Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 4 thaùng 2 naêm 2001
Chuùa Nhaät 5 Quanh Naêm C

Ñoïc Tin Möøng Lc 5,1-11

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

Chuùa Quen OÂng Simon

 Tin Möøng theo thaùnh Maùccoâ ñaët caâu chuyeän Ñöùc Gieâsu goïi caùc moân ñeä ñaàu tieân vaøo ngay buoåi ñaàu söù vuï cuûa Ngaøi: Ngaøi ñaõ goïi boán anh em Pheâroâ, Anreâ, Gioan vaø Giacoâbeâ (Mc1,16-20) tröôùc khi Ngaøi tröø quæ vaø chöõa beänh ôû Capharnaum (1,21-34). Coøn trong Tin Möøng thöù ba, thaùnh Luca laïi muoán ñaët vieäc Ñöùc Gieâsu goïi caùc moân ñeä ñaàu tieân vaøo sau moät loaït nhöõng pheùp laï (Lc 4,31-41).

Theo thaùnh Luca, Ñöùc Gieâsu ñaõ hoaït ñoäng moät mình trong thôøi gian ñaàu tieân (Lc 4,14-44). Ngaøi ñaõ giaûng daïy ôû Nadareùt, ôû Capharnaum. Ngöôøi ta "thaùn phuïc nhöõng lôøi hay yù ñeïp thoát ra töø mieäng Ngaøi." (Lc 4,22). Ngöôøi ta "kinh ngaïc veà giaùo huaán cuûa Ngaøi, bôûi vì lôøi Ngaøi laø lôøi coù uy quyeàn." (Lc 4,32). Ngaøi ñaõ quaùt baûo quæ oâ ueá vaø baét noù xuaát ra (4,35). Ngaøi cuõng ñaõ quaùt baûo côn soát vaø noù ñaõ lui khoûi baø meï vôï cuûa oâng Simon (4, 39). Ñöùc Gieâsu ñaõ chöõa laønh nhieàu beänh nhaân khaùc baèng caùch ñaët tay (4,40). Thôøi gian hoaït ñoäng ñaàu tieân cuûa Ngaøi coøn laø thôøi gian daønh cho coâ tòch vaø caàu nguyeän (4,42). Ñöùc Gieâsu yù thöùc veà nhieäm vuï cuûa mình: "Toâi coøn phaûi ñem Tin Möøng Nöôùc Thieân Chuùa cho caùc thaønh khaùc nöõa, vì Toâi ñöôïc sai ñi coát ñeå laøm vieäc ñoù." (4,43). Ñöùc Gieâsu khoâng döøng laïi ôû moät nôi naøo, Ngaøi muoán ñi khaép nôi trong nöôùc Palestine, vaø Ngaøi bieát mình caàn coù nhöõng ngöôøi coäng söï tröôùc caùnh ñoàng meânh moâng ñoù.

Baøi Tin Möøng hoâm nay cho thaáy caûnh ñaùm ñoâng chen chuùc beân Ñöùc Gieâsu ñeå nghe Lôøi Thieân Chuùa. Ngaøi ñöùng beân bôø hoà. Ngaøi thaáy hai chieác thuyeàn ñaäu gaàn bôø, caùc ngö phuû ñang giaët löôùi sau moät vuï ra khôi ñaùnh caù. Ñeå deã giaûng cho ñaùm ñoâng, Ngaøi leân moät chieác thuyeàn, chieác cuûa oâng Simon. Ngaøi yeâu caàu oâng cho thuyeàn ra xa bôø moät chuùt, roài töø ñoù Ngaøi giaûng daïy ñaùm ñoâng. Chuùng ta thaáy roõ Ñöùc Gieâsu ñaõ quen bieát oâng Simon. Caùch Ngaøi gaëp oâng trong ñoaïn Tin Möøng naøy thaät töï nhieân. Ngaøi ñaõ töøng ñeán nhaø chöõa beänh cho baø meï vôï cuûa oâng, chaéc Simon ñaõ coù laàn ñöôïc nghe Ñöùc Gieâsu giaûng vaø thaáy moät vaøi pheùp laï Ngaøi laøm. OÂng coù thieän caûm ñoái vôùi Ngaøi, vaø ngöôïc laïi Ngaøi cuõng "ñeå yù" ñeán oâng, duø Ngaøi bieát oâng ñaõ coù gia ñình. Chuùa goïi nhöõng ngöôøi Chuùa ñaõ quen bieát qua moái lieân heä trong ñôøi thöôøng. Chính qua nhöõng cuoäc gaëp gôõ treân böôùc ñöôøng rao giaûng maø Chuùa tìm thaáy nhöõng coäng söï vieân do Cha sai ñeán. Ôn goïi baét ñaàu baèng söï quen bieát, baèng töông giao giöõa Chuùa vaø toâi, giöõa toâi vaø Chuùa.

Chuùa Thöû OÂng Simon

 Sau khi giaûng xong, Ñöùc Gieâsu baûo oâng Simon cheøo ra choã nöôùc saâu maø thaû löôùi baét caù. OÂng Simon coù theå ñöa ra nhieàu lyù do xaùc ñaùng ñeå töø choái lôøi yeâu caàu cuûa Ñöùc Gieâsu, "Thöa Thaøy, chuùng toâi ñaõ vaát vaû suoát ñeâm maø khoâng baét ñöôïc gì" chaéc phaûi chôø hoâm khaùc. Coù nhöõng ngaøy chaúng thaáy boùng moät con caù naøo. Kinh nghieäm cuûa daân chaøi chuùng toâi cho thaáy coù thaû löôùi nöõa cuõng voâ ích. Vaû laïi, baây giôø, chuùng toâi ñaõ meät nhoaøi sau moät ñeâm vaát vaû. Löôùi ñaõ ñöôïc giaët vaø ñem phôi Simon coù theå nghæ nhö vaäy vaø töø choái lôøi gôïi yù cuûa Ñöùc Gieâsu. Thaäm chí, oâng coøn coù theå nghó raèng Thaøy Gieâsu ñaõ ñi quaù phaïm vi cuûa mình. Chuyeän baét caù ôû choã nöôùc saâu khoâng thuoäc veà noäi dung cuûa baøi giaûng, cuõng khoâng phaûi laø ngheà chuyeân moân cuûa Thaøy Gieâsu, voán laøm ngheà moäc. Coù caàn phaûi vaâng lôøi khoâng?

Simon ñaõ vaâng lôøi. OÂng ñaõ tin vaøo lôøi môøi cuûa Ñöùc Gieâsu: "Nhöng döïa vaøo lôøi Thaøy, toâi seõ thaû löôùi." OÂng thaû löôùi chæ vì oâng tin vaøo lôøi cuûa Thaøy. Chaéc oâng ñaõ coù moät kinh nghieäm naøo ñoù veà söùc maïnh cuûa lôøi naøy: lôøi giaûng ñaày uy quyeàn (4,32), lôøi ñuoåi quyû (4,35), lôøi coù uy quyeàn vaø uy löïc (4,36), lôøi chöõa beänh (4,39). Theá neân, giôø ñaây, Simon saün saøng laøm moät ñieàu, tuy khoâng phaûi laø phi lyù, nhöng laïi vöôït treân loái suy luaän thoâng thöôøng, vöôït treân kinh nghieäm ngheà nghieäp, vöôït treân caû söï meät moûi cuûa thaân xaùc.

Tin vaøo Lôøi Chuùa ñoøi hoûi moät söï töø boû caùi lyù luaän raát vöõng chaéc xeùt theo kieåu ngöôøi ñôøi, ñeå soáng caùi mong manh cuûa Thieân Chuùa trong moät nieàm tin khoâng lay chuyeån. Tin vaøo Lôøi Chuùa ñoøi ra khôi buoâng löôùi moät laàn nöõa, luùc ñaõ meät nhoaøi. Ôn goïi cuûa Simon ñöôïc lôùn leân nhôø ñoùn nhaän vaø vöôït qua nhöõng thöû thaùch cuûa nieàm tin.

Chuùa Toû Mình Cho OÂng Simon

 Meû caù laï laø phöông tieän ñeå Ñöùc Gieâsu toû mình, laø söï ñaùp traû cuûa Ngaøi tröôùc nieàm tin cuûa oâng Simon. Nhieàu caù ñeán noãi haàu nhö löôùi bò raùch (c.6), hai thuyeàn ñaày caù gaàn chìm (c.7). Simon vaø nhöõng ngöôøi trong thuyeàn cuûa oâng ñaõ phaûi caàu cöùu söï trôï giuùp töø thuyeàn cuûa Gioan vaø Giacoâbeâ (c.10).

Ñieàu maø toâi ñaõ vaát vaû tìm kieám thì khoâng ñöôïc gì. Baây giôø toâi khoâng phaûi vaát vaû tìm kieám maø laïi ñöôïc dö daät. Dö daät traøn treà laø daáu hieäu cho thaáy baøn tay quaûng ñaïi cuûa Thieân Chuùa: röôïu ñaày 6 chum lôùn ôû Cana, baùnh hoaù nhieàu coøn dö ñeå nuoâi daân chuùng.

Tröôùc meû caù laï luøng, baát ngôø, vöôït quaù ñieàu trí khoân coù theå nghó, Simon thaáy ngay mình ñang soáng trong moät baàu khí linh thaùnh. OÂng chôït nhaän ra Ñöùc Gieâsu trong moät aùnh saùng raïng ngôøi, vaø vôùi aùnh saùng ñoù, oâng cuõng chôït nhaän ra baûn thaân. "Laïy Chuùa, xin traùnh xa con, vì con laø keû toäi loãi." Xin traùnh xa con vì con bieát Ngaøi laø ai: Ngaøi laø Ñaáng coù quyeàn naêng cuûa Thieân Chuùa. Xin traùnh xa con vì con bieát con laø ai: moät toäi nhaân tröôùc Ñaáng Thaùnh cuûa Thieân Chuùa.

Trong ñôøi toâi, Chuùa cuõng coù laàn cho toâi moät kinh nghieäm choùi loaø, khieán toâi kinh ngaïc, ngaây ngaát. Ngaøi cho toâi gaëp Ngaøi vaø gaëp baûn thaân, sau moät laàn toâi vöôït qua chính mình, gaït boû nhöõng duï phoùng rieâng tö, nhöõng tính toaùn khoân kheùo, ñeå buoâng mình soáng theo yù Chuùa.

Chuùa Goïi OÂng Simon

 Ñöùng tröôùc vieäc Chuùa toû mình, Simon vaø caùc baïn cuûa oâng caûm thaáy run sôï. Hoï nhaän ra khoaûng caùch lôùn lao giöõa baûn thaân mình vôùi Ñaáng Thaùnh. "Ñöøng sôï", ñoù laø lôøi traán an thöôøng gaëp trong Cöïu Öôùc vaø ñaëc bieät trong Tin Möøng Luca (1,13.30; 2,10; 5,10; 8,50; 12, 7.32). Sau lôøi traán an laø lôøi trao söù maïng: "Töø nay veà sau, con seõ ñi baét ngöôøi ta." Cuoäc ñôøi oâng Simon nhö ñöôïc chia laøm hai phaàn: baét caù vaø "baét" ngöôøi, ngö phuû vaø toâng ñoà. Baây giôø moái quan taâm cuûa oâng Simon khoâng phaûi laø caù maø laø con ngöôøi. Moät cuoäc ñôøi môùi ñang môû ra tröôùc maét oâng. OÂng khoâng thaáy roõ con ñöôøng mình saép ñi, cuõng khoâng thaáy coù gì baûo ñaûm cho töông lai. OÂng cuõng chöa roõ phaûi giaûi quyeát chuyeän gia ñình nhö theá naøo. Nhöng pheùp laï vöøa roài laïi khieán oâng vöõng taâm tröôùc lôøi môøi cuûa Ñöùc Gieâsu, lôøi quyeàn naêng, lôøi thöïc hieän nhöõng gì ñaõ noùi.

Trong nieàm tín thaùc voâ bôø vaøo Thaøy Gieâsu, Simon ñaõ böôùc moät böôùc quyeát ñònh: "Sau khi ñöa thuyeàn vaøo bôø, hoï ñaõ boû moïi söï maø theo Ngaøi." Boû moïi söï, boû caû nhöõng ñieàu maø mình yeâu meán vaø vaãn coøn yeâu meán: gia ñình, cha meï, vôï con, thuyeàn beø vaø bieån caû. Boû vì ñöôïc cuoán huùt bôûi moät tình yeâu lôùn hôn. Boû laø ñeå ñi theo moät Ngöôøi vaø cuøng vôùi Ngöôøi ñoù phuïc vuï cho nhieàu ngöôøi.

Trong ñoaïn Tin Möøng hoâm nay noåi baät leân khuoân maët oâng Simon. Chuùng ta neân nhôù oâng Simon laø moät ngö phuû, khoâng coù hoïc thöùc cao vaø ñaõ laäp gia ñình. OÂng gioáng nhö moät giaùo daân bình thöôøng ôû moät hoï ñaïo gaàn vuøng bieån. Chaúng ai daùm nghó tôùi ñôøi oâng coù theå reõ sang moät höôùng môùi. Aáy theá maø chuyeän aáy laïi xaûy ra cho oâng. OÂng trôû thaønh Ñaù Taûng cho toaø nhaø Hoäi Thaùnh. Hoäi Thaùnh ñöôïc xaây döïng treân nhöõng oâng ñaùnh caù ôû hoà Galileâ, vaø ñaõ ñöùng vöõng suoát 20 theá kyû. Pheùp laï ñoù lôùn gaáp ngaøn laàn pheùp laï baét ñöôïc nhieàu caù. Vaäy ñoaïn Tin Möøng hoâm nay khoâng chæ daønh cho linh muïc, tu só, maø daønh cho moïi giaùo daân. Ai cuõng phaûi saün saøng nghe tieáng Chuùa goïi, xuyeân qua nhöõng bieán coá bình thöôøng hay laï luøng cuûa cuoäc soáng haøng ngaøy. Ai cuõng phaûi vui loøng ñeå Chuùa ñöa mình ñi vaøo höôùng môùi, khaùc vôùi nhöõng loái moøn quen thuoäc. Vaø nhaát laø ai cuõng phaûi mau maén boû moïi söï maø theo Chuùa. Boû moïi söï chính laø ñaët moïi söï döôùi Chuùa vaø söû duïng moïi söï trong Chuùa.

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Vaâng theo Lôøi Chuùa, buoâng löôùi vaø gaët haùi ñöôïc moät keát quaû baát ngôø. Coù khi naøo trong ñôøi baïn, baïn coù moät kinh nghieäm töông töï nhö kinh nghieäm cuûa oâng Simon khoâng?

2. Theo yù baïn, boû moïi söï nhö oâng Simon coù khoù khoâng? Ñieàu gì ñoái vôùi baïn laø khoù boû hôn caû?


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page