Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 11 thaùng 2 naêm 2001
Chuùa Nhaät 6 Quanh Naêm C

Ñoïc Tin Möøng Lc 6,17-18.20-26

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Ngoài Xe Laên Lo Lôùp Tình Thöông

 Baùo Tuoåi Treû ngaøy 2.11.1994, ôû trang 6, coù ñaêng baøi noùi veà coâ Vöông Ngoïc Söông laø moät ngöôøi taøn taät phaûi ngoài xe laên maø coøn lo môû lôùp tình thöông cho treû em ngheøo. Hôn nöõa, coâ coøn söû duïng caû nhaø rieâng cuûa mình ñeå saên soùc moät soá beänh nhaân taøn taät gioáng nhö coâ!

Caâu chuyeän xaûy ra vaøo naêm 1985 khi coâ Söông bò suïp haàm baãy cuûa ngöôøi daân toäc trong moät chuyeán ñi coâng taùc xaõ hoäi ôû vuøng Cao Nguyeân. Tai naïn ñoù khieán coät soáng cuûa coâ bò eùp tuûy vaø ñoâi chaân maát daàn caûm giaùc. Choàng coâ kieân nhaãn thaêm coâ ñöôïc 6 thaùng roài bieät taêm, ñeå laïi ngöôøi vôï taøn taät vôùi 2 con nhoû 9 vaø 11 tuoåi. Coâ phaûi naèm ñieàu trò suoát 4 naêm. Coù naêm traûi qua ngaøy teát khoâng coù gì aên, coâ ñöôïc ngöôøi ta cho ít traùi chuoái aên cho ñôõ ñoùi. Giöõa caûnh tuùng quaãn, coâ Söông ñöôïc meï nuoâi beân Phaùp vaø linh muïc Vöông Ñình Bích khoâng coù hoï haøng gì vôùi coâ Söông tuy cuøng teân hoï laø Vöông, tôùi giuùp ñôõ.

Ñieàu ñaùng thaùn phuïc laø coâ Vöông Ngoïc Söông ñaõ vaän duïng soá tieàn giuùp ñôõ maø coâ nhaän ñöôïc, ñeå chính coâ vaø hai con cuûa coâ coù cô hoäi phuïc vuï ngöôøi taøn taät vaø treû em ngheøo.

Hai Con Tích Cöïc Lo Cho 7 Ngöôøi Taøn Taät

 Caên nhaø chöøng 2m x 7m maø coâ Söông mua laøm nhaø ôû, hieän laø nôi chaêm soùc 7 ngöôøi taøn taät nhö coâ. Ñoù laø nhöõng beänh nhaân bò gia ñình boû rôi nôi nhaø thöông, neân ñöôïc coâ môøi veà nhaø ñeå hai con cuûa coâ saên soùc. Hai con cuûa coâ Söông ôû gaùc löûng, coøn 7 beänh nhaân ôû taàng treät. Tuy caên nhaø ñôn sô, thanh baïch, chæ coù chieác TV laø ñoà duøng ñaùng keå, nhöng ai tôùi thaêm cuõng phaûi nhaän ra baàu khí aám cuùng, saïch seõ vaø chu ñaùo, nhôø tinh thaàn phuïc vuï cao caû cuûa hai con coâ Söông: con trai lôùn laø Vinh naêm nay 19 tuoåi, coøn em gaùi cuûa Vinh laø Haïnh, 17 tuoåi.

Boá Khoùc Vì Hoái Haän

 Caên nhaø maø coâ Söông möôùn ôû caùch nhaø vöøa noùi chöøng 1 caây soá treân ñöôøng Laïc Long Quaân, quaän Taân Bình. Taám aûnh cuûa coâ Söông ngoài treân xe laên ôû soá baùo Tuoåi Treû noùi treân, chuïp taïi caên nhaø möôùn naøy. Phoùng vieân Tuoåi Treû coù neâu tröôøng hôïp caûm ñoäng lieân quan tôùi 3 anh em ruoät trong soá 11 em ñöôïc coâ Söông saên soùc ôû ñaây. Caùc em khaùc ñöôïc cha meï ñöa tôùi töø Kaø-tum, Taø Laøi, Hoá Nai, v.v Rieâng 3 em naøy ñöôïc baø ngoaïi ñöa tôùi töø Vuõng Taøu. Boá cuûa caùc em laø moät con saâu röôïu, moãi laàn veà nhaø laø ñaùnh ñaäp caùc con. Ñaùm treû cöù lôùn leân nhö coû hoang. Huøng 11 tuoåi, beù loaét choaét, ñi aên caép bò coâng an xaõ baét. Coøn Cöôøng, ñöùa em keá, khoâng coù côm aên, phaûi qua haøng xoùm aên caép giöït. Hoâm cha ruoät caùc em leân thaêm thaáy coâ Söông, oâng baät khoùc vôùi nhöõng gioït nöôùc maét hoái haän: Toâi nguyeân veïn nhu theá naøy, maø hö hoûng trong khi chò taät nguyeàn phaûi laõnh heát vieäc nuoâi daïy caùc con toâi! Vaø oâng höùa töø boû röôïu.

Coâ Söông, quaû thöïc, laáy laøm ngôõ ngaøng tröôùc nhöõng cuoäc trôû laïi ñaïo Coâng Giaùo cuûa nhöõng ngöôøi töøng ñeán saên soùc caùc beänh nhaân ôû nhaø coâ, goàm moät baùc só vaø hai y taù. Chính meï nuoâi ôû Phaùp cuõng vieát thö cho coâ bieát maáy ngöôøi Phaùp ñeán Vieät Nam thaêm coâ nay veà cuõng toû ra laø nhöõng ngöôøi soát saéng giöõ ñaïo khaùc haún tröôùc!

Ñaõ töøng döûng döng tröôùc nhöõng ñau khoå cuûa ngöôøi khaùc

 Rieâng phaàn mình, coâ khoâng ngaïi thuù thaät coâ ñaõ töøng döûng döng tröôùc nhöõng ñau khoå cuûa nhöõng ngöôøi anh em khaùc, ñoù laø ñieàu maø coâ caûm thaáy coâ ñaõ laøm maát loøng Chuùa. Nay chính nhôø bò taøn taät maø coâ ñöôïc hoaùn caûi. Coâ vui veû ñaûm nhaän laáy moïi ñieàu Chuùa ñeå cho xaûy ra nôi thaân xaùc coâ cuõng nhö nôi moâi tröôøng hieän coâ ñang soáng.

Coù khaû naêng bao nhieâu, coâ söû duïng baáy nhieâu ñeå phuïc vuï nhöõng ngöôøi laâm caûnh beänh taät vaø ngheøo khoù nhö coâ. "Thaøy giaùo" Minh maø soá baùo Tuoåi Treû noùi treân nhaéc tôùi, thöïc ra chæ laø moät giaùo daân soát saéng tuoåi 18-19, töø hoï ñaïo Huyeän Só. Moãi tuaàn ba buoåi, caäu Minh tôùi daïy cho caùc em bieát ñoïc bieát vieát. Nhöng moät phaàn cuõng nhôø caäu Minh naøy maø caùc em bieát giöõ kyû cöông vaø ngoan ngoaõn trong cuõng nhö ngoaøi lôùp hoïc. Moät ngöôøi khaùc nöõa laø anh Khaán maø coâ Söông gaëp ôû beänh vieän Suøng Chính. Anh naøy töøng bò ñau coät soáng. Thaáy coâ Söông môøi maáy ngöôøi taøn taät veà nhaø coâ ñeå ñöôïc saên soùc, anh ñaõ toø moø theo doõi. Nay anh ñaõ trôû neân ngöôøi soát saéng coäng taùc vaøo vieäc saên soùc cho caùc em lôùp tình thöông. Hieän anh ñang ñi Taây Ninh lo cho maáy em coù giaáy tôø caàn thieát ñeå nhaäp hoïc nieân khoaù tôùi.

Coâ Söông raát möøng veà hai con cuûa coâ coù ñuû vieäc laøm ôû nhaø, hôn nöõa coøn ñöôïc linh muïc Vöông Ñình Bích giuùp ñôõ cho hoïc ngheà cuõng nhö hoïc giaùo lyù. Nhöng chuùng coøn ôû tuoåi lôùn leân neân coâ Söông chöa theå naøo chia seû ñöôïc nhöõng khoù khaên maø coâ gaëp phaûi.

Ñuïng Chaïm Tôùi Khaùt Voïng Cuûa Con Ngöôøi

 Thöû hoûi vôùi boái caûnh hieän thöïc trong cuoäc soáng nhö ñang dieãn ra cho nhöõng con ngöôøi nhö coâ Söông, "thaày giaùo" Minh, anh Khaán, hai con coâ Söông, ngöôøi boá töø Vuõng Taøu ñeán thaêm vôùi nhöõng gioït nöôùc maét hoái haän, cuõng nhö chính nhöõng beänh nhaân taøn taät vaø nhöõng treû em ngheøo ñöôïc coâ Söông saên soùc, baøi Tin Möøng hoâm nay coù söù ñieäp gì ñaëc bieät ñeå noùi chaêng? Nhöõng moái phuùc cuõng nhö nhöõng baát haïnh ñöôïc neâu leân hoâm nay ñuïng chaïm nhö theá naøo ñeán nhöõng khaùt voïng maø con ngöôøi haøng khao khaùt?

- Tröôùc heát, taát caû nhöõng nhaân vaät vöøa noùi ñeàu phaûi ñöôïc vui möøng vì nôi Ñöùc Gieâsu, Thieân Chuùa thöïc söï chieáu coá ñeán hoaøn caûnh hieän coù cuûa töøng ngöôøi. Ngöôøi khoâng chæ ñeán loan Tin Möøng cho ngöôøi ngheøo (Lc 4,18) nhöng coøn laø hieän thaân cuûa Tin Möøng ñoù. Bôûi leõ maëc daàu laø Con Thieân Chuùa (Lc 1,35; 3,21), Ngöôøi ñaõ vì yeâu thöông maø xuoáng theá laøm ngöôøi ñeå trôû neân ngöôøi anh em vôùi heát moïi ngöôøi. Do ñoù khoâng moät khoå ñau naøo loaøi ngöôøi phaûi chòu maø khoâng ñuïng tôùi loøng thöông xoùt vaø chöông trình cöùu nhaân ñoä theá do chính Ngöôøi thöïc hieän. Ngöôøi nghieäm thaáy caùi ñoùi cuûa moät baø goaù (Lc 4,26). Ngöôøi chuû tröông chöõa laønh moïi ngöôøi beänh phong ñaùng thöông, baát cöù hoï laø ngöôøi Xy-ri-a hay ngöôøi Ít-ra-en (c.27). Do ñoù môùi coù söï kieän ñoaøn luõ daân chuùng töø khaép nôi, keå caû töø vuøng Tia vaø Xiñon ngoaïi giaùo, tuoán ñeán nghe Ngöôøi giaûng vaø ñeå Ngöôøi chöõa laønh taät beänh (Lc 6,17-18).

Giaûi Quyeát Taän Caên Veà Haïnh Phuùc

 Baøi Tin Möøng hoâm nay cho thaáy Ñöùc Gieâsu coù yù giaûi quyeát taän caên veà caùc moái phuùc vaø nhöõng baát haïnh ñoái chieáu vôùi nhöõng khaùt voïng cuûa con ngöôøi. Vaán ñeà ñöôïc ñaët ra dó nhieân laø traàm troïng vaø gay caán nhö ai cuõng coù theå nghieäm thaáy nôi baûn thaân vaø thaâm saâu nôi loøng mình. Khoâng ai coù theå döûng döng tröôùc vaán ñeà: giaøu / ngheøo; ñoùi / no; khoùc loùc / vui cöôøi; ñöôïc ca tuïng / bò oaùn gheùt vaø khai tröø (cc.20-26).

Chính Ñöùc Gieâsu thaáy roõ vaán ñeà loaïi ñoù thöïc söï laø traàm troïng nhö theá naøo. Do ñoù Ngöôøi ñaõ thöùc suoát ñeâm ñeå caàu nguyeän tröôùc laø ñeå keâu caùc moân ñeä laïi haàu choïn möôøi hai oâng laøm toâng ñoà (Lc 6.12-13), sau laø ñeå trình baøy cho thaáy haïnh phuùc ñích thöïc cuûa con ngöôøi (Lc 6,20-49). Haïnh phuùc aáy Maùttheâu ñaõ cho thaáy laø "trôû neân con caùi cuûa CHA anh em, Ñaáng ngöï treân trôøi, vì Ngöôøi cho maët trôøi cuûa Ngöôøi moïc leân soi saùng keû xaáu cuõng nhö ngöôøi toát (Mt 6,45). Luca cuõng qui haïnh phuùc ñích thöïc ñoù cuûa con ngöôøi veà moät nguoàn maïch duy nhaát, ñoù laø: "Anh em haõy coù loøng nhaân töø, nhö Cha anh em laø Ñaáng nhaân töø" (Lc 6,36).

Tröôùc khi bò baét vaø bò gieát, chính Ñöùc Gieâsu seõ phaûi ñoái dieän vôùi nieàm khaùt voïng nôi baûn thaân mình. Ñeâm aáy Ngöôøi cuõng seõ mieät maøi caàu nguyeän vaø daïy caùc toâng ñoà caàu nguyeän ñeå khoûi sa chöôùc caùm doã (Lc 22,40). Ngöôøi seõ toaùt ra nhöõng gioït moà hoâi gioáng nhö maùu khi phaûi töø boû yù rieâng mình ñi haàu theo yù CHA (c.42), laø nguoàn haïnh phuùc ñích thöïc cho mình vaø cho caû nhaân loaïi.

Ñeå Chính Mình Haïnh Phuùc Vaø Giuùp Ngöôøi Khaùc Ñaït Ñieàu Ñoù

 Vaäy vaán ñeà thieát yeáu ñeå chính mình ñöôïc haïnh phuùc cuõng nhö giuùp cho ngöôøi khaùc ñöôïc haïnh phuùc laø phaûi theo saùt goùt böôùc Ñöùc Gieâsu trong cuoäc choïn löïa giöõa khaùt voïng cuûa con ngöôøi vaø khaùt voïng cuûa Thieân Chuùa veà con ngöôøi. Do ñoù maø Ñöùc Gieâsu nhaém tôùi baát cöù ai muoán trôû neân moân ñeä cuûa Ngöôøi (c.20) khi Ngöôøi leân tieáng daïy ngöôøi ta veà caùc moái phuùc. Caû tröôøng hôïp ñöôïc choïn laøm toâng ñoà maø bò bieán chaát, khoâng coøn theo saùt goùt böôùc Thaøy Gieâsu nöõa, ngöôøi ñoù cuõng seõ nghe baøi giaûng veà caùc moái phuùc moät caùch nhö "nöôùc ñoå ñaàu vòt" maø thoâi! Roõ raøng ñoù laø tröôøng hôïp toâng ñoà Giuña Ít-ca-ri-oùt (Lc 22,48).

Ngöôïc laïi, coù bieát bao ngöôøi chaúng bao giôø ñöôïc choïn vaøo soá möôøi hai toâng ñoà, nhöng nhôø theo saùt goùt böôùc Ñöùc Gieâsu, neân chính mình ñöôïc haïnh phuùc vaø coøn giuùp cho nhieàu ngöôøi khaùc ñöôïc haïnh phuùc. Cho neân ta seõ chaúng laáy laøm laï khi thaáy haïnh phuùc loù daïng nôi nhöõng ngöôøi nhö coâ Vöông Ngoïc Söông vaø nhöõng ngöôøi coäng taùc vôùi coâ, khi coâ vaø nhöõng ngöôøi aáy bieát theo saùt goùt böôùc Ñöùc Gieâsu ñeå trôû neân moân ñeä cuûa Ngöôøi.

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Trong caùc moái phuùc cuûa Luca (cc.20-23), baïn nghó ai laø ngöôøi caûm thaáy thaám thía nhaát: Coâ Söông? OÂng boá cuûa 3 con töø Vuõng Taøu ñeán thaêm coâ? Hay baïn nghó tôùi nhaân vaät naøo khaùc trong Phuùc AÂm?

2. Baïn nghó gì veà haïnh phuùc cuûa ngöôøi "trôû neân con caùi cuûa CHA anh em, Ñaáng ngöï treân trôøi" (Mt 6,45)? Hoaëc ngöôøi "coù loøng nhaân töø nhö CHA anh em laø Ñaáng nhaân töø" (Lc 6,36)?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page