Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 11 thaùng 3 naêm 2001
Chuùa Nhaät 2 Muøa Chay C

Ñoïc Tin Möøng Lc 9,28b-36

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Toâi Vaãn Tin. Caäu Khoâng Tin Sao?

 Treân moät chuyeán xe löûa treân ñöôøng veà thuû ñoâ Paris cuûa nöôùc Phaùp, moät sinh vieân treû tuoåi ngoài beân moät cuï giaø. Ñoaøn taøu vöøa chuyeån baùnh, cuï giaø lieàn moùc tuùi, laáy ra coã traøng haït, roài chìm ñaém trong caàu nguyeän. Vieäc ñoù khieán cho ngöôøi sinh vieân ngoài quan saùt caûm thaáy böïc boäi. Sau moät hoài laâu, chaøng khoâng giöõ ñöôïc kieân nhaãn neân ñaõ leân tieáng noùi vôùi cuï giaø:

 - Thöa oâng, neáu toâi khoâng laàm thì oâng vaãn coøn tin ôû nhöõng chuyeän nhaûm nhí aáy?

Cuï giaø traû lôøi:

 -- Ñuùng theá, toâi vaãn coøn tin. Coøn caäu, caäu khoâng tin sao?

 Ngöôøi sinh vieân cöôøi moät caùch ngaïo ngheã vaø quaû quyeát raèng:

 - Luùc nhoû toâi tin chöù baây giôø laøm sao maø tin ñöôïc nhöõng chuyeän nhö vaäy. Khoa hoïc ñaõ thöïc söï môû maét cho toâi thaáy söï thaät. OÂng cöù tin toâi ñi. Haõy quaêng chuoãi haït aáy ñi vaø haõy hoïc cho bieát nhöõng khaùm phaù môùi cuûa khoa hoïc. Khi aáy, oâng seõ thaáy roõ nhöõng ñieàu oâng tin töø tröôùc ñeán nay ñeàu laø meâ tín dò ñoan caû.

 Cuï giaø bình tónh hoûi ngöôøi sinh vieân:

 - Caäu vöøa noùi tôùi nhöõng khaùm phaù môùi cuûa khoa hoïc. Caäu coù caùch naøo giuùp toâi hieåu ñöôïc moät soá nhöõng khaùm phaù ñoù khoâng?

 Ngöôøi sinh vieân lieàn soát saéng ñeà nghò:

 - OÂng cöù cho toâi ñòa chæ cuûa oâng, toâi seõ gôûi ñeán cho oâng moät cuoán saùch trong ñoù oâng tha hoà maø ñi saâu vaøo theá giôùi cuûa khoa hoïc.

 Taám Danh Thieáp Nhaø Baùc Hoïc Louis Pasteur

 Cuï giaø töø töø ruùt töø trong tuùi aùo moät taám danh thieáp vaø trao cho ngöôøi sinh vieân. Ñoïc qua taám danh thieáp, ngöôøi sinh vieân boãng ñoåi saéc maët. Anh xaáu hoå laëng leõ rôøi sang toa khaùc. Lyù do vì anh ñoïc thaáy treân taám danh thieáp danh xöng cuûa nhaø baùc hoïc Louis Pasteur thuoäc Vieän Nghieân Cöùu Khoa Hoïc Paris.

 Ñoù chính laø nhaø hoùa hoïc kieâm vi truøng hoïc "thöù thieät" suoát ñôøi chæ bieát caëm cuïi phuïc vuï nhaân loaïi nôi phoøng thí nghieäm. OÂng laø ngöôøi ñaõ phaùt minh ra thuoác chuõng choáng beänh choù daïi, beänh nhieãm khuaån vaø beänh dòch taû cuûa gaø. Louis Pasteur (1822-1895) coøn laø ngöôøi ñaõ cöùu neàn coâng nghieäp saûn xuaát röôïu nho, la-de cuõng nhö neàn coâng nghieäp saûn xuaát tô taèm ôû Phaùp naêm 1865 nhôø taøi nghieân cöùu khoa hoïc cuûa oâng. Dó nhieân nhöõng phaùt minh khoa hoïc ñaùng keå vöøa noùi cuûa Louis Pasteur laø aùnh quang ngôøi saùng ñoái vôùi chaøng sinh vieân trong caâu chuyeän noùi treân. Chaøng khoâng theå naøo töôïng töôûng ñöôïc moät cuï giaø bình daân ñang caàu nguyeän vôùi chuoãi haït Maân Coâi, ngoài caïnh anh, coù theå laø moät nhaø baùc hoïc tröù danh côõ ñoù. Chính taám danh thieáp maø cuï giaø trao cho anh khieán anh caûnh tænh. Neáu anh caûm thaáy xaáu hoå, laëng leõ rôøi sang toa khaùc, thieát töôûng ñoù cuõng laø chuyeän bình thöôøng.

 Ñieàu töông töï loaïi ñoù ñaõ xaûy ra vôùi bieán coá Ñöùc Gieâsu bieán hình ñoåi daïng (Lc 9,28-36). Bieán coá aáy ví ñöôïc nhö taám thieáp Ñöùc Gieâsu trao cho ba moân ñeä laø Pheâroâ, Gioan vaø Giacoâbeâ. Pheâroâ ñaïi dieän nhoùm bò traøn ngaäp tröôùc aùnh quang cuûa bieán coá bieán hình ñeán noãi oâng khoâng bieát mình ñang noùi gì khi oâng xin ñeå ñöôïc döïng ba caùi leàu, "moät caùi cho Thaøy, moät caùi cho oâng Moâseâ vaø moät caùi cho oâng EÂlia" (c.33).

 Quaû thaät, bieán coá aáy khoâng chæ laø taám thieáp toùm taét laïi thaân theá vaø söï nghieäp cuûa Ñöùc Gieâsu. Noù coøn ví ñöôïc nhö caùnh cöûa heù môû cho caùc moân ñeä thaáy caû moät chaân trôøi veà maàu nhieäm maø chæ töø töø caùc oâng môùi ñöôïc ban cho ôn ñeå hieåu theâm veà Thaøy Gieâsu. Caùnh cöûa aáy seõ coøn tieáp tuïc kích thích caùc oâng khaùm phaù ra theâm ñeå bieát Thaøy caùc oâng laø ai vaø chính caùc oâng laøm theá naøo ñaùp öùng ñöôïc nhöõng ñieàu kieän ñeå böôùc theo chaân Ngöôøi. Ñieàu thieát yeáu luoân seõ laø phaûi vaâng nghe lôøi Ngöôøi (c.35).

 Laõnh Tuï Môùi

 Nhaø laõnh tuï môùi cuûa daân Thieân Chuùa. - Bieán coá bieán hình naøy nhaéc nhôû moät soá chi tieát veà Giaveâ Thieân Chuùa hieän ra treân nuùi Sinai ñeå ban boá leà luaät cho daân Ngöôøi (Xh 24,9-18). ÔÛ Sinai, vinh quang Ñöùc Chuùa xuaát hieän treân ñænh nuùi troâng gioáng nhö ngoïn löûa thieâu tröôùc maét con caùi Ít-ra-en. OÂng Moâseâ vaøo giöõa ñaùm maây vaø ñi leân nuùi. Moät mình oâng ñöôïc tieáp caän vôùi Ñöùc Chuùa maø thoâi, coøn nhöõng ngöôøi khaùc khoâng ñöôïc laïi gaàn. Nhôø oâng laøm trung gian daân môùi ñöôïc bieát moïi lôøi Ñöùc Chuùa phaùn vaø moïi ñieàu luaät Ngöôøi ban boá.

 Vôùi Ñöùc Gieâsu, nhaø laõnh tuï môùi cuûa Daân Thieân Chuùa, moïi söï ñaõ ra khaùc. Chính ba moân ñeä ñöôïc thaùp tuøng Thaày Gieâsu treân ñöôøng leân nuùi vaø ôû ñoù chính caùc oâng ñöôïc moät ñaùm maây bao phuû vôùi tieáng phaùn töø ñaùm maây maø caùc oâng ñöôïc nghe laø: "Ñaây laø con Ta, ngöôøi ñaõ ñöôïc Ta tuyeån choïn, haõy vaâng nghe lôøi Ngöôøi." (c.35). Moïi lôøi Ñöùc Chuùa phaùn vaø moïi ñieàu luaät Ngöôøi ban boá nay ñöôïc coâ ñoïng laïi nôi Ñöùc Gieâsu. Taát caû ñeàu qui veà moät ñieàu maø Daân môùi cuûa Thieân Chuùa caàn thöïc hieän, ñoù laø: "Haõy vaâng nghe lôøi Ngöôøi".

 Xuaát Haønh Môùi

 Cuoäc xuaát haønh môùi. - Hai nhaân vaät noåi nang cuûa Cöïu Öôùc laø Moâseâ vaø EÂlia xuaát hieän trong bieán coá bieán hình ñeå ñaøm ñaïo "veà cuoäc xuaát haønh Ñöùc Gieâsu saép hoaøn thaønh taïi Gieârusalem" (c.31). Ñaây laø cuoäc xuaát haønh môùi. Noù seõ ñöôïc Luca moâ taû chi tieát keå töø Lc 19,51 trôû ñi.

 Cuoäc xuaát haønh cuõ ñöôïc thöïc hieän vôùi vieäc kyù giao öôùc. OÂng Moâseâ cho ngaû boø laøm hy teá kyø an. OÂng laáy moät nöûa phaàn maùu, ñoå vaøo nhöõng caùi chaäu, coøn nöûa kia thì raûy leân baøn thôø. OÂng laáy saùch giao öôùc ñoïc cho daân nghe. Hoï thöa: "Taát caû nhöõng gì Ñöùc Chuùa ñaõ phaùn, chuùng toâi seõ thi haønh vaø tuaân theo." Baáy giôø, oâng Moâseõ laáy maùu raûy leân daân vaø noùi: "Ñaây laø maùu giao öôùc Ñöùc Chuùa ñaõ laäp ra vôùi anh em, döïa treân nhöõng lôøi naøy." (Xh 24,5-8).

 Cheùn Naøy Laø Giao Öôùc Môùi, Laäp Baèng Maùu Thaày

 Cuoäc xuaát haønh môùi cuõng ñöôïc thöïc hieän vôùi vieäc kyù giao öôùc. Vieäc aáy seõ ñöôïc thöïc hieän vôùi chính maùu cuûa Ñöùc Gieâsu. Ngöôøi hoaøn toaøn töï nguyeän laøm vieäc hieán maùu cuøng maïng soáng khi noùi: "Cheùn naøy laø giao öôùc môùi,laäp baèng maùu Thaày,maùu ñoå ra vì anh em" (Lc 22,10). Tröôùc khi phoù noäp baûn thaân cho ngöôøi ta ñem ñi gieát Ñöùc Gieâsu moät caùch hoaøn toaøn töï nguyeän ñaõ phoù noäp mình cho caùc moân ñeä trong bí tích tình yeâu laø bí tích luoân ñöôïc theå hieän trong Giaùo Hoäi.

 Laøm theá naøo ñeå trôû neân moân ñeä cuûa Ñöùc Gieâsu? - Quaû thaät, Ñöùc Gieâsu khoâng muoán ngöôøi ta aûo töôûng veà Ngöôøi cuõng nhö veà vieäc böôùc theo chaân Ngöôøi. Do ñoù lieàn sau khi Pheâroâ tuyeân xöng: "Thaày laø Ñaáng Kitoâ cuûa Thieân Chuùa" (Lc 9,20), Ñöùc Gieâsu töùc thì loan baùo cuoäc thöông khoù. Ngöôøi noùi: "Con Ngöôøi phaûi chòu ñau khoå nhieàu, bò caùc kyø muïc, thöôïng teá cuøng kinh sö loaïi boû, bò gieát cheát vaø ngaøy thöù ba soáng laïi" (Lc 9,22). Roài Ngöôøi neâu ngay nhöõng ñieàu kieän phaûi coù ñeå böôùc theo chaân Ngöôøi, ñoù laø: Caùc oâng phaûi töø boû chính mình vaø phaûi vaùc thaäp giaù mình haøng ngaøy ñeå theo Ngöôøi (Lc 9,23).

 Töø boû chính mình bao goàm vieäc lieàu maïng soáng mình ñeå theo saùt goùt böôùc Ñöùc Gieâsu. Ñieàu loâ gích ñöôïc hieåu ôû ñaây laø: coù söï soáng ñôøi ñôøi gaén lieàn vôùi vieäc theo chaân Ñöùc Gieâsu. Cho neân ai choïn cöùu maïng soáng ñôøi taïm cuûa mình ñeå töø boû Ñöùc Gieâsu, ngöôøi aáy seõ maát söï soáng ñôøi ñôøi. Cuõng vaäy, ngöôøi naøo choïn ñeå ñöôïc lôøi caû theá giôùi maø khoâng theo chaân Ñöùc Gieâsu, ngöôøi ñoù seõ maát söï soáng ñôøi ñôøi laø söï soáng maø Ñöùc Gieâsu coù yù mang laïi cho mình. Taát caû nhöõng ñieàu vöøa noùi seõ ñöôïc saùng toû khi Ñöùc Gieâsu ngöï ñeán trong vinh quang cuûa Ngöôøi (Lc 9,24-26). Chính qua bieán coá bieán hình, Ñöùc Gieâsu ñaõ cho caùc moân ñeä thoaùng thaáy vinh quang cuûa Ngöôøi. Vinh quang aáy Pheâroâ vaø caùc moân ñeä coøn phaûi tieáp tuïc khaùm phaù ra moät caùch ñaùng keå ngang qua maàu nhieäm söï cheát vaø söï soáng laïi cuûa Thaày caùc oâng. Nhöng moät caùch taän caên vaø döùt khoaùt, Pheâroâ vaø caùc moân ñeä seõ ñöôïc thaáy töôøng taän vaø ñöôïc döï phaàn vaøo vinh quang cuûa Ñöùc Gieâsu, cuõng chính laø vinh quang cuûa Cha Ngöôøi "Khi Con Ngöôøi ñeán trong vinh quang cuûa Ngöôøi, coù taát caû caùc thieân söù theo haàu" (Mt 25,31). Ñoù laø luùc söï choïn löïa cuûa caùc moân ñeä cuûa Ñöùc Gieâsu seõ voâ cuøng raïng rôõ nhôø ñöùng veà phía Ñaáng laø hieän thaân cuûa tình yeâu Thieân Chuùa daønh cho nhöõng ngöôøi beù nhoû nhaát.
 
 

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Vieäc Chuùa toû vinh quang cho caùc moân ñeä trong bieán coá bieán hình chæ laø dòp chuaån bò giuùp caùc oâng ñi saâu vaøo maàu nhieäm Thaäp Giaù. Maàu nhieäm aáy ñoøi moät vieäc töø boû taän caên. Vieäc aáy coù phaûi laø vieäc khoù maø nghó ra khi baïn nghe noùi tôùi hai chöõ vinh quang? Baïn nghieäm thaáy ñieàu naøy nhö theá naøo trong ñôøi soáng ñöùc tin cuûa baïn?

 2. Thaùnh Leã Chuùa Nhaät hoâm nay nhaéc nhôû chuùng ta raèng: "Queâ höông chuùng ta ôû treân trôøi neân chuùng ta noùng loøng mong ñôïi Ñöùc Gieâsu Kitoâ seõ töø trôøi ñeán cöùu chuùng ta… vaø bieán ñoåi thaân xaùc yeáu heøn cuûa chuùng ta neân gioáng thaân xaùc vinh hieån cuûa Ngöôøi." (Pl 3,20-21). Nieàm caäy troâng aáy giuùp baïn nhö theá naøo giöõa nhöõng lo toan cuûa cuoäc soáng hieän taïi?

 3. Coù khi naøo baïn nghieäm thaáy phaàn naøo ñoù nhö bò loaù maét tröôùc nhöõng phaùt minh kyø dieäu cuûa khoa hoïc ngaøy nay nhö chaøng sinh vieân trong caâu chuyeän noùi treân chaêng? Nieàm tin maø baïn ñaët nôi Ñöùc Gieâsu coù giuùp baïn caûnh tænh? Nhöng coù phaûi baïn vaãn coøn thaáy nhu caàu tìm hieåu saâu hôn caû veà khoa hoïc laãn nieàm tin vöøa noùi?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page