Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 18 thaùng 3 naêm 2001
Chuùa Nhaät 3 Muøa Chay C

Ñoïc Tin Möøng Lc 13,1-9

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Coâ Xuyeân Xöng Thuù

 Ngöôøi treû ngaøy nay öa noùi thöïc veà mình. Hoï khoâng ngaïi coâng khai xöng thuù tröôùc moïi ngöôøi veà nhöõng ñieàu chaúng maáy toát ñeïp hoï ñaõ laøm trong quaù khöù. Coâ Maria Xuyeân (Cecilia) laø moät hoïc sinh trung hoïc Italia thuoäc loaïi ngöôøi treû ñoù. Coâ vieát:

 "Bieán coá quan troïng cuûa ñôøi toâi xaûy ra vaøo naêm cuoái cuøng cuûa baäc trung hoïc ñeä nhaát caáp. Töø hai naêm tröôùc ñoù toâi ñaõ khoâng coøn tin töôûng vaø ñeå yù gì ñeán Chuùa nöõa. Toâi trôû neân laàm lì vaø kheùp kín tôùi möùc chaúng coøn vui cöôøi hay ñeå yù tôùi ai. Vaøo moät buoåi chieàu noï, toâi coù maët trong moät cuoäc hoïp nôi maø nhöõng ngöôøi treû vaø nhöõng ngöôøi lôùn nöõa, chia seû vôùi nhau veà kinh nghieäm chính hoï ñaõ gaëp gôõ Thieân Chuùa nhö theá naøo. Toâi laáy laøm ngaïc nhieân khoâng hieåu vì sao hoï gaëp gôõ ñöôïc Thieân Chuùa. Hoï noùi naêng nhö theå chính hoï ñaõ coù kinh nghieäm veà Thieân Chuùa hieän dieän soáng ñoäng trong ñôøi hoï. Sau buoåi chia seû, luùc maøn ñeâm buoâng xuoáng, vò linh muïc coù maët ñeà nghò chuùng toâi doïn mình chòu pheùp giaûi toäi. Vôùi toâi, ñoù laø ñieàu voâ nghóa. Toâi chaúng theå laøm sao tin ñöôïc Thieân Chuùa coù theå tha thöù heát moïi toäi loãi cuûa con ngöôøi.

 Coù tôùi hai ngaøn ngöôøi chen chuùc nhau trong hoäi tröôøng theå thao, nôi caùc linh muïc ñang höôùng daãn ngöôøi ta xöng toäi. Trôøi thaät noùng böùc, toâi lieàn ra ngoaøi daïo chôi. Toâi nghó thaàm: "Laïy Chuùa, coøn coù nhieàu ngöôøi tin vaøo Chuùa, nhöng con thì chòu, con khoâng theå naøo tin vaøo Chuùa ñöôïc."

 Boãng toâi ñoái dieän vôùi vò linh muïc ñeán gaëp toâi. Toâi khoâng che daáu thaùi ñoä choáng ñoái Thieân Chuùa nôi toâi. Vò linh muïc ñeå yù laéng nghe lôøi toâi noùi vaø toâi thaáy roõ ngaøi ñang caàu nguyeän cho toâi. Nhöng ñoù laïi laø ñieàu laøm cho toâi khoù chòu. Toâi töï hoûi: "Laøm sao coøn coù ngöôøi caàu nguyeän cho toâi laø ngöôøi chaúng coøn tin töôûng gì nôi Thieân Chuùa nöõa?"

 Ñieàu Khoâng Theå Xaûy Ra Ñaõ Xaûy Ra

 Theá roài töï nhieân ñieàu xem ra nhö khoâng theå xaûy ra ñaõ xaûy ra. Toâi boãng caûm thaáy ngay trong thôøi gian toâi soáng maø khoâng coøn tin töôûng gì nôi Chuùa thì Thieân Chuùa vaãn yeâu thöông toâi. Ngay trong thôøi gian ñoù, Ngöôøi vaãn baøy toû tình thöông Ngöôøi daønh cho toâi. Theá laø chæ trong voøng naêm möôøi phuùt, cuoäc ñôøi toâi ñaõ ñöôïc thay ñoåi ñeán taän goác reã. Töï taän ñaùy loøng toâi, toâi thaàm xin Chuùa thöông tha thöù cho toâi moïi ñieàu xuùc phaïm ñeán Ngöôøi cuõng nhö moïi baát hieáu ñoái vôùi boá meï toâi.

 Khi böôùc ñi hai ba böôùc nöõa, toâi boãng nhaän ñöôïc moät caûm töôûng sung söôùng vaø haïnh phuùc traøn ngaäp laø Thieân Chuùa ñang thöïc söï hieän dieän, vaø chính Chuùa Gieâsu yeâu thöông toâi baèng moät tình yeâu voâ bieân, moät tình yeâu maø toâi khoâng theå töôïng töôûng ra hoaëc ño löôøng ñöôïc. Tröôùc ñoù, toâi laø ngöôøi khoâng heà khoùc bao giôø thì luùc naøy ñaây toâi boãng khoùc nöùc nôû. Toâi nghieäm ñöôïc moät nieàm vui khoân taû.

 Bieán coá vöøa keå xaûy ra vaøo cuoái tuaàn. Khi toâi trôû laïi tröôøng hoïc vaøo ngaøy thöù hai, baïn beø toâi ngöôøi naøo gaëp toâi cuõng ñeàu ngaïc nhieân hoûi toâi: "Coù chuyeän gì xaûy ra vaøo cuoái tuaàn vaäy? Baïn ñoåi khaùc nhieàu laém! Baïn khoâng gioáng nhö tröôùc nöõa!" Caùc thaày coâ daïy toâi cuõng neâu cuøng moät nhaän xeùt. Moïi ngöôøi trong gia ñình toâi dó nhieân möøng vui thaáy "con Xuyeân noù khoâng coøn laàm lì nhö tröôùc nöõa. Noù ñaõ trôû neân thaønh phaàn tích cöïc trong moïi vieäc!"

 Rieâng toâi cuõng töï hoûi: "Mình ñaõ soáng ñieàu gì khaùc tuaàn tröôùc nhæ?" Theá laø toâi nhôù laïi cuoäc gaëp gôõ vôùi Chuùa vaãn coøn hieän dieän trong ñôøi toâi. Chính Ngöôøi bieán ñoåi toâi. Coù nhöõng neùt ñoåi thay nôi toâi khieán moïi ngöôøi chung quanh toâi ñeàu nhaän ra.

 Hieåu Bieát Theá Naøo Laø Caàu Nguyeän

 Toâi hieåu bieát theá naøo laø caàu nguyeän khi toâi thöa thoát vôùi Ngöôøi veà moïi söï. Toâi thaáy roõ khoâng coù gì xaûy ra maø Ngöôøi laïi khoâng quan taâm. Ngöôøi muoán toâi nhôø Ngöôøi maø bieán ñoåi moïi söï neân toát hôn, söï laønh cuõng nhö söï döõ. Chính Chuùa Gieâsu ñaõ canh taân moïi söï nôi baûn thaân Ngöôøi. Chính Ngöôøi ñaõ traûi qua söï döõ cuõng nhö söï laønh khi Ngöôøi ñaûm nhaän laáy moïi söï traàn theá vaø ñöa moïi ngöôøi trôû veà cuøng Cha. Toâi ñaõ ñöôïc thaáy roõ hieäu quaû cuûa bí tích giaûi toäi aùp duïng vôùi chính baûn thaân toâi. Ñoù laø taát caû nhöõng ñoåi thay nôi toâi nhö ñaõ noùi treân."

 Cuoäc hoaùn caûi cuûa Maria Xuyeân, coâ hoïc sinh trung hoïc ñeä nhaát caáp noùi treân chaéc chaén coù giaù trò ñoái vôùi baûn thaân coâ cuõng nhö ñoái vôùi gia ñình vaø moïi ngöôøi lieân heä vôùi coâ. Chính coâ nhôø soáng döôùi söï hieän dieän cuûa Thieân Chuùa neân böôùc ñöôïc ra khoûi söï laàm lì vaø kheùp kín nôi mình. Coâ cuõng trôû neân thaønh phaàn tích cöïc hôn trong gia ñình vaø ngoaøi xaõ hoäi.

 Nhöng thöû hoûi cuoäc hoaùn caûi cuûa coâ Maria Xuyeân nhu chính coâ moâ taû, coù phaûi laø thöù hoaùn caûi noùi tôùi trong baøi Tin Möøng hoâm nay chaêng? Ngöôøi ta phaûi hoaùn caûi nhö theá naøo môùi hoäi ñuû ñieàu kieän ñeå gia nhaäp Nöôùc Thieân Chuùa nhö ñöôïc thieát laäp nôi Ñöùc Gieâsu?

 Quaû thöïc Ñöùc Gieâsu khoâng ñeán chæ ñeå loan baùo cho thieân haï bieát Nöôùc Thieân Chuùa ñaõ gaàn ñeán. Chính Ngöôøi ra tay laøm cho Nöôùc ñoù hieän thöïc giöõa moïi ngöôøi. Nôi Ñöùc Gieâsu, Nöôùc Thieân Chuùa ñöôïc khai tröông, tuy vaãn coøn phaûi ñöôïc hoaøn thaønh moät caùch nhieäm maàu doïc theo lòch söû "Ngöôøi ñeán laø ñeå keâu goïi keû toäi loãi aên naên trôû laïi" (Lc 5,32). Ñoù chính laø khía caïnh thieát yeáu cuûa Nöôùc Thieân Chuùa. Chính nhôø coù yù thöùc veà tình traïng toäi loãi cuûa mình, con ngöôøi môùi coù theå tin töôûng quay veà vôùi Ñöùc Gieâsu, laø Ñaáng coù quyeàn tha toäi nôi döông theá naøy (Mt 9,6).

 Nhöng lôøi Ñöùc Gieâsu keâu goïi ngöôøi ta aên naên hoái caûi ñuïng tôùi söï töï maõn cuûa nhieàu ngöôøi, nhaát laø nhöõng ngöôøi thuoäc phaùi Phariseâu (Lc 18,9). Cho neân Ngöôøi leân tieáng caûnh caùo hoï. Hoï caàn ñoái dieän vôùi ngaøy Chuùa phaùn xeùt. Ngaøy aáy Thieân Chuùa seõ ñoái xöû bao dung vôùi daân cö ngoaïi ñaïo nôi thaønh Tia vaø thaønh Si-ñon hôn laø ñoái vôùi hoï. Lyù do chính vì loøng hoï ñaõ trôû neân chai ñaù nhö ngoân söù Isaia loan baùo (Mt 13,15). Neáu hoï khoâng thay ñoåi caùch aên neát ôû, hoï seõ laõnh haäu quaû laø phaûi ñoái dieän vôùi caùi cheát coù theå raát taøn nhaãn vaø ñeán baát öng (Lc 13,3-5).

 Chuyeän Xaûy Ra Nôi Ñeàn Thôø

 Trong baøi Tin Möøng hoâm nay, hai tröôøng hôïp ñöôïc Ñöùc Gieâsu neâu cho thaáy haäu quaû vöøa noùi coù theå ñöôïc hình dung nhö theá naøo. Tröôøng hôïp thöù nhaát laø chuyeän xaûy ra taïi ñeàn thôø Gieârusalem, ñuùng hôn taïi khuoân vieân daønh cho caùc vò tö teá lo vieäc teá töï, nhöng nhöõng ngöôøi giaùo daân cuõng coù theå hieän dieän ñeå giuùp caùc vò aáy trong vieäc gieát caùc con vaät laøm cuûa teá leã. Ñoù laø luùc lính cuûa toång traán Philatoâ ñaõ nhaøo tôùi saùt haïi nhöõng ngöôøi ñang thi haønh vieäc gieát nhöõng con vaät laøm cuûa leã. Haäu quaû xaûy ra laø maùu cuûa nhöõng ngöôøi bò gieát naøy chaûy lai laùng vôùi maùu nhöõng con vaät chính hoï vöøa môùi gieát. Khoâng thaáy noùi tôùi lyù do cuûa vieäc saùt haïi naøy. Luca laø ngöôøi duy nhaát noùi tôùi bieán coá khoâng ñöôïc caùc söû gia nhaéc tôùi. Duø sao, hình aûnh maø Ñöùc Gieâsu söû duïng ñeå moâ taû haäu quaû cuûa vieäc töø choái khoâng chòu aên naên hoái caûi thaät laø gheâ rôïn.

 Caùi Cheát Baát Öng

 Tröôøng hôïp thöù hai chæ veà caùi cheát baát öng xaûy ra cho nhöõng ngöôøi bò thaùp Siloâa ñeø cheát. Söû gia Giuse (Josephus) coù noùi tôùi thaùp Siloâa naøy nhöng khoâng noùi tôùi bieán coá möôøi taùm ngöôøi bò thaùp ñeø cheát. Ñieàu Ñöùc Gieâsu muoán noùi laø vieäc aên naên hoái caûi khoâng ñöôïc trì hoaõn, nhöng phaûi ñöôïc thöïc hieän gaáp ruùt ñeå traùnh caùi cheát baát öng nhö ñaõ xaûy ra cho möôøi taùm ngöôøi noùi treân.

 Duï Ngoân Caây Vaû Khoâng Traùi

 Ñöùc Gieâsu coøn theâm duï ngoân caây vaû. Ñoù laø moät caây suoát ba naêm qua khoâng sinh traùi. Bình thöôøng noù ñaõ bò chaët ñeå khoûi haïi ñaát. Theá maø ngöôøi chuû vöôøn coøn ñoàng yù cho ngöôøi chaêm soùc gia haïn theâm moät naêm nöõa ñeå caây ñöôïc vun xôùi, boùn phaân haàu sinh traùi. Ñieàu ñoù aùm chæ cho thaáy Thieân Chuùa bao dung vaø kieân nhaãn bieát chöøng naøo. Ngöôøi luoân chôø ñôïi ngöôøi toäi loãi aên naên hoái caûi. Nhöng vieäc hoái caûi ñoù phaûi coù thöïc chaát laø "nhöõng hoa quaû xöùng vôùi loøng saùm hoái" nhö oâng Gioan Taåy Giaû ñaõ rao giaûng vôùi nhieàu lôøi ñe doïa khaét khe (Lc 3,7-9).

 Rieâng Ñöùc Gieâsu, Ngöôøi khoâng chæ ñoan chaéc vôùi ta veà loøng bao dung töø aùi cuûa Thieân Chuùa. Tin Möøng cuûa Ngöôøi traøn ngaäp moät nieàm vui daønh cho nhöõng ngöôøi toäi loãi aên naên hoái caûi, ñeán noãi Ngöôøi ñaõ tuyeân boá raèng: "Treân trôøi, ai naáy seõ vui möøng vì moät ngöôøi toäi loãi aên naên hoái caûi, hôn laø chín möôi chín ngöôøi coâng chính khoâng caàn phaûi saùm hoái aên naên" (Lc 15,7). Nieàm vui cuûa oâng Da-keâu aên naên trôû laïi ñaùnh daáu chaëng döøng chaân cuoái cuøng cuûa Ñöùc Gieâsu trong cuoäc haønh trình leân Gieârusalem (Lc 19,1-10). Lôøi choùt maø Ñöùc Gieâsu daønh cho loaøi ngöôøi treân thaäp töï laø lôøi loan baùo veà nieàm vui Thieân Ñaøng cho ngöôøi gian phi saùm hoái (Lc 23,43).

 Cho neân ta seõ khoâng laáy laøm laï khi nghe lôøi taâm söï cuûa coâ Xuyeân cho bieát coâ "boãng nhaän ñöôïc moät caûm töôûng sung söôùng vaø haïnh phuùc traøn ngaäp laø Thieân Chuùa ñang thöïc söï hieän dieän vaø chính Chuùa Gieâsu yeâu thöông toâi baèng moät tình yeâu voâ bieân, moät tình yeâu maø toâi khoâng theå naøo töôûng töôïng ra hoaëc ño löôøng ñöôïc. Tröôùc ñoù, toâi laø ngöôøi khoâng heà khoùc bao giôø thì luùc naøy ñaây toâi boãng khoùc nöùc nôû."
 
 

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Trong naêm möôøi phuùt cuoäc hoaùn caûi cuûa Maria Xuyeân ñaõ laøm ñôøi coâ thay ñoåi taän goác reã nhö theá naøo? Coâ noùi gì vôùi Chuùa trong thôøi ñieåm heát söùc quan troïng ñoù? Baïn coù theå keå ra moät soá hoa traùi cuï theå do cuoäc hoaùn caûi ñích thöïc nôi coâ chaêng?

 2. Baïn bieát gì veà nhöõng nhaân vaät aên naên hoái caûi trong saùch Tin Möøng Luca nhö ngöôøi phuï nöõ ñaõ ñöôïc tha thöù vaø ñaõ yeâu meán nhieàu (Lc 7,36-50), ngöôøi con hoang ñaøng (Lc 15,11-32), oâng Da-keâu (Lc 19,1-10)?

 3. Baïn nghó ñieàu gì coù theå thöïc thi trong muøa Chay naøy theo göông nhöõng nhaân vaät noùi treân?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page