Tìm hieåu vaø chia seû
ñôøi soáng Tin Möøng

Linh Muïc Augustine, SJ. phuï traùch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Ngaøy 21 thaùng 1 naêm 2001
Chuùa Nhaät 3 Quanh Naêm C

Ñoïc Tin Möøng Lc 1,1-4; 4,14-21

Gôïi yù ñeå soáng vaø chia seû Tin Möøng

No-en Taïi Moät Nôi Truyeàn Giaùo

 Taïi moät nhaø thôø beù nhoû thuoäc ñòa ñieåm truyeàn giaùo ôû ñaûo Sôn-maõ-tha (Sumatha) cuûa Indonesia, cha sôû Leâ Ñaêng Linh (Lorenso Lini) ñang caëm cuïi ñieàu chænh laïi vaøi chi tieát chuaån bò cuoái cuøng tröôùc khi baét ñaàu thaùnh leã nöûa ñeâm giaùng sinh cho tín höõu.

 Baøn thôø ñöôïc trang hoaøng baèng ñuû thöù hoa saëc sôõ cuûa mieàn nhieät ñôùi. Phía döôùi laø nhöõng chaäu caûnh vôùi nhöõng nhaønh laù xanh töôi vöôn leân ñeå laøm noåi baät chieác baøn thôø ôû giöõa cung thaùnh. ÔÛ phía traùi gaàn cung thaùnh laø hang ñaù sinh nhaät vôùi töôïng Chuùa Haøi Ñoàng xinh töôi döôùi aùnh sao laáp laùnh. Tín höõu ñaõ taäp trung ñaày ñuû ñang im laëng chôø ñôïi thaùnh leã baét ñaàu.

 Ngöôøi Beänh Phong Xuaát Hieän

 Boãng trong nhaø thôø moïi ngöôøi nhö ruù leân moät tieáng kinh hoaøng. Ai naáy ñaåy nhau luøi veà boán goùc nhaø thôø. Cha sôû ngaång ñaàu nhìn ra phía cöûa lieàn thaáy moät ngöôøi beänh phong maët muõi xaàn xuøi vì bò vi khuaån Han-sen (Hansen) taøn phaù. Ngöôøi beänh leát veà phía linh muïc, giô hai caùnh tay cuït leân quôø quaïng, mieäng keâu uù ôù nhöõng tieáng naác ngheïn tuyeät voïng. ÔÛ phía chaân ngöôøi beänh maùu chaûy ra töø nhöõng veát thöông laøm thaønh moät veät daøi treân neàn nhaø thôø. Khoâng moät ai trong ñaùm tín höõu daùm môû mieäng. Nieàm xoùt thöông nhö bò ngaên chaën bôûi noãi kinh hoaøng.

 Ngöôøi beänh phong döøng laïi tröôùc baøn thôø vaø nhìn cha Linh vôùi thaùi ñoä van lôn. Cha boái roái khoâng bieát phaûi xöû trí nhö theá naøo cho hôïp vôùi boái caûnh cuûa cuoäc leã. Laøm sao coù theå saép xeáp ñeå ngöôøi beänh phong naøy ôû laïi döï leã trong coäng ñoaøn tín höõu? Ngöôïc laïi, khoâng ai coù quyeàn môøi ngöôøi beänh ra khoûi cuoäc leã. Naøo ñaây chaúng phaûi laø nhaø cuûa Thieân Chuùa, Ñaáng laø Cha chung cuûa moïi ngöôøi sao? Naøo Chuùa Gieâsu ñaõ chaúng môøi nhöõng ai vaát vaû vaø mang gaùnh naëng haõy ñeán ñeå chính Ngöôøi naâng ñôõ vaø boài döôõng cho ñoù sao? Chaúng leõ baáy laâu nay gia ñình ngöôøi beänh phong naøy ñaõ haát huûi anh, nay chính Giaùo Hoäi cuõng muoán khöôùc töø anh sao?

 Cuoäc Chieán Noäi Taâm

 Cuoäc chieán noäi taâm cuoái cuøng ñöa cha Linh tôùi lôøi môøi ngöôøi beänh phong ôû laïi döï leã. Cha noùi: "Vaâng, baïn haõy ôû laïi ñaây vôùi chuùng toâi. Chuùng ta seõ laø moät gia ñình duy nhaát. Caùc veát lôû cuûa taâm hoàn coøn thoái tha hôn caùc veát thöông cuûa thaân xaùc gaáp boäi! Chuùng ta taát caû ñeàu laø anh em vôùi nhau. Moät caùch naøo ñoù, chuùng ta taát caû ñeàu laø nhöõng ngöôøi maéc beänh phong veà ñôøi soáng thieâng lieâng ôû tröôùc maët Thieân Chuùa."

 Noùi tôùi ñoù, cha Linh khöïng laïi nhö bò cöùng hoïng. Moät ñaøng khoâng theå baét ñaàu Thaùnh Leã khi ngöôøi beänh phong coøn ñöùng ñoù. Ñaøng khaùc, cha cuõng khoâng theå môøi anh ta ñi. Bôûi leõ nhaø thôø laø nhaø cuûa Thieân Chuùa, Ñaáng laø Cha cuûa taát caû moïi ngöôøi, khoâng tröø moät ai. Hieän ngöôøi beänh phong naøy laø ngöôøi baát haïnh nhaát neân caøng ñaùng ñöôïc ôû laïi ñeå döï leã nöûa ñeâm möøng Chuùa Gieâsu giaùng traàn.

 Ngöôøi beänh phong nhö linh caûm thaáy noãi khoù khaên maø cha Linh gaëp phaûi khi ñoái phoù vôùi nhöõng ngöôøi ñeán döï leã. Chaøng phuû phuïc saùt ñaát nhieàu laàn. Khuoân maët chaøng meáu xeäch nhö muoán noùi leân lôøi caùm ôn roài thaát theåu böôùc ra khoûi nhaø thôø.

 Hình AÛnh Ngöôøi Beänh Phong Ñöùng Xa Ñaâu Ñoù

 Ca ñoaøn thieáu nhi ñaõ caát tieáng haùt baøi ca giaùng sinh töôi vui möøng Chuùa Giaùng Sinh xuoáng theá laøm ngöôøi. Nhöng cha Linh nhö nghe vaêng vaúng coù tieáng than vaõn cuûa chaøng beänh phong ñang ñöùng xa xa ñaâu ñoù. Coù leõ anh ñang muoán laõnh bí tích hoaø giaûi ñeå ñöôïc chòu leã ñeâm nay vôùi moïi ngöôøi. Chæ coù Chuùa bieát roõ loøng anh vaø ban cho anh doài daøo hoàng aân Ngöôøi daønh cho anh.

 Duø sao leã Giaùng Sinh naêm ñoù, cha Linh ñaõ ñöôïc ôn Chuùa thuùc ñaåy ñeå thieát laäp traïi phong. Vieäc cha chaêm soùc nhöõng ngöôøi beänh phong keát quûa ñeán noãi vaøo naêm 1952 chính quyeàn Italia ñaõ taëng cha giaûi thöôûng Giaùng Sinh naêm ñoù.

 Quaû thaät, caâu chuyeän coù thöïc noùi treân do cha Linh keå laïi cho thaáy hình aûnh cuûa ngöôøi beänh phong thaät laø bi ñaùt. Thöû hoûi baøi Tin Möøng hoâm nay do Chuùa Gieâsu coâng boá (cc.18-19) coù thöïc söï laø Tin Möøng cho nhöõng con ngöôøi ngheøo khoå, cô cöïc vaø tuùng quaãn nhö anh chaêng?

 ÔÛ ñaây coù leõ laø cô hoäi raát thích hôïp ñeå neâu caâu hoûi ñaõ ñöôïc neâu leân vôùi Ñöùc Gioan Phaoloâ II laø "Neáu Thieân Chuùa laø Tình Yeâu thì taïi sao laïi xaûy ra bieát bao söï döõ treân theá giôùi?… Laøm sao coù theå tieáp tuïc tin vaøo Thieân Chuùa laø tình yeâu khi phaûi ñoái ñaàu vôùi nhöõng khoå ñau, nhöõng baát coâng, nhöõng beänh taät vaø cheát choùc, laø nhöõng ñieàu xem ra baù chuû lòch söû lôùn lao cuûa theá giôùi cuõng nhö trang söû nhoû beù haøng ngaøy cuûa moãi ngöôøi chuùng ta?" (Jean Paul II, Entrez dans l'Espeùrance, Paris, Plon-Mame, 1994, p.103).

 Thaùnh Giaù Ñöùng Vöõng Giöõa Theá Giôùi Xoay Vaàn

 Ñöùc Gioan Phaoloâ II khaúng ñònh raèng "Thaùnh Giaù luoân ñöùng vöõng giöõa luùc theá giôùi xoay vaàn". Ngöôøi ñoàng yù cho raèng "khoâng ai coù theå traùnh neâu leân nhöõng caâu hoûi ôû ngay coäi nguoàn cuûa nhöõng nghi ngôø khoâng nhöõng veà loøng nhaân haäu cuûa Thieân Chuùa nhöng caû veà hieän höõu cuûa Ngöôøi nöõa; Taïi sao Thieân Chuùa maø coù theå cho pheùp xaûy ra nhöõng cuoäc chieán tranh, nhöõng traïi taäp trung…? Neáu Thieân Chuùa maø cho pheùp taát caû nhöõng thöù ñoù xaûy ra thì Ngöôøi coøn thöïc söï laø tình yeâu nöõa chaêng…? Vaø nöõa, Ngöôøi coù thöïc söï laø Thieân Chuùa coâng baèng vôùi thuï taïo cuûa Ngöôøi chaêng? Naøo Ngöôøi ñaõ chaúng ñaët treân ñoâi vai chuùng ta caùi gaùnh quaù naëng ñoái vôùi moãi ngöôøi chuùng ta ñoù sao? Naøo Ngöôøi ñaõ chaúng boû rôi con ngöôøi trong caûnh coâ ñôn bi ñaùt? Lyù do vì con ngöôøi bò ñeø beïp döôùi söùc naëng cuûa cuoäc soáng vaø keå nhö ñaõ bò keát aùn ñeå soáng moät cuoäc soáng voâ voïng roài.

 Taát caû nhöõng thöù beänh voâ phöông chöõa trò trong caùc beänh vieän, taát caû nhöõng treû em taøn taät, taát caû nhöõng cuoäc soáng con ngöôøi maø khoâng heà nhaän ñöôïc chuùt haïnh phuùc traàn theá naøo, töùc thöù haïnh phuùc ñôn giaûn do tình yeâu, hoân nhaân hoaëc gia ñình… Quaû thaät böùc tranh veà cuoäc soáng con ngöôøi coù theå nhö laø ñen toái!…

 Cuoäc Phaùn Xeùt Cuûa Con Ngöôøi Veà Thieân Chuùa

 Thieân Chuùa ñaõ döïng neân con ngöôøi coù trí thoâng minh vaø töï do, cho neân chính Ngöôøi ñaõ chaáp nhaän ñaët mình döôùi söï pheâ phaùn cuûa thuï taïo do chính Ngöôøi döïng neân. Lòch söû cöùu ñoä cuõng laø lòch söû cuûa cuoäc phaùn xeùt lieân læ cuûa con ngöôøi ñoái vôùi Thieân Chuùa. Bôûi leõ ñieàu ñöôïc ñaët ra khoâng chæ laø nhöõng vaán ñeà ñôn giaûn hoaëc nhöõng nghi ngôø, nhöng thöïc söï laø moät cuoäc phaùn xeùt. Moät phaàn cuûa saùch oâng Gioùp trong Cöïu Öôùc bao goàm nguyeân maãu cuûa cuoäc phaùn xeùt loaïi ñoù. Ñoù laø vieäc saùch oâng Gioùp töï ñaët vaøo giöõa nhöõng cuoäc can thieäp cuûa teân Aùc Thaàn. Haén luoân mau mieäng pheâ phaùn vôùi moät söï thoâng suoát chöa töøng nghe thaáy, khoâng nhöõng veà con ngöôøi nhöng caû veà haønh ñoäng cuûa Thieân Chuùa trong lòch söû loaøi ngöôøi. Ta thaáy veà ñieàu ñoù moät minh hoïa ñoät xuaát trong saùch oâng Gioùp.

 Ngöôøi ta noùi tôùi xì caêng ñan cuûa Thaùnh Giaù… Hoûi raèng ñeå cöùu ñoä loaøi ngöôøi, Thieân Chuùa coù caàn phaûi phoù noäp Con cuûa mình vaøo cuoäc hy sinh treân Thaùnh Giaù chaêng? ÔÛ ñaây chuùng toâi chæ coù theå töï hoûi lieäu coù theå xaûy ra caùch khaùc ñöôïc chaêng?… Ta coù theå noùi raèng Thieân Chuùa coù theå bieän minh veà lòch söû con ngöôøi vôùi gaùnh naëng chaát chöùa khoå ñau baèng caùch khaùc, chöù khoâng baèng caùch ñaët caây thaùnh giaù cuûa Ñöùc Kitoâ vaøo giöõa lòch söû ñoù chaêng? Dó nhieân, ngöôøi ta coù theå traû lôøi raèng Thieân Chuùa khoâng phaûi bieän minh tröôùc loaøi ngöôøi. Ngöôøi chæ caàn laø Ñaáng Toaøn Naêng. Taát caû nhöõng gì Ngöôøi laøm vaø cho pheùp laøm ñeàu phaûi ñöôïc chaáp nhaän trong vieãn töôïng ñoù. Ñoù laø laäp tröôøng cuûa saùch oâng Gioùp trong Kinh Thaùnh. Nhöng Ñaáng Toaøn Naêng cuõng laø Ñaáng Thöôïng Trí vaø Tình Yeâu… Ngöôøi khoâng phaûi laø moät Ñaáng Tuyeät Ñoái ôû vò trí beân kia theá giôùi neân döûng döng vôùi khoå ñau cuûa con ngöôøi. Ngöôøi laø Emmanuen, töùc laø "Thieân Chuùa ôû cuøng chuùng ta", laø Ñaáng Thieân Chuùa chia seû soá phaän cuûa con ngöôøi vaø thoâng hieäp vaøo ñònh maïng cuûa loaøi ngöôøi…

Thieân Chuùa Ñaët Mình Veà Phía Con Ngöôøi

 Caû nhöõng ngöôøi thôøi nay chæ trích Kitoâ giaùo cuõng ñeàu ñoàng yù veà ñieàu ñoù. Chính hoï cuõng nhìn nhaän raèng Ñöùc Kitoâ chòu ñoùng ñinh laø moät baèng chöùng veà tình lieân ñôùi cuûa Thieân Chuùa ñoái vôùi con ngöôøi ñang chòu ñau khoå. Thieân Chuùa ñaët mình veà phía con ngöôøi. Vaø Ngöôøi thöïc hieän ñieàu ñoù moät caùch taän caên laø "Chính Ngöôøi ñaõ haï mình baèng caùch vaâng lôøi cho ñeán cheát vaø cheát treân caây thaäp giaù". Ñieàu ñoù bao goàm ñöôïc moïi söï: noù bao goàm ñöôïc moïi khoå ñau, daàu laø khoå ñau cuûa caù nhaân hay taäp theå, moïi khoå ñau gaây neân do nhöõng söùc maïnh muø quaùng cuûa thieân nhieân cuõng nhö nhöõng khoå ñau gaây neân do con ngöôøi moät caùch coù caân nhaéc, chaúng haïn, nhöõng cuoäc chieán tranh, nhöõng traïi caûi taïo vaø nhöõng cuoäc dieät chuûng." (Ibid, pp.105-108).

 Baøi Tin Möøng hoâm nay goàm lôøi môû ñaàu (cc.1-4) vaø baøi giaûng khai tröông cuûa Ñöùc Gieâsu taïi Nadareùt. Caâu chuyeän caûm ñoäng cuûa cha Linh veà ngöôøi beänh phong vaø nhöõng lôøi cuûa Ñöùc Gioan Phaolo II noùi veà yù nghóa cuûa Thaùnh Giaù Chuùa Gieâsu trong lòch söû loaøi ngöôøi ít nhaát giuùp ta tìm hieåu vaø soáng söù maïng loan Tin Möøng cho ngöôøi ngheøo heøn nhö Chuùa Gieâsu coâng boá (c.18).
 
 

Moät soá caâu hoûi gôïi yù

1. Baïn thaáy ñieàu gì caûm ñoäng nhaát veà ngöôøi beänh phong xuaát hieän nôi nhaø thôø dòp leã Sinh Nhaät nhö cha Linh keå laïi?

 2. Baïn thaáy nhöõng ñieàu gì deã hieåu nhaát vaø nhöõng ñieàu khoù hieåu nhaát trong lôøi caét nghóa cuûa Ñöùc Gioan Phaolo II veà caây Thaùnh Giaù cuûa Ñöùc Kitoâ ñoái vôùi nhöõng khoå ñau cuûa con ngöôøi?
 
 


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page