Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 25 thaùng 2 naêm 2001
Chuùa Nhaät 8 Quanh Naêm C

Ñoïc Tin Möøng Lc 6,39-45

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Töø Töï Vaãn Ñeán Töï Löïc Caùnh Sinh

 Cha Pheâroâ (töùc Abbeù Pierre Groueøs sinh ngaøy 5.8.1912 taïi thaønh phoá Lyon, Phaùp) laø ngöôøi saùng laäp neân coäng ñoaøn E-mau lo giuùp ngöôøi ngheøo, ngöôøi voâ gia cö theo chöông trình töï löïc caùnh sinh, coù keå caâu chuyeän veà moät ngöôøi trôû neân coäng söï vieân ñaéc löïc cuûa cha nhö sau:

Ñoù laø moät ngöôøi khi ra khoûi tuø phaûi ñi lang thang khoâng nôi nöông naùu. Ngöôøi ñaøn oâng naøy thaát voïng ñeán ñoä laáy dao caét maïch maùu ra! Coù ngöôøi phaùt hieän ra söï vieäc chaúng laønh ñoù, lieàn goïi ñieän thoaïi cho cha Pheâroâ. Cha laäp töùc tôùi hieän tröôøng. Nhìn ngöôøi ñaøn oâng caùnh tay maùu me chaûy ñaàm ñìa, cha Pheâroâ ñaõ khoâng leân tieáng an uûi maø coøn ra leänh cho anh: "Anh ñöøng töï vaãn! Coù quaù nhieàu ngöôøi keùm may maén ñang caàn toâi giuùp ñôõ. Toâi cuõng ñang beänh vaø toâi caàn anh giuùp moät tay!"

Nhöõng lôøi cha Pheâroâ noùi vöøa tôùi tai anh lieàn khieán caëp maét lôø ñôø cuûa anh boãng saùng leân! Anh ñeå cho ngöôøi ta baêng boù veát thöông. Roài töø ñoù anh trôû neân moät trong nhöõng coäng söï vieân ñaéc löïc nhaát cuûa cha Pheõroâ.

Hình aûnh cuûa cha Pheâroâ gôïi cho thaáy hình aûnh cuûa chính Ñöùc Kitoâ. Coøn hình aûnh cuûa ngöôøi ñaøn oâng laáy dao caét maïch maùu mình ra chæ vì thaát voïng, laø hình aûnh cuûa theá giôùi hoâm nay maø Ñöùc Gieâsu ñeán ñeå cöùu thoaùt. Ngöôøi muoán cöùu theá giôùi loaøi ngöôøi baèng caùch huy ñoäng nôi con ngöôøi, nguoàn ôn chính Ngöôøi ban cho hoï. Hoï khoâng nhöõng caàn cöùu laáy baûn thaân maø coøn phaûi noã löïc cöùu giuùp nhieàu ngöôøi theo chöông trình cöùu nhaân ñoä theá chính Ñöùc Gieâsu ñöùng ra thöïc hieän.

Baêng Boù Nhöõng Taám Loøng Tan Naùt

 Toaøn boä saùch Tin Möøng cuûa Luca laø ñeå cho thaáy Ñöùc Kitoâ thöïc hieän chöông trình ñoù nhö theá naøo. Ngay taïi hoäi ñöoøng Nadareùt, Ngöôøi ñaõ trích daãn saùch ngoân söù I-sa-i-a cho thaáy Ngöôøi ñöôïc sai ñeán vôùi theá giôùi laø ñeå "Coâng boá moät naêm hoàng aân cuûa Chuùa vaø baêng boù nhöõng taám loøng tan naùt" (Is 61,1-2; Lc 4,18). Roài khi Ngöôøi ñaõ qui tuï ñöôïc moät soá moân ñeä vaø choïn trong soá hoï möôøi hai Toâng Ñoà, töôïng tröng möôøi hai chi toäc cuûa Daân Môùi cuûa Thieân Chuùa, thì Ngöôøi giaûng baøi giaûng quan troïng veà caùc moái phuùc thaät. Ñoù laø luùc Ngöôøi xuoáng nuùi cuøng vôùi caùc moân ñeä trong ñoù coù möôøi hai ngöôøi môùi ñöôïc choïn laøm Toâng Ñoà. Ngöôøi döøng laïi ôû moät choã ñaát baèng vaø ñoaøn luõ daân chuùng töø khaép nôi tuoán ñeán, keå caû vuøng duyeân haûi Tia vaø Xiñon ngoaïi ñaïo. Theá maø Luca cho thaáy Ñöùc Gieâsu ngöôùc maét leân "nhìn caùc moân ñeä vaø noùi vôùi hoï" (Lc 6,20) veà caùc moái phuùc! Ñieàu ñoù cho thaáy ñieàu kieän tieân quyeát ñeå ñöôïc haïnh phuùc thaät laø phaûi soáng gaén boù vôùi baûn thaân Ñöùc Kitoâ trong tö caùch laø moân ñeä cuûa Ngöôøi. Ai ñaõ ñöôïc goïi laøm moân ñeä thì phaûi duy trì vaø taêng trieån trong ôn ñoù. Nhöõng ngöôøi haõy coøn "chaân öôùt chaân raùo" laàn ñaàu tieân tieáp caän vôùi lôøi rao giaûng cuûa Ñöùc Kitoâ, hoï cuõng caàn phaûi coù thaùi ñoä saün saøng böôùc theo Ngöôøi, thì môùi laõnh hoäi ñöôïc ñieàu Ngöoøi giaûng daïy.

Vaäy trong baøi giaûng quan troïng "nôi ñoàng baèng" Ñöùc Gieâsu laàn löôït coâng boá cho thaáy

- Nhöõng moái phuùc thaät vaø nhöõng baát haïnh (Lc 6,20-26)

- Phaûi yeâu keû thuø ñeå trôû neân con Ñaáng Toái Cao (cc.27-35)

- Ñeà taøi cuûa baøi Tin Möøng hoâm nay (cc.39-45)

- Phaàn keát laø phaûi thöïc haønh lôøi Ñöùc Gieâsu daïy (cc.46-49)

Quaû thaät moái giaây lieân laïc giöõa caùc caâu 39-45 cuûa baøi Tin Möøng hoâm nay xem ra khoâng ñöôïc roõ theo yù kieán cuûa nhieàu nhaø bình giaûi Kinh Thaùnh.

Muø Laïi Daét Muø Sao Ñöôïc

 C.39: "Ñöùc Gieâsu coøn keå cho moân ñeä duï ngoân naøy" Thöïc ra Ngöôøi keå 5 duï ngoân lieân tieáp. Moãi duï ngoân chæ laø moät so saùnh ngaén ñoøi ngöôøi ta phaûi suy nghó veà aån yù ôû trong ñoù

Muø laïi daét muø sao ñöôïc? Mt 15,14 cuõng duøng hình aûnh naøy ñeå aùp duïng vôùi ngöôøi Phariseâu laø ngöôøi daãn daét daân chuùng ñi laïc ñöôøng. ÔÛ ñaây Luca aùp duïng hình aûnh "ngöôøi muø" vôùi caùc moân ñeä vaø ñoøi hoûi hoï phaûi saùng suoát trong vai troø laõnh ñaïo coäng ñoaøn.

C.40: Ñoà ñeä khoâng hôn Thaày: caâu naøy coù theå ñöôïc noái keát vôùi caâu tröôùc baèng moái giaây ñöôïc hieåu ngaàm. Thöû hoûi khi naøo ngöôøi moân ñeä Ñöùc Kitoâ ñöôïc keå laø saùng suoát, töùc khoâng bò muø quaùng? Thöa: ñoù laø luùc ngöôøi aáy chaáp nhaän giaùo huaán cuûa Thaøy Gieâsu moät caùch ñaày ñuû, vôùi nieàm thaâm tín raèng mình luoân phaûi coá gaéng hôn nöõa, khoâng bao giôø ñöôïc döøng laïi treân ñöôøng theo saùt goùt böôùc Thaøy.

Taïi Sao Chæ Thaáy Raùc Nôi Maét Ngöôøi Khaùc?

 CC.41-42: Taïi sao anh chæ thaáy caùi raùc nôi con maét ngöôøi anh em? Phaûi saùng suoát, ñoù laø ñieàu ngöôøi moân ñeä Ñöùc Kitoâ phaûi aùp duïng cho chính baûn thaân mình tröôùc ñaõ. Anh phaûi nhaän thaáy chính mình caàn phaûi ñöôïc söûa chöõa khi tra tay söûa chöõa ngöôøi khaùc.

Lôøi daïy cuûa Ñöùc Kitoâ ôû ñaây gaây neân vaán ñeà laø: neáu moïi ngöôøi ñeàu phaûi ñaám ngöïc aên naên veà nhöõng loãi laàm cuûa mình, töùc laø coøn coù "raùc caû ñoáng" nôi con maét mình, thì coù ñöôïc lo chuyeän söûa chöõa anh em mình qua vieäc rao giaûng, huaán duï vaø khuyeân baûo hoï chaêng? Chöa söûa chöõa mình xong maø cöù coøn tieáp tuïc laøm nhöõng chuyeän ñoù thì coù sôï mình trôû neân "ngöôøi ñaïo ñöùc giaû hình" theo baøi Tin Möøng hoâm nay chaêng? Vaán ñeà vöøa neâu caøng trôû neân gay caán ñoái vôùi theá heä treû ngaøy nay laø theá heä ñoøi moïi ngöôøi phaûi soáng thöïc vôùi mình. Caàn phaûi thoáng nhaát laïi ñôøi soáng. Beân trong aên khít vôùi beân ngoaøi. Ñoù laø nhöõng ñieàu kieän phaûi coù ñeå ngöôøi ta tin.

Noùng Nhö Löûa Trôû Neân Dòu Hieàn!

 Vaøi ñieàu suy nghó sau ñaây coù theå laø caàn thieát:

(1) Chuùng ta coù göông cuûa caùc thaùnh toâng ñoà, nhö thaùnh Phaoloâ raát yù thöùc veà söï baát toaøn cuûa mình (Phi.3,12; 2Co 9,7) nhöng ngaøi vaãn tieáp tuïc thi haønh boån phaän rao giaûng. (2) Thöïc ra, ngöôøi lo thöøa taùc vuï rao giaûng chaúng bao giôø ñöôïc quyeàn töï ñaéc caùch chung hay caùch rieâng veà ñeà taøi mình trình baøy. Ngöôïc laïi, phaûi noùi raèng ngöôøi ñoù giaûng cho chính mình tröôùc khi rao giaûng cho ngöôøi khaùc. (3) Ai khoâng lo söûa mình thì sôùm muoän seõ bò anh em chænh. Chính thaùnh Pheâroâ ñaõ bò toâng ñoà Phaoloâ chænh trong thö cho Ga-laùt 2,11-14. (4) Chö thaùnh neâu göông cho chuùng ta veà vieäc rao giaûng choáng laïi nhöõng taät xaáu maø chính caùc ngaøi phaûi ñoái phoù. Thaùnh Phanxicoâ Saleâsioâ tröôùc noùng nhö löûa sau trôû neân con ngöôøi heát söùc dòu hieàn. Thaùnh Inhaxioâ Loâi-oâ-la môû ra caû moät loái soáng khieâm nhöôøng theo beà saâu trong Linh Thao khi chính ngaøi phaûi ñoái phoù vôùi tính kieâu caêng caû theå. Rieâng thaùnh AÂu-tinh ñaõ giaûng veà khieát tònh sau khi chính ngaøi ñaõ töø boû con ñöôøng ñam meâ xaùc thòt.

CC.43-45: Caây toát khoâng sinh traùi hö thoái Lôøi noùi vaø vieäc laøm phaûi ñi ñoâi vôùi nhau môùi traùnh ñöôïc caùi goïi laø ñaïo ñöùc giaû hình, laø ñieàu maø Ñöùc Gieâsu luoân choáng ñoái. Nuoâi döôõng yù xaáu ôû trong loøng sôùm muoän seõ phaùt sinh ra haønh ñoäng xaáu cuõng nhö caây xaáu seõ sinh ra traùi hu thoái vaäy.

Baät Leân Tia Saùng ÔÛ Cuoái Ñöôøng Haàm

 Trôû laïi caâu chuyeän cha Pheâroâ cöùu soáng con ngöôøi thaát voïng muoán töï huyû mình. Khi cha Pheâroâ leân tieáng noùi vôùi ngöôøi aáy "Anh ñöøng töï vaãn! Coù quaù nhieàu ngöôøi keùm may maén ñang caàn toâi giuùp ñôõ. Toâi cuõng ñang beänh vaø toâi caàn anh giuùp moät tay", lôøi ñoù baät leân nhö moät tia saùng ôû cuoái ñöôøng haâm. Lôøi cha Pheâroâ thöïc laø trong suoát cho thaáy giaù trò söï soáng cuûa moät con ngöôøi ñang sa xuoáng vöïc thaúm. Anh caàn böôùc ra khoûi ñoù vì coù nhieàu ngöôøi caàn ñeán anh. Cha Pheâroâ thöïc ñaõ thöïc thi lôøi Chuùa vì bieát traùnh tình traïng ngöôøi muø daét ngöôøi muø thì caû hai ñeàu sa xuoáng hoá (c.39); ngöôïc laïi ngöôøi saùng maét laø keû coù khaû naêng keùo ngöôøi muø böôùc ra khoûi vöïc thaúm.

Cha Pheâroâ laø con ngöôøi thao thöùc, luoân coá coâng theo saùt goùt böôùc thaày chí thaùnh laø Chuùa Gieâsu. Chaøo ñôøi vaøo ngaøy 5.8.1912 taïi thaønh phoá Lyon nöôùc Phaùp trong moät gia ñình coù 8 ngöôøi con, maø cha Pheâroâ laø ngöôøi con thöù 5. ÔÛ tuoåi 19, caäu Pheâroâ ñaõ gia nhaäp doøng Anh Em Heøn Moïn Ca-pu-xi-noâ cuûa thaùnh Phanxicoâ AÙ-xi-di vaø ñaõ chòu chöùc linh muïc ôû tuoåi 26. Nhöng vì söùc khoûe khoâng cho pheùp, neân cha ñaõ soáng ñôøi linh muïc trieàu. Cha luoân ñöùng veà phía ngöôøi ngheøo vaø ngöôøi bò aùp böùc. Taïi nhaø thôø chaùnh toaø thaønh phoá Gô-noáp (Grenoble) cha ñaõ töøng bao che cho ngöôøi Do Thaùi bò lính Quoác Xaõ cuûa Hít-le baét bôù. Naêm 1949 cha thieát laäp neân coäng ñoaøn E-mau ñeå giuùp nhöõng ngöôøi ngheøo vaø ngöôøi voâ gia cö töï löïc caùnh sinh. Cha laø ngöôøi coù theå hieåu thaáu lôøi Chuùa daïy hoâm nay laø "Hoïc troø khoâng hôn thaøy, coù hoïc heát chöõ cuõng chæ baèng thaøy maø thoâi" (c.40).

Loøng Coù Ñaày Thì Mieäng Môùi Noùi Ra

 Khi keâu goïi keû thaát voïng ñang tìm ñöôøng huûy dieät maïng soáng mình, cha Pheâroâ ñaõ teá nhò xin ngöôøi ñoù giuùp ñôõ mình laøm vieäc thieän ñeå giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi khaùc khoâng ñöôïc may maén trong cuoäc soáng. Laøm nhö vaäy laø cha ñaõ thöïc thi lôøi Chuùa daïy ôû cc.41-42. Quaû thaät, cha ñaõ kheùo leùo khôi daäy loøng thöông ngöôøi nôi ñöông söï thay vì leân aùn ñöông söï. Vì chính cha luoân nuoâi döôõng loøng thöông ngöôøi neân mieäng môùi deã daøng noùi leân ñöôïc ñieàu toát laønh coù söùc cöùu soáng moät ngöôøi ñang tìm caùch töï huûy mình (c.45).

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn nghó gì veà lôøi cha Pheâroâ noùi vôùi ngöôøi ñang tìm caùch töï huûy mình: "Anh ñöøng töï vaãn! Coù quaù nhieàu ngöôøi keùm may maén ñang caàn toâi giuùp ñôõ. Toâi cuõng ñang beänh vaø toâi caàn anh giuùp moät tay!" Ñaët mình vaøo boái caûnh töông töï, baïn seõ noùi gì vôùi ngöôøi ñang tìm caùch töï vaãn haàu cöùu soáng ngöôøi ñoù?

2. Baïn nghó caâu hoûi Chuùa Gieâsu neâu laø "Taïi sao anh chæ thaáy caùi raùc nôi con maét ngöôøi anh em?" Caâu ñoù coù ñuïng chaïm tôùi nhieàu ngöôøi trong chuùng ta chaêng? Coù phaûi trong caâu chuyeän thöôøng ngaøy, ngöôøi ta deã daøng chæ trích nhöõng loãi laàm cuûa ngöôøi khaùc, trong khi boû qua nhöõng loãi laàm cuûa chính mình?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page