GOSPELNET
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CHUA NHAT 11 A THNG NIEN

TIN MNG: Mt 9, 36 - 10, 8

Khi ay c Gie-su thay am ong, Ngi chanh long thng, v ho lam than vat vng, nh bay chien khong ngi chan dat. Bay gi, Ngi noi vi mon e rang: "Lua chn ay ong, ma th gat lai t. Vay anh em hay xin chu mua gat sai th ra gat lua ve". Roi c Gie-su goi 12 mon e lai, ban cho cac ong c quyen tren cac than o ue, e cac ong tr chung va cha het cac benh hoan tat nguyen. Sau ay la ten cua 12 Tong o: ng au la ong Si-mon, cung goi la Phe-ro, roi en ong An-re, anh cua ong; sau o la ong Gia-co-be con ong De-be-e va ong Gio-an, em cua ong; ong Phi-lp-phe va ong Ba-to-lo-me-o; ong To-ma va ong Mat-theu ngi thu thue; ong Gia-co-be con ong An-phe va ong Ta-e-o; ong Si-mon thuoc nhom Qua Khch, va ong Giu-a t-ca-ri-ot, chnh la ke nop Ngi.

c Gie-su sai 12 ong ay i va ch th rang: "Anh em ng i ve pha cac dan ngoai, cung ng vao thanh nao cua dan Sa-ma-ri. Tot hn la hay en vi cac con chien lac nha t-ra-en. Doc ng hay rao giang rang: Nc Tri a en gan. Anh em hay cha lanh ngi au yeu, lam cho ke chet song lai, cho ngi phong hui c sach benh, va kh tr ma quy. Anh em a c cho khong, th cung phai cho khong nh vay.

SUY NIEM 1:

LUA CHN AY ONG...

1. TAI SAO C GIE-SU CHON VA SAI 12 TONG O I RAO GIANG ?

Phuc Am ghi lai rat ro tai sao c Gie-su chon va sai 12 Tong o i rao giang Nc Tri: c Gie-su thay am ong, Ngi chanh long thng v ho lam than vat vng, nh bay chien khong ngi chan dat. Cung chnh v yeu thng the gian ma Chua Cha a ban Con Mot cho the gian, ma Ngoi Li a nhap the lam ngi e chia se kiep ngi va e ch ve cho con ngi con ng tm c Hanh Phuc that. V yeu thng con ngi ma c Giesu a lan loi khap hang cung ngo hem x Ga-li-le, Giu-e va ca Sa-ma-ri, va cha lanh benh hoan tat nguyen, va rao giang va day do dan chung. V yeu thng con ngi ma c Gie-su ng ve pha nhng ngi ngheo hen trong xa hoi, nhng ngi b khinh miet va loai tr, nhng ngi b coi la toi nhan. Chnh v chon la ay ma c Gie-su a b ngi ta ghen ghet, bat b, ket an va giet chet tren thap gia nh mot ten t toi! Tnh yeu vo b ay cu o chung ta!

c Gie-su muon cac Tong o chia se s mang cua mnh nen Ngi a chon 12 ong va sai ho i. Nhng trc het va tren het ieu c Gie-su muon truyen lai cho cac ong la long yeu thng ong loai. Long yeu thng ay phai la ong lc cua moi hoat ong cua ngi Tong o.

2. C CHUA GIE-SU SAI I RAO GIANG CAC TONG O PHAI LAM NHNG G ?

Ngoai long yeu thng la ong lc hoat ong Tong o, Nhom Mi Hai con c c Gie-su can dan u ieu trc khi len ng thc thi S Vu:

2.1 Cau nguyen cho Canh ong Truyen Giao: Canh ong a chn vang can th gat, ngi Tongo phai biet chia se vi moi ban tam cua Ong Chu ma xin Ong gi them th gat en, v cong viec rat nhieu, khong ai co the lam het c. Lua chn ay ong, ma th gat lai t. Vay anh em hay xin chu mua gat sai th ra gat lua ve.

2.2 Khong en cac lang mac thuoc dan ngoai, ma ch en vi con cai nha t-ra-en ma thoi v luc nay cha phai la luc em Tin Mng en cho dan ngoai. Viec ay sau nay cac Tong o se phai thc hien: Cac con se nhan c sc manh cua Chua Thanh Than khi Ngi ng xuong tren cac con. Bay gi cac con se la chng nhan cua Thay tai Gie-ru-sa-lem, trong khap cac mien Giu-e, Sa-ma-ri va cho en tan cung trai at ( Cv 1, 8 ).

2.3 Doc ng hay rao giang rang: Nc Tri a en gan: noi dung cua li rao giang la s hien dien cua Nc Tri gia tran the, trong xa hoi con ngi. Nc Tri xuat hien cung vi va ni c Gie-su Na-da-ret.

2.4 Anh em hay cha lanh ngi au yeu, lam cho ke chet song lai, cho ngi phong hui c sach benh, va tr kh ma quy: Li rao giang phai c viec lam i kem. o la nhng viec cu nhan o the, ap ng nhu cau va s mong i cua nhng ngi ngheo kho trong xa hoi.

2.5 ng sam vang bac hay tien ong e giat lng. i ng, ng mang bao b, ng mac hai ao, ng i giay hay cam gay: Hanh trang cua ngi Tong o khong c cong kenh ma phai gon nhe cho de bc. Hanh trang o la mot nep song thanh thoat oi vi cua cai vat chat vang bac va tin cay pho thac ang a chon va a sai i.

3. CHUNG TA THC THI MENH LENH CUA CHUA NH THE NAO NGAY HOM NAY ?

Trong s iep Ngay The Gii Truyen Giao nam 1995, c Gio-an Phao-lo II nhan nhu toan the cac tn hu: Giao Hoi on nhan Tin Mng nh mot li loan bao, nh mot niem vui va nguon cu o. Giao Hoi on nhan Tin Mng nh an sung t c Gie-su, ang c Cha sai en e mang Tin Mng cho ngi ngheo kho ( Lc 4, 18 ). Giao Hoi on nhan Tin Mng nh cac Tong o ma Chua a sai i khap the gian ( x. Mc 16, 15; Mt 28, 19 - 20 ). c sinh ra t hanh ong loan bao Tin Mng nay, Giao Hoi cam thay hang ngay vang len li canh cao cua Thanh Tong o: Khon than toi, neu toi khong loan bao Tin Mng ! ( 1 Cr 9, 16 ).

Cung chnh c Gio-an Phao-lo II, trong Tong Huan Giao Hoi tai Chau Aٔ, nhan manh hai ieu quan trong sau ay oi vi cong cuoc loan bao Tn Mng Chau A:

3.1 Va loan bao va cau nguyen:

Cong oan Ki-to hu cang am re sau trong kinh nghiem ve Thien Chua... th cong oan ay cang ang tin hn khi loan bao cho ngi khac ve Nc Thien Chua a c hoan thanh ni c Gie-su Ki-to ( so 23 ). Loan bao Tin Mng la chung ta tiep noi cong viec va S Vu cua Chua Gie-su. V the ma li loan bao cua chung ta luon luon phai xuat phat t mot i song cau nguyen, t mot moi tng quan mat thiet vi Thien Chua.

3.2 Loan bao bang chnh cuoc song:

Viec cong bo Tin Mng la mot s mang oi phai co nhng ngi nam n thanh thien, e co the lam cho ngi khac nhan biet va yeu men ang Cu The qua chnh i song cua mnh ( so 23 ). i song thanh thien cua ngi Tong o khong the thieu 3 tnh chat nay (1) Sieu thoat oi vi cua cai vat chat (2) Tin tng, pho thac oi vi Chua la ang a giao S Vu cho chung ta va (3) Cam thong vi noi kho cua tha nhan va xa than v anh em ong loai la con mot Cha, anh em mot nha !

c n biet Chua cu i,

Ta chia se vi khap ni moi nha.

Ta n long Chua thng ta,

Ra i loan bao Chua la Cu Tinh.

Lay Cha la Chu Ruong, la Chu Vn Nho, la ang a sai Con Mot Cha en tran gian e loan bao va xay dng Nc Tri. Chung con cam ta Cha v a cho chung con hong an on nhan Con Cha va Li Rao Giang cua Ngi. Chung con cam ta Cha v Cha a chon chung con lam th gat, th vn nho cua Cha trong xa hoi Viet Nam than yeu hom nay. Chung con xin Cha ban cho chung con: S Nhiet Thanh, Long Cay Trong va i Song Thanh Thien... e chung con thc hien S Vu Con Cha a giao.

Gie-ro-ni-mo NGUYEN VAN NOI

SUY NIEM 2:

S MANG CUA CAC TONG O

Trong suot thi gian tai the,nhat la ba nam rao giang ve Nc Tri, Chua Gie-su a gap g dan chung, tiep xuc vi dan, Ngai a hieu ro i song thc te cua dan, cang gan gui dan, Chua Gie-su cang hieu ro ho, cang yeu men ho va cang luc Ngai cang lu tam, e y ti ho. Dan chung trong thi Chua Gie-su song cung gap biet bao tham canh: oi khat ve the xac, thieu thon ve tinh than. Tin Mng thanh Mat-theu trong trch oan hom nay a cho chung ta thay ro nhu cau cua dan chung: "c Gie-su thay am ong, Ngi chanh long thng, v ho lam than vat vng, nh bay chien khong ngi chan dat" ( Mt 9, 36 ). Ro rang Chua Gie-su chanh long thng dan chung v ho b v, oi khat, nen Ngai gi y vi cac mon e ang ben Ngai: "Lua chn ay ong, ma th gat lai t" ( Mt 9, 37 ).

I. CHUA GIE-SU CH RA CHO MON E THAY DAN CHUNG THAT ANG THNG:

Khi theo Chua, nghe Chua giang day, chng kien cac phep la Chua lam, dan chung nh say me vi li Chua, hang hai ngoi nghe Chua, quen het moi u t, phien muon. Tuy nhien, Chua Gie-su thay ro am ong, Ngai a tiep xuc vi ho, a chia se vi ho ca niem vui lan noi buon, Ngai a hieu thau noi ban tam cua dan chung. Dan ang nghe Chua giang, ang tro mat nhn Chua vi tam hon nhiet tnh, ao c. Ho oi long, nhng tai ho th tran ay Li Chua. Chua hieu ro tam t, nguyen vong cua ho. Ho thch on nhan nc tri, ho muon nghe Li Chua va muon co ngi hng dan. Chua thay ro ieu ay, nen Ngai thng ho that tnh, tnh thng phat xuat t con tim ay yeu thng cua Chua.

Chua biet ro dan xa trong thi Cu c, Thien Chua Cha cua Ngi a sai nhieu v lanh ao ti hng dan, ch ve, hng dan dan. Mot Ap-ra-ham vi mot dong toc ln lao, Thien Chua tang ban cho Ong e qua Ong 12 dong toc t-ra-en c thiet lap. Thien Chua a dung Mo-se, a-vt e chan dat, lanh ao dan nh nhng muc t that tot lanh. i song cua dan ngay nay cung rat can cac muc t dan dat, hng dan, lanh ao. Cac ngon s thi cu c a loan bao chnh Chua se en va tr thanh ngi dan dat dan, tr thanh Muc T tot lanh, yeu thng chien, hy sinh mang song v chien cua mnh ( Ga 10, 11 ). Dan ong ao, dan b v, dan oi khat nhng ho co the tin tng vng bc v Chua la Muc T cua ho. Hnh anh ong lua chn vang gi len canh ong truyen giao bao la, menh mong, rong ln. Chua a i bc trc khi Ngi rao khap cac lang mac, thanh pho, rao giang trong cac hoi ng. Cong bo Tin Mng Nc Thien Chua, cha moi benh hoan, tat nguyen, xua tr ma qu ( x. Mt 9, 35 ). Nc Chua a en: the gii rong menh mong, nhieu ngi, nhieu linh hon muon tr ve vi Chua.

II. CHUA KEU GOI 12 MON E TIEP NOI S MANG CUA CHUA GIE-SU:

Trc mot canh ong lua chn vang, the gii gom biet bao nhieu ngi rai rac khap ni, Chua muon con ngi cong tac vao viec cu the cua Chua. Cong viec cu o mot mnh Chua la u, nhng Ngi muon con ngi tiep tay vi Ngi trong cong viec truyen giao cho mot the gii bao la. Nen, Chua a keu goi mot so mon e i theo Ngai e tiep tuc cong viec cua Ngai loan bao Tin Mng Cu o. Chua Gie-su a chon nhom 12 lam mon e, Ngai a goi ch danh tng ngi va nhat nhat cac mon e c goi, c chon a cng quyet theo Ngai. Tuy nhien, Chua Gie-su keu goi cac mon e mot cach nhng khong, Ngai muon chon ai tuy y Ngai va n goi, s chon la ch c thc hien, sau khi Chua Gie-su a cau nguyen lau gi, hoi y Chua Cha. Chon mon e, goi ho la Tong o ( Apostoloi ), ngha la c sai i.

Cac mon e v tuy thuoc vao Chua, ho phai thc thi lenh truyen cua Chua. Si-mon goi la Phe-ro, c Chua at lam au nhom va tr nen v giao hoang tien khi cua Hoi Thanh do Chua thiet lap. Tat ca cac tong o eu thc hien li gi y cua Chua: "Lua chn ay ong, ma th gat lai t" ( Mt 9, 37 ) va cac ong eu hng ve lenh cua Chua trc khi Ngai ve tri tai Ga-li-le: "Vay anh em hay i va lam cho muon dan tr thanh mon e..." ( Mt 28, 19 ).

Con bay gi, cac mon e, nhng ngi c Chua sai i a ti trc het vi "nhng con chien lac nha t-ra-en". Cac mon e tiep noi s mang cua Chua Gie-su: loan bao Nc Tri a en, thc hien nhng ieu Chua Gie-su a lam, giang day, cha lanh benh hoan tat nguyen, xua tr ma qu va ban bnh an cho con ngi. Cac Ngai a c trao s vu phuc vu con ngi nh Chua Gie-su a phuc vu: "Thay en e phuc vu, ch khong e c hau ha". Cac mon e muon ngi nh mot a luon noi gng Thay mnh "vac thap gia e theo Chua Gie-su" va cac ong a luon hng ve ong lua the gii menh mong e xin Chua Cha sai th ra gat lua ve ( Mt 9, 38 ). Cac mon e luon y thc rang cac ong a nhan ni Chua nhieu an hue nhng khong, cac ong cung phai cho lai nhng khong. S mang cua cac Tong o se trai dai mai cho en ngay cung tan va moi ngi eu vng manh, tin vao li Chua ha: "Ta se cung cac con moi ngay cho en tan the" ( Mt 28, 20 ).

Lay Chua Gie-su, xin cho chung con luon biet yeu men Giao Hoi, xay dng Giao Hoi va cau nguyen luon cho Giao Hoi. Xin cho moi ngi chung con luon noi gng bat chc cac Tong o e loan bao Tin Mng va gii thieu Chua Kito cho moi ngi. Xin cho chung con luon biet cau nguyen cho c Giao Hoang, cac c Giam Muc, cac Linh Muc va cac pham trat cua Hoi Thanh.

Lm. NGUYEN HNG LI, DCCT, Fyan, Lam ong

 

 

CAU TRUYEN:

CUOC THANH DU KHAP A CAU

Luc sinh thi, n tu Te-re-xa Hai ong Gie-su ( Therese de l'Enfant Jesus ) a ao c c i truyen giao tai vung Vien ong, trong o co at nc Viet-nam, nhng Ch a khong he i ra khoi bon bc tng Dong Kn. The nhng, 100 nam sau khi la i, c nguyen cua Ch Thanh lai c thc hien qua sc mong i, khi hai cot cua Ch a va ang c nhieu Giao Hoi khap cac luc a long trong on tiep va thanh knh chiem bai. Cuoc thanh du a khi s t ngay 14.10.1994 tai chnh que hng cua Ch la nc Phap, ni a chon Ch la Thanh Bao Tr th nh sau N Thanh Anh Hung Dan Toc Jeanne d'Arc. Chang au la en Lyon, roi Marseille, Paris va cac giao phan khap nc Phap.

Linh Muc Raymond Zambelli, cha chnh a phan Lisieux que hng cua Ch Thanh, ke lai rang: Cac am ong tuon en vi Ch e ta n Ch, e m tam long ra vi Ch, gi gam cho Ch nhng ganh nang, nhng niem vui, nhng u phien cua ho...

T nam 1995 en 1997, cuoc thanh du cua Thanh N Te-re-xa c tiep tuc tai B, Luxembourg, c va Y. Trong thi gian ai Hoi Gii Tre The Gii tai Paris thang 8.1997, hang van thanh nien thieu n a ngay em en knh vieng hai cot cua Ch c at tai Vng Cung Thanh ng c Ba Chien Thang.

Ke o, ngay 19.10.1997, Ch lai hien dien quang trng Thanh Phe-ro, ni c Giao Hoang Gio-an Phao-lo e nh long trong ton vinh Ch Te-re-xa la Tien S Hoi Thanh, v N Tien S tre nhat, ch co 24 tuoi, trong 33 v cua Hoi Thanh. Sau Ro-ma, cuoc hanh trnh tiep tuc en Milano, roi bang qua cac nc Thuy-s, Ao va Slovenia. Trong ca nam 1998, hai cot cua Ch c kieu i khap at nc Brasil rong ln, cung la nc ong ngi Cong Giao nhat the gii, va cach ay 70 nam, Giao Hoi Brasil a dang knh Ch chiec hom rng e ng hai cot.

au nam 1999, Giao Hoi Ha-lan a on tiep Ch. Ke o, t ngay 27.2 en 30.6, chuyen thanh du c to chc trong toan nc Nga, tren mot lo trnh dai 30.000 cay so en tan Siberia, ghe qua Kazakhstan giap bien gii vi Trung-quoc. T ngay 1.7 en 4.10.1999, hai cot cua Ch c rc i khap Argentina, va sau o, ti phien 112 thanh pho cua Hoa Ky se on tiep Ch.

Sang nam 2000, cuoc thanh du cha cham dt, v vao thang gieng, t ao Hawa, hai cot Thanh N se c rc en Phi-luat-tan, ai-loan, Hong-kong. e roi, ung vao ai Hoi Gii Tre The Gii thang 8.2000, Ch se quay ve Ro-ma, va sau o sang Me-hi-co trong 4 thang, cho en au nam 2001. Ke o, suot nam 2002, Ch se vieng tham cac nc Ai-nh-lan, Liban, cac nc vung Can ong, Canada, Phi chau va Polynesie...

Theo Cha S chnh toa Raymond Zambelli, th ay chnh la mot cuoc thanh du truyen giao, bi: Ngi ta khong en e nhn ngam mot bo hai cot, nhng la e gap g mot con ngi ma ho yeu men, mot con ngi ma cuoc i a gan bo vi Tin Mng.

T nhng cuoc gap g nh the, nhieu ngi a sam hoi quay ve vi Chua, co ca nhng ngi c cha lanh ve the xac. Cuoc thanh du cua hai cot Thanh N Te-re-xa a nh la mot cn ma hong an, ung nh y nguyen cua Ch la c i truyen giao, va cung nh li ha cua Ch la khi ve Tri, Ch se rai hoa hong cho khap muon dan nc tren a cau.

Theo NH KHAI, bao CGDT so 1227, 1.10.1999.

CHNG T:

GIAM MUC XOM O CHUOT

Dom Helder Camara sinh ra Fortaleza, nc Brasil, ngay 7.2.1909. Khi con la Linh Muc tre tuoi, ngai a c giao pho trong trach lo muc vu cho cac thanh phan tr thc Fortaleza, roi ve sau tr nen thanh vien cua Hoi ong cao cap nganh giao duc cua Rio de Janeiro. Ngai noi tieng la ngi co sc loi cuon quan chung, nen c c quan hanh chanh a phng, bao ch, bo quoc gia giao duc noi en rat nhieu... lam cho ngai tr nen mot trong nhng nhan vat bnh dan noi tieng cua thu o bay gi. Nhng ngai lai muon phuc vu cho hang giao s va nen ao c.

Khi c chon lam Giam Muc Phu Ta cua Rio de Janeiro nam 1952, ngai hp vi mot so cac Giam Muc khac, bat tay vao viec thanh lap Hoi ong Giam Muc Brasil - ma ngai gi chc chu tch trong vong 12 nam - va tr nen Tong Giam Muc Rio de Janeiro nam 1955. T o ngai c vai nhan vat giao s khuyen khch nen lo cho so phan cua nhng ngi ngheo trong nc. V the, ngai khong ngng len tieng benh vc ke ngheo va ke b ap bc en noi ngai a c menh danh la "Giam Muc cac nha o chuot". Ngai a thanh lap mot to chc cu tr mang ten "Nha Bang cua Chua Quan Phong"

Nam 1964, vao luc ma quan oi len nam chnh quyen va bat b nhng phan t "pha hoai", ngai c phong len chc Tong Giam Muc a phan Olinda va Recife. Hn bao gi het, ngai c muon lien ket xa hoi tran gian vi Giao Hoi e benh vc cho ngi ngheo, cho nen ngai to cao cong khai nhng bat cong trong nc, cho ra i "Chien Dch Hy Vong" nham giao duc va lam cho dan chung ngheo, biet nhan lanh trach nhiem cua mnh. Ngai va la hien than cho tinh than chong oi nan oc tai cua chnh phu quan nhan a gieo tang toc cho Brasil t nam 1964 en 1985, va la ngi co gang tm mot hnh thc mi me trong s lien he gia ton giao va xa hoi. Ngai ch tin tng ni Giao Hoi va ngi tn hu la khi ca hai biet dan than tranh au cho s bat cong. Ngai a thanh lap nhieu he thong, ac biet la cac cong ong c ban e "oc lai" Phuc am va nhng hoat ong hng ve viec cai to sinh hoat xa hoi, a Tin Mng tham nhap cach tinh vi vao i song xa hoi...

The la ngai a ong mot vai tro thiet yeu trong viec khi day len mot nen van hoa ao c mi trong tat ca Chau My La-tinh, ma ve sau c goi la "Than Hoc Giai Phong". Da vao tinh than bat bao ong, ngai cho ra i phong trao Hanh ong cho Cong Ly va Hoa Bnh da tren ap lc luan ly va giai phong ( pression morale et liberatrice ). Khi ngai b to cao la "Giam Muc o", ngai a khon kheo tra li: "Khi toi cho ngi ngheo an, th ngi ta cho toi la mot v thanh. Khi toi hoi tai sao ngi ngheo khong co g an, th ngi ta cho toi la mot ngi than cong".

Cho en chet, Dom Helder Camara t cho mnh co nhiem vu chien au chong ngheo oi tui nhuc va dai dang, ang hoanh hanh trong nc. Ngai phan uat khi thay trc them nam 2000, nhieu ngi con trong canh song cang ngay cang oi te, en noi ho khong co c cai toi thieu e song mot i song cho ra con ngi va c knh ne, trong khi the gii ngay nay co tha u phng the e san bang cac ho bat cong chenh lech ve kinh te va xa hoi. ieu nay lam cho ta nh en Abbe Pierre biet danh "Linh Muc cua ngi vo gia c" Phap.

oi vi giao dan trong a phan mi cua ngai, Dom Helder Camara cho thay ngai la ngi "giao du vi nhng phan t ma ngi ta cho la bat xng va toi loi". Ngai to cao nhng s bat cong, nhng hnh thc thuoc a va cho rang ngi b an ap, co quyen c t ve.

o cung la thi buoi ma mot ngi ban cua ngai, cha Pereira Neto, b am sat, ma ngai giang ve s phan phoi cua-cai mot cach cong bang hn, ma ngai cat xay nha ca, thanh lap tram thong tin cho ngi ngheo... Cai "giac mong xa hoi v ai o", quan niem mot Giao Hoi "ban cua ngi ngheo" ong nhp vi cac phong trao phan oi cua tat ca nhng hnh thc thong tr va an ap con ngi, a lam cho Toa thanh phan ng khong thuan li. Thanh Bo c Tin a 2 lan ra ch th can thiep: ve mot vai hnh thc cua Than Hoc Giai Phong (1984 ); ve s t do Ki-to Giao va giai phong ( 1986 ). Phai chang c Gio-an Phao-lo II s rang ngi ta se lan lon gia y ngha giai phong ngi ngheo mot cach sieu nhien theo Phuc Am vi y ngha giai phong ngi ngheo theo cach tran gian, bang viec au tranh giai cap..., bi v ho dung nhng hnh thc phan tch mac-xt gay lan lon gia mot nha tu hanh ( le religieux ) vi mot nha chnh tr ( le politique ).

Trong thi gian o, Dom Camara c cho ve hu va Toa thanh bo nhiem Dom Jose Cardoso thay the. o la mot ngi hoan toan co quan niem ngc han Dom Camara, nen v tan bo nhiem a khong duy tr nhng c s, to chc cua ngai, ke ca chung vien ngai lap Olinda, v b tnh nghi la ni day thuyet mac-xt, cung nh Uy Ban Cong Ly va Hoa Bnh. Dau b at trong tnh trang "im hi lang tieng", ngai tuyen bo la "sa mac sinh hoa trai", ngai tin tng vng chac vao tng lai, nen vao nam 1990, ngai tung ra chien dch "Nam 2000, Nam het ngheo kho". Xa kia, ngai at ky vong vao cac c che ao c, chnh tr va hoc ng, th nay ngai hieu t ay la "giac mong cho mot the gii de th va nhan ao" ch co the thc hien c bi y muon va long phuc vu cua mot nhom nho, san sang tin va at hy vong vao ca luc khong con hy vong !

Dau vay, uy tn tinh than cua ngai van con anh hng tren hang trieu ong bao va rat nhieu ngi tren the gii, v cac c cau ngai thanh lap trc kia, nhng cong oan nho trong cac khu xom biet tm phng the e nam lay van menh cua mnh: 130.000 c cau nh the, gom co hn 2 trieu ngi, ngay nay van con Brasil.

Dom Helder Camara a qua i 27.8.1999 tai Recife, hng tho 90 tuoi, nhng ngai van con song, qua cac to chc khong thuoc chnh quyen do ngai khi day nh sc manh tnh thng cua ngai, bat chap nhng s set, quyen the va nhng nh che.

"Moi sang, khi thc day, toi chon tnh yeu", o la li noi ay lac quan tin tng cua Dom Helder Camara, nh trao cho nhan loai cai cha khoa m ca mot the gii tot ep hn.

Theo HOANG LONG, Vietcatholic 6.2002

 

CHIA SE:

THIEN CHUA NOI KHONG !

Co mot bai th cua mot tac gia vo danh ma Hong Y Jaime Sin, Tong Giam Muc Manila, Philippines, lay lam ng y nhat va thng trch dan trong cac bai giang cua ngai. Bai th ay nh sau:

Toi a xin Chua cat khoi s kieu hanh cua toi va Chua tra li: "Khong". Ngai noi rang khong phai Ngai la ngI cat khoi ma chnh toi mi la ngi phan au e vt thang no.

Toi a xin Chua lam cho a con tan tat cua toi c lanh lan va Chua tra li: "Khong". Ngai noi rang tinh than mi lanh lan, con the xac ch la tam b.

Toi a xin Chua ban cho toi s kien nhan va Chua a tra li: "Khong". Ngai noi rang kien nhan la trai cua th thach. Ngai khong ban cho toi trai ay ma e toi t tm lay.

Toi a xin Chua ban cho toi c hanh phuc va Chua a tra li: Khong". Ngai noi rang Ngai ban an phuc cho toi, con hanh phuc hay khong la tuy toi.

Toi a xin Chua gia tang tinh than cho toi va Chua a tra li: "Khong". Ngai noi rang toi phai t ln len, nhng Ngai se cat ta e toi mang nhieu hoa trai.

Toi a xin Chua ng e toi au kho va Ngai a tra li: "Khong". Ngai noi rang au kho giup toi c xa cach vi nhng vng ban tran gian va mang toi en gan Ngai.

Toi a hoi: "Lieu Ngai co yeu toi khong ? va Ngai a tra li rang: "Co". Ngai noi rang Ngai a ban cho toi Ngi Con Mot, ang a chet v toi va mot ngay nao o, toi se c len Thien ang v toi a tin.

Toi a xin Chua giup toi yeu men tha nhan nh Ngai yeu thng toi va Chua noi: "Cuoi cung con a xin ung ieu ta ch i".

Nhn len thap gia c Ki-to, chung ta c mi goi e tin nhan rang Thien Chua a yeu thng con ngi, Ngai a yeu thng en o a ban Ngi Con Mot cua Ngai cho the gian. Tnh Yeu cua Thien Chua nhiem mau tham sau en o s that bai, cai chet o nhuc a tr thanh Mot Dau Chng. Tnh yeu ay nhiem mau tham sau en o ngay ca khi Thien Chua xem ra noi khong vi chung ta, Ngai van yeu thng chung ta. Ngai noi khong khi chung ta xin c khoe manh, va benh hoan van bam lay chung ta. Ngai noi khong khi chung ta xin c thanh cong va that bai lai en vi chung ta. NgaI noi khong khi chung ta xin c cm banh hang ngay va oI kho lai cau xe chung ta. Qua nhng cai khong ay, Thien Chua van tiep tuc yeu thng chung ta...

Xin cho chung ta cam nhan c tnh yeu ay moi khi chung ta nhn len cai chet o nhuc cua Ngi Con Mot Thien Chua tren thap gia. Va cung giong nh Ngi Con Mot ay, xin cho chung ta van tiep tuc dang li chuc tung ngay gia niem au tng chng nh khong con chu ng no Va gia tram nghn ang cay chua xot, xin cho chung ta cung c tiep tuc thot len li xin tha th nh Ngai... Mai mai, xin cho chung ta luon pho thac nh Ngai.

MK DIEM THU ( Hoa Ky ) su tam va gi ve.

TM HIEU:

GIAI AP CAC CAU HOI TUAN TRC

1.     ai y oan Phuc Am Mt 9, 36 - 10, 8: Chua Gie-su ong long thng xot an chien b v lac long nen trc khi hien than e ch mot an chien, mot chu chien ( Ga 10, 16 ), Ngi a chon va sai nhom 12, thu lanh cua mot dong doi nhng ke phuc vu Tin Mng, e ho rao giang Tin Mng, xua uoi ta than, cha lanh benh tat, ngha la ban phat cho toan the con ngi n cu o ma Ngai a tao c nh lao nhoc gieo vai va cu chuoc.

2.     Con so 12: co y muon trnh bay Giao Hoi Chua lap c at tren c s 12 mong, moi mong mang ten cua mot trong 12 S o cua Con Chien ( Kh 21, 14 ), co trach nhiem tiep tuc cho en tan the s mang rao giang Tin Mng va an can san soc het nhng ai au kho.

3.     Thanh phan cau tao Nhom 12: Trong nhom 12 s o co cac ten Hy-lap va Do-thai cho thay may ong thuoc nhieu mien khac nhau trong x Palestine; vai ng phu chat phac ben canh mot ang vien ang cap tien ten la Nhiet Thanh ( Si-mon Nhiet Thanh ). Tom lai nhom mang that nhieu sac thai chng to Chua Gie-su khong tm cach qui tu quanh mnh cac phan t de tnh va hoc thc, cung chang lien ket vi nhng ke nnh b xu thi.

4.     Chua Gie-su noi ng en vi dan ngoai: Li noi nay cua Chua Gie-su khong phai la mot nguyen tac ngan i cua viec Truyen Giao, nhng phai xem no nh la dien ta mot ke hoach tam thi ma tat ca thai o cua Chua Gie-su a minh chng ieu o, mot ke hoach ma theo o Tin Mng phai c danh rieng cho con cai cua Vng quoc ( 8, 12 ) trong mot thi gian au, ngha la cho en cuoc chien thang Phuc sinh.

5.           ieu quan trong nhat trong viec Truyen Giao: Gia bao lao nhoc Truyen Giao va muc vu, ta ch bao gi quen rang: ieu quan trong khong phai la so lng cong viec a lam, ng xa a i, so ngi a anh hng, tnh cach bao la cua cong trnh, nhng la thi hanh Thanh y Thien Chua trong cac gii han ma Thanh y Ngai a nh.

6.     Tai sao Chua Gie-su lai can co con ngi cong tac trong viec Truyen Giao: Nh Thanh Au-tinh noi e tao dng nen con, Chua khong can en con, nhng e cu chuoc con, Chua lai can co con. Cung the, trong viec Truyen Giao, Chua can en con ngi e tiep noi hanh ong cu the cua Ngai trong the gian va cho con ngi c tham d vao chng trnh rao giang Tin Mng.

7.     n Thien Trieu: Thien Chua goi ai th Ngai goi cach t do, ch khong chieu theo tieu chuan ac biet nao nh giai cap, mau da, chnh kien, kien thc. Tuy nhien, Ngai u tien lu tam en nhng ngi n s chat phac, ngheo hen, t hoc, ci m, quang ai, nhiet tnh.

8.     Phng cach Truyen Giao ma ai cung lam c: o la cau nguyen.

 

CHUAN B CHO TIN MNG CHUA NHAT 12 A THNG NIEN ( Mt 10, 26 - 33 )

1.     ai y bai Phuc am nay ?

2.     Y ngha noi bat nhat cua hai tieng mon o cua Chua Gie-su la g ?

3.     Nhng thai o nao ma mot mon o ch thc cua Chua Gie-su phai co ?

4.     Li noi Anh em ng s ngi ta cua Chua co y ngha g ?

5.     V nhng ly do g ma Chua Gie-su bao cac mon o ng s ?

6.     Cau: Thay cung se tuyen bo nhan ngi ay trc mat Cha Thay... phai hieu the nao cho ung ?

7.     Tren con ng c Tin, ngi Ki-to hu phai chap nhan nhng g ?

8.     Ta song ao v s hay v c Tin ?

QUE NGOC

THONG TIN:

VE CAC KHOAN TIEN AN NHAN MI CHIA SE

- Mot an nhan ( Sai-gon ) giup ngi dan toc Fyan, tnh Lam ong.......................... 2 bao ln quan ao va 250.000 VND

- Ch Tuyet Lu ( Hoa Ky ) giup ngi ngheo ..................................................................................................................... 200 USD

- Mot gia nh an danh ( Viet Nam ) giup ngi ngheo ..................................................................................................... 100 USD

- Mot Linh Muc an danh ( Viet Nam ) giup ngi ngheo .................................................................................................... 50 USD

- Mot Giao Dan an danh thuoc Giao X MHCG ( Viet Nam ) giup ngi ngheo ............................................ 100.000 VND

VE CAC TRNG HP NGHEO CAN TH

Ch Bui Th Hong Nga, Cau Lac Bo Khuyet Tat Can Th, gii thieu 3 trng hp sau ay can tr giup:

1. Em TRNG TH CAM TU, sinh nam 1979, hoc van 2/12, ban ve so, nha 664A, ap Thanh Li A2, Tan Long, huyen Phung Hiep, thanh pho Can Th. Cha me em Tu a bo nhau, em phai t mu sinh rat vat va bang viec ban ve so. Em Tu b liet ca 2 chan, b mach ln a 16 nam nay nhng v khong co tien chay cha, nay a chuyen sang mot dang ung th, a mo mot lan, nhng benh tnh qua nang, nay bac s goi mo lan th hai nhng em khong u tien ong Vien ph. Gospelnet xin tr giup 1.000.000 VND.

2. Em TRAN THANH TUNG, sinh nam 1989, hoc lc 4/12, nha 8/10, to 8, ap 7, xa Hng Thanh, thanh pho Can Th. Gospelnet xin tr giup mot xe lan ( loai khong xep c ) tr gia 550.000 VND.

3. Ch NGUYEN TH THU, sinh nam 1959, hoc cap 1, ban bun rieu, nha so 265 ng 30 thang 4, phng Xuan Khanh, thanh pho Can Th. Gospelnet xin tr giup mot xe lac tr gia 850.000 VND.

Tong cong 3 trng hp nay la 2.400.000 VND c trch ra t khoan tien an nhan NGUYEN THANH QUYNH ( Hoa Ky ) mi chia se vi Quy Gospelnet. Xin thay mat cac benh nhan to long biet n en quy an nhan.

VE MOT TRNG HP TAI NAN HA TNH

Thay Nguyen Cong Duyet, DCCT, gii thieu trng hp ong HOANG TNH, ngu tai oi 4, ap Quang Du, xa Ky Khang, huyen Ky Anh, tnh Ha Tnh. Trong khi lam viec, ong Tnh b may ca xe go cat t gan ui. Vet thng cha lanh han th khi i xe o toc hanh ong lai b mot ngi l xe co tnh ap len, ui lai b gay, phai ra Ha Noi giai phau chot 10 cay inh. Nay ong hoan toan phai nam mot cho.

c biet ong Tnh la ngi rat ao c, lau nay van thng lo lieu cho cac em muon theo uoi n Goi Tan Hien co the ra Ha Noi, hoac vao Hue e gap g tm hieu cac Dong Tu Nam N. Gospelnet xin tr giup cho ong so tien 1.000.000 VND trch t so tien an nhan Nguyen Thanh Quynh ( Hoa Ky ) mi chia se vi Quy Gospelnet.

VE HOC BONG XUAN HIEP

Nh Gospelnet so 61 a thong tin, nay xin tiep tuc gi so tien 2.100.000 VND en Sr. Nguyen Th Anh, Dong a-minh Rosa Lima, e phan phoi en gia nh 14 em hoc sinh ngheo trong chng trnh mang ten Hoc Bong Xuan Hiep trong ba thang 6, 7 va 8 cua nam 2002.

VE GIA NH MOT NGI KHIEM TH SAI-GON

Nh Gospelnet so 53 a thong tin ve trng hp gia nh anh Phao-lo HOANG VAN THUY ( 36 tuoi ) b mu,i ban ve so, nguyen quan tai khu 9, ap Hiep ong, th tran nh Quan, tnh ong Nai, tam tru tai 4 / 14 to 4, ap 9, xa Bnh Hng Hoa, quan Bnh Chanh, Sai-gon. Gospelnet a giup t thang 3 en het thang 5.2002 cho 4 ngi con: HOANG VAN THANH, sinh 1980, ang hoc lp 6; HOANG THANH TAN, sinh 1993, ang hoc lp 2; HOANG TH MY DUNG, sinh 1996, ang hoc lp 1; HOANG THANH TAM, sinh 1998, cha c vao mau giao. Nay Gospelnet xin tiep tuc tr giup gia nh anh Thuy moi chau 50.000 VND moi thang, trong 3 thang, ke t thang 6 en het thang 8.2002, tong cong: 50.000 VND x 4 chau x 3 thang = 600.000 VND. Xin gi en anh Pham Van Lng thuoc Huynh oan Ki-to e chuyen giup en gia nh anh Thuy. Knh mong quy oc gia gan xa nhan tr giup lau dai cho gia nh anh.

VE CHNG TRNH HOC BONG LONG KHANH

Gospelnet so 50 a thong tin ve 11 em trong chng trnh HOC BONG LONG KHANH. Gospelnet a tr giup trong 3 thang, t thang 3 en het thang 5.2002, moi em 50.000 VND mot thang. Nay Gospelnet xin tiep tuc tr giup 3 thang, t thang 6 en het thang 8.2002, tong cong: 50.000 VND x 11 em x 3 thang = 1.650.000 VND. Xin chuyen en ch Quach Th Que Chau thuoc cong oan Thien Phuc e phan phoi cho gia nh cac em. Knh mong quy oc gia gan xa nhan tr giup lau dai cho chng trnh nay.

VE HOC BONG AN THI ONG

Nh Gospelnet so 49 a thong tin ve chng trnh HOC BONG AN THI ONG, cho 12 em hoc sinh ngheo tai iem truyen giao An Thi ong thuoc huyen Can Gi, moi em 50.000 VND mot thang. Nay Gospelnet xin tiep tuc gi en cac em 1.800.000 VND cho 3 thang, ke t thang 6 en het thang 8.2002.

THONG BAO QUAN TRONG

Trong thi gian gan ay co nan dch ve Virus ( W32.Klez.H@mm va W32.Klez.V201.Worm ) hoanh hanh d doi, vi cac a ch mao danh cac Dong Tu nam n, cac v Hong Y, cac c Giam Muc, v Linh Muc, va ca cua Trung Tam Muc Vu DCCT chung toi... e gi i cac ni, gay ra nhieu ngo nhan ang tiec. Xin quy oc gia than trong toi a bang cach cai at va truy quet moi ngay vi chng trnh Norton Antivirus c cap nhat moi tuan, cong vi D32 ( Diagnose and Destroy Viruses ), cong vi BKAV 2002 c cap nhat ngay 6.5.2002 ( co the vao www.fpt.vn/bkav hoac www.vnn.vn/vnn1/bkav ). Ngoai ra, khi nhan E-Mail, du la a ch ngi gi en mnh la cho quen biet, neu thay phan Subject co noi dung tieng Anh hoac Viet hi la thng hoac rat la v van, khong co au uoi g ca, lai co them cac files attached ( gi kem ) co uoi la .bat hoac .exe hoac .pif, xin lap tc delete ( xoa bo ) trong Inbox va ca Deleted Items.