taïi Nagiaret (Mt 2, 13 -21).

 Thaùnh Caû Giuse thôøi danh nhö vaäy; nhöng vieäc suøng kính Ngaøi chæ ñöôïc phoå bieán trong toaøn Giaùo hoäi töø theá kyû 19 ñeán nay, caùch rieâng thôøi Ñöùc Pio IX (1846-1878), Vò Giaùo Hoaøng ñaõ laäp leã kính Thaùnh Caû Giuse, Baïn cöïc saïch Ñöùc Maria vaø toân phong ngaøi laøm Quan Thaày Giaùo hoäi, ñöôïc cöû haønh vaøo ngaøy 19 thaùng 3 haèng naêm - vaøÑöùc Gioan XXIII (1958-1963), ñaõ ghi teân Thaùnh Caû Giuse vaøo trong Kinh Nguyeän Thaùnh Theå moät, cuõng goïi laø “Qui leã Roma“.

 Ñöùc Pio IX (ñöôïc phong Chaân phöôùc ngaøy 3.9.2000, Naêm Thaùnh). Vôùi Saéc leänh “Inclytus Patriarcha Joseph“ ngaøy 7.7.1871, ngaøi daønh cho Thaùnh Caû Giuse moät söï toân suøng cao hôn söï toân suøng daønh cho Caùc Thaùnh khaùc. Ngaøi quaû quyeát: Thieân Chuùa ñaõ ban nhöõng ôn ñaëc bieät cho Vò Thaùnh Hoä thuû Chuùa Cöùu Theá trong chöông trình cöùu chuoäc. Trong Saéc leänh naøy, ngaøi nhaéc ñeán loøng suøng kính caùch rieâng cuûa ngaøi töø thôøi thô aáu ñoái vôùi Thaùnh Caû. Vì theá ngaøy 10.9.1847, moät naêm sau ñöôïc baàu laøm Giaùo Hoaøng, vôùi Saéc leänh “Inclytus Patriarca Joseph“, ngaøi ñaõ caát nhaéc leã Thaùnh Caû Giuse leân baäc hai trong toaøn Giaùo hoäi, moät leã theo ôn roäng Toøa Thaùnh ñaõ ñöôïc cöû haønh taïi nhieàu nôi.

 Vieäc gôïi laïi Saéc leänh “Inclytus Patriarca Joseph“ mang yù nghóa saâu xa. Ñaây laø chöùng taù huøng hoàn noùi leân suøng suøng kính cuûa Vò Giaùo Hoaøng naøy trong caùc naêm veà sau. Vôùi Saéc leänh “Quemadmodum Deus“, coâng boá ngaøy 8.12.1870, Ñöùc Pio IX nhaém ñeán vieäc tuyeân boá Thaùnh Caû Giuse laø Quan Thaày toaøn Giaùo hoäi, vì ngaøi nhìn thaáy nhöõng ñe doïa ñang ñeø naëng treân Daân Chuùa vaø treân Toøa Thaùnh, naêm Beø Nhieäm noåi daäy taïi YÙ vaø chieám Nöôùc Toøa Thaùnh chính naêm 1870.

 Vieäc toân suøng cuûa Ñöùc Pioâ IX ñoái vôùi Thaùnh Caû Giuse, moät ñaøng, ñöôïc nuoâi döôõng bôûi nhöõng bieán coá cuûa Giaùo hoäi vaø ñaøng khaùc, nhaèm ñeán vieäc neâu göông saùng thuùc ñaåy vieäc phoå bieán loøng suøng kính naøy trong toaøn Giaùo hoäi. Trong caùc Vaên kieän cuûa Hoäi nghò giaùo phaän Bordeaux (Phaùp) naêm 1868, coù ghi laïi nhö sau: “Ñöôïc haáp daãn bôûi göông saùng cuûa Vò Chuû chaên toái cao, caùc tín höõu ñaõ thi ñua nhau trong vieäc suøng kính Thaùnh Toå Phuï baèng nhöõng taâm tình beân trong vaø baèng caû nhöõng daáu hieäu beân ngoaøi nöõa, nhö xaây caát caùc ñeàn thôø, laäp caùc Doøng Tu, caùc Hoäi ñoaøn... kính nhôù Thaùnh Caû vaø ñaët caùc giaùo xöù, caùc gia ñình döôùi söï che chôû cuûa Ngaøi. Trong 32 naêm Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa Ñöùc Pio IX ñaõ coù tôùi 65 Doøng Tu ñöôïc thaønh laäp mang teân Thaùnh Caû Giuse hoaëc theo Linh ñaïo cuûa Ngaøi.

 Cuõng nhö Ñöùc Pio IX vò Tieàn nhieäm cuûa ngaøi, Ñöùc Gioan XXIII (cuõng ñöôïc toân phong leân baäc Chaân phöôùc ngaøy 3.9.2000, Naêm Thaùnh, cuøng vôùi Ñöùc Pio IX) coù loøng suøng kính Thaùnh Caû Gisue caùch rieâng. Trong Hoäi nghò maät caùc Hoàng Y ngaøy 19.3.1962, Ñöùc Gioan 23 ñaõ tuyeân boá nhö sau: “Thaùnh Caû Giuse laø Vò Thaùnh raát yeâu quí ñoái vôùi Ta, vì hai lyù do naøy: Vaøo ngaøy laõnh Bí tích Röûa toäi, Ta ñaõ nhaän Ngaøi laøm Thaùnh Quan Thaày vaø trong ngaøy leã cuûa Ngaøi, naêm 1925, Ta ñöôïc taán phong Giaùm muïc taïi Roma, kinh thaønh ñôøi ñôøi“. Nhaéc laïi Kinh kính Thaùnh Caû Giuse do Ñöùc Leo XIII (1878-1903) ñaõ soaïn: “Kính laïy Thaùnh Caû Giuse ...”, ngaøy 29.9.1961, Ñöùc Gioan 23 cho bieát nhö sau: “Kinh naøy raát quí baùu ñoái vôùi Ta, vì Ta ñaõ hoïc töø luùc coøn nhoû“. Loøng suøng kính naøy gia taêng vôùi thôøi gian, caùch rieâng töø luùc leân leân laøm Giaùo Hoaøng.

 Trong Toâng thö “Le Voci“ (caùc tieáng noùi) coâng boá 19.3.1961 (Leã Thaùnh Caû Giuse), sau khi löôïc toùm caùc vaên kieän cuûa caùc Vò Tieàn nhieäm veà hình aûnh vaø loøng suøng kính ñoái vôùi Thaùnh Toå phuï, Baïn cöïc saïch Ñöùc Maria, Ñöùc Gioan XXIII ñaët Thaùnh Caû Giuse laøm Quan Thaày Coâng ñoàng chung Vatican II. Neân nhôù laïi: Vieäc trieäu taäp Coâng ñoàng chung Vatican II ñuôïc Ñöùc Gioan loan baùo 25.01.1959, taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Phaoloâ ngoaøi Thaønh vaø ñöôïc khai maïc 11.10.1962, sau ba naêm chuaån bò . ÑTC vieát : “Khoâng Vò Thaùnh naøo treân trôøi Ta coù theå phuù thaùc Coâng Ñoàng cho, caùch toát hôn laø Vò ñöùng ñaàu Thaùnh Gia Ñình Nagiaret vaø laø Quan Thaày toaøn Giaùo hoäi, laø Thaùnh Caû Giuse“.

 Ñoùn nhaän öôùc mong vaø lôøi thænh caàu töø naêm 1815, ñöôïc thaáy teân cuûa Thaùnh Caû trong Kinh Nguyeän Thaùnh Theå, neân ngaøy 13.11.1962, Ñöùc Gioan 23 ñaõ vieát nhö sau: “Qua trung gian cuûa Hoàng Y Quoác Vuï Khanh, Ta baøy toû coâng khai vôùi caùc Nghò phuï cuûa Coâng ñoàng, tuï hoïp nhau trong Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ, vaø Ta truyeàn ghi teân cuûa Thaùnh Caû vaøo Kinh nguyeän Thaùnh Theå (Canon Romanum) keå töø ngaøy 8.12.1962, ngaøy leã Ñöùc Maria voâ nhieãm“.

 Ñeå nhö daáu hieäu cuï theå cuûa loøng suøng kính, ngaøy 19.3.1961, Ñöùc Gioan truyeàn tu boå laïi nhaø nguyeän vaø baøn thôø Thaùnh Caû Giuse, beân phía tay maët trong Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ, nôi cöû haønh Coâng ñoàng. Nôi thaùnh naøy phaûi trôû neân nhö nôi gôïi leân loøng ñaïo ñöùc cuûa moãi tín höõu vaø cuûa caùc ñoaøn haønh höông. Hai naêm sau, cuõng ngaøy 19.3.1963, ÑTC muoán laøm pheùp aûnh Thaùnh Caû Giuse ñöôïc tröng baøy trong nhaø nguyeän naøy, nhaân dòp möøng 38 naêm taán phong Giaùm muïc. Ngaøi vieát: “Ta muoán thöïc hieän coâng vieäc naøy ñoái vôùi ngöôøi Baïn cöïc saïch Ñöùc Maria, Ngöôøi Baûo Veä Chuùa Gieâsu vaø nhö ñeå troïn lôøi khaán höùa cuûa Ta veà vieäc ñoát leân ngoïn löûa suøng kính, caû trong Ñeàn thôø lôùn nhaát cuûa Giaùo hoäi, ñoái vôùi Thaùnh Caû Giuse, “Protector Sanctae Ecclesiae“, Ñaáng Baûo Veä Hoäi Thaùnh vaø laø Ñaáng Baûo Veä Coâng ñoàng chung Vatican II“.

 Nhö vaäy khoâng nhöõng Ñöùc Gioan XXIII coù loøng suøng kính rieâng ñoái vôùi Thaùnh Caû Giuse, nhöng ngaøi coøn muoán thoâng truyeàn cho ngöôøi khaùc loøng suøng kính naøy. Ngaøy 29.7.1961, ngaøi khuyeân caùc Giaùm ñoác chuûng vieän nhaén nhuû caùc chuûng sinh haõy coù loøng suøng kính caùch rieâng ñoái vôùi Thaùnh Giuse. Vaø ngaøy 17.3.1963, tröôùc leã Thaùnh Caû, ngaøi khuyeân caùc linh muïc vaø anh chò em giaùo daân cuûa moïi thôøi ñaïi haõy theo göông ngaøi trong vieäc suøng kính Thaùnh Caû Giuse. Suoát ñôøi ngaøi, Thaùnh Caû Giuse luoân luoân laø ñieåm tham khaûo thieâng lieâng chaéc chaén. Cuõng ngaøy 17.3.1963, ngaøi noùi: “Vôùi ngöôøi Baïn trung thaønh lo laéng naøy, Ñaáng ñaõ gìn giöõ Chuùa Gieâsu trong luùc Ngöôøi soáng ôû traàn gian vaø luoân luoân che chôû töø trôøi Nhieäm Theå cuûa Ngöôøi, cuøng vôùi lôøi caàu nguyeän ñaày tin töôûng, Ta phuù thaùc caùc lo laéng hieän taïi vaø töông lai cuûa vieäc quaûn trò Giaùo hoäi“.

 Giaùo hoäi vaø giaùo daân Vieät nam töø tröôùc tôùi giôø vaãn suøng kính caùch rieâng Thaùnh Caû Giuse, vì chính ngaøy leã cuûa Ngaøi 19.3.1533, daân toäc Vieät nam ñöôïc nghe giaûng Tin Möøng. Haèng naêm caùc giaùo xöù, caùc hoï ñaïo, caùc gia ñình vaãn daønh caû thaùng ba ñeå kính rieâng Thaùnh Caû. Raát nhieàu ngöôøi, nhieàu giaùo xöù, nhieàu hoï ñaïo ñaõ nhaän Thaùnh Caû Giuse laøm Quan Thaày.
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page